• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜMÜ İÇİN TEM-SEN

 

Değerli Meslektaşlarımız;

14 Eylül 2011 Tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 652 sayılı “Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile ilgili “Bakanlık Müfettişlerinin isimleri Eğitim Denetçisi, Eğitim Müfettişlerinin isimleri Eğitim Denetmeni olarak değiştirilmiş, görev alanları da ayrı ayrı belirlenmiştir. İl Eğitim Denetmenlerinin görev alanları; “İl düzeyinde bulunan her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütülmesi ”şeklinde genişletilmiştir.

Yaklaşık bir yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisindeki tüm partilerin ve  sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle çıkarılan 5984 sayılı kanunla “Eğitim Müfettişliği” unvanı kabul edilmiş ve  kamuoyunca da benimsenmişken Eğitim Müfettişi unvanı yerine kamuoyunda kabul görmeyen, camiamızda olumsuz motivasyona sebebiyet veren İl Eğitim Denetmeni unvanının getirilmiş olması ve aynı Bakanlık da aynı işi yapan denetim birimlerin birinin Denetçi  diğerinin denetmen olarak adlandırılması doğru olmamıştır.

 Merkezde Milli Eğitim Denetçileri, İllerde İl Eğitim Denetmenleri şeklindeki yapılanma yerine Maliye Bakanlığında ve Gümrük Bakanlığında olduğu gibi bir yapılanmayla denetim birimleri tek çatı altında bir araya getirilerek denetimde birliğin sağlanması gerçekleştirilebilir,  Eğitim Müfettişliği adı altında merkeze bağlı olarak yurt düzeyinde belirlenecek yaklaşık 15 Çalışma Merkezinde her branştan denetim elamanı yanında değişlik alanlarda uzmanlaşmış, ekiplerden oluşan rehberlik, denetim ve soruşturma grupları ile gerçek anlamda bilimsel rehberlik ve denetim görevi yapılması sağlanmalıydı.Bu sağlandığı takdirde meslektaşlarımız sağlık özrü, eş durumu özrü, öğrenim özrü ve kesintisiz sekiz yıl uygulanmasından dolayı yaşadıkları  mağduriyetlerde kendiliğinden çözülmüş olurdu.

Bu yapılanmayla, Milli Eğitim Denetçilerine makam tazminatı da dahil her türlü tazminat verilirken,  illerde en zor ve hacimli görevi üstlenmiş, İl Eğitim Denetmenlerine bu özlük haklarının verilmeyişi adaletli olmamış, hakkaniyet ilkesiyle bağdaşmamıştır.  Aynı işi daha zor ortamlarda daha yüklü sayıda gerçekleştiren İl Eğitim Denetmenlerinin mesleki performansını artıracak, motive edecek, onları verdikleri hizmetin önemine uygun bir hayat standardına çıkaracak adımların atılması gerekmektedir. “ şeklindeki görüşlerimiz ile  652 Sayılı KHK nin mutlak surette değiştirilmesi ve nasıl bir değişiklik yapılması gerektiği ile ilgili talebimizi içeren resmi yazımızı 28.09.2011 tarihinde Sayın Başbakanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’a; Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ömer DİNÇER’e;  Başbakanlık Müsteşarı Sayın Efkan ALA’ya; Milli Eğitim Müsteşarı Sayın M.Emin ZARARSIZ’a ve Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına yazılı olarak ilettik. Milli Eğitim Bakanımızın çalışma grubundaki kişilerle görüşmeler yaparak görüşlerimizi sözlü olarak belirttik. Başbakanımıza ve Başbakanlık Müsteşarlığına  hitaben yazılan yazımızın  Başbakanlıkça Milli Eğitim Bakanlığına incelenmesi için gönderildiği bilgisine de ulaştık.

 Eğitim Müfettişliği isminin geri verilmesi isteğimizle ilgili Milli Eğitim Bakanlığından gelecek cevaba göre  hukuki yollara başvurmak üzere gerekli hazırlıkları tamamladık. Konuyla ilgili dava ikame edeceğiz.

Diğer personellerle aralarında oluşan ücret dengesizliğinin yok edilebilmesi ve mağduriyetlerinin giderilebilmesi için, İl Eğitim Denetmen ve İl Eğitim Denetmen Yardımcılarına,  iller arası farklılıkları ortadan kaldırarak,  Bakanlığımızda aynı işi yapan diğer denetim elemanlarına uygun görülen oranda  ek ödeme  yapılmasını sağlamalarını   talep eden resmi yazıyı Sayın Bakanımıza iletik.

 Üyelerinin özlük, ekonomik, sosyal, demokratik ve mesleksel hak ve çıkarlarını koruyup geliştirerek onlara daha saygın yaşam düzeyi sağlamayı ve eğitimin geliştirilmesine katkıda bulunmayı, eğitim müfettişliği ve öğretmenlik mesleklerine hakkettikleri saygınlığı kazandırmayı, eğitim yoluyla tüm bireyler ve uluslar arasında barışın, dostluğun, dayanışma ve işbirliğinin, hoşgörünün ve karşılıklı anlayışın, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygının yerleşmesini ve güçlendirilmesini amaçlayan bir sendika olarak    TEM-SEN; Eğitim müfettişi ve İl Eğitim Denetmeliği sürecinde şimdiye kadar mevzuatta yapılan değişiklikler ve uygulamalarla ilgili olarak gerek TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyesi milletvekillerinden, grup başkanlarından, başbakan yardımcılarından, Eğitim Sendikaları Başkanlarından randevu talebinde bulunmuş, taleplere cevap verildiği tarihlerde görüşmeler yapmak ve gerekse yasal yollara başvurmak suretiyle sorunların çözümü konusunda her türlü girişimde bulunmuş, bulunmaya da devam etmektedir.

Ancak  yaklaşık bir yıl önce, TBMM tarafından oy birliği verilen Eğitim Müfettişliği isminin, Kanun Hükmünde Kararname ile bir gecede değiştirilmesi başta olmak üzere, tazminatlar ve ek ödemeler ile ilgili hak, hukuk ve adalet ölçütleriyle bağdaşmayan, kendi içinde dahi çelişkili,  eşit işe eşit ücret ilkesine ters, hiyerarşik düzenlemelerle uyumsuz ek ödeme oranı belirleme uygulamaları camiamızda infial yaratmıştır.

 Son zamanlarda Bakanlık yetkilileri maalesef havuz rehavetinde olduğundan etkili ve yetkili bulup konuşmak ve sorunlara çözüm beklemek mümkün olmamakta; Yasal yollarda  zaman almakta ve meslektaşlarımızca da zamanında hissedilmemekte ve birçok meslektaşımızca da tatmin edici bulunmamaktadır.

Yapılacak eylemlerin tüm meslektaşlarımızı ve mesleğimizi bir şekilde/doğrudan etkileyeceği dikkate alınarak TEM-SEN Genel Merkezimizce hayata geçirilebilecek daha farklı yöntemler ,  alternatifler için  geniş katılımlı kararlar alınması bir zorunluluktur. Yapılacak eylemin, çeşidi ve zamanın  ilgili kurullarımızca yapacağımız toplantılarda alacağımız kararlarla belirlenmesinin daha etkili olacağını düşünüyoruz.

Yönetmeliğin “Bir ilde sekiz yıldan fazla çalışılamaz” hükmü uyarınca bulunduğu ilden başka illere yerleri değiştirilen temsilcilerimizin sayısı çok fazla olduğundan pek çok ilimizde şu an İl Temsilcilerimiz bulunmamaktadır. Bugünlerde Sekiz yıl davası sonuçlanacak olup Temsilcilik konumları netleşecektir.

Bu durumda:

             Sekiz yıl davası olumlu sonuçlanırsa temsilcilerimiz illerine dönecekler, davamızın kaybedilmesi halinde Temsilcisi bulunmayan tüm illerimizde acilen İl Temsilcilik seçimleri yapılacaktır. Temsilcilerimiz tamamlandıktan sonra Temsilciler Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek ve yapılacak çalışmalarla ilgili kararlar alınarak uygulamaya geçilecektir.

Bu süreçte tüm meslektaşlarımızın TEM-SEN de birleşmesini, temsilcilerini seçmelerini ya da seçilmelerini, alınacak kararlara ve yapılacak çalışmalara katılmalarını/katkı sağlamalarını kaçınılmaz sorumluluk olarak görüyoruz. Ayrı durarak, farklı sesler çıkararak güç birliği yapmanın mümkün olmadığını tüm meslektaşlarım en iyi şekilde bilirler. Bölünmüşlüğün, sadece bu mesleğe dostça bakmayanların işlerine hizmet edeceğini de söylemeye gerek yoktur. Böyle bir bütünleşme olmadan çıkan cılız seslerin duyulmasını beklemek sadece kişisel tatmin ve avunmaktan ibaret olacağı malumlarınızdır.

TEM-SEN Eğitim Müfettişlerinin (denetmen) örgütlü mücadelelerinin tek ve en güçlü merkezidir. TEM-SEN olmadan yapılacak hiç bir eylemin etkili olmayacağı ortadadır. O takdirde tek yol birliktir.

11.11.2011 Cuma günü Sendikamız Genel Merkezini ziyaret eden TEM-DER Yönetim Kurulu üyeleriyle yapılan olumlu görüşmeler sonucunda da güç ve işbirliği yönünde görüş birliğine varılmıştır.

            Tüm Eğitim Müfettişlerinin bir arada olup alacağı kararlarla, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın geleceğini, kaderini belirleme yetki ve gücü oluşacak ve tarihi kararlarını da birlikte ve ellerini taşın altına koyarak alacaklardır. Alınan kararlar kesinlikle uygulanacaktır. Herkes bu kararlara saygı gösterecek ve işte o zaman tam saygınlık kazanma yolu açılacaktır.

Daha güçlü olmak , gücü kontrollü kılmak, doğru zamanda, doğru yerde, ,doğru yöntemlerle mücadele ederek Mesleğimizin ve Meslektaşlarımızın sorunlarına çözüm bulmak üzere tüm meslektaşlarımızı kendi sendikaları olan TEM-SEN’ e davet ediyoruz. Buyurun birlikte en ciddi gücü oluşturalım. Kamuoyuna birlik mesajımızı verelim. Saygılarımızla

 

                                                                                                            

  TEM-SEN

                                                                                              MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

 Yukarı Geri Ana Sayfa