• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
MEB ‘DE BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞLİĞİ ATAMALARI SİL BAŞTAN

Sendikamız tarafından Danıştay İkinci Dairesi Sayın Başkanlığıma ait E:2017/42 sayılı dosya üzerinden, “2016 Yılı Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanlık Maarif Müfettişi Mülakat ve Atama Kılavuzu” isimli düzenlemenin iptali ve  yürütmenin durdurulması istemiyle dava açılmış, yürütmenin durdurulması isteminin kısmen kabulü kısmen reddi kararı üzerine “Yönetmelikle düzenlenmesi gereken hususların, normlar hiyerarşisinde daha alt düzeydeki ‘Kılavuz’ isimli işlem ile düzenlenemeyeceği (…) ”, Kılavuz isimli düzenlemenin tamamına yönelik olarak yürütmenin durdurulması kararı verilmesi
gerektiğinden bahisle sözü edilen karara itiraz edilmiştir. Sendikamızca yapılan itirazı görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu YD İtiraz No:2017/857 ve 09/10/2017 tarihinde “Dava konusu Kılavuzun bir bütün olarak irdelenmesinden, dayanağı Kanun hükmüyle yetki verilmeyen ve ancak yönetmelikle düzenlenmesi mümkün olan bazı kurallara da bünyesinde
yer vererek kapsamını aştığı, örneğin, mülakata başvuruya engel halleri düzenlendiği anlaşılmaktadır. Belirtilen bu sebep, içeriği itibarıyla, Kılavuzun tamamının yürütmesinin durdurulmasını gerektirir nitelikte olduğundan, davalı idarece Yönetmeliğin, Kanunda verilen yetkinin kapsamına uygun olarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. (…) ” demek suretiyle itirazı kabul etmiş, Kılavuz’un tamamına yönelik olarak yürütmenin durdurulması kararı vermiştir. Sözü edilen bu karar (yürütmenin durdurulması kararının etki sahası ve itirazın kabulüne ilişkin gerekçe de dikkate alınarak) 2577 s. İYUK md.28 uyarınca en geç 30 (otuz) gün içinde uygulanmak zorundadır. Kararın uygulanması, yürütmesinin durdurulmasına karar verilen Kılavuz’a dayalı olarak tesis edilen işlemlerin tamamının da “açıkça hukuka aykırı” olduğunun hukuken saptanması sebebiyle, bu işlemlerin iptalini gerektirmektedir.

Kılavuzun tamamının yürütmesinin durdurulması kararı ile yeniden bir düzenleme yapılması gerekeceği, Kanunda belirtilen “1” yıllık sürenin de dolması nedeniyle kılavuz ya da yeni bir yönetmelik ile ortaya çıkan durumun düzeltilemeyeceği; yürütmenin durdurulması kararının uygulanması uğruna ilkin 475 Bakanlık Maarif Müfettişinin atamasının iptal edilmesi gerektiği; yapılacak yeni bir düzenlemede ise, ‘Milli Eğitim Ordusu’nun nüfusu (öğrenci, öğretmen ve diğer memur sayıları ile denetlenmesi ve rehberlik hizmeti verilmesi gereken kurum ve kuruluş sayıları da dikkate alınarak) Maarif Müfettişlerine Bakanlık Maarif Müfettişi unvanı verilmesi, özlük ve parasal haklarının da bu unvana uyarlı hale getirilmesi gerektiği de açıktır.

 

Dava Daireleri Kararı

 Yukarı Geri Ana Sayfa