• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
MEB DENETİM SİSTEMİNİ YENİDEN YAPILANDIRAN YASA TASARISIYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİMİZ

Milli Eğitim Bakanlığınca, onlarca yılın ihmali ile bugüne kadar gelen kronikleşmiş eğitim denetimi sistemi sorununun çözülmesi için kamuoyunca bilindiği gibi tarihi bir adım atılarak ; “Mevcut denetim birimlerini merkeze bağlı tek çatı altında birleştirerek, denetim elemanlarını Milli Eğitim Müfettişliği unvanıyla  çalışma merkezlerinde görevlendirilecek biçimde  yapılandıran yasa tasarısı hazırlanarak Başbakanlığa sunulmuştu.

Başbakanlığa sunulan, Milli Eğitim  15., 17., 18., Şura Kararları, TBMM Araştırma Komisyonunun 1993 tarihli raporu ve eğitim bilimi alanındaki araştırmalar,   Eğitim öğretim ve bilim iş kolundaki tüm sendikaların açıklamaları doğrultusunda hazırlanan yasa tasarı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilen yasa tasarısı arasında özellikle denetim fonksiyonunun yapılandırılması noktasında büyük farklılıkların olduğu görülmüştür.

Yeni Yasa Tasarısının 17. maddesinde “Eğitim Denetmenleri” olarak unvanları değiştirilen denetim elemanları yönünden bir görev tanımı yapılmış ve bu tanım içinde eski adları Milli Eğitim Denetçileri ve İl Eğitim Denetmenleri arasındaki “görev tanımı” ayrımı kaldırılmış, her iki denetim elemanının görev tanımı bir ve aynı olarak düzenlenmiştir.

İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde Eğitim Denetmenleri Başkanlığı oluşturulmuştur.

Kaliteli ve verimli bir denetim hizmeti sunulması için bu yasa tasarısında denetim elemanları arasındaki görev tanımlarındaki ayrımları kaldırmak ne kadar doğru ve  yerinde bir düzenleme olmuşsa, denetim birimlerinin illerde İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde birleştirilmesi o derece yanlış ve yersiz  bir düzenleme olmuştur.  

Tasarı ile bir yandan Eğitim Denetmenlerine Bakanlığın yurtdışı, merkez ve içerisinde İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin de bulunduğu taşra teşkilatının  tüm denetim, inceleme, soruşturma  iş ve işlemlerini yapma görevi verilirken diğer yandan Eğitim Denetmenleri Başkanlıklarının  İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesine  sıkıştırılmaya çalışılması  büyük bir  çelişki oluşturmaktadır.

Nitelikli eğitimin sunulmasında stratejik rolü olan denetim fonksiyonunun bu şekilde yapılandırılması halinde;

Ülke genelinde denetim elemanı kaynağının dengeli dağılımı, etkin ve verimli kullanımı sağlanamayacaktır.

Her ilde yeterli sayıda aynı uzmanlık düzeyine sahip denetim elemanı bulundurulamayacağından kaliteli bir denetim hizmeti verilemeyecektir.

Denetim fonksiyonunun hizmet gücü ve etkinliği azalacaktır.

Denetim elemanları fonksiyonel bağımsızlıklarına kavuşamayacaklardır. Denetim elemanları üzerindeki illerde olmaktan kaynaklı yerel baskılar devam edecektir.

Denetim elemanlarının görev tanımı aynı olmasına rağmen farklı özlük haklarıyla denetim hizmeti sunulacak olması hukuka aykırı olup, aynı zamanda çalışma barışını  olumsuz etkileyecektir.

Bu nedenle;  

Milli Eğitim Bakanlığında etkin, verimli bir denetim sisteminin kurulabilmesi için merkez teşkilatına bağlı olarak, coğrafi durumu,  sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyleri, nüfusları personel ve kurum sayısı, vb. dikkate alınarak belirlenecek uygun illerde Eğitim Denetmenleri Başkanlıkları oluşturulmalıdır.

Geleneksel, alışılmış müfettiş unvanı yerine getirilen ve daha çok şirketlerde holdinglerde kullanılan denetçi/denetmen unvanlarından vazgeçilerek Eğitim Müfettişi Unvanı getirilmelidir.

Eğitim Müfettişleri arasında Başmüfettiş, Müfettiş, Müfettiş Yardımcısı  şeklindeki kariyer basamaklandırılmasına devam edilmelidir.

Böylelikle;

Milli Eğitim Bakanlığında denetlenecek alanların bütüncül bir yaklaşımla tek merkezden belirlendiği, denetim yöntem ve uygulamaları ile raporlama da birlik ve beraberliğin sağlandığı, yüksek verim odaklı, kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanan, çalışma barışının sağlandığı   bir denetim sisteminin kurulmasını sağlayan  yasa çıkarılmış olacaktır.Yukarı Geri Ana Sayfa