TEM-SEN TAŞRA BİRİMLERİ YÖNETMELİĞİ-2002

I. GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, TEM-SEN taşra birimlerinin oluşumunu, yetki ve görevlerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik kapsamına giren TEM-SEN taşra birimleri şunlardır:

a) Şubeler
b) Temsilcilikler

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 25.6.2001 tarih ve 4688 Sayılı “Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu”, TEM-SEN tüzüğünün 36, 37,38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 49 ve 55, 58 maddeleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün 22/11/2001 tarih ve 14699/30768 sayılı genelgesi hükümlerine göre düzenlenmiştir

II. ŞUBELER

Şubelerin açılması

Madde 4- Üye sayışı 500 ve daha yukarı olan illerde Merkez Yönetim Kurulunun kararıyla TEM-SEN Şubeleri açılabilir.

Şube Kurucularının Görevlendirilmesi

Madde 5- İl temsilciliği, İldeki üye sayısı 500’ü bulunca, bu durumu merkez yönetim kuruluna bir yazı ile bildirerek, şube açmak için yetki verilmesini ister Bu istek üzerine Merkez Yönetim Kurulu, bir “Şube Açma Yetki Belgesi” düzenleyerek il temsilciliğine gönderir.
Şube Açma Yetki Belgesini alan il Temsilciliği, en geç 30 gün içinde İl Temsilciliği genel kurulunu toplantıya çağırır. İl Temsilciliği genel kurulunda, şubeyi ilk olağan genel kurula kadar sevk ve idare edecek “Şube Geçici Yönetim Kurulu” üyeleri seçilir. Seçim sonucu bir tutanakla tespit edilir.

Şube Geçici Yönetim Kurulu, seçimlerin tamamlanmasından sonra, en geç üç gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak görev bölümü yapar.

Şube Açma Bildiriminin Verilmesi

Madde 6- Şube Geçici Yönetim Kurulu üyeliğine seçilenler;

a) Sendika tüzüğünü,
b) Muhtarlıkça onaylı nüfus cüzdanı örneklerini (Bir asıl iki fotokopi)
c) Muhtarlıktan alınacak ikametgah belgelerini (Bir asıl iki fotokopi)
d) Bağlı oldukları iş yerinden alacakları en az iki yıldan beri kamu görevlisi olduklarını gösterir İş yeri belgelerini (Üç suret)
e) Geçici yönetim kurulu üyelerinin ad ve soyadlarını, baba adı., doğum yeri ve tarihlerini, ikametgah ve şube adreslerini, bir dilekçe ekinde şubenin bulunduğu ilin valiliğine en geç on beş içinde vermek zorundadırlar.

Şube açılmasıyla ilgili iş ve işlemler, yukarıdaki belgelerin Valiliğe (Emniyet Müdürlüğüne) verilmesiyle birlikte tamamlanmış olur.

Şube Geçici Yönetim Kurulunun görevi, şubelerin normal genel kurulları tarafından seçilen yönetim kurulunun görevi devralmasına kadar sürer. Şube Geçici Yönetim Kurulu, en geç altı ay içinde ilk olağan genel kurulu yapmak için şube genel kurulunu toplantıya çağırır. Bu toplantıda şube organları için seçim yapılır.

Şube Organları

Madde 7- Şube Organları şunlardır:

a) Şube genel kurulu,
b) Şube Yönetim Kurulu,
c) Şube Denetleme Kurulu
ç) Şube Disiplin Kurulu,

Şube Genel Kurulu

Madde 8- Şube Genel Kurulu, şubenin en yetkili karar organıdır.
Şube genel kurulu, üye sayısı 500 -1000 arasında olan şubelerde 50 delegeyle, 1 000 üyeden sonraki her 10 üye için bir delege artırımı ile üç yılda bir toplanır.

Şube yönetim ve denetleme kurulları asıl üyeleri, şubelerinin genel kuruluna bu sıfatla delege olarak katılırlar. Şube genel kurulunun toplantı tarihi, yeri ve saati ile gündemi en az on beş gün önceden yerel imkânlarla tüm üyelere duyurulur, o ilin valiliğine de bir dilekçe ekinde bildirilir. Valiliğe verilen dilekçeye ayrıca, genel kurula katılacak üye ya da delegelerin listesi de eklenir.

Şubeler, genel kurullarının toplantı tarihinden en az on beş gün önce, dönem içinde toplanan ödenti miktarını ve haklarında Tem-Sen Tüzüğünün 11 ve 12. maddeleri uygulananlar ayrıca belirtilmek üzere üye listelerini düzenleyip Merkez Yönetim Kuruluna göndermek zorundadırlar. Şube Olağanüstü Genel Kurulu

Madde 9- Şube olağanüstü genel kurulu;

a) Sendika Merkez Yönetim Kurulu kararıyla,
b) Şube yönetim ya da denetleme kurullarından birinin önerisi üzerine Merkez Yönetim Kurulunun onayıyla,
c) Üyelerin 1/5″inin noter onaylı yazılı istemi ile, (Bu istemde, toplantının ne için yapılmak istendiği gerekçeleriyle belirtilir.)
ç) Şube Yönetim Kumlunun üye sayısının, (yedekleri dahil) toplantı yeter sayısının altına düşmesi halinde, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre toplanır.

Şube Yönetim Kurulları

Madde 10- Şube yönetim kurulu, şube genel kurulunca seçilen beş asıl beş yedek üyeden oluşur. Şube yönetim kurulu, kendi içinden başkan, sekreter ve saymanı seçer. Şube Yönetim Kurulları, en yaşlı üyenin başkanlığında yapacağı ilk toplantılarında kendi içinden şube başkanı, sayman ve sekreteri seçer ve uygun öteki görevlendirmeleri yapar.

Şube Yönetim Kurulunun Ortak yetki ve Görevleri

Madde 11- Şube Yönetim Kurulunun ortak yetki ve görevleri şunlardır:

a) Şubeyi Genel Merkezden aldığı yetkiyle, ildeki işveren temsilcilerine ve diğer kişilere karşı temsil etmek,
b) Ödentilerin düzenli olarak toplanmasını sağlamak,
c) Genel Merkezin verdiği yetki ve ödeneğe göre gelir-gider hesaplarını, harcamalarını usulüne göre yapmak,
ç) Şube bütçe tasarısını hazırlamak,
d) Üye kabul etmek,
e) Üye kimliği düzenlemek,
f) Toplantı ve eğitim çalışmaları yapmak,
g) Genel Merkezden yetki alarak örgütlenmesi geri kalmış komşu illerde örgütlenmeye yardımcı olmak,
h) Üç ayda bir genel merkeze olağan rapor vermek,
ı) Yasaların, tüzüğün, yönetmeliklerin ve Genel Merkezin verdiği öteki görevleri yapmak,

Şube Başkanının Yetki ve Görevleri

Madde 12- Şube Başkanının yetki ve görevleri şunlardır:

a) Şube Yönetim Kurulu adına şubeyi temsil etmek,
b) Şube yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
c) Şube Yönetim Kuruluna bağlı kurul ve komisyonlara başkanlık etmek ya da bu yetkilerini, tüzüğe ve yönetmeliklere uygun ola-rak bir yönetim kurulu üyesine devretmek,
ç) Şubeden çıkan yazıları ve belgeleri imzalamak, ya da onay-lamak,
d) Genel Merkezce ve. kendi yönetim kurulunca yetkili kılındığı konularda basın toplantısı ve basın açıklaması yapmak,
e) Yasaların, tüzüğün, yönetmeliklerin. Genel Merkezin ve kendi yönetim kurulunun verdiği öteki görevleri yapmak,

Şube Sekreterinin Yetki ve Görevleri

Madde 13- Şube sekreteri, genel sekreterin yetkilerini, şubeyle sınırlı olarak kullanır, genel sekreterin görevlerini de, şubeyle sınırlı olarak yapar.

Şube Saymanının Yetki ve Görevleri

Madde 14- Şube Mali İşler Sekreteri, Merkez Mali İşler Sekreterinin yetkilerini şubeyle sınırlı olarak kullanır, görevlerini de şubeyle sınırlı olarak yapar,

Şube Yönetim Kurularının Çalışma Düzeni
Madde 15- Şube Yönetim Kurulu, Merkez Yönetim-Kurulunun çalışma ilke ve yöntemlerine göre çalışır. Salt çoğunlukla toplanır, toplantıya, katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Şube Denetleme Kurulları

Madde 16- Şube denetleme kurulları, kendi genel kurullarında şube üyeleri arasından seçilen üç asıl, üç yedek üyeden oluşur. Genel kurulun yeterli görmesi durumunda, bir asıl bir yedek denetçi ile de yetinilebilir

Şube Denetleme Kurullarının Görev ve Yetkileri

Madde 17- Şube denetleme kurulu, şube yönetim kurulu çalışmalarının yasalara, tüzüğe, şube genel kurulu kararlarına ve bu yönetmelik hükümlerine, harcamaların bütçe esaslarına göre yapılıp yapılmadığını denetler.

Şube Disiplin Kurulu

Madde 18- Şube disiplin Kurulları, kendi genel kurullarınca şube üyeleri arasından seçilen üç asıl üç yedek üyeden oluşur.

Şube disiplin kurulu, tüzükte belirlenen amaç ve ilkelere aykırı hareket eden üye ve yöneticiler hakkında soruşturma yapar, gerekli görürse üyelikten çıkarma cezası dışında bir ceza verebilir.

III TEMSİLCİLİKLER

Temsilcilikler

Madde 19- TEM-SEN Temsilcilikleri şunlardır:

a) İl Temsilcilikleri,
b) İşyeri Temsilcilikleri

İl Temsilcilikleri

Madde 20- Üye sayısı 500’den az olan illerde, şube işlevini sürdürmek üzere ve Merkez Yönetim Kurulunun kararı ile il temsilcilikleri açılabilir. İl Temsilcilikleri, coğrafi konumları ve ulaşım olanakları açısından en yakın şubeye ya da doğrudan genel merkeze bağlanır.

İl temsilcilikleri, işverenin ve öteki tüzel kişiliklerin örgütü ile muhataptır.

İl Temsilciliği Açma Yetkisi

Madde 21- İl Temsilciliklerinin açılmasında da, şube açılması için belirlenmiş olan usul ve esaslar izlenir. Ancak;

a) Bir ya da iki üyesinin bulunduğu illerde, İl Temsilciliği açma yetkisi ve görevi, merkez yönetim kurulu kararıyla bu kişiye/ kişilere verilir. Bunlardan biri İl temsilciliği görevini, diğeri de temsilciliğin diğer görevlerini yerine getirmek üzere aralarında iş bölümü yaparlar.

b) 3 – 10 arasında üyenin bulunduğu illerde, üyeler, o ilde temsilcilik açmak istediklerini belirten ve en az üç üyenin imzası bulunan bir dilekçe ile merkez yönetim kuruluna başvururlar.

Merkez Yönetim Kurulu, isteği uygun bulursa, bu kişilere, o ilde “İl Temsilciliği Açma Yetki Belgesi” gönderir. Kendilerine “il Temsilciliği Açma Yetki Belgesi” gönderilen bu üyeler, öncelikle biri başkanlık, biri sekreterlik, biri de saymanlık görevini yürütmek üzere aralarında iş bölümü yaparlar. Bu durumu, kendileri tarafından imzalanan bir tutanakla tespit edip bir örneğini genel merkeze gönderir, bir örneğini de temsilcilik dosyasında saklarlar.

c) Bir ilde 11 ya da daha fazla üye bulunması durumunda ise, üyelerden en az 6 sı tarafından imzalanmış bir dilekçe ile merkez yönetim kurulundan “İl Temsilciliği Açma Yetki Belgesi” verilmesi istenir.

Merkez Yönetim Kurulunun, bu kişilere, o ilde “Tem-Sen İl Temsilciği Açma Yetki Belgesi”, vermesi durumunda, Yetki Belgesinin alındığı tarihe kadar üyelik için başvurmuş olanlar toplantıya çağrılır. Bu toplantıda, İl Temsilciliği Yönetim Kurulunu oluşturacak üç asıl üye ile birlikte üç de yedek üye seçilir.

Yönetim Kurulu asıl üyeliğine seçilenler, en geç üç gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak biri İl Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı, biri sekreter, diğeri de sayman olmak üzere aralarında bir iş bölümü yaparlar. Bu durum, bir tutanakla tespit edilir. Tutanağın bir örneği genel merkeze gönderilir, bir örneği de temsilcilik dosyasında saklanır.

Merkez Yönetim Kurulu, tüm illerde temsilcilik açmak için toplu bir karar alıp, bu kararı, temsilcilik açmak isteyenlere önceden de bildirebilir. Bu tür bir kararın önceden üyelere bildirilmesi durumunda, temsilcilik açmak için merkez yönetim kurulundan ayrıca yetki belgesi istenmez.

İl Temsilciliği Açma Bildiriminin verilmesi

Madde 22- 21 inci maddenin (a) ve (b) fıkralarında belirtilen yollardan her hangi biriyle, kendilerine “İl Temsilciliği Açma Yetki Belgesi” verilmiş olanlarla, (c) fıkrasındaki usule göre İl Temsilciliği Yönetim Kurulu asıl üyeliğine seçilenler; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan belgeleri, o ilin Valiliğine bir dilekçe ekinde ve en geç on beş gün içinde vermek zorundadırlar.

İl Temsilciliği Organları

Madde 23- il temsilciliği organları şunlardır:

a) İl Temsilciliği genel kurulu
b) İl Temsilciliği Yönetim Kurulu

İl Temsilciliği Genel Kurulu

Madde 24- İl Temsilciliği Genel Kurulu, üye sayısı 11 ve daha fazla olan illerdeki tüm TEM-SEN üyelerinin katılımı ile ve üç yılda bir toplanır. İl Temsilciliğinin en yetkili organıdır. Ayrıca İl Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanının isteği ya da il temsilciliği yönetim kurulu kararıyla veyahut da üyelerin 1/5’inin yazılı başvurusu üzerine olağanüstü de toplanabilir.

İl Temsilcilikleri genel kurullarının toplantı gündemi, tarihi, zamanı ve yeri, en az 15 gün önceden;
a) Tüm üyelere yerel olanaklarla duyurulur.
b) O ilin Valiliğine bir dilekçe ile bildirilir. Valiliğe verilecek dilekçeye ayrıca; genel kurula katılacak üyelerin ya da delegelerin listesi de eklenir.

İl Temsilcilikleri Genel Kurullarının yapılmasından sonra ve en geç 15 gün içinde genel kurul toplantı tutanağı, İl Temsilciliği Yönetim kuruluna seçilenlerin kimlik bilgileri, ikametgâh belgeleri, iş yeri belgeleri ile onaylı nüfus cüzdanı örnekleri, bir dilekçe ekinde o ilin valiliğine verilir.

İl Temsilciliği genel kurulu, bu yönetmelikle il şubelerine verilmiş olan görevleri yerine getirir.

İl Temsilciliği Yönetim Kurulu

Madde 25- 11 ve daha fazla Tem-Sen üyesi bulunan illerde “İl Temsilciliği Yönetim Kurulu” oluşturulur. İl Temsilciliği Yönetim Kurulu, İl Temsilciliği genel kurulunca temsilciliğe üye olanlar arasından seçilen en az üç en fazla beş asıl üyeden oluşur. Asıllarla birlikte asılların sayısı kadar da yedek üye seçilir.
Seçim sonucu, en geç on beş gün içinde O ilin Valiliğine bir dilekçe ile bildirilir.

İl Temsilciliği Yönetim Kurulu, en yaşlı üyenin başkanlığında yapacağı, ilk toplantıda, başkan, yazman ve sayman olmak üzere iş bölümü yapar.

İl Temsilciliği Yönetim Kurulu, bu yönetmelikle şube yönetim kurullarına verilmiş olan görevlerle, merkez yönetim kurulunun ya da bağlı olduğu şubenin vereceği görevleri yerine getirir.

İl Temsilciliklerinin Denetlenmesi

Madde 26- İl temsilciliklerinin denetimi, merkez yönetim kurulunun gerekli görmesi ve istemesi durumunda, merkez denetleme kurulu tarafından yapılır.

Denetleme sonucunda düzenlenecek rapor, merkez yönetim kuruluna verilir.

İl Temsilciliklerinde Disiplin İşlemleri

Madde 27- İl temsilciliklerinde, sendika tüzüğüne ve genel kurul kararlarına aykırı hareket eden yönetici ve üyelere, temsilciliğin bildirmesi ve merkez yönetim kurulunun istemi üzerine, merkez disiplin kurulunca, Tem-Sen Tüzüğünün ve 48 inci maddesi hükmüne uygun olarak yapılacak soruşturma sonucuna göre disiplin cezaları verilebilir.

İşyeri Temsilcilikleri

Madde 28- işyeri temsilcilikleri, 25.06.2001 gün ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 23 ‘üncü maddesindeki hüküm ve esaslara göre seçilir, görevlendirilir ve görev yapar.

IV. ÇEŞİTLİ KONULAR

Tüzel Kişilik ve Yetki Devri

Madde 29- Tem-Sen Tüzel kişiliği, genel merkeze ait olup şubeler ve doğrudan genel merkeze bağlı olan diğer birimler genel merkez adına, şubelere bağlı birimler şubeler adına görev yaparlar.

Tutulacak Defter, Dosya ve Kayıtlar

Madde 30 – Tem-Sen Şube ve Temsilciliklerinde aşağıdaki defter, dosya ve kayıtlar tutulur:
a) Yönetim Kurulu Karar Defteri
c) İşletme Defteri
ç) Zimmet Defteri,
d) Zimmete kayıtlı makbuzlar, ödeme fişleri,
e) Gider evrakı ve bunların saklanacağı dosya
f) Üye Kayıt Defteri,
g) Gelen-Giden Evrak Kayıt Defteri,
h) Gelen evrakın aslının, giden evrakın surelinin konulduğu dosyalar,
ı) Denetleme ve Disiplin Kurulu Karar Defterleri, (Yalnız şubelerde tutulur)

Ayrıca, “Üye Ödenti İzleme Fişi” de tutulabilir. Defterler, notere onaylatılır.

V. YÜRÜRLÜK

Yürürlük Tarihi

Madde 31- Bu yönetmelik, 28./02/ 2002 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme Yetkisi

Madde 32- Bu Yönetmeliği, TEM-SEN Merkez Yönetim Kurulu yürütür.

TPL_BACKTOTOP