• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
MEB DENETİMLERİ ÇILDIRTIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı Denetim Uygulamaları şu günlerde iş yoğunluğundan dolayı bunalma noktasına gelen yöneticileri artık çıldırtma noktasına getirdi.

Şöyleki: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden bir yetkili bir okul müdürlüğünü saat: 17: 30’da  telefonla arayarak “Bakanlık Denetçisi acilen okulunuzdan bazı veriler istiyor elektronik posta atıyoruz 15 dakika içinde bu verilerin doldurularak bize geri gönderilmesi gerekiyor “denip  telefon görüşmesini sona erdirir. Okulların yeni açıldığı ilk hafta olması nedeniyle velilerin birinin gelip birinin gittiği , akşama kadar nakil işlemlerinden, sınıfların oluşturulmasından, seçmeli derslerin belirlenmesinden, öğretmenlerin programlarının oluşturulmasından, norm fazlası öğretmenlerle ilgili işlemler, başka okula görevlendirmeyle gidecek veya bazı dersler boş geçmesin diye başka okullardan ya da dışarıdan ücretli öğretmen temin etmek  gibi  birçok işten bunalma noktasına gelen  yöneticilerden bu yöntemle bu tür bilgilerin istenmesinin amacı ne olabilir, bu kadar acil istenen bilgiler  ne işe yarayacaktır.

İş ve işlemlerin çok yoğun olduğu bir dönemde  sistemde mevcut olan bilgilerin il, ilçe ve okul yöneticileri üzerinde soruşturma yetkisiyle donatılmış Milli Eğitim Denetçileri tarafından istenmesi mevcut çalışmaları kolaylaştırmak yerine zorlaştırmaktan, yöneticiler üzerinde psikolojik baskı yaratmaktan başka bir amaca hizmet etmesi mümkün  değildir.

Resmi istatistiklerin üretimine ve yayımına ilişkin temel ilkeler ile standartları belirlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan alanlarda güncel, güvenilir, zamanlı, şeffaf ve tarafsız veri üretilmesini sağlamak, karşılaşılan mükerrerlikleri önlenmek, cevaplayıcı yükünü azaltmak, kamuda insan gücü ve kaynak tasarrufu sağlanarak resmi istatistiklere olan güven daha da arttırmak için Milli Eğitim Bakanlığında sorumlu ve ilgili birimler(Strateji Geliştirme Başkanlığı, Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Başkanlığı v.b) vardır, hangi verinin hangi birim tarafından, hangi yöntemle derleneceği ve hangi dönemler için ve ne zaman yayımlanacağı da belirlenmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı veri tabanında  mevcut olan birçok istatistiki bilgi için sorumlu ve ilgili birimlerin görev alanına girerek okulların yeni açıldığı, il, ilçe, okul yöneticilerinin işlerinin başından aştığı bir dönemde Milli Eğitim Denetçilerinin 81 İle giderek okullardan İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden istatistiki veri toplaması anlamsızdır, gereksizdir. Rehberlik ve denetim adına yapılabilecek kabul edilebilir bir çalışma değildir.

Milli Eğitim Denetçileri İllerde Neyi Denetliyor?

Milli Eğitim Denetçilerinin 652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre yasal olarak taşra teşkilatı üzerinde denetim yetkisi bulunmasına rağmen İl Eğitim Denetmenleri ile görev/yetki çakışması nedeniyle taşra teşkilatı üzerinde fiili olarak denetim yetkisi kalmamıştır.

Rehberlik ve Denetim Başkanlığınca; İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile okullarda 6287 Sayılı İlköğretim Ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve kanunun uygulanmasına ilişkin çalışmaların eğitim-öğretim ve yönetim faaliyetleri ile kaynakların etkin ve verimli kullanılması hususlarının 10-28 Eylül 2012 tarihleri arasında 81’ilde Başkanlıkça görevlendirilecek Milli Eğitim Denetçilerince incelenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi ile rehberlikte bulunulması, gerektiğinde mevzuata uygun olmayan ve suç teşkil eden fiilleri ortaya çıkan personel hakkında soruşma yapılması şeklinde  bir onay alınmıştır.

Onay kapsamında Rehberlik/Denetim yapılabilmesi için  raporlama standartları hazırlanmış, hazırlanan raporlama standartlarında ise özet olarak aşağıdaki gibi bilgilerin Milli Eğitim Denetçileri tarafından derlenerek raporlaştırılması istenmiştir. Hazırlanan İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin eğitim-öğretim yılı öncesi hazırlık çalışmaları ile eğitim-öğretim ve yönetim faaliyetleri rehberlik ve denetim raporu standartlarının içeriği;

Ø Son üç yılda okullaşma oranları

Ø Son üç yılda okulu tamamlama oranları

Ø Son üç yılda derslik başına düşen öğrenci sayısı

Ø Son üç yılda kız çocuklarının okullulaşma oranları

Ø İlköğretimde ve ortaöğretimde öğrenci devamsızlık sayısı

Ø Son üç yılda öğretmenlerin devamsızlık durumları

Ø Öğretmenlerin ortalama yer değiştirme süresi

Ø Son üç yılda hakkında soruşturma yapılan,  ceza uygulanan öğretmen sayıları oranları, ağırlıklı işlenen ve ön plana çıkan fiiller

Ø Son üç yılda hakkında soruşturma yapılan,  ceza uygulanan yönetici ve diğer personel sayıları oranları, ağırlıklı işlenen ve ön plana çıkan fiiller

Ø İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin WEB Sitelerinin Bakanlık talimatları doğrultusunda oluşturma ve güncelleme durumu

 

vb. birçok istatistiki bilginin toplanmasından oluşmakta olup, istenilen bu bilgilerle  görev onayına bağlanan konular tamamen birbirinden farklılık göstermektedir. Çünkü görev onayında; 6287 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve kanunun uygulanmasına ilişkin çalışmaların eğitim-öğretim ve yönetim faaliyetleri ile kaynakların etkin ve verimli kullanılması hususlarıyla ilgili denetim ve rehberlik yapılacağı belirtilmektedir.

Ayrıca; verilen onayla çelişen bir iş için Milli Eğitim Denetçilerince 18-20 günlük görevlendirmeyle 81 İl’e giderek bakanlık bütçesinden yaklaşık 700.000 TL’nin (yolluk yevmiye  vb giderler)harcanması da kaynakların etkin ve verimli kullanılmamasına en iyi örnek olsa  gerektir.

Bu tür uygulamalar rahatsızlık verici bir uygulama olup sisteme değer katmamakta, denetim sistemini yozlaştırmaktadır. Modern yönetim anlayışına uymayan rehberlik ve denetim hizmetleri ile soruşturma görevlerinin aynı denetim görevi içerisinde aynı denetçilere verilmesi şeklindeki uygulama da Rehberlik ve Denetim Başkanlığında klasik denetim felsefesinin devam ettiğini göstermektedir.

Milli Eğitim Denetçileri Uygulamalarıyla Diğer Denetim Birimlerinin Görev Alanlarına Girerek Görev/Yetki Çatışmasına Neden Olmaktadır.

Milli Eğitim Denetçileri; İl düzeyinde bulunan her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetleri İl Eğitim Denetmenlerine verilmiş olmasına rağmen sık sık  farklı görevlendirme onayı almak yoluyla İl Eğitim Denetmenlerinin görev alanına müdahale etmekte İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri üzerinde eski alışkanlıklarını devam ettirmeye  çabalamaktadırlar.

 

İl Eğitim Denetmenleri  tarafından tüm illerdeki denetim, değerlendirme, inceleme ve araştırma görevlerinin planlaması 2012-2013 eğitim öğretim yılı için yapılmış ve  uygulanmaya başlamışken aynı görev için üstelik soruşturma yetkisiyle donanmış Milli Eğitim Denetçilerinin illere gitmesi  görev ve yetki çatışmasına neden olmakta denetim birimleri arasındaki çalışma barışını bozmaktadır. İllerdeki yöneticiler ise “aynı öğretmenevlerinin denetiminde olduğu gibi   İl Eğitim Denetmenleri gidiyor, Milli Eğitim Denetçileri geliyor ne yapacağımızı şaşırdık” şeklindeki söylemlerle  memnuniyetsizliklerini dile getirmektedirler.

Denetim hizmetinin kalitesi, etkinliği, verimliliği ve yönetimin beklentilerine cevap verebilme düzeyi son derece önemlidir. Yönetime değer katacak etkili bir denetim hizmetinin sunulabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı denetim sistemi ve işleyişi ile ilgili sorunların bulunduğu ve yeniden yapılanma gerekliliği 14. Milli Eğitim şurasından bu yana tartışıla gelmektedir. Her ne kadar 652 Sayılı KHK ile Milli Eğitim Bakanlığı denetim birimlerine yönelik bir  düzenleme yapılmış olsa da denetim sistemindeki sorunlar tam anlamıyla çözülememiş, uygulamadaki sorunlar devam etmektedir.

 

Bu durum eğitimin  bütüncül bir yaklaşımla denetlenebilmesi, denetim kaynağının tek elden sevk ve idare edilebilmesi  kaynakların etkin ve verimli kullanılması için Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer DİNÇER tarafından başlatılan denetimde yeniden yapılandırma çalışmalarının acilen sonuçlandırılmasını zorunlu kılmaktadır.

 Yukarı Geri Ana Sayfa