TEM – SEN

TÜM EĞİTİMCİLER VE EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ SENDİKASI

TÜZÜK

I. GENEL ESASLAR

Sendikanın Adı, Merkezi ve Adresi

Madde 1- Sendikanın adı “Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası” kısa adı “TEM-SEN” dir. Sendikanın Genel Merkezi Ankara, adresi Meşrutiyet Caddesi, Hatay Sok. No: 5/8 Kızılay/Ankara’dır.

Sendikanın Kurulduğu Hizmet Kolu

Madde 2- Sendika Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolunda kurulmuştur ve bu hizmet kolunda çalışanların tümünü kapsar.

Sendikanın Amaçları

Madde 3- TEM-SEN, üyelerinin özlük, ekonomik, sosyal, demokratik ve mesleksel hak ve çıkarlarını koruyup geliştirerek onlara daha saygın yaşam düzeyi sağlamayı ve eğitimin geliştirilmesine katkıda bulunmayı, eğitim müfettişliği ve öğretmenlik mesleklerine hakkettikleri saygınlığı kazandırmayı, eğitim yoluyla tüm bireyler ve uluslar arasında barışın, dostluğun, dayanışma ve işbirliğinin, hoşgörünün ve karşılıklı anlayışın, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygının yerleşmesini ve güçlendirilmesini amaçlar.

TEM-SEN, bu amaçlar doğrultusunda:

a) Üyelerini daha yeterli aylık ve ücrete, daha iyi yaşam koşullarına kavuşturmaya;

b) Üyelerinin adil ve tarafsız bir atama ve yer değiştirme ve mesleğinde ilerleme; yükselme ve emeklilik haklarından yararlanabilmelerini sağlamaya;

c) Üyelerinin ve aile bireylerinin bakım, eğitim ve sağlık koşullarının düzeltilmesine, emeklilik, yaşlılık, özürlülük, sakatlanma, dul ve yetim kalma durumlarında yeterli koruma ve bakım önlemlerinden ve temel ekonomik, sosyal ve siyasal haklardan yararlanabilmelerini sağlamaya;

ç) Kadın üyeleri için ek haklar sağlamaya ve kadınların mesleksel yaşamın her alanında erkeklerle eşit bir konuma getirilmesine;

d) Mağdur edilmeleri/olmaları durumunda üyelerine parasal, hukuksal ve sosyal yardım yapmaya;

e) Grevli ve Toplu sözleşmeli sendikal yaşamı gerçekleştirip geliştirmeye, çağdaş sendikacılık ilkelerini yerleştirmeye, ulusal ve uluslararası sendikalar ailesinin onurlu ve saygın bir üyesi olmaya;

f) Başta nitelikli öğretmen ve denetim elemanı yetiştirme olmak üzere personel eğitiminin geliştirilmesine;

g) Eğitim politikalarının oluşturulmasına, eğitimin planlanmasına, yönetimine, yürütülmesine ve denetimine katılarak geliştirilmesine;

h) Sendika içi demokrasi ve sendikal bağımsızlığın gereklerine sonuna kadar uyarak ve üyeleri arasında siyasal düşünce ve görüş ayrılığı gözetmeksizin üyelerinin siyasal partilere üye olma ve siyaset yapma haklarını sağlamaya;

ı) Herkes için yeterli, çağdaş, laik, demokratik ve ekonomik yetersizliği olanlar için parasız eğitim hakkının sağlanmasına katkıda bulunmaya;

i) İnsan haklarına, temel özgürlüklere, değişik kültür, inanç ve görüşlere saygı ve hoşgörünün yerleştirilmesine; çalışır.

Sendikanın Yetki ve Görevleri

Madde 4- Sendika amaçlarını gerçekleştirebilmek için;

a) Üyelerinin, günün koşullarına uygun ücret almaları ve daha iyi çalışma koşullarına kavuşturulmalarını sağlamak için üyeleri adına kamu işvereni ile her düzeyde görüşmede ve pazarlıkta bulunur.

b) Sendikanın Kurulu bulunduğu hizmet koluna giren işyerlerinde çalışan kamu görevlilerini sendika çatısı altında toplayarak en geniş sendikal birliği sağlamaya çalışır. Bunların genel kurul ve toplantılarına delege, temsilci ya da gözlemci gönderir, onları da kendi toplantılarına çağırır.

c) Üyelerinin sendikal amaçlar doğrultusundaki mücadelesinde hak ve çıkarlarının ihmal edildiği her durumda her türlü demokratik ve meşru hakkını kullanır. Onlar adına gerekli hukuksal girişimde ve yardımda bulunur.

d) Amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik kurs, seminer, konferans, panel, açık oturum, kurultay ve benzeri eğitsel, kültürel ve sanatsal toplantılar ve etkinlikler düzenler.

e) Üyeleri ve ailelerinin yararlanmaları için sağlık, dinlenme, spor, eğitim ve kültür tesisleri, kitaplık, kreş, yuva, yurt, yardımlaşma sandığı ve dayanışma fonu kurarak işletir, ayrıca üyeleri içen kooperatiflerin kurulmasına yardım eder ve nakit mevcudunun %10’undan fazla olmayacak şekilde kredi verir.

f) Ulusal ve uluslararası ortak amaçlar taşıyan kuruluşlarla dayanışmaya girer, üst kuruluşlar kurar ya da bunlara üye olur. Bunlarla bilgi alışverişinde bulunur, iş ve eylem birliği yapar.

g) Kamu işverenince yürütülen eğitim, öğretim, bilim ve kültür hizmetlerinin planlanmasına, yönetim ve denetimine taraf olarak katılır.

h) Amaç ve görevlerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz malları alır ve satar.

ı) Kitap, dergi, bülten, broşür, gazete, takvim, yıllık ve benzeri yayınlar yapar, başka basın yayın kuruluşları kurar ve işletir.

i) İlksan ve öğretmen evlerinin yönetim ve denetiminde üyelerinin söz ve karar sahibi olmalarını sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılmasına çalışır.

Bu yetki ve görevlerden hangilerinin ne ölçüde taşra birimlerine devredileceği çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.

 

Sendikanın Çalışma İlkeleri

Madde 5- TEM-SEN;

a) Kendi iç işleyişinde demokratik merkeziyetçilik esaslarına göre çalışır. Üyelerin eleştiri ve öneri haklarını kullanmalarını özendirir.

b) Devlet, siyasal parti, örgüt ve kuruluşlardan örgütsel olarak bağımsızdır.

c) Kadın üyelerinin yönetsel birimlerde daha etkin bir biçimde yer almasını özendirir.

II. ÜYELIK

Üyeliğe Kabul

Madde 6- TEM-SEN, hizmet kolunda çalışan herkesi hiçbir ayırım gözetmeksizin ve hizmet kolunda çalışıyor olmaktan başka hiçbir koşul aramaksızın üyeliğe kabul eder.

Seçilmiş organlardaki görevleri sürerken emekliye ayrılanların üyelik ve yöneticilik görevleri, ilk genel kurul toplantısının bitimine kadar sürer.

Emekliye ayrılan üyelerin durumu, bu konuda hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

Üyeliğin Kazanılması

Madde 7- Sendikaya üye olmak isteyenler, başvuru belgesinden en az üç nüsha doldurup imzaladıktan sonra yetkili organın kabulü için sendika merkez, şube ya da temsilciliklerine verir. Üyelik, merkez yönetim organlarının onayı ile kesinleşir.

Reddedilen başvurular, gerekçesiyle birlikte ilgiliye bildirilir.

Bir ay içinde reddedilmeyen üyelik başvuruları kabul edilmiş sayılır.

Sendika üyeleri, iş yerinin bağlı bulunduğu yerdeki şubenin üyesidir, işyerinin bulunduğu yerde şube yoksa üyelik başvurusu Merkez Yönetim Kurulunun belirlediği en yakın şubeye ya da il temsilciliğine yapılır.

Üyeliğin Nakli

Madde 8- İşyeri itibariyle, bir şubenin ya da temsilciliğin örgütlenme alanından başka bir şube ya da temsilciliğin örgütlenme alanına nakledenler, yeni işyerinde göreve başlamalarından itibaren 15 gün içinde bu yerdeki şubeye, şube yoksa temsilciliğe başvurarak üyeliklerinin naklini ister. Bu şube ya da temsilciliğin isteği üzerine eski şube ya da temsilcilik, üyelik formunu, yeni şube ya da temsilciliğe gönderir ve bu nakli genel merkeze bildirir. Üyenin başvurmaması durumunda, ilgili şube ya da temsilcilikler, bu işlemi kendiliklerinden yaparlar.

Üyeliği kendi isteği ile nakledilenlerin, eski şube organlarındaki görevleri sona erer.

İşverence istekleri dışında nakledilenlerin üyelikleri ve organlardaki görevleri istekleri halinde, idari dava açma süresinin sonuna, dava açılırsa, dava sonuçlanıncaya kadar devam eder.

Üyelikten Çekilme

Madde 9- Üyelikten çekilme, çekilmek isteyen üyenin üç nüsha olarak imzaladığı üyelikten çekilme bildirimini kurumuna vermesi ile gerçekleşir. Çekilme, üyenin kamu işverenince başvurma tarihinden başlayarak 30 gün sonra geçerli olur.

Üyeliğin Askıya Alınması

Madde 10- Üyelik;

a) Üye askere alındığında, askerliği sona erinceye,

b) Üye aylıksız izne ayrıldığında, bu durumu sona erinceye,

c) Üye, yerel veya genel seçimlere katılmak amacıyla işinden ayrıldığında, tekrar görevine dönünceye kadar askıya alınır.

Üyeliğin Düşmesi

Madde 11- Üyelik, üyenin;

a) Hizmet kolundan ayrılması,

b) Ölümü, durumlarında düşer.

Ancak, işveren tarafından görevine son verilenlerin üyeliği, bu işlemin iptali istemiyle açılan davanın kesinleşmesine kadar devam eder.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 12- Bu tüzük hükümlerine ve sendika organlarının kararlarına uymayanlar, genel kurul kararıyla geçici veya temelli olarak üyelikten çıkarılırlar. Çıkarılma kararı, çıkarılan üyeye ve işverene yazılı olarak bildirilir.

Üye, çıkarılma kararına karşı, bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde görevli mahkemeye itiraz edebilir. Çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar üyelik sürer.

Konfederasyon Üyeliği

Madde 13- Sendikanın bir konfederasyona üye olabilmesi ya da ayrılması, genel kurul delege tamsayısının salt çoğunluğunun kararına bağlıdır.

Uluslararası Sendikal Üst Kuruluşlar Üyeliği

Madde 14- Sendika, amacına uygun uluslararası kuruluşa, genel kurul delege tam sayısının salt çoğunluğunun kararıyla üye olabilir ya da üyelikten çekilebilir.

Bir Başka Sendikaya Katılma ve Birleşme

Madde 15- Sendikanın, aynı hizmet kolundaki bir başka sendika ile birleşmesi veya başka bir sendikaya katılması ya da başka bir sendikanın sendikaya katılması için Sendika Genel Kurul delege tam sayısının salt çoğunluğunun kararı gereklidir. Birleşme ya da katılımın gerçekleşebilmesi, diğer sendikaların genel kurullarında bu yönde bir karar verilmiş olmasına bağlıdır.

 

III. GENEL MERKEZ

Tüzel Kişilik

Madde 16- TEM-SEN Tüzel kişiliği, genel merkeze ait olup şubeler ve doğrudan genel merkeze bağlı olan diğer birimler genel merkez adına, şubelere bağlı birimler şubeler adına görev yapar.

Genel Merkez Organları

Madde 17- Genel Merkez organları şunlardır:

a) Merkez Genel Kurulu

b) Merkez Yönetim Kurulu

c) Merkez Denetleme Kurulu

d) Merkez Disiplin Kurulu

Merkez Genel Kurulu

Madde 18-Merkez Genel Kurulu, sendikanın en yetkili organıdır. Genel Kurullar, sendika üye sayısı bini, şube üye sayısı beş yüzü geçtiği takdirde delegelerle yapılır. Genel Kurul, beş bin üyeye kadar ikiyüz, on bin üyeye kadar ikiyüz elli, bunun üzerindeki her bin üye için bir delege artırımı ile toplanır. Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Denetleme Kurulu asıl üyeleri, genel kurula bu sıfatla delege olarak katılırlar. Yukarıdaki sayılara ayrıca, merkez yönetim ve merkez denetim kurulları asıl üyelerinin sayısı da eklenir. Her il şubesine, temsilciliğine bir delege ayrıldıktan sonra kalan delegeler, son genel kurul döneminden bu yana ödedikleri ödenti miktarına oranlanarak il şubelerine, şube yoksa il temsilciliklerine dağıtılır. Her ile ayrılan ilk delege seçilen il temsilcisine ait olduğu.

Merkez Genel Kurulunun Toplanma Zamanı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 19- Olağan merkez genel kurulu dört yılda bir toplanır. Genel kurula çağrı, merkez yönetim kurulu tarafından yapılır. Genel kurul, delege tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, ilk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa en geç on beş gün içinde ikinci toplantı yapılır. Bu toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır, iki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ilişkin faaliyet ve hesap raporu, denetleme kurulu raporu ile gelecek döneme ilişkin bütçe önerisi, genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden en az on beş gün önceden gönderilir.

Ayrıca, genel kurulun toplantı biçimi, oluşumu ve seçimleri ile karar alma usul ve esaslarını belirten yönetmelikler düzenlenebilir.

Olağanüstü Genel Kurul

Madde 20- Olağanüstü genel kurul, merkez yönetim veya denetleme kurulu üyelerinin salt çoğunlukla aldığı karar ile ya da genel kurul delegelerinin beşte birinin yazılı çağrısı üzerine en geç altmış gün içinde toplanır.

Merkez Genel Kurulunun Yetki ve Görevleri

Madde 21- Merkez genel kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkez yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyelerinin seçimi,

b) Tüzük değişikliği

c) Merkez yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi ve aklanması

ç) Merkez yönetim kurulunca hazırlanan çalışma programı ve bütçe önerisinin görüşülerek aynen ya da değiştirilerek karara bağlanması,

d) Taşınmaz malların satın alınması ya da mevcut taşınmaz malların satılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

e) Sendika ve konfederasyon yönetim kurulu üyelerine verilecek her türlü ücret ve diğer görevlilerin huzur hakkı ve yolluklarının belirlenmesi,

f) Sendika şubesi ya da temsilciliği açma veya bu konuda yönetim kuruluna yetki verme, şubeleri birleştirme ya da kapatma,

g) Aynı hizmet kolundaki bir başka sendika ile birleşmeye, ona katılmaya ya da başka bir sendikanın katılmasının kabulü ya da reddine karar verilmesi,

ğ) Ulusal ya da uluslararası sendikal üst kuruluşlara üyeliğe ya da bu kuruluşların üyeliğinden ayrılmaya karar verilmesi, Ulusal ve uluslararası ortak amaçlar taşıyan kuruluşlarla dayanışmaya girmesi, üst kuruluşlar kurması ya da bunlara üye olması, üyelikten ayrılması, bunlarla bilgi alışverişinde bulunması, iş ve eylem birliği yapması için merkez yönetim kuruluna yetki verilmişti,

h) Fesih kararı verme,

ı) Mevzuat ya da Tüzükte genel kurulca yapılması istenilen diğer işlerin, başka organa bırakılmamış konuların karara bağlanması,

Merkez Yönetim Kurulunun Oluşumu

Madde 22- Merkez Yönetim Kurulu, genel kurulun, sendika üyeleri arasından seçeceği üç asıl üyeden oluşur. Asıllarla birlikte üç de yedek üye seçilir.

Merkez yönetim kurulu, seçim sonucunun tebliğinden itibaren en geç üç gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak genel başkan ve genel sekreteri seçer. Diğer sekreterlikleri, genel kurul kararları doğrultusunda oluşturur.

Merkez yönetim kurulunun görevleri sekreterlik biçiminde düzenlenir ve her sekreterliğin başına bir yönetim kurulu üyesi sekreter olarak seçilir. Merkez yönetim kurulu, gerekli görülen hallerde görev dağılımını yeniden düzenleyebilir.

Sendikayı, merkez yönetim kurulu adına genel başkan temsil eder. Genel başkanın bulunmadığı durumlarda genel sekreter, genel sekreterin bulunmadığı durumlarda ise yönetim kurulunun belirleyeceği bir yönetim kurulu üyesi yetkilendirilir.

Genel merkez sekreterlerinden herhangi birinin yokluğu halinde yerine vekalet edecek yönetim kurulu üyesi, genel sekreterin önerisi üzerine merkez yönetim kurulunca kararlaştırılır.

Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 23- Merkez Yönetim Kurulu, sendikanın genel kurulundan sonra gelen en yetkili karar ve yürütme organıdır. Merkez Yönetim Kurulu, Sendikayı, tüzüğün verdiği yetkiler çerçevesinde yönetir ve;

a) Sendikayı işverene ve öteki kişilere karşı temsil eder,

b) Temsilciler Kurulunun önerilerini de dikkate alarak; sendikanın çalışma programını yapar.

c) Sendikanın gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar.

ç) Gelecek döneme ilişkin çalışma programı ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunar,

d) Dönem etkinlik raporunu hazırlayarak genel kurula sunar,

e) Genel kurulun belirlediği esaslara göre personel istihdam eder,

f) Genel kurulun verdiği yetkiye dayanarak şube açmaya karar verir,

g) Ölüm, istifa, nakil, disiplin cezası ve benzeri nedenlerle şube yönetim kurulu sayısının azalması, yedeklerle tamamlanamaması ve bu nedenle toplantı çoğunluğunun yitirilmesi halinde ilk genel kurula kadar şube geçici yönetim kurulu üyelerini görevlendirmeye karar verir,

ğ) Genel kurulca verilen yasaların ve tüzüğün verdiği öteki görevleri yapar,

h) Sendika çalışmalarının düzenli yürütülmesi için, disiplin ve denetleme kurulu yönetmelikleri hariç-yönetmelikler hazırlar ve yürütür.

Merkez Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları

Madde 24- Merkez Yönetim Kurulu, genel başkanın başkanlığında her ay en az bir kez salt çoğunlukla olağan, genel başkan ya da merkez yönetim kurulu üyelerinin üçte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü, toplanır, katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Merkez Yönetim Kurulu, genel sekreterin diğer sekreterlerle birlikte hazırladığı gündemdeki konuları ve gerekli gördüğü öteki konuları görüşüp karara bağlar.

Merkez Yönetim Kurulu toplantı yazmanlığını, genel sekreter ya da onun önerisi üzerine Merkez Yönetim Kurulunca görevlendirilen bir yönetim kurulu üyesi yapar.

Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesinin, yönetim kurulu üyeliği sona erer. Yerine, sıradaki yedek üye yazılı olarak çağırılır.

Merkez Yönetim Kurulu üye sayısının, ayrılmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi halinde, mevcut yönetim kurulu üyeleri ya da denetleme kurulu tarafından, bir ay içinde Merkez Genel Kurulunun toplanması için çağrı yapılır. Merkez Denetleme ve Disiplin Kurulları üye sayılarının yarıdan aşağı düşmesi durumunda da aynı esaslar uygulanır. Bu hükümler, şubeler için de geçerlidir.

Şube yönetim kurulundaki ayrılmalar halinde, yeni yönetim kurulunun seçilebilmesi için gerekli işlemler Sendika Merkez Yönetim Kurulunca yapılır.

Merkez Denetleme Kurulunun Oluşumu

Madde 25- Merkez Denetleme Kurulu, Genel Kurulun, sendika üyeleri arasından seçtiği üç asıl üyeden oluşur. Asıllarla birlikte üç de yedek üye seçilir.

Merkez Denetleme Kurulu, seçimlerden sonra en geç bir hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak üyeleri arasında iş bölümü yapar.

Merkez Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 26- Merkez denetleme Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu çalışmalarının yasalara, tüzüğe ve genel kurul kararlarına, harcamaların bütçe esaslarına uygun olup olmadığını denetler. Olağan denetlemeler altı ayda bir ve genel kurul toplantıları öncesinde yapılır. Merkez Yönetim Kurulunun ve soruşturma nedeniyle Merkez Disiplin Kurulunun isteğiyle olağanüstü denetleme de yapılabilir,

Merkez Denetleme Kurulu; her denetleme sonunda Merkez Yönetim Kuruluna, toplandığında Genel Kurula, gerekli görürse soruşturma istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna rapor verir.

Merkez Yönetim Kurulunun istemi üzerine şubeleri de denetleyebilir, denetleme sonunda gerekli görürse olağanüstü genel kurul önerisi yapabilir. Merkez Yönetim Kurulu süresi içinde bu isteğe olumlu yanıt vermezse yargı yolu açıktır,

Yasalarda, Tüzük ve Yönetmeliklerde belirtilen diğer görevleri de yapar.

Merkez Denetleme Kurulunun Çalışma Esasları

Madde 27- Merkez Denetleme Kurulunun Çalışma Esasları, Merkez Yönetim Kurulunun da görüşü alınarak kendi hazırlayacağı yönetmelikle düzenlenir.

Merkez Disiplin Kurulunun Oluşumu

Madde 28- Merkez Disiplin Kurulu, Genel Kurulunun sendika üyeleri arasından seçtiği üç asıl üyeden oluşur. Asıllarla birlikte üç de yedek üye seçilir.

Merkez Disiplin Kurulu, seçimden sonra en geç bir hafta içinde, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak üyeleri arasında işbölümü yapar.

Merkez Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 29- Merkez Disiplin Kurulu, tüzükte belirlenen amaç ve ilkelere aykırı hareket eden üye ve yöneticiler hakkında soruşturma yapar, gerekli görürse üyelikten çıkarma cezası dışında bir ceza verebilir. Üyelikten çıkarmayı gerektiren durumlarda genel kurula raporunu sunar. Üyelikten çıkarma, genel kurul kararıyla gerçekleşir.

Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu ve Şubelerin kendi disiplin kurullarının istemi üzerine şubelerle ilgili soruşturma da yapabilir,

Merkez Disiplin Kurulu, her soruşturma sonucunda Merkez Yönetim Kuruluna ve hakkında soruşturma yapılan organ ve kişilere yazılı bilgi verir.

Merkez Disiplin Kurulunun Çalışma Esasları

Madde 30- Merkez Disiplin Kurulunun çalışma esasları. Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü alarak kendi hazırlayacağı yönetmelikle düzenlenir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

Temsilciler Kurulu

Madde 31- Temsilciler kurulu, sendikanın danışma organı olup, genel başkanın başkanlığında merkez yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeleriyle bu sendikanın genel başkanlığını yapmış olanlar ve Il Temsilciliğinden oluşur.

Sendikanın uzmanları ve danışmanları da bu toplantılara çağrılabilir.

Temsilciler Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 32- Temsilciler kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Sendikanın politika, plan ve programları konusunda tavsiye ve önerilerde bulunmak,

b) Genel merkez organlarınca alınan kararların temsilciliklerde uygulanma durumunu değerlendirmek.

c) Dönem içindeki çalışmaları değerlendirmek.

d) Temsilciliklerde doğan sorunlara çözüm önermek,

e) Gerektiğinde ve merkez yönetim kurulunca sorulduğunda olağanüstü genel kurul toplantısı konusunda tavsiye kararı almak.

Temsilciler Kurulunun Çalışma Esasları

Madde 33- Temsilciler Kurulu;

a) Merkez Yönetim Kurulunun salt çoğunluğunun kararı

b) Kendi üyelerinin en az üçte birinin yazılı isteği üzerine toplanır.

Temsilciler Kurulunun toplantı gündemi, merkez yönetim kurulunca hazırlanarak toplantıdan en az on beş gün önce yazılı olarak temsilciliklere duyurulur.

IV. ŞUBELER

Şubelerin Açılması

Madde 34- Şubeler, merkez yönetim kurulunun verdiği yetkiyle, genel merkeze bağlı olarak il merkezlerinde açılır. Üye sayısı beş yüzün altında bulunan il şubeleri, il temsilcilikleri olarak coğrafi konumları ve ulaşım imkânları açısından doğrudan genel merkeze bağlanır.

Şube Organları

Madde 35- Şube organları şunlardır:

a) Şube Genel Kurulu

b) Şube Yönetim Kurulu

c) Şube Denetleme Kurulu

d) Şube Disiplin Kurulu

Şube Genel Kurulları

Madde 36- Şube genel kurulları, şubelerin en yetkili karar organlarıdır.

Şube genel kurulları, üye sayısı beş yüz ile bin arasında olan şubelerde yüz delegeyle, bin üyeden sonra her on üye için bir delege artırımı ile yapılır.

Şube Yönetim ve Denetim Kurulları asıl üyeleri kendi kurullarına bu sıfatla delege olarak katılırlar. Şube Genel Kurullarının oluşumu, görev ve yetkileriyle çalışma esasları; Genel Kurul toplantı esaslarına uygun olarak yönetmelikle düzenlenir.

Şubeler, genel kurullarından on beş gün önce, dönem içinde toplanan ödenti miktarına ve haklarında tüzüğün 11 ve12. Maddeleri uygulananlar ayrıca belirtilmek üzere üye listelerini düzenleyip Merkez Yönetim Kuruluna göndermek zorundadırlar.

Şube Yönetim Kurulları

Madde 37- Şube Yönetim Kurulları, kendi genel kurulları tarafından sendika üyeleri arasından seçilen beş asıl üyeden oluşur. Asıllarla birlikte beş de yedek üye seçilir.

Şube Yönetim Kurullarının oluşum, görev ve yetkileri ile çalışma esasları, Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

Şube Denetleme Kurulları

Madde 38- Şube Denetleme Kurulları, kendi genel kurullarında şube üyelerinden seçilen üç asıl üyeden oluşur. Asıllarla birlikte üç de yedek üye seçilir.

Şube Denetleme Kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma esasları Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

Şube Disiplin Kurulları

Madde 39- Şube Disiplin Kurulları, kendi genel kurullarınca şube üyeleri arasından seçilen üç asıl üyeden oluşur. Asıllarla birlikte üç de yedek üye seçilir.

Şube Disiplin Kurullarının oluşumu, görev ve yetkileriyle çalışma esasları Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

V. TEMSILCILIKLER

Temsilcilikler

Madde 40- Tem-Sen temsilcilikleri şunlardır:

a) Üye sayısı 500’ün altında bulunan illerde il temsilcilikleri,

b) Iş yeri temsilcileri

 İl Temsilcilikleri

Madde 41- Üye sayısı beş yüzden az olan il merkezlerinde, il şubeleri, İl Temsilcilikleri olarak açılır. İl temsilcilikleri, kendi görüşleri de alınarak, coğrafi konumları ve ulaşım olanakları açısından doğrudan genel merkeze bağlanırlar.

Sendikanın bir danışma organı olan Il Temsilciliklerinin oluşumu, görev ve yetkileriyle çalışma esasları, Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

İşyeri Temsilcisi

Madde 42- İşyeri temsilcileri, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 23’üncü maddesi hükmüne göre seçilirler ve bu maddede belirtilen görevleri yaparlar.

VI. PARASAL KONULAR

Gelirler

Madde 43- Sendikanın gelirlerin şunlardır;

a) Üyelerin ödeyecekleri üyelik ödentileri,

b) Yasaya göre yapabilecekleri faaliyetlerden elde edilen gelirler,

c) Bağış ve yardımlar,

d) Malvarlığından elde edilen gelirler.

Sendikanın gelirleri elde edildiği gün bankalara yatırılır. Zorunlu giderleri karşılamak üzere, birinci dereceden aylık alan eğitim çalışanının net aylığının en çok üç katı kadar para sendika kasasında bulundurulabilir.

Ödenti Miktarı

Madde 44- Aylık üyelik, ödenti tutarı; üyenin kadro ya da pozisyonuna bağlı ve her ay mutat olarak ödenmekte olan damga vergisine tâbi brüt gelirleri toplamından, binde altısı oranında kesilecek miktardır.

Ödentilerin kullanılma esasları yönetmelikle belirlenir.

Harcamaların Yapılması, Yetkilerin Verilmesi Usulü ve Yetki Sınırları

Madde 45- Genel merkez, şube ve şubelere bağlı birimlerin harcamalarına karar vermeye Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir.

Merkez Yönetim Kurulu gerekli görürse kendi içinden en az iki kişiye bu konuda görevlendirebilir ve yetkilendirebilir.

4688 Sayılı Yasanın 24’üncü maddesinin (a) fıkrasında belirtilen ödenti gelirlerinin yüzde onu şubelere, şube açılamayan illerde temsilciliklere avans olarak gönderilir.

Tem-Sen üyelerinin dinleneceği bir yer açmak kaydıyla, yönetim kurulunun takdiri ile temsilci payı %10 daha artırılır.

Şubelerle şube bulunmayan illerde açılacak temsilciliklerin harcama ve muhasebe kayıtlarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Sendika, gelirlerini amaçları dışında kullanamaz ve bağışlayamaz.

Sendika yardımlaşma sandıkları dışında, üyelere, yöneticilere ya da diğer kişi ve kuruluşlara borç para verilemez ve elde ettiği gelirler dağıtılamaz.

Sendika gelirlerinin harcanması ve yetkilerin verilmesine ilişkin esas ve usuller ile yetkilerin sınırları, Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Demirbaşların Satış ve Terkininde Uygulanacak Usul ve Esaslar

Madde 46- Demirbaşların eskime, yıpranma, kaybolma ve başka yerlere aktarılma nedeniyle kayıtları düşürülür. Kayıttan düşürülme işlemi, bir yönetim kurulu üyesinin başkanlığında üç kişiden oluşacak komisyon raporu ve yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir.

VII. ÖDÜL VE CEZALAR

Ödüller

Madde 47- Sendika, Yönetmeliğine uygun olarak, sendikaya ve eğitim ve denetim hizmetine önemli katkıları olanlara ödül verebilir, sendikanın amaçlarına uygun ödüller de koyabilir.

Disiplin Cezaları

Madde 48- Sendika, merkez, şube, temsilcilik ve bunlara bağlı birimlerin disiplin kurulları; Sendika Tüzüğüne ve Genel Kurul Kararlarına aykırı hareket eden yönetici ve üyelere, yapacakları soruşturma sonucuna göre disiplin cezası verebilir.

Üyelere verilebilecek disiplin cezaları; uyarma, kınama, geçici olarak üyelikten çıkarma ve kesin olarak üyelikten çıkarmadır.

Yöneticilere verilebilecek disiplin cezaları; uyarma, kınama, geçici olarak yöneticilikten uzaklaştırma, geçici olarak üyelikten çıkarma Üyelikten kesin olarak çıkarma cezası, Disiplin Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından verilir. Geçici olarak üyelikten çıkarma durumunda, yöneticilik, kendiliğinden askıya alınır. Kesin olarak üyelikten çıkarma halinde, yöneticilik görevi düşer.

İlgiliye savunma hakkı tanınmadan ceza verilemez.

Verilecek disiplin cezalarının gerekçeleri açıkça yazılır ve ilgiliye bildirilir.

Verilen cezaya ilgilinin bir üst kurula ve yargı mercilerine itiraz hakkı vardır.

VIII. ÇEŞITLI HÜKÜMLER

Yönetmelikle Düzenleme

Madde 49- Sendika merkez yönetim kurulu, şube ve şubelere bağlı birimlerin oluşumu, görev ve yetkileri, görevlendirmeler, çalışma yöntemleri ve bu Tüzük hükümlerinde ayrıntılı düzenlemeyi gerektiren hususlar, Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. Gerekli görülürse ayrıca yönergeler de hazırlanabilir.

Toplanma ve Karar Yeter Sayısı

Madde 50- Sendika merkez, şube ve şubelere bağlı birimler ve atanmış kurullar, Tüzükte özel düzenleme yoksa, salt çoğunlukla toplanır, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verilir.

Yeni seçilen organların görev bölüşümü yapacakları ilk toplantının toplanma çoğunluğu üçte ikidir.

Bürolar ve Görevlendirme

Madde 51- Sendika merkez ve şube yönetim kurullarına ya da yöneticilere bağlı olarak eğitim, öğretim, bilim ve sanat araştırma kurulu, yüksek öğretim bürosu, örgütlenme, özlük, hukuk, araştırma, çeviri basın yayın, sendikal eğitim ve benzeri hizmetleri daha verimli yürütmek ve demokratik katılımı sağlamak amacıyla, birimler ve bürolar oluşturulabilir. Buralarda sürekli ve geçici olarak uzman kişilerle, sendika organları dışındaki üyeler ve başkaları çalıştırılabilir, çeşitli çalışma ekipleri oluşturulabilir.

Birleşemeyecek Görevler

Madde 52- Sendika üyeleri, merkez, şube ve taşra örgütünde birden çok organa seçilemezler. Delegelik, organlardaki görevle birleşebilir.

Organlara Seçilenlerin Güvenceleri

Madde 53- Sendika merkez, şube ve şubelere bağlı birimlerin organlarına seçilip, genel kurulca işini bırakıp seçildiği organda profesyonel olarak çalışmalarına karar verilenlerden, aylık ve özlük hakları işverence ödenmeyenler, bu görevleri süresince aylık ve öteki haklarını, bulundukları kadro ve derecenin hak edişleri toplamını geçmeyecek şekilde sendikadan alırlar.

Fesih ve Devir

Madde 54- Sendikanın feshi kararı, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımı ile toplanan genel kurul üyelerinin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Sendikanın fesih, kendiliğinden dağılma ve kapatılması halinde, taşınır-taşınmaz mal varlığı, aynı amaç ve ilkelere göre kurulmuş bir sendikaya devredilebilir.

Defter, Dosya ve Kayıtlar

Madde 55- Sendika, aşağıda yazılı defter, dosya ve kayıtları tutar ve fişleri düzenler.

a) Üye kayıt defteri,

b) Sendika üye kayıt fişi dosyası,

c) Üyelikten ayrılanların dosyası,

ç) Merkez Genel Kurulu, Merkez

Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu karalarıyla, Başkanlar Kurulu ve Temsilciler Kurulu önerilerinin numara ve tarih sırasıyla yazılacağı Karar Defterleri,

d) Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defterleri ile Zimmet Defteri,

e) Gelen Evrakın aslının, giden evrakın suretlerinin saklanacağı Gelen ve Giden Evrak Dosyaları

f) Ödenti, Yevmiye, Envanter Defterleri ile Defter-i Kebir,

g) Gelir makbuzları ve bunların zimmet kayıt defteri ile gider evrakı ve bunların saklanacağı dosyalar.

Şubelerle temsilciliklerde bunlardan hangilerinin tutulacağı, yönetmelikle ayrıca belirlenir.

Seçimler

Madde 56- Sendika merkez, merkeze bağlı temsilcilik, şube ve şubelere bağlı birimlerin genel kurullarında gizli oy, açık sayım ilkesine uyulur.

Tüzük Değişikliği

Madde 57- Tüzük değişikliği kararı, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımı ile toplanan Genel Kurul üyelerinin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Çoğunluğun toplanamaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

IX. EK MADDELER

 

Ek Madde I- Sendikanın yeni örgüt ve tüzüğüne göre yapılacak ilk olağan genel kurul sonrasında oluşturulacak zorunlu organların teşkiline kadar sendika işlerini yürütmeye ve temsile yetkili üyelerinin ad ve soyadları ile adresleri aşağıdadır.

Âlim Başaran: Şenlik Mahallesi, Beyler Sok. No: 2/5 Keçiören / Ankara

Ali Gümüş: 19 Mayıs Mahallesi, Çubuk Sok. No: 7/11, İncirli / Ankara

Çelebi Ilbars: Beyşehir Sok. No: 13/14 Kalaba / Ankara

Mehmet Pınardağ: Anadolu Mahallesi, Emsan Sitesi, No: 7/7 Söğütözü / Ankara

İbrahim Karabıyık: Turan Güneş Bulvarı, 88. Sok. No: 3/4 Yıldız / Ankara

Emine Bozkurt: 5. Etap, 46494 Ada, C3A-3G Blok, Daire:12, Eryaman / Ankara

İsmail Çolak: Balkiraz Mah. Sakinler Sok. 16/4 Mamak / Ankara

Sendika Yöneticilerinde Aranacak Şartlar

Ek Madde 2- Sendika genel merkez ve şube yönetim ve denetleme kurulu üyeliğine seçileceklerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) En az iki yıldan beri kamu görevlisi olmak

b) En az iki yıldan beri Temsen üyesi olmak.

Genel Merkez yöneticileriyle, şube mali sekreterlik görevine seçilenler, seçildikleri tarihten itibaren en geç bir ay içinde mal beyanında bulunurlar.

Sendika ve Konfederasyon Temsilcilerinin Seçiminde Yetkili Kurulun Belirlenmesi, Temsilcilerin Nitelikleri ve Görevden Alınma Usulü

Ek Madde 3- Toplu görüşmelere katılmak üzere; Kurum İdari Kurul Temsilcileri, Temsilciler Kurulunun önerileri de dikkate alınarak, Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir.

Bu kurula seçilebilmek için üye olmak yeterlidir. Bunların nitelik ve görevden alınma usulleri ve çalışma esasları Merkez Yönetim Kurulunun hazırlayacağı bir yönetmelikle belirlenir.

X. YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ

Yürürlük Tarihi

Madde 58- Bu tüzük, 17.11.2001 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Bu Tüzüğün, 23.03.2002 tarihinde toplanan 1’inci Olağan Genel Kurul tarafından değiştirilerek kabul edilen maddeler ise, kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Bu Tüzüğün 22.03.2008 tarihinde toplanan 3’üncü Olağan Genel Kurul tarafından değiştirilerek kabul edilen maddeler, 4/e, 7, 9, 11, 44, 45, 53, 54, 57, Ek Madde 2, kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 


Bu Tüzüğün 19.03.2011 tarihinde toplanan 4’üncü Olağan Genel Kurul tarafından değiştirilerek kabul edilen maddeler, 8, 18, 19, 26, 31, 34, 41, 48, 53. kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 


Bu Tüzüğün 12.04.2014 tarihinde toplanan 5’İncİ Olağan Genel Kurul tarafından değiştirilerek kabul edilen maddeler, 12, 36, 31, 4/i, 21/ğ, 18, 19, ek madde 2/b  kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Not: Tüzükte yapılan değişiklikler koyu ve altı çizilen kısımlardır.

 


Yusuf Ziya ACUN                      Cengiz EKŞİOĞLU             Nermin TAŞCIOĞLU               

Mali İşler Sekreteri                   Genel Sekreter                        Genel Başkan

 

 

TPL_BACKTOTOP