• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
Kanun Tasarısı Bu Şekliyle Yasalaşmamalı

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 405 Sıra Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 1/721 Esas Numaralı Kanun Tasarısı bugün görüşülmeye başlandı.

1-405 SIRA SAYILI 1/721 SAYILI KANUN TASARISI, MEB DENETİM SİSTEMİYLE İLGİLİ NEYİ İÇERMEKTEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında Müsteşara bağlı olarak hizmet veren Rehberlik Denetim Başkanlığı kaldırılmaktadır. Yerine Bakana bağlı Teftiş Kurulu Başkanlığı kurulmaktadır.
Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlı olarak gerekli görülen illerde Bakan onayıyla çalışma merkezleri kurulabilecek veya kaldırılabilecektir.
81 İldeki İl Milli Eğitim Müdürüne bağlı Maarif Müfettişleri Başkanlıkları kaldırılmaktadır.
Mevcut Rehberlik ve Denetim Başkanı hiçbir işleme gerek kalmaksızın Teftiş Kurulu Başkanlığına atanmaktadır.
Teftiş Kurulu Başkanlığında ve çalışma merkezlerinde görev yapacak denetim elemanları Bakanlık Maarif Müfettişi ve Bakanlık Maarif Müfettiş yardımcısı unvanıyla hizmet sunacaktır. Bakanlık Maarif Müfettişleri için 500 Kadro (1. derece 350, 2 derece 50, 3. derece 50 ve Başmüfettişlik 50 kadro olmak üzere ) ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcısı için 250 Kadro tahsis edilmiştir.
İllerde Maarif Müfettişleri Başkanlıklarına bağlı olarak görev yapan 2334 Maarif Müfettişiyle birlikte diğer kurumlarda denetçi ve müfettiş unvanını taşıyanlar arasından mülakat sonrasında 500 kişi Bakanlık Maarif Müfettişi unvanıyla Teftiş Kurulu Başkanlığına Bakan onayı ile atanabilecektir.
2334 Maarif Müfettişinden (tamamına yakını 1. derece kadrodadır) Bakanlık Maarif Müfettişliği kadrosuna alınacak 500 kişinin arasına girebilenler dışında kalacak yaklaşık 2000 Maarif Müfettişi, İllerde İl Milli Eğitim Müdürü emrinde şahsa bağlı Maarif Müfettişi kadrosuyla inceleme araştırma, rehberlik hizmetleri ile il müdürünün vereceği diğer görevleri yapacaktır.
İllerde İl Milli Eğitim Müdürü emrinde şahsa bağlı kadroyla görev yapacak Maarif Müfettişleriyle, Teftiş Kurulu Başkanlığı arasında organik bir bağ kurulmamış, eşgüdüm ve koordinasyonun sağlanmamıştır.

2- KANUN TASARISI YASALAŞIRSA NE OLACAKTIR?
A-DENETİM-İNCELEME-SORUŞTURMA BOYUTUNDA
Bakanlığın denetim evreninde Merkez, yurtdışı ve taşra teşkilatı yer almaktadır. Denetim evrenindeki okul / kurum sayıları, öğretmen, yönetici, personel, öğrenci sayıları ( Okul/Kurum Sayısı : 95.000; Öğrenci sayısı : 17.590.000; Kursiyer : 9.910.000 Öğretmen : 927.000 ) ile denetim biriminin görev alanıyla ilgili iş yükü, göz önünde bulundurulduğunda 500 Bakanlık Maarif Müfettişi ve 250 Bakanlık Maarif Müfettişi Yardımcısıyla Milli Eğitim Bakanlığında etkili ve verimli bir denetim hizmeti verilemeyecektir.
Sadece örgün eğitimde bulunan 35.180 öğrenciye 1(Bir) Bakanlık Maarif Müfettişinin düştüğü bir denetim sistemiyle nitelikli eğitim denetiminden, eğitim denetiminin öğrenci üzerine etkisinden bahsetmek mümkün olmayacaktır.
Teftiş Kurulu Başkanlığı ile İllerde İl Milli Eğitim Müdürüne emrinde görev yapacak Maarif Müfettişleri arasında organik bir bağ kurulmadığından 2014 yılında çıkarılan 6528 s. Kanunla tek çatı altında birleştirilen denetim birimleri yeniden ayrıştırılacaktır. Milli Eğitim Bakanlığında bütüncül bir denetim anlayışıyla denetim hizmetleri sunulamayacaktır. Kamu kaynakları etkin ve verimli kullanılamayacaktır.
Milli Eğitim Bakanlığı dışında hiçbir Bakanlıkta denetim elemanları İl teşkilatının emrinde ve onlara bağlı olarak görev yapmazken Maarif Müfettişleri, il’de şahsa bağlı Maarif Müfettişi kadrosuyla İl Milli Eğitim Müdürünün emrinde olarak görev yapmak zorunda kalacaktır. Bu durum, Kanun Tasarısının genel gerekçesinde yer alan “denetim hizmetleri yerel etkilerden uzak, çağdaş bilimin öngördüğü nesnel olgulara dayalı olarak sürdürülecektir…” ifadesiyle çelişmektedir.
Okul/ Kurumlar ve personel yıllarca denetim görmeyecektir.
Yönetme sorumluluğu taşıyanların, kurum ve kuruluşlarda yaşanan ve yaşanabilecek tehlikelerden haberi olmayacaktır.
Eğitim kurumlarında keyfi tutum ve uygulamalar artacaktır.
Usulsüzlük, yolsuzluk, şiddet, istismar olayları artacaktır.
Öğretmenlere rehberlik ve mesleki gelişim boyutunda destek verilemeyecektir. İnceleme soruşturmalar uzmanlığı olmayan kişiler tarafından yapılacaktır. (Oysaki uygulamada Müfettişler dışında muhakkiklerce yapılan dosyalarla ilgili önemli problemler yaşandığı bilinen bir olgudur.)
Devletin teftiş –kamu-hizmetine yönelik olarak, herhangi bir eğitim almamış, bu alanda liyakatini kanıtlamamış kamu görevlileri eliyle yaptırılacak olan “teftiş”in, eğitim evreninin kabul ettiği, işlevleri ve ölçütleri evrenselleşmiş düzeyde bir teftiş olmayacağı; bu haliyle, talimatlı dosya yapma riskinin artacağı, inceleme ve soruşturmalardaki tarafsızlık, bağımsızlık, objektiflik ilkelerinin zarar göreceği, hakkaniyet ve hukukilik ilkelerine aykırı iş ve işlemlerin ortaya çıkacağı açıktır. Böylesi bir durumun ise, teftiş (kamu) hizmetinden beklenen yararı sağlamayacağı ve giderek eğitim sisteminin kalitesizliğe/niteliksizliğe yazgılı hale geleceği de açıktır.
B-ÖZLÜK HAKLARI ve HUKUK BOYUTUNDA
Maarif Müfettişliğine (Anayasa Mahkemesi kararlarına göre “kariyer meslek” olan), ataması yapılmış Maarif Müfettişlerinin tekrar mülakatla bir ayrıma tabii tutularak “Bakanlık Maarif Müfettişi” olarak seçilmesi hukuki değildir. Bu husus, Anayasa’ya ve uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Maarif Müfettişliği unvan ve görevi, belirli düzeyde ve nitelikte öğrenimi, belli yaş ve özel giriş koşullarını gerektiren, bir yarışma sınavı ile girilebilen, içinde kendine özgü ilerleme ve yükselme basamaklarının bulunduğu, ilerleme ve yükselmenin ehliyet, kıdem, özel eğitim ve yetişme koşullarını yerine getirilmesi suretiyle edinilen bir unvan ve görevdir. Bu görevi yürütenlerden (aynı işi yapanlardan) bir bölümünün “Bakanlık Maarif Müfettişi” adı altında ve daha özel özlük ve parasal koşullar ile ayrıma tabi tutulması doğru değildir. Birbiriyle aynı durumda olanlara ayrı kuralların uygulanmasına ve ayrıcalıklı kişi veya toplulukların yaratılmasına sebebiyet verecek böylesi bir durum Anayasanın Eşitlik İlkesine aykırı olacaktır.
Aynı unvanla aynı görevi yaparken ötekileştirilmiş konumuna getirilen Maarif Müfettişlerinin moral ve motivasyonları bozulacaktır.
Aynı işi yapan Müfettişler farklı özlük ve parasal haklardan yararlanmak durumunda kalacaktır. Şuan itibariyle İl Eğitim Denetmenliğinden gelen Maarif Müfettişi ortalama 3800 TL maaş alırken Milli Eğitim Denetçiliğinden gelen Maarif Müfettişi ortalama 6000 TL maaş almaktadır. Aynı unvanla aynı görevi yapan Maarif Müfettişleri arasında 2200 TL maaş farkı vardır. 19. Milli Eğitim Şurası’nda Maarif Müfettişleri arasındaki maaş ve özlük haklarındaki farkların giderilmesi ile ilgili karar da alınmış olmasına rağmen halihazırda Maarif Müfettişleri arasında çalışma barışını bozan hakkaniyet ve eşit işe eşit ücret ilkesine aykırı böyle bir uygulama varken; tasarının bu haliyle kanunlaşması sonrasında bu sorunlu uygulama devam edecek ayrıca bu durum daha farklı hukuki olmayacak başka sorunlara da sebebiyet verecektir.
Şöyle ki;
Aynı unvan ile il’de görev yapan Maarif Müfettişlerinden (İl Eğitim Denetmenliğinden gelen) Bakanlık Maarif Müfettişi kadrosuna atananlar ortalama 6000 TL maaş alacakken; Bakanlık Maarif Müfettişliğine atanamayan “Şahsa Bağlı Maarif Müfettişi” (İl Eğitim Denetmenliğinden gelen) ortalama 3800 TL almaya devam edecektir. Bu durum eşitler arasında eşitsizliğe sebebiyet verecektir.
Yine kanun öncesi eşit şartlara sahip Maarif Müfettişlerinden Bakanlık Maarif Müfettişliğine atanan Maarif Müfettişi makam tazminatı alacakken il’de şahsa bağlı kadroda görev yapacak Maarif Müfettişi bu tazminatı alamayacaktır.
Bakanlık Maarif Müfettişi yolluk ve yevmiyesini 1.3 katsayı üzerinden alacakken il’de şahsa bağlı Maarif Müfettişi yolluk yevmiyesini 0,9 katsayı ile alacaktır. Bakanlık Maarif Müfettişliğinden emekli olan teftiş mesleği mensupları farklı özlük haklarından yararlanmaya hak kazanacakken il’de şahsa bağlı kadroda kalan Maarif Müfettişleri bu haklardan yararlanamayacaktır.
32 farklı branştan gelen toplam 2334 Maarif Müfettişi vardır. Kanun Tasarısında 500 Bakanlık Maarif Müfettişi kadro sayısının hangi branşlara ne şekilde dağıtılacağı ile ilgili objektif kriterler mevcut değildir. Mülakatla seçim yapılacağından alanında uzmanlaşmış, mesleki yetkinliğe sahip Müfettişlerden etkin ve verimli bir şekilde yararlanılamayacaktır.
3- NASIL BİR YASAL DÜZENLEME OLMALIDIR?
Denetim, devletin garantisidir. Denetimi etkisizleştirmek, zaafa uğratmak yönetimin yapabileceği en son hatadır. Bu hatanın bedeli de altından kalkılamayacak kadar ağırdır. MEB’de denetim, bilimsel, nitelikli eğitimin güvencesi aynı zamanda eğitim sisteminin sigortasıdır. Denetimle ilgili sorunlar, onları yaratan düşünce tarzları kullanarak çözülemez. Akılcı, ülke gerçeklerine uygun (sahadan/alandan alınan veriler ışığında), bilimsel, çağdaş bir denetim yapısı ve işleyişi için günübirlik, kişisel hissi girişimlerden vazgeçilerek, mesleğin saygınlığını ve itibarını koruyacak, denetimi gerçekçi politika ve hedeflere ulaştıracak somut adımları içeren kanun için;
405 sıra sayılı 1/721 esas sayılı Kanun tasarısında şuan görev yapan 2334 Maarif Müfettişinin tamamının “Bakan adına” görev yapan, Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlı Bakanlık Maarif Müfettişi kadrolarına atanmasını sağlayacak düzenleme yapılması şarttır.Yukarı Geri Ana Sayfa