• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
Kurum Teftişinde İncelenecek Durumlar

KURUM TEFTİŞİNDE İNCELENECEK DURUMLAR

A-FİZİKİ DURUM YÖNÜNDEN:
a-Okul fiziki yönden, yönetici odaları, derslikler, işlik, laboratuar, kantin, kitaplık, oyun sahaları, spor tesisleri ve tuvaletler yeterli mi? Bu bölümler eğitim öğretime uygun olarak düzenlenmiş mi ve bu düzen devam ettiriliyor mu?
1) Okulun tapusu var mı?
2) Okulun projesi var mı, varsa okulun yerleşimi projeye uygun mu? (İKY mad. 144)
3) Yönetim odalarının tefrişi okulun diğer bölümleriyle uyum içinde mi?
4) Dersliklerde bulunan sıralar öğrenci yaşlarına uygun mu?
5) Dersliklerde bulunması gereken levhalar, şeritler ve köşeler öğrencilerin boylarına uygun, kullanabilecekleri yüksekliğe asılmış mı?
6) Dersliklerde gerekli ders araçları var mı ?(İKY.Madde145),
7) Atatürk Köşesi düzenlenmiş mi? (İKY.Madde 148) ,
8) Okul ve sınıf kitaplıkları (İ.K.Y. madde146) kurulmuş mu? Kütüphane okul kütüphaneleri yönetmeliğine göre düzenlenmiş mi? (TD.2529)
9) Okulun içme ve kullanma suyu ve su deposu uygun mu? (İKY. madde152)
10) Koridorlar uygun olarak düzenlenmiş mi? (İKY. Madde 149)
11) Oyun yeri düzenlenmiş mi? (İKY Mad.153)
12) Öğrenci sağlığı ve güvenliği için gerekli tedbirler alınmış mı? (İKY. Madde 139)
13) Anasınıfları uygun olarak döşenmiş ve gerekli araçlar sağlanmış mı?
14) Laboratuardaki araç-gereçler tespit edilip listeler dolaplara göre hazırlanmış mı?
15) Bölümlerde mevcut olan demirbaşların listesi yapılarak uygun yere asılmış mı?
16) Laboratuar ve işliklerin hangi gün ve saatte hangi sınıflar tarafından kullanacağı planlanmış ve ilgililere duyurulmuş mu?
17) Ders araçları odası ve okul müzesi var mı ?(IİKY Mad 150)
b-Yangın söndürme ile ilgili araç-gereçler temin edilmiş mi?
1) Yangın tüplerinin periyodik bakımı yapılıyor mu ve çalışır durumda mı?
2) Yangın söndürme ve sivil savunma ekipleri güncelleştirilmiş mi?
3) Bacaların yıllık temizliği yapılıyor mu?
4) Yangın ve deprem tatbikatı yapılmış mı?
5) Kalorifer yakımı ve emniyetine ait önlemler alınmış mı?, talimat nema ilgili bölüme asılmış mı?
6) Kalorifercinin kalorifer yakma ve bakım belgesi var mı?
7) Kurum çatısının temizliği yapılıyor mu?
8) Kuruma ait güvenlik tedbirleri alınmış mı?
9) Ziyaretçi defteri tutuluyor mu?
10) Sivil savunma alarm-ikaz işaretleri ve acil durumlarda bina boşaltım planları yapılıp öğrencilerin görebileceği yerlere asılmış mı?
11) Okulun su ve elektrik tesisatı ile ilgili gerekli tedbirler alınmış mı?
c-Kurumun fiziki yapısında değişiklik yapılmış mı?
1) Yapılmış ise gerekli izin alınmış mı? (İKY mad.144)
2) Yapılan değişiklik sorunu çözmüş mü?
3) Eğitim öğretime hangi katkıları sağlamış?
d-Okul bahçesinin ve bölümlerinin genel temizliği sağlanıyor mu?
1) Bahçede, sınıflarda ve koridorlarda çöp sepetleri bulunduruluyor mu?
2) Tuvaletlerde su ve sabun kullanımına özen gösteriliyor mu?
3) Okul bahçesinde Atatürk büstü var mı?
e-Okulun tabelası ve tarihçesi, bölüm adları yazılarak uygun yerlere asılmış mı? Okul bahçesinin durumu
1) Okul tabelaları MEB’e bağlı Okul ve Kurumları Tabelaları Yönetmeliği madde 5’e uygun mu? (TD. 2088)
2) Okulun bölümlerinin üzerine adları yazılmış mı?
3) Okulun tarihçesi hazırlanarak uygun yere asılmış mı?
4) Okulun ihata duvarı var mı?
5) İhata duvarı eksik veya yok ise yapılması için ne gibi girişimlerde bulunulmuş?
6) Okul bahçesinde yeni ağaçlandırma çalışması yapılıyor mu? (İKY: Madde 154)
7) Okul bahçesinde spor tesisleri kurulmuş mu?
8) Mevcut ağaçların bakımı yapılıyor mu ?
f-Türk Bayrağı, Bayrak Kanunu ve Tüzüğüne göre kullanılıp korunuyor mu? (4.09.1983 gün ve 18171 sayılı RG, 17.03.1985 tarih 18697 sayılı RG14.07.1999-4409 say. Kan. mad. 1)
1) Bayraklar sürekli olarak gönderde çekili tutuluyor mu?
2) Yırtık ve solmuş bayrakların kullanılmasından kaçınılıyor mu?
3) Bayraklar özel bir kutuda saklanıyor mu?.Tören Bayrağı bir kılıf içinde bulunduruluyor mu?
g-Kuruma kayıtlı motorlu araç var ise bakımı, kullanımı ve onarım durumları ile ilgili kayıtlar tutuluyor mu?
h-Yatılı ve pansiyonlu okulların ilgili bölümleri mevzuat doğrultusunda düzenlenmiş mi? (İKY Mad. 156)
1) İhtiyacı karşılar nicelik ve nitelikte midir?
B-EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNÜNDEN:
a-Milli Bayramlar okulda kutlanıyor mu? Derslerde, Milli Bayramların anlamı ve önemi üzerinde duruluyor mu?
1) Törenlerdeki konuşma metinleri, yazılar ve şiirler komisyon tarafından incelenip gerekli düzeltmeler yapılıyor mu?
2) Belirli gün ve haftalar kutlanmış ve bunlara ilişkin dokümanlar dosyalanıyor mu?
3) Törenlere görevli tüm personel ve öğrenciler başı açık bir biçimde katılıyor mu?
4) Milli Bayramlar, belirli gün ve haftalar program dahilinde kutlanıyor mu?
5) Çevre halkının Milli bayramlar ve diğer kutlamalara katılımları sağlanıyor mu?
b-MEB.İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine uygun olarak çalışmalar yapılıyor mu ?(TD.2569)
1-Gerekli kurullar oluşturulmuş ve çalışmalarını sürdürüyor mu?
2-Sosyal etkinlikler Yıllık Çalışma Planı yapılmış mı? Proje sonuç raporu ve gerekli formlar düzenlenmiş mi?
3-Okulun ihtiyaç ve özelliklerine göre öğrenci kulüpleri kurulmuş ve amacına uygun etkinlikte bulunuyor mu?
4- Sosyal Etkinliklerle ilgili gerekli defter ve dosyalar tutulmuş mu?
5-Sosyal Etkinliklerle ilgili görevlilerin görevlerini yönetmeliğe uygun olarak yerine getirmişler mi?
6-Yönetmeliğe uygun olarak diğer sosyal etkinliklerden hangilerine yer verilmektedir?
c-MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği (17.04.2001 gün ve 24376 sayılı RG) doğrultusunda; her sınıfın rehber öğretmeni belirlenmiş mi?
1) Yıllık çalışma planı hazırlanmış mı?
2) Psikolojik danışmanlarla sınıf rehber öğretmenleri işbirliği içinde çalışıyor mu?
3) Gerekli kayıt ve dosyalar düzenlenmiş mi?
4) İlköğretimde yöneltme yönergesine uygun çalışmalar yapılıyor mu?(TD 2552)
5) Kaynaştırma eğitimine alınmış öğrenciler için BEP (Bireysel Eğitim Planı) hazırlanmış mı ?
e-Kaynaştırma eğitimi gerektiren öğrencilerin yetiştirilmesi ve değerlendirmesinde mevzuat hükümlerine uyuluyor mu?(06.06.1997 tarih ve 23011 S.Resmi Gaz. Yayımlanan 573 SKHK. ve 09.02.2004/7 Sayılı genelge TD.2477)
1) Özel eğitim gerektiren çocukların tespiti yapılarak ilgili yerlere bildirimi yapılıp gerekli önlemler alınıyor mu?
2) Öğretmenler bireysel farklılıklara göre ders işliyor mu?
3) Bu öğrencilerin performanslarına uygun öğretim ortamı düzenleniyor mu?
4) Bu öğrenciler için fiziki imkanları yeterli olan okullarda kaynak odasına yer verilmiş mi? ( İKY. Mad. 144)
5) f- Okuldaki spor faaliyetleri Okul Spor Kolları Yönetmeliğine uygun olarak yürütülüyor mu? (TD.2336,2477)
1) Genel kurul ve Yönetim kurulu kurulmuş ve çalışmalarını yönetmeliğe uygun yürütüyor mu?
2) Para toplama ve harcama işleri yönetmeliğe uygun olarak yapılıyor mu?
3) Tutulması gerekli olan defter ve dosyalar tutuluyor mu?
d-Ünitelendirilmiş yılık, günlük ve ders planları; ders programları, sınıf düzeyleri ve çevre şartlarına uygun yapılıyor ve uygulanıyor mu?
1) Ünitelendirilmiş yıllık planlar, programlarda belirtilmiş olan hedef, hedef davranış ve konularla örtüşüyor mu?
2) Plan yapılırken, konu işlenirken ve değerlendirme yapılırken öğretim ilkeleri göz önünde bulunduruluyor mu?
3) Günlük ve ders planlarında kalıplaşmış ifadelerden kaçınılmış mı?
4) Günlük planlarda işleniş basamakları ayrıntılı olarak yazılmış mı?
5) Strateji yöntem ve teknik belirlenmiş mi?
6) Araç, kaynak tespiti uygun olarak yapılmış mı?
7) Alınan davranışlar ders süresi içerisinde kazandırılabilecek sayı ve nitelikte mi?
8) Konu, amaç davranış, işleniş ve değerlendirme bütünlüğü sağlanmış mı?
9) Atatürkçülük konuları 2504 sayılı Tebliğler Dergisine göre alınıp ünitelere dağıtılmış mı?
10) Atatürk ilkeleri, devrimleri ve düşünceleri sebep sonuç ilişkisi içerisinde öğrencilere kavratılıyor mu?
11) Okulda İlköğretim Okulu Ders programları var mı? Öğretmenler faydalanıyor mu?
e-Seçmeli derslerin tespiti çevre koşullarına ve okulun olanaklarına göre öğretmenler kurulunda kararlaştırılıp belirlenmiş mi?
1) Haftalık ders dağılımı, derslerin özelliğine ve öğrenme psikolojisine uygun olarak dağıtılmış mı? Ders programları hazırlanırken ihtiyacı olan öğretmenlerin süt izni kullanması dikkate alınmış mı?
2) Seçmeli derslerin programları 2492 sayılı Tebliğler Dergisinden alınmış mı?
3) Seçmeli dersler notla değerlendirilmiş mi?
4) Seçilen dersler okulun ve çevrenin şartlarına uygun mu?
f-Mevcut ders araç-gereçleri derslerde kullanılıyor mu?
1) Bu araç-gereçlerin bakımı ve onarımı sağlanıyor mu?
2) Derslerde teknoloji araçları kullanılıyor mu?
3) Yatılı, pansiyonlu okullarda etüt saatleri mevzuatına uygun olarak yapılıyor mu?
g-Sınıf kitaplığı kurulmuş mu? (İKY.146)
1) Bu kitaplar öğrencilerin sınıflar itibarı ile seviyelerine uygun mu? (İKY-Madde:147)
2) Sınıf ve okul kitaplığından öğrenciler yararlanıyor mu?
3) Sınıf kitaplıklarındaki kitaplar bir sonraki sınıfa yönetim tarafından imza karşılığı alınıp imza karşılığı devrediliyor ve zenginleştiriliyor mu?
4) Sınıf kitaplık defteri tutularak okunan kitap akışı kaydedilmiş mi?
h-İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 95 ve 96. maddeleri gereğince Zümre ve Şube Öğretmenler Kurulları oluşturulmuş mu?
1) Zümre Öğretmenler toplantısında, okutulacak ders kitaplarının tespitleri yapılmış mı?
2) Yıllık planlar, zümre ve şube öğretmenler kurullarında uygulanabilir kararlar alınmış mı.? Alınan kararlar doğrultusunda çalışmalar sürdürülüyor mu?
3) Mesleki eserler ve eğitimdeki yeni yaklaşımlar bu kurullarda tartışılıp uygulamaya yönelik kararlar alınmış mı?
4) Uygulamada karşılaşılan güçlükler tespit edilmiş ve çözüm yolları bulunmuş mu?
5) Şube öğretmenler kuruluna öğrenci temsilcisi çağrılmış mı?
6) Alınan kararlar bir sonraki toplantıda ele alınarak tartışılmış mı?
j-Çevrenin coğrafi, tarihi, yönetimi, eğitimi, el sanatları, folklorik değerler, turizm yönlerinden incelenmesi yapılıyor ve güncelleştiriliyor mu?
1) Öğretmen veli görüşmeleri yapılıyor mu?
2) Bu görüşmelerde kayıtlar tutuluyor mu?
3) Okulda yapılan eğitsel ve kültürel etkinlikler çevreye yansıtılıyor mu?
4) Halk eğitimi çalışmalarına katkıda bulunuluyor mu?
5) Okul bahçesinde çevreye örnek çalışmalar yapılıyor mu?
6) Öğrencilerde çevre bilinci oluşturulmuş mu?
7) Okul aile birliği kurulmuş ve işlerlik kazandırılmış mı?
8) Öğrenci kurulu oluşturulmuş mu İKY mad. 97
9) OGYE kurulmuş mu? İKY mad. 99)
C-BÜRO İŞLERİ BAKIMINDAN:
a- Kurumlarda tutulması gereken defter, dosya ve kayıtlar kuralına uygun tutuluyor mu? (İKY Mad. 102)
1) Gelen-giden evrak defterleri usulüne uygun tutuluyor mu?
2) Gelen-giden evrak kayıtları arasında bağlantı kuruluyor mu?
3) Evrak kayıt numaraları her takvim yılı başında yenileniyor mu?
4) Okulda yönetmelik gereği tutulan defterlerin sayfa ortaları mühürlenip sonları tasdik edilmiş mi?
5) Desimal sisteme göre dosyalama işlemi yapılıyor mu?
6) Resmi yazışmalar zamanında ve usulüne uygun olarak yapılıyor mu?
7) Her yazıya desimal sisteme göre numara veriliyor mu?
8) Gizli yazılar, sivil savunma dosyası, tutuluyor ve işleniyor mu?
9) Elden teslim edilen yazılar ilgili birimlere zimmet defteri imzalattırılarak teslim ediliyor mu?
10) İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 102. maddesi gereği tutulması gereken defter ve dosyalar tutuluyor ve işleniyor mu?
11) Emir, genelge ve Tebliğler dergileri kurumdaki personel tarafından okunup, imzalanıyor mu? Okunan ve imzalanan bu yazılardan gerekli olanların konularının ve sayısının yazıldığı bir defter var mı?
12) Arşiv sistemi oluşturulup, yıllara göre paketlenerek üzerlerine yılları yazılarak, yönetmelikte belirtilen süreler kadar evraklar saklanıyor mu?(TD.2311,2430)
b-MEB. Okul öncesi eğitim kurumları yönetmeliği gereği, anasınıfı ve anaokullarında tutulması gerekli olan defter ve dosyalar tutuluyor mu(TD.2562)?
c-Özel eğitim okul ve kurumlarında, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen belge, defter ve dosyalar usulüne uygun olarak tutuyor mu? (ek.TD.2534, 18.12.2004 gün ve 25674 SR.gazete)
d- Okul müdürü tarafından, Okulun ihtiyaçları yazılı olarak zamanında üst makamlara bildirilmiş mi?
D-ÖĞRENCİ İŞLERİ BAKIMINDAN:
a-Öğrenci kayıtları ve nakilleri İKY. 14-21. maddeleri ile İl ve İlçe “Öğrenci Yerleştirme Komisyonu” kararlarına uygun mu?
1) Öğrenci aday ve kayıt defterleri kuralına uygun tutularak zamanında ilgili bölümleri işlenmiş mi?
2) Öğrenci devam takip işlemleri İKY’nin 25-31. Maddeleri doğrultusunda yapılıyor mu?
3) Öğrenci gelişim dosyaları zamanında işleniyor mu? (İKY mad.23)
b-Sınıf geçme defteri kuralına uygun tutulmuş mu?
1) Öğrenciye verilen notlar sınıf geçme defterine usulüne uygun olarak işlenmiş mı? Bu defterdeki notlar, öğretmen not defteri ve not çizelgelerindeki notlar ile uyumlu mu?
c-Sınıf geçme ile ilgili iş ve işlemleri İKY’nin ,41-49. sınavla ilgili iş ve işlemler İKY 32-40. maddelere göre yapılmış mı ?
1) Yoklama işlemleri, sicil, rapor kayıt silme, dosya isteme ve gönderme iş ve işlemleri düzenli ve zamanında yapılıyor mu?
2) Not çizelgeleri zamanında ve silintisiz olarak düzenleniyor mu? (İKY-Madde:70)
d- Öğrenci başarısının değerlendirilmesi (sınıf geçme ve sınıf tekrarına karar verilen öğrencilerle ilgili işlemler) İKY’nin 32-50. maddelerine uygun olarak yapılmış mı?
1) Şube öğretmenler kurullarında durumları görüşülen öğrenciler ile ilgili olarak İKY’nin 47-48. Maddelerinde belirtilen çalışmalar yapılmış mı?
2)Öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkileri, ekonomik ve başarı durumları değerlendirilerek gerekli çalışmalar yapılmış mı?
e-Müzik, Beden Eğitimi ve İş Eğitimi derslerinden sorumlu olmayan öğrencilere ilişkin iş ve işlemler yapılmış mı? (İKY-Madde:39)
f-Öğrenci istatistikleri ile ilgili işlemler sürdürülüyor mu?
g-Rehberlik hizmetlerinden bütün öğrencilerin yararlandırılması sağlanmış mı?
h-Öğrenci Davranışını Değerlendirme Kurulu ile Öğrenci Davranışını Değerlendirme Üst Kurulu kurulmuş mu? (İKY 112-123) Kurullar mevzuatına uygun çalıştırılıyor mu?
ı-Okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğrenci iş ve işlemleri, MEB. Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine uygun olarak yürütülüyor mu? (TD.2562)
i-Özel eğitim kurumlarındaki iş ve işlemler Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine uygun olarak yürütülüyor mu?(ek.TD.2534, 18.12.2004 gün ve 25674 SR.gazete)
E-PERSONEL İŞLERİ BAKIMINDAN:
a-Öğretmen, memur diğer personelin devam-devamsızlık, sicil defteri, özlük dosyası eksiksiz olarak tutulup ilgili bölümleri zamanında işleniyor mu?
b) Personel şahıs dosyalarına personelle ilgili belgeler konulmuş mu?
c-Öğretmenlerin, yöneticilerin ve diğer personelin göreve başlayışları, ayrılışları ve özlük işlemleri düzenli yapılmış mı, ilgili makamlara zamanında bildiriliyor mu?
d-Ders dağıtım çizelgelerinin Kasım ayı başında, öğretim yılı içerisinde yönetici ve öğretmenlerin ders saatlerinde yapılan değişikliklerin ilçe milli eğitim müdürlüklerine zamanında bildiriliyor mu?
e-Aday öğretmen ve memurların yetiştirilmesi ile ilgili yapılan çalışmalar mevzuata uygun mu?( TD. 2423,2436,2443 )
1) Aday öğretmenlerin yetişmesi için program hazırlanmış mı, hazırlanan programlara uyuluyor mu?
2) Aday öğretmenin uygulamalı eğitimi için iki aylık süreye uyulmuş mu?
3) Uygulamalı eğitim, temel ve hazırlayıcı eğitim den sonra başlatılmış mı?
4) Aday öğretmenlere rehber öğretmen görevlendirilmiş mi?
5) Adaylık işlemleri okul yönetimi tarafından zamanında yerine getirilmiş mi?
e-Yöneticiler arasında iş bölümü yapılmış mı?
1) Yönetici ve diğer personel arasındaki iş bölümü zamanında İKY’nin 102. maddesindeki defter ve dosyaları kapsar nitelikte detaylı yapılmış mı? Yapılan iş bölümünde denge sağlanmış mı?
2) Verilen işlerin yapılıp yapılmadığı takip ediliyor mu?
3) Yapılan işler değerlendiriliyor mu?
4) Okul müdürü çalışmalarında, 2508 sayılı TD belirtilen görev tanımlarını da dikkate alıyor mu?
f-Mutfak, yemekhane, çamaşırhane, kantin ve benzeri yerlerde çalışan personelin periyodik sağlık kontrolleri yapılıyor mu?
1) Periyodik sağlık raporları alınıp ilgili yerlere asılmış mı?
g-Yönetici; çalışanları ile ilgili kontrol ve denetim görevini tam olarak yapıyor mu? Gerekli notları izleme defterine yazıyor mu?
h-Öğretmenlere branşları doğrultusunda dengeli ders dağılımı yapılmış mı?
1) Öğretmenlere branşları ile ilgili okutacakları dersler ve ders saatleri ile ilgili TD 2563 de bulunan Talim Terbiye Kurulu kararına uygun olarak dağıtılmış mı?
2) Okutulacak ders ve ek dersler ile ilgili işlemlerde belirtilen esaslara uyuluyor mu?
3) Okulun norm kadrosu ile ilgili EK:5 formlar doldurularak üst makamlara gönderilmiş mi?
ı-Yabancı uyruklu öğretmen varsa çalışma izni ve oturma onayları alınmış mı?
i-Rehber öğretmenler ilgili mevzuat doğrultusunda çalıştırılıyor mu?
j-Ders ücreti karşılığı çalıştırılan öğretmenlerin ders saatlerinin Bakanlar Kurulu Kararına uygunluğu sağlanmış mı?
1) Ders ücret karşılığı çalıştırılan öğretmenin görevlendirildiği branşla ilgili yeterliliğini gösteren belgenin olup olmadığı?
k-Personel nöbet çizelgesi hazırlanmış mı? nöbetçiler nöbet defterini işliyor mu?
a. Nöbetçi öğretmen ve yöneticiler nöbet saatlerinde görev yerlerinde zamanında bulunup, görevlerini yapıyorlar mı?
l-Ücretli olarak çalıştırılan personelin sigorta işlemleri yapılmış mı?
F.HESAP, AYNİYAT VE DÖNER SERMAYE İŞLERİ:
(Döner sermaye işleri döner sermayesi olan kurumlarda dikkate alınacaktır.)
a-Kurumların özelliğine göre bütçe önerileri yapılmış ve ödenek defteri tutulmuş mu?
b-İhale yoluyla yapılan satın almalar Devlet İhale Kanunu’na uygun mu? (2886 S.Kanun)
c-Teslim alma ve sayım komisyonlarını kurulması ile çalışması yasaya uygun olarak yapılmış mı? (1910-2183-2227 sayılı T.D) (İKY: Madde 100-101)
d-Okul Aile Birliği kurulmuş mu ?
1) Okul Aile Birliği adına bankaya hesap açıl mı?
2) Yapılan bağışlar zamanında bankaya yatırılıyor mu?
3) Yapılan harcamalar bir programa göre yapılıyor ve kayıt altına alınıyor mu?
4) Gelir-gider-bakiye miktarı ne kadardır?
e-Ücretli okutulan dersleri gösteren aylık çizelgeler uygun olarak hazırlanıyor mu?
f-Aylık ve ücret bordaları ile özel gider indirimi yasa doğrultusunda yapılıyor mu?
g-Anasınıfı ücretleri kuralına uygun toplanıyor ve mevzuata uygun harcanıyor mu? Gerekli kayıtlar tutuluyor, faturalar muhafaza ediliyor mu? Gelir-gider-bakiye miktarı ne kadardır? Anasınıfında çalışanların sağlık kontrolleri yapılmış mı?
h-Yatılı ve pansiyonlu okullarda ödenek defteri, ambar kontrol defteri , temrinlik malzeme sarf, bakım ve dağıtım defterleri, pansiyon taksit defteri, yatılı öğrenci yoklama defteri, yatılı öğrencilere eşya, kitap ve harçlık defterleri tutuluyor mu?
ı-Kooperatif hizmetleri mevzuata uygun yürütülüyor mu?(TD 2149,2154,2160,2188,2404)
i-Yatılı ve pansiyonlu okullarda revir, hasta kayıt ve ilaç defterleri zamanında ve uygun olarak işlenmiş mi?
j-Öğrenci taşıma ve beslenme hizmetleri yasa ve yönetmeliğe uygun yapılıyor mu? (TD 2420).
k-Kantin gelirlerinin dağıtımı ve harcanması mevzuata uygun mu? Gelir-gider-bakiye miktarı ne kadardır?
l-Okul Aile Birliği gelirleri uygun yerlere harcanıyor mu? Gelir-gider-bakiye miktarı ne kadardır?
G-DEMİRBAŞLAR YÖNÜNDEN:
a-A-B-C demirbaş eşya defterleri ayrı-ayrı tutulmuş mu?
1) İlgili bölümleri işlenmiş mi?
2) Okula kazandırılan demirbaşlar zamanında ilgili deftere kayıt edilmiş mi?
3) Demirbaşların korunması için gerekli önlemler alınmış mı?
b-Demirbaş eşyaların üzerine demirbaş numaraları yazılmış mı?
c-Mali yılbaşlarında demirbaşların sayımı ve düşüm işlemleri yapılarak ilgili yerlere bildirilmiş mi? (İKY 101)
d-Kullanılan ve yoğaltılan araç gereçlere ait defter tutuluyor mu?
1) Depo giriş çıkış işlemleri mevzuat doğrultusunda yapılıyor mu?
e-Döner sermayesi bulunan kurumlarda işlemler mevzuata uygun yürütülüyor mu?
GENEL HÜKÜMLER
a-Okullarda;
1) Okul Gelişim Yönetim Ekibi kurulmuş mu?
2) Misyon ve Vizyon belirtilmiş mi?
3) Strateji, hedefler belirlenmiş mi?
4) Planlar yapılarak öncelikler belirlenmiş mi?
5) Belirlenen önceliklere göre çalışma grupları oluşturulmuş mu?
6) Oluşturulan ekipler çalışma takvimi ve yıllık plan hazırlanmış mı?
7) Çalışmalar izleniyor ve değerlendiriliyor mu?
8) MLO okullarında ölçme değerlendirme birimi kurulmuş mu? (MEB 31.12.1998 gün ve 6191 sayılı yazı)
9) Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları MEB TKY Uygulama Yönergesine (Tebliğler Dergisi 2506) uygun mu?
10) Kalite kurulu ve kalite geliştirme ekipleri oluşturulmuş mu?
11) Okul gelişim hedeflerini ortaya koyan stratejik planlar hazırlanmış mı?
12) Okul gelişim planı uygulanıyor mu?
b-Okullarda bulundurulması gereken öğretim programları bulunduruluyor mu?
c-Okul kantini, kooperatifi ve Okul Aile Birliği mensupları, dergi alımı satımı ve dağıtımı işlerinden kaçınıyor mu?
d-Öğretmen, yönetici ve diğer personel dergi alım ve satımı işlemlerinden kaçınıyor mu?
e-Öğrenciler dergi alımı konusunda özgür bırakılmış mı?
f- Okul müdürü, İKY. 50. maddesi gereği okulda açtığı yetiştirme kurslarının, açıldığını 15 gün içinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirmiş mi?(TD.2559)
g-Öğrenci ödevleri zümre öğretmenler kurulunda kararlaştırılmış mı?
1) Her öğrenciye seviyesine uygun ödev verilmiş mi?
2) Ödevler zamanında verilip zamanında toplanmış mı?
3) Ödevler konusunda kaynaklar açık olarak belirtilmiş mi?
4) Özgün ödevler belirlenmiş ve ödüllendirilmiş mi?
5) Öğrenci ödevlerinde yönetmelik ve genelgelere uyulmuş mu?
h-Okul servis araçlarının çalışma şartları ve özellikleri uygun mu? .
ı-Bir önceki denetimde görülen eksiklikler giderilmiş mi?
i-Okulda İKY’nin 147. maddesinde belirtilen kitaplar var mı?
KURUM RAPORUNUN YAZILMASINDA UYULACAK ESASLAR
1) Okula ait kimlik bilgileri eksiksiz olarak yazılmış mı?
2) Okulun öğrenci sayısı kız ve erkek olarak toplanarak doğru yazılmış mı?
3) Kurum teftiş raporunda her bölüm paragraflar halinde ayrı-ayrı yazılmış mı?
4) Kurum ihtiyaçları bölümünde personel, araç-gereç, ödenek ve onarım gibi bölümlerin ihtiyaçları açıklanmış mı?
5) Teftişi yapılan bütün öğretmen ve yöneticilerin teftiş formları yazılmış mı?
6) Kurum raporundaki okula gönderilecek personel değerlendirme bölümüne veya ayrı liste olarak personelin değerlendirmesi yapılmış mı?
7) Teftiş tebliğinin bir nüshası okulun teftiş defterine yapıştırılmış mı?
8) Kurum başarı puanı değerlendirmeye katılan yönetici ve öğretmenlerin aldığı puanların aritmetik ortalaması alınarak yazılmış mı?,
9) Yönetici ve öğretmenlerin dışındaki personelin değerlendirilmesi olumlu veya olumsuz ifadeler şeklinde yazılmış mı?
10) Hizmet içi gereksinimi olan yönetici ve öğretmenlerin tespiti yapılmış mı?
11) Rehberlik sonucunda yazılan tebliğin konu bölümüne rehberlik tebliği, teftiş sonucunda yazılan tebliğin konu bölümüne teftiş tebliği ifadeleri yazılmış mı?
KURUM RAPORLARININ DÜZENLENMESİ VE TESLİMİ:
1) Resmi okulların kurum raporu bir suret, yönetici ve öğretmen teftiş formları 2 suret, Personel değerlendirme listesi iki suret, Tebliğ bir (1) suret olmak üzere düzenlenecek, Kurum Teftiş Raporu, personel değerlendirme listesi, Teftiş Tebliği ve teftiş formalarının bir sureti bir dosyada, Yönetici ve Öğretmen değerlendirme listesi ile Teftiş formlarının ikinci sureti bir dosyada olmak üzere iki dosya halinde düzenlenecek
2) Özel öğretim kurumları raporları 3 suret, tebliğler 3 suret olmak üzere üç dosya düzenlenecek.
3) Kur’an Kursu denetim raporu iki suret olarak düzenlenecek tek dosyada teslim edilecek.
4) Rehberlik sonunda yazılan rehberlik tebliğinin bir sureti daireye teslim edilecektir.
Kurum Teftiş Raporları; grup başkanınca, kurumun teftiş tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, üst yazı ile daireye teslim edilecektir.Yukarı Geri Ana Sayfa