• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
YANLIŞ HESAP YARGIDAN DÖNDÜ

Aksaray Eğitim Müfettişleri hakkında Bakanlık Müfettişleri tarafından topluca açılan ve yürütülen soruşturma sonucu getirilen mali tekliflere dayalı işlemler ile ilgili olarak Sendikamızın açmış olduğu davalardan bazıları Aksaray İdari Mahkemesinde görülmüş ve 11 arkadaşın işlemi iptal edilmiştir. Söz konusu İptal kararları, emsal olmak üzere diğer illerde çalışan meslektaşlarımızın davalarının görüldüğü idare mahkemelerine gönderilecektir.
Bilindiği gibi, Bakanlık Müfettişleri tarafından getirilen disiplin teklifleri ilgili Disiplin kurulunca, idari teklif de Bakanlıkça reddedilmişti. Ön inceleme ve mali teklifleri ise yargı tarafından iptal edilmiştir.
Ortaya çıkan sonuç itibariyle yapılan soruşturmanın tutarsız tabansız ve objektiflikten öte bir çalışma olduğu ortaya çıkmıştır. Haksız yere kamuoyu önünde refüze edilen meslektaşlarımızın hakları yargı önüne taşınacaktır.
Söz konusu Mahkeme Kararlarından birini sunuyoruz.

T.C.
AKSARAY

. .
IDARE MAHKEMESI
ESAS NO : 2011/1168 KARAR NO : 201111456

DAVACI :MUSTAFA  TOSUN
VEKILI : AV. ESMANI KIRMIZI
Izmir Caddesi Ihlamur Sok.No:6/44 KızılayiAnkara
DAVALI : AKSARAY VALILlGI – Merkez / AKSARAY
DAVANIN OZETİ : Eğitim Milfertisi olarak görev yapan davacı tarafından, Aksaray il Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde görev yaptığı döneme ilişkin olarak geçici görevle ilgili gündeliklerin fazla tahakkuk ettirildiğinden bahisle adına 6.345,30 TL tutarında borç çıkarılmasına ilişkin 06.07.20 II tarih ve 14577 sayılı Aksaray il Milli Eğitim Müdürlüğü işleminin; dava konusu işlemin dayanağı soruşturmanın usulüne uygun yapılmadığı, yerine getirilen görevin niteliği dikkate alındığında 6245 sayılı Yasa’nın 33/b. maddesi uyarınca harcırah tahakkuk ettirilmesinde herhangi bir hukuka aykırılığın söz konusu olmadığı, 6245 sayılı Yasa’nın 39. maddesinin denetim elemanları dışındaki kamu görevlilerine ilişkin hükümler içerdiği ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
.. .
SAVUNMANIN OZETI :Davacının Aksaray ilinde eğitim müfettişi olarak çalıştığı
dönemde ifa etmiş olduğu geçici görevleri ile ilgili gündeliklerinin yanlış hesaplanarak fazla ödendiğinin tespit olunduğu, bu ödemenin dava konusu islemle istenildiği, bu konuda yargı kararı bulunduğu, işlemin usul ve yasaya uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği
savunulmaktadır.

TÜRK MİlLLETI ADINA
Karar veren Aksaray Idare Mahkemesi Hakimliği’nce işin gereği diısiıniıldii:
Uyusmazlık, Eğitim Miıfettisi olarak görev yapan davacı tarafindan, Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde görev yaptığı döneme ilişkin olarak geçici görevle ilgili gündelilderin fazla tahaldcuk ettirildiğinden bahisle adına 6.345,30 TL tutarında borç çıkarılmasına ilişkin 06.07.2011 tarih ve 14577 sayılı Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü işleminin hukuka uygun olup olmadığına iliskindir.
Anayasanın ı 28. maddesinde “Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmalan, görev ve yetkileri, haklan ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer ozliık isleri Kanunla düzenlenir.” hükmü yer almıştır.
6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre yapılan ödemelerin tümü yolluk (harcırah) tur.
Harcırah; “devamlı veya geçici bir görevle bir yere gönderilen görevlilere, bu yere gidebilmelerine, orada yiyip içme ve konaklama gibi yapacakları diğer giderlere karsilık verilen para” olarak tanımlanabilir. 6245 sayılı Harcırah Kanununun “Tanımlar” başlıldı 3. maddesinin (a) bendinde de; harcırah, bu Kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masraflarından birini, bir kaçını veya tamamını, (g) bendinde ise, memuriyet mahalli; memur ve hizmetlerinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ilc bu mahallerin dışında kalmalda birlikte yerlesim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidiiip gelinebilen yerleri ifade eden kavramlar olarak
tanımlanmıştır.
Andan Kanun’un gerekçesinde de, harcıralun; memurların isgal ettikleri makam itibariyle dairelerince verilecek bir hizmet sırasında ihtiyacına mecbur olacakları masratları karsılamaya yarayan bir vasrta olduğu ve gidilen yerdeki giderleri karsılamak amacıyla

T.C.
AKSARAY

İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2011/1168    KARAR NO : 2011 / 1456

verildiği belirtilmiştir.
6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 11.12.1981 gün ve 2562 sayılı Kanunun 12. maddesiyle değişik 33. maddesinin (b) bendinde; “Devamlı ikamet ettikleri yerler dikkate alınarak kurumlarınca belirlenen görev merkezi, mıntıka merkezi ve. grup merkezi dışında
teftiş, denetim, inceleme veya sorusturma görevi ile gönderilen Ilköğretim Müfettisleri
ve Müfettiş Yardımcılarından; …
(3) il düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tesbit olunan gündelik miktarının 0,9 katı’nın gündelik olarak ödeneceği,”
Yine aynı Kanunun 16. maddesiyle değişik 39. maddesinde; ” Geçici bir görevle
memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat:13.00) ve akşam (saat: 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenIere 2/3 oranında ve iki yemek zamanı ile birlikte geceyi de geçirenlere tam gündelik verileceği”, hükme bağlanmıştır.
3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 53. maddesinde, İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde İlköğretim Müfettişlikleri Başkanlığı olusturulacağının hükme bağlandığı, bu hüküm uyarınca 13/8/1999 gün ve 23785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinin 44. maddesinde, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının ikamet yerinin il merkezi, büyükşehir bulunan illerde ise büyükşehir belediye sınırları olduğu kuralına yer verilmiştir.
Bu düzenlemelerden, ilköğretim müfettişinin görev ve yetki sahasının il merkezi olduğu ve 6245 sayılı Kanunun 3/g maddesinde tanımlanan memuriyet mahalli ile il merkezi ta nı 111 ının da paralellik gösterdiği görülmektedir.
Dava dosyasının incelenmesinden; davacının Aksaray ilinde eğitim müfettişi olarak çalıştığı dönemde ifa etmiş olduğu geçici görevleri ile ilgili gündeliklerinin 6245 sayılı Yasa’nın 39. maddesi dikkate alınmayarak sadece 33/b. maddesinin esas alınması nedeniyle yanlış hesaplanarak fazla ödendiğinin Milli Eğitim Bakanlığı miifettislerince tespit edildiğinden bahisle davacı adına dava konusu 06.07.2011 tarih ve 14577 sayılı Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü işlemi ile 6.345,30 TL tutarında borç çıkarıldığı anlaşılmaktadır.
Yukarıda alıntısı yapılan mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden; 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 33. maddesinin (b) bendi, bu bentte sayılan kişilerin teftiş, denetim, inceleme veya soruşturma ile görevlendirilmeleri durumunda ödemeye esas olacak gündeliği; 39. maddesi ise, geçici görevlilerin gidiş ve dönüş saatlerine göre ödenmesi gereken gündelik miktarını düzenlemektedir.
6245 sayılı Kanun’un 39. maddesinde, gündeliğinin geçici göreve gidiş ve dönüş saatlerine göre ödenmesinde herhangi bir istinai hükme yer verilmemiştir.
Böylece; teftiş, denetim, inceleme veya soruşturma görevi ilc meınuriyet mahalli dışına gönderilenlere 6245 sayılı Yasa’nın 33. maddesinin (b) bendirıe göre tesbit edilecek gündeliğin, gidiş ve dönüş saatleri dikkate ılınmak suretiyle 39. maddedeki oranlar dahilinde ödenmesi gerekmektedir.
Buna göre; eğitim müfettişi olan davacıya 6245 sayılı Yasanın 39. maddesindeki hüküm dikkate alınmayarak sadece 33. maddenin (b) bondine göre tesbit edilen gündeliğin odernnesinin yersiz olduğu sonucuna varılmıştır.

T.C.
AKSARAY İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011 / 1168 KARAR NO : 2011 / 1456

Yersiz olduğu sonucuna varılan bu ödemenin, davacıdan 06.07.2011 tarihinde tesis edilen dava konusu islernle geri alınıp alınamayacağının aynca irdelenmesi gerekmektedir.
Danıştay Içtihatları Birleştirme Kurulu’nun 22.12.1973 gün ve E:1968/8, K:1973/14 sayılı kararında; idarenin sakat ve dolayısıyla hukuka aykırı işlemine idare edilenin gerçek dışı beyanı veya hilesi sebep olmuşsa veyahut geri alınan idari tasarruf yok denilebilecek bir illetle malülse yahut idare edilenin kolayca anlayabileceği kadar açık bir hata mevcutsa ve idareyi haberdar etmemişse, memurun iyi niyetinden sözetmeye olanak bulunmadığı ve bu nedenle de idarenin yokluk, açık hata, ilgilinin gerçek dışı beyanı veya hilesi hallerinde süre aranmaksızın işlemin geri alınabileceği kabul edilmiştir.
Diğer taraftan, mevzuat hükmünün yoruma ihtiyaç göstermeyecek kadar açık olduğu, idare edenlerin kasıt ya da ihınal içinde olmadıkları sürece, hükmü uygularken hataya düşmelerinin beklenemeyeceği hallerde, maddi olaya ve mevzuatın açık hükmüne aykırı davranılmıs ve bu durum da işlemi yok denilecek kadar sakatlarrus ise, idarenin açık hatasından söz edilebilir.
Dava konusu olayla benzer nitelikte olan davalarda, Danıştay 2. Daire’nin ?3.1 0.2007 tarih ve E:200712328, K:2007/3966 sayılı kanun yararına bozma kararından önce Idari Yargı Merciilerinin farklı kararlar verdiği müsabade edilmiş olmakla, olaya uygulanacak mevzuat hükmünün yoruma ihtiyaç göstermeyecek kadar açık olduğunu sôyleyebilmek mümkün değildir.
Mahkememiziri 06.10.20 II tarihli ara kararı neticesinde, davacıdan iadesi istenilen meblağın içinde, dava konusu işlemin tesis edildiği 06.07.2011 tarihinden geriye doğnı 60 gün içerisinde yapılan herhangi bir ödemenin bulunmadığı tespit edilmiştir.
Bu zaviyeden bakıldığında, yukarıda anılan Içtihadi Birleştirme Kararı uyannca açık hata niteliğinde olmadığı ve davacının herhangi bir gerçek dışı beyanı ve hilesi olmaksızın, davacıya fazladan yapılan ödemelerin iadesinin, dava açma süresi (60 gün) geçtikten sonra istenemeyeceğinin açık olması nedeniyle davalı idarece tesis edilen dava konusu işlem hukuka aykırı bulunmuştur.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu islemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 123,60 TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, AAU.T. uyarınca takdir olunan 600,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya ödenmesine, artan posta ücretinin isteği halinde davacı’ya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Konya Bölge Idare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere 23/12/2011 tarihinde karar verildi.

. .
YARGıLAMA GIDERLERI
Başvurma Harcı: 18,40 TL                                                                                                     HAKİM: NAZIM TAHA KOÇAK 101647

Karar Harcı    18,40 TL
Y.D. Harcı    30,30 TL
Vekalet Harcı    2,90 TL
Posta Gideri    53,60 TL
TOPLAM    123,60 TLYukarı Geri Ana Sayfa