• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
YASAL DÜZENLEMELERDEN SONRA H.K .33/B MADDESİ İLE İLGİLİ UYGULAMADA DÜŞÜLEN TEREDDÜTLER İÇİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN GÖRÜŞ İSTENİLDİ

6245 Sayılı Harcırah Kanunu Md. 33/b.,652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Md. 44/3.deki  Yasal  Düzenleme Uyarınca uygulamada Düşülen Tereddütlerin Giderilmesi için tekrar yazı yazarak Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına görüş istedik. Yazının  içeriği aşağıdaki gibidir. 

                                          

Sendikamız mensubu pek çok “İl Eğitim Denetmeni ve Yardımcıları”, 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 33/b maddesinin uygulamasında yaşanılan tereddütler sebebiyle soruşturma geçirmişler, yürütülüp sonuçlandırılan bu soruşturmalarda kimi mensubumuz disiplin cezası almışlar, haklarında suç duyurusunda da bulunulmuştur. Sözü edilen Kanun maddesinin uygulamasına yönelik olarak da, yargı yerleri adli idari ve Sayıştay kararları arasında birlik sağlanamamış gözükse de Yargıtay Genel Hukuk Kurulu’nun  2011/4-206 esas ve 2011/461 karar nolu Yargıtay İlamı da bu anlamda büyük önem arz etmektedir.

652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 14 Eylül 2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, anılan KHK’nin 44/3.maddesinde “… 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasında yer alan “İlköğretim Müfettişleri ve Müfettiş Yardımcıları” ibaresi “Milli Eğitim Denetçileri ve Milli Eğitim Denetçi Yardımcıları ile İl Eğitim Denetmenleri ve İl Eğitim Denetmen Yardımcıları,” şeklinde değiştirilmiştir.” Denilmiş olmakla;

            6245 sayılı Harcırah Kanununun 33/b maddesinde yapılan bu değişiklikten sonra, Sendikamız Mensubu “İl Eğitim Denetmeni ve Denetmen Yardımcıları” yönünden, sözü edilen madde uygulamasının nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin tereddüt oluşmuş, durumun hassasiyeti sebebiyle ve hatalı uygulamaya düşmemek uğruna  başvuru zorunluluğu doğmuştur.

Yukarıda açıklanan, oluşan tereddütler ve Yüksek Makamca resen dikkate alınacak sebeplerden dolayı 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca;6245 sayılı Harcırah Kanununun 33/b maddesinde 652 sayılı KHK ile yapılan değişiklikten sonra, Sendikamız mensubu “İl Eğitim Denetmeni ve Denetmen Yardımcıları”nın “Yurtiçinde Verilecek Gündeliklerin Miktarı” uygulamasının nasıl gerçekleştirileceğinin tarafımıza bildirilmesi ve Karar verilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.  

 

                                                                                              Mehmet PINARDAĞ

                                                                                                      Genel BaşkanYukarı Geri Ana Sayfa