• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
Meb Teftişin Tarihçesi

MEB TEFTİŞİN TARİHÇESİ

Türk Eğitim Sistemi’nde teftişin tarihsel gelişimini anlamak için cumhuriyet öncesi ve cumhuriyet dönemi olmak üzere iki döneme ayırarak incelemek gerekir.
Cumhuriyetten önceki dönemde teftiş kavramı, Rüştiye Mekteplerinin açılmasına bağlı olarak 1838 yılında çıkarılan bir layihada, “Bu okullarda öğretmenlerin mesleki yeteneklerini tespit etmek, öğretimi geliştirmek ve öğrencilerin daha iyi yetişmelerini sağlamak üzere görevlendirilecek memurlar tarafından teftiş edilmeleri…” şeklinde yer almış, 1847 yılında yayınlanan bir yönetmelikle, “Mektepleri teftiş etmek, hocalara yol göstermek üzere muin adı verilen elemanlar…” görevlendirilmiştir 1862 yılında Rüştiye ve Sibyan okullarını denetlemek üzere görevlendirilen memurlara ilk defa müfettiş denilmiştir (MEB 2000-a: 13). Bu tarihten sonra denetleme görevi yapanlara Muin denilmesinden vazgeçilerek Müfettiş adı verilmiştir (Su 1983: 177).
1869 yılında çıkarılan Maarif-i Umumi Nizamnamesinde muhakkik ve müfettiş terimleri yer almıştır (MEB 2000-a: 13). Bu nizamname, denetim hizmetlerine yeni hükümler getirerek, denetimi Bakanlığın resmi görevleri arasına almıştır (Kodaman 1988: 49). Bu müfettişler Vilayet Maarif Meclislerinde görevlendirilmiştir. 1875 yılında hazırlanan nizamname ile rehberlik esası ön plana çıkarılmış, kurumlarda teftiş defteri bulundurulması, tespit, gözlem ve önerilerin buraya yazılarak saklanması öngörülmüştür (MEB 2000-a: 13).
1879 yılında kabul edilen Rumeli Şarki Vilayetinin Tedrisi Hakkındaki Kanunda, Kaza Mektepleri Müfettişlerinin görevleri adı altında sıralanan etkinlikler bugünkü yönetmelikle büyük bir örtüşme içindedir (MEB 2000-a: 14). Türk Milli Eğitim Sistemi’nin merkez örgütünde İstanbul, Ankara ve Rumeli bölgelerindeki okulları denetlemekle yükümlü üç “İlköğretim Genel Müfettişi”nin yer aldığı, 1889 yılında “teftiş görevlileri” biriminin kurularak müfettişlerin bir örgüt altında toplandıkları anlaşılmaktadır (Koçak 1992: 23). 1889 Devlet Yıllığı’na göre ilköğretim müfettişleri ile orta öğretim müfettişlerinin bir arada bulunduğu anlaşılmaktadır. İlköğretim müfettişlerinin görev ve yetkilerini belirleyen ilk yönetmelik 1910 yılında yürürlüğe konulmuş olan “Mekatib-i İptidaiye Müfettişlerinin Vazifelerine Müteallik Talimat” adını taşımaktadır (Okutan 1996: 6).
1911 yılında yürürlüğe konulan Maarif-i Umumiye Nezareti Merkez Teşkilatı Hakkındaki Nizamname ile merkez hizmetleri idare ve teftiş olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Müfettişlerin orta ve yüksek öğrenim öğretmenleri arasından seçilmesi öngörülmüştür (Taymaz 1997-a: 14). Bu tüzükle Bakanlık merkez örgütünde “Müfettiş-i Umumilik” (Genel Müfettişlik) biriminin kurulduğu görülmektedir (Okutan 1996: 6).
1913 yılında hazırlanan Tedrisat-ı İptidaiye Kanunu Muvakkatı ile ilkokullarda teftişin ilköğretim müfettişleri tarafından yapılması öngörülmüştür. Müfettişlerin bu görevlerini nasıl yapacağını belirten kanuna göre ilköğretim müfettişlerinin görevleri, teftiş, tahkikat ve irşad olmak üzere üç ana gurupta toplanmıştır (Taymaz 1997-a:14-15).
1914 yılında Maarif Müfettişlerinin Vazifelerine dair talimatname yayınlanmıştır. Bu talimatnameyle orta öğretim ve bakanlığa bağlı diğer kurumların teftişinde göz önünde bulundurulacak esasları kapsamına almıştır (Taymaz 1997-a: 14).
Genel olarak değerlendirildiğinde ilköğretimde denetim hizmetlerinin cumhuriyet dönemi ile yeni bir anlam kazanarak hızlandığı anlaşılmaktadır (Okutan 1996: 6).
Cumhuriyet dönemi; Türk Milli Eğitiminin esasları genel olarak Cumhuriyetin ilk yıllarında saptanmıştır (Demirel 1994: 23). 1923 yılında Maarif Müfettişleri Talimatnamesi ile İlk Tedrisat Müfettişlerinin Vazifelerine dair Talimatname yayınlanmıştır (Taymaz 1997-a: 15).
3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile tüm medrese ve okullar Maarif Vekâletine bağlanmıştır. Bu kanuna göre hazırlanan talimatnameyle Maarif vekili adına tüm eğitim kuruluşlarını kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak denetlemek üzere Müfettiş-i Umumiye ve muavinlerinin atanması hükmü getirilmiştir (Taymaz 1997-a: 15). 1926 yılında 789 sayılı Maarif Teşkilat Kanununun yürürlüğe girmesiyle, müfettişlerin hak, yetki ve görevlerine ilişkin bir yönetmelik hazırlanmıştır. Bu yönetmelikle Müfettişi umumi yerine Vekâlet Müfettişi unvanı kullanılmış ve müfettiş muavinliği kaldırılmıştır. Vekâlet müfettişleri de merkez ve mıntıka müfettişi olarak ikiye ayrılmıştır. 1931 yılında merkez ve mıntıka diye ikiye ayrılan müfettişler, vekâlet müfettişi olarak tekrar birleştirilmişlerdir (Öz 2003: 4).
1927 yılında yayımlanan “İlk Tedrisat Müfettişleri Talimatnamesi” ile her ilçede en az bir ilköğretim müfettişinin bulunacağı hükmü getirilerek, ilköğretim müfettişleri için “İlk Tedrisat Müfettişleri Rehberi” çıkarılmıştır (Sağlamer 1985: 14). 1933 yılında 2287 sayılı yasayla Milli Eğitim Bakanlığı teşkilatı genişletilmiştir. Bu kanunun 10. maddesiyle Teftiş Kurulunun oluşturulması ve görevleri yeniden belirlenmiştir (Öz 2003: 4).
1938 yılında yürürlüğe konan 3407 sayılı İlk Tedrisat Müfettişlerinin Genel Bütçe İçine Alınmasına Dair Kanunla İlköğretim müfettişlerinde öğrenim süresi bakımından görülen menşei farklılığını kaldırmak üzere ilköğretim müfettişliğine atanacak olanların Gazi Terbiye Enstitüsü veya yabancı ülkelerdeki benzer okullardan mezun olma şartı getirilmiştir (Taymaz 1997-a: 16).
1945 yılında “İlköğretim Müfettişleri Staj Yönetmeliği” yayımlanarak denetim görevlilerinin adaylık işlemlerinin nasıl yürütüleceğine ilişkin esaslar belirlenmiştir (Okutan 1996: 8).
1949 yılında Bakanlık Müfettişleri bölgelere dağıtılmış, bir yıl sonra bu uygulamadan vazgeçilerek Ankara, İzmir ve İstanbul merkezlerinde toplanmıştır (Öz 2003: 4).
1969 yılında yürürlüğe giren “İlköğretim Müfettişleri Yönetmeliği” 1990 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. Bu yönetmelik “İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkanlığı” ve yardımcılıkları gibi yeni unvan ve birimler getirmiştir.
1990 yılında yayımlanan İlköğretim Müfettişleri Kurulu Yönetmeliği ile, müfettiş yardımcılığı kadrosu getirilmiş, alan müfettişliği öngörülmüş, müfettiş yardımcılığı sınavında başarılı olanların lisans tamamlama programından geçirilmeleri öngörülmüş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görev alanlarına orta okuldaki branş öğretmenleri de dahil edilmiştir (MEB İlköğretim Müfettişleri Kurulu Yönetmeliği: 1990)
3 Nisan 1998 gün ve 4359 sayılı Yasanın 3., 4., 7., 9. ve 17 inci maddeleri ile “İlköğretim Müfettişleri 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilat Kanuna dahil edilerek kariyer meslek grubuna alınır, İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde örgütlenerek, eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında görev unvanlarına uygun kadro tahsisi yapılır” ibaresi ile İlköğretim Müfettişlerinin teşkilattaki yeri gösterilmiştir.
Bu değişikliklerden sonra 13 Ağustos 1999 tarih ve 23785 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği ile “İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde İlköğretim Müfettişleri Başkanlıklarının işleyişini sağlamak, müfettiş yardımcılığına alınacaklar ve müfettişliğe atanacaklardaki aranan nitelikleri, bunların görev, yetki ve sorumluluklarını, yetiştirme şekillerini, çalışma usullerini, hizmet bölgelerini, yer değiştirme suretiyle atanmalarını, değerlendirilmelerini, görevden alınma ve ayrılmalarını, müfettiş yardımcılarına uygulanacak yarışma ve yeterlilik sınavları ile ilgili esas ve usulleri; hizmet gerekleri, sicil, kıdem, kariyer liyakat, hizmet puanı,, sınav ve benzeri ölçütlere göre düzenleyerek, inceleme, soruşturma, teftiş, değerlendirme ve rehberlik hizmetlerinde etkinlik ve verimliliği arttırmak amaçlanmıştır” (MEB 1999). Bu yönetmeliğe göre İlköğretim Müfettişi Yardımcısı olarak yarışma sınavına girebilmek için (MEB 1999);
En az dört yıl süreli yüksek öğrenim görenlerden;
Bakanlığa bağlı resmi ve özel kurumlarda en az sekiz yıl öğretmenlik yapmış,
Yedi yıllık hizmet süresinin en az dört yılını resmi okul ve kurumlarda öğretmen olarak, üç yılını ise Bakanlık merkez ya da taşra teşkilatı yöneticilik görevlerinde geçirmiş,
Fakültelerin; eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi veya eğitim yönetimi ve denetimi bölüm/anabilim dalından mezun ya da bu alanlarda yüksek lisans veya doktora yapanlardan Bakanlığa bağlı resmi okul ve kurumlarda en az üç yıl öğretmenlik ve/veya yöneticilik yapmış, olma koşullarından herhangi birini taşımak,
Bakanlık teşkilatında görevli olmak,
Müfettiş yardımcılığı yarışma sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 40 yaşını doldurmamış olmak,
Son altı yıllık sicil notlarının ortalaması en az iyi derecede olmak,
Müfettişlik mesleği ile bağdaşmayacak fiillerden dolayı memuriyete engel olacak derecede olmasa dahi hapis cezasına mahkûm edilmemiş (taksirli suçlar hariç) ve son altı yıllık hizmet süresinde aylıktan kesme/maaş kesimi veya daha ağır bir disiplin cezası almamış ya da bu süreç içinde idari görevi adli ve idari soruşturma sonucu üzerinden alınmamış olmak şartları aranmaktadır.
Bu yönetmelikle ilköğretim müfettiş yardımcılığında kalma süresi üç yıl olarak belirlenmiştir. Müfettiş yardımcılarının bu süre içinde hizmet içi ve görev başı olmak üzere iki aşamalı eğitim devrelerinden geçmeleri, bu yetişme süresi sonunda yapılacak değerlendirme sınavında başarılı olanların, ilköğretim müfettişliğine atanmaları öngörülmüştür (MEB: 2001-b: 282).
Yeni “İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi” 01.02.2001 tarihinde yürürlüğe konmuştur. Bu yönergenin yürürlüğe girmesiyle aynı isimli ve 17.12.1999 tarihli yönerge yürürlükten kaldırılmıştır. İlköğretim kurumlarının denetimi konusunda MEB tarafından 1 Şubat 2001 tarihinde yürürlüğe konan MEB İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi, ilköğretimde rehberlik ve denetim alanında getirdiği pek çok yenilik bakımından yerinde bir uygulama olarak bulunmaktadır. Yönergede özellikle, rehberliğe önem ve gereğine yapılan vurgu, başarının ödüllendirilmesi, müfettişlere verilen araştırma görevi, denetlenen personelin hizmet içi eğitimi ihtiyacı, eğitim bilimlerinin verilerinin rehberlik ve denetimde kullanılması, gibi hususlar bunların başlıcaları olarak görülmektedir.
Mevcut olan teftiş sisteminin yapılanmasında Bakanlık Müfettişleri; Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kuruluna bağlı olarak çalışırlar. MEB Teftiş Kurulu Bakanlık merkez teşkilatı bünyesi içinde ve doğrudan doğruya Bakana bağlıdır. MEB Teftiş Kurulu müfettiş sıfat ve yetkisine sahip bir başkan ile müfettişlerden, yazı ve hesap işlerini yürüten bir bürodan meydana gelir. Teftiş Kurulu Başkanı, Bakanın müsaadesiyle müfettişler arasından üç kadar yardımcı seçebilir (Öz 2003: 12).
İlköğretim Müfettişleri; Taşra teşkilatında yani illerde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak çalışırlar. 1992 yılında yayınlanan 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanununa 03.04.1998 tarih ve 4359 sayılı kanunun 9. maddesiyle; “İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı oluşturulur. İlköğretim Müfettişleri, en az dört yıl süreli yüksek öğrenimli öğretmenler arasından yarışma sınavı ile yardımcı olarak mesleğe alınırlar. Bu görevde üç yıllık yetişme dönemini takiben yapılacak yeterlilik sınavını başaranlar ilköğretim müfettişi kadrolarına atanırlar. İlköğretim müfettişlerinin ve yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulü, nitelikleri, yetişme şekli ve atamalarına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirtilir.” hükmü eklenmiştir. İlköğretim Müfettişleri görevlerini, bu Kanunun değişik 53. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 13 Ağustos 1999 tarih ve 23785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğine göre yaparlar.
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğine göre İlköğretim Müfettişlerinin görev ve yetkileri şunlardır (MEB 1999);
a) Rehberlik ve İş Başında Yetiştirme;
Her öğretim yılı başında ve sonunda, ayrıca gerektiğinde öğretim yılı içinde, öğretmenlerle meslekî toplantılar düzenlemek, eğitim öğretim ve yönetim ile ilgili olarak sorunların belirlenmesinde ve çözümünde rehberlik etmek,
Okul ve kurumlarda rehberlik amaçlı çalışmalarda belirlenen konulan, önerileri ile birlikte rehberlik tebliğine ve kurum teftiş defterine yazmak, tebliğin bir örneğini başkanlığa vermek,
Okul ve kurumların teftişinden sonra öğretmen ve yöneticilerle birlikte toplantı yapmak, eğitim öğretim ve yönetim ile ilgili sorunların çözümüne yönelik rehberlik etmek,
Meslekî yayınları ve meslekle ilgili gelişmeler ile mevzuat değişikliklerini izlemek, başkanlık veri tabanına katkıda bulunmak ve bu kapsamda bölgesindeki öğretmen ve yöneticilere rehberlik etmek,
Aday memurların yetiştirilmesine rehberlik etmek ve bu konuda verilen diğer görevleri yapmak,
Teftişi ile yükümlü bulunduğu öğretmenlere ve yöneticilere meslekî yardımlarda bulunmak ve iş başında yetişmelerine rehberlik etmek,
Teftiş, değerlendirme, inceleme ve soruşturma hizmetlerinde müfettiş yardımcılarının katılımını sağlamak ve yetiştirmelerine yardımcı olmak.
b) Teftiş ve Değerlendirme;
Türk millî eğitiminin genel amaç ve remel ilkelerine uygun olarak, okul ve kurumların amaçlarına göre öğrencilerin yetiştirilmeleri ile yetenek, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi durumunu,
Görev alanlarındaki okul ve kurumların eğitim, öğretim, yönetim ve diğer görevlilerinin mevzuata göre çalışmalarını,
Atatürk ilke ve inkılâpları’nın, İstiklâl Marşı’nın, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin ve Öğrenci Andı’nın öğretilme ve kavratılma durumunu,
Bayrak, anma ve kutlama törenlerinin, eğitici çalışmaların mevzuatına uygun şekilde yapılıp yapılmadığını,
Her yönü ile eğitim-öğretim ve yönetim çalışmalarını,
Kurumun ve kurumdaki personelin kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve programlarda belirtilen amaçları gerçekleştirme durumunu,
Eğitim-öğretim ve yönetim görevlilerinin çevre ile ilişkilerini,
Okul veya kurum personelinin yeterlilik ve verimliliklerini,
Okul aile birliği, okul kooperatifi ve kantininin kuruluş ve çalışmalarının mevzuatına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini, teftiş etmek ve değerlendirmek.
Okul ve kurumlara ait bina uygulama bahçesi, arsa, arazi ve tesislerin amaca ve projeye uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını teftiş etmek ve değerlendirmek; sonucunda belirlenen hususları önerileri ile birlikte okul veya kurumun teftiş defterine yazmak; gerektiğinde ayrıca kurum teftiş raporu düzenleyerek başkanlığa sunmak,
Teftiş edilen okul ve kurumlarda yönetici, öğretmen ve gerektiğinde diğer personel hakkında ayrı ayrı teftiş raporu düzenlemek.
Sicil amiri oldukları personel hakkında sicil raporu düzenlemek, (2004 yılında sicil amirliği yetkisi kaldırılmıştır.)
Teftiş bölgelerindeki okul ve kurumlar hakkında saptanan bilgileri zamanında ve eksiksiz olarak başkanlığa sunmak.
c) İnceleme;
Başkanlıkça verilen veya teftiş sırasında karşılaşılan konularla ilgili inceleme yapmak,
Okul, öğretmen ve diğer personel ile ders araç ve gerekçelerine ilişkin ihtiyaçları belirleyerek başkanlığa bildirmek,
Okul ve kurumların açılma ve kapatılmalarına ilişkin inceleme raporu düzenlemek,
Bölgesinde okula devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık nedenlerini araştırmak ve bu nedenlerin giderilmesi yönünde önerilerde bulunmak,
Okul ve kurumlardaki teftiş sistemi, eğitim ve öğretim yöntemleri, teftiş ve değerlendirme raporları ile diğer basılı defter ve kayıtların geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, konu ile ilgili görüş ve önerilerinin kurul gündemine alınma isteğini başkanlığa bildirmek,
Okul ve kurumlar ile ilgili mevzuatın ve programların uygulanması sırasında karşılaşılan aksaklıkları, güçlükleri belirlemek ve başkanlığa bildirmek,
Okul ve kurumlarda özel eğitime yönelik uygulamaları mevzuatı çerçevesinde incelemek ve başkanlığa bilgi vermek,
Eğitimin sorunlarını belirlemek, çözüm ve önerileri geliştirmek ve niteliğini artırarak etkin ve verimli olarak gerçekleştirilmesine yönelik inceleme ve araştırma yapmak.
d) Soruşturma;
İl İdaresi Kanunu hükümlerine göre, valilikçe verilecek soruşturma emirleri gereğince resmî ve özel okul ile kurumlarda görevli öğretmen, yönetici ve diğer personel hakkında soruşturma yapmak,
İnceleme ve soruşturmaya yönelik çalışmalarında kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapmak,
Verilen soruşturmaya zamanında başlamak ve kısa süre içinde tamamlayarak önerilerini fezleke veya rapora bağlayıp başkanlığa sunmak,
Bir olayın soruşturmasını yaptıkları sırada, aynı konuda başka soruşturmacı veya soruşturmacıların görevlendirilmesi durumunda; soruşturmanın birleştirilmesi için durumu bir yazı ile başkanlığa bildirmek,
Başlanılan bir soruşturmayı çeşitli nedenlerle tamamlayamama durumunda, gerekçesini yazılı olarak başkanlığa bildirmek,
Gerekli görülen defter, evrak, belge ve bilgileri, ilgili dairelerden istemek, incelemek sübut delil teşkil edenlerin asıllarını, diğer belgelerin örneklerini almak; asılları alınan belgelerin yerine mühür ve imzası ile onaylı birer örneğini dosyasında saklamak üzere ilgili daireye vermek,
Soruşturma alanına giren ilgililerin koruma ve sorumluluğu altındaki gizlilik dereceli de olsa her türlü evrak ve defterleri, para ve para hükmündeki senet, demirbaş eşya, ambar ve depolar ile kasa ve vezneyi görmek, incelemek, saymak ve gerekirse mühürlemek,
Soruşturmalarda, muhbir, şikâyetçi, sanık ve tanıkların celbi ve dinlenmesi gibi soruşturmanın gerektirdiği her türlü işlemlerin yerine getirilmesinde, “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun” ile “Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu” hükümlerine göre hareket etmek,
Görev alanı ile ilgili aldıkları şikâyet ve ihbar üzerine veya bizzat görmeleri durumunda, gecikmesinde zarar umulan ve delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplayarak, olaya el koymak ve soruşturma emri istemek,
Düzenledikleri teftiş, inceleme ve soruşturma raporlarının birer örneğini özel dosyalarında saklamak,
(Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun) kapsamına girmeyen konularda doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak ve başkanlığa bilgi vermektir.
İlköğretim Müfettişleri rehberlik ve iş başında yetiştirme, teftiş ve değerlendirme, inceleme, soruşturma görevlerine ilişkin hizmetlerinin görev alanları, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğine (MEB 2001-a; MEB 1999) göre, ilköğretim başta olmak üzere illerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı rehberlik araştırma merkezlerinden, sağlık eğitim merkezlerine, öğrenci yurtlarından, dershanelere kadar birçok kurum ve okulu kapsamaktadır. Bu kurumların belirlenen amaçlara ulaşma derecelerinin saptanması, sapmaların önlenmesi, üründe verim ve kalitenin sağlanması, işgörenin iş başında yetiştirilmesi, mesleki rehberliğin sağlanması, personelin başarısının ortaya çıkarılması, alt sistemlerle üst sistemler arasında iletişim sağlanması, personelin güdülenmesi, moralinin yükseltilmesi, teknolojik gelişmeler konusunda çalışanların aydınlatılması, okul-çevre ilişkilerinin geliştirilmesinden, inceleme ve soruşturmasından sorumlu olan ilköğretim müfettişlerinin bu görevlerini yerine getirirken birçok sorunla karşılaşabilmektedir.
Bu sorunlar, örgüt yapısı, yönetsel kararlar, görevle ilgili yasal düzenlemeler, özlük hakları, kendini geliştirme ve yenileme ile mesleğin niteliği şeklinde bir sınıflandırmaya tabi tutulabilir.
Not: İlköğretim Müfettişi Ahmet SÖBÜ’nün Yüksek Lisans Tez çalışmasından alınmıştır.Yukarı Geri Ana Sayfa