TEMSEN

TÜM EĞİTİMCİLER VE EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ SENDİKASI

MALİ İŞLER YÖNETMELİĞİ

 

I-GENEL ESASLAR

 

Amaç

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; sendikanın mali iş ve işlemlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Genel Merkez, Şube ve Temsilciliklerin mali iş ve işlemlerini kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, tüzüğün 44, 45 ve 49. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;

a) Sendika: Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası’nı

b) Genel Merkez: Sendika genel merkezini,

c) Şube: Sendika şubelerini,

d) Temsilcilik; Sendika il temsilciliklerini,

e) Tüzük: Sendika tüzüğünü,

f) Genel Kurul: sendika ve şube genel kurullarını,

g) Avans; Harcamalara karşılık olarak harcama öncesinde gönderilen ya da verilen miktarı,

ifade eder.

 

II-BÜTÇENİN HAZIRLANMASI, GELİR VE GİDERLER

Bütçe

Madde 5- Sendikanın gelir ve giderleri Genel Kurulda belirlenen tahmini bütçede gösterilir. Merkez Yönetim Kurulu tarafından, Genel Kurulda kabul edilen tahmini bütçe çerçevesinde yıllık bütçe hazırlanarak uygulamaya konulur. Bütçede her hizmet biriminin yeri ve bunlara ayrılan ödenek ayrı ayrı gösterilir. Yönetim Kurulu bütçenin değişik bölümleri arasında aktarma yapabilir. Sendika bütçesinde yer verilen gelirlerinin %10’u (yüzde on) üyelerin eğitimi için ayrılır.

 

Gelirler

Madde 6- Sendikanın gelirleri:

a) Üyelerden alınan aidatlar,

b) Sosyal ve kültürel faaliyetlerden (Eğlence, müsamere, konser vb.) sağlanacak gelirler,

c) Bağış ve yardımlar,

d) Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devri, kiralama ve satışlarından doğan gelirler, faiz gelirleri,

e) Mevduatın değerlendirilmesinden doğan kar payı gelirleri,

f) Telif hakları gelirleri,

g) Proje gelirleri,

h) Taşınır ve taşınmaz gelirleri,

i) Mevzuat hükümlerinin izin verdiği diğer unsurlardan elde edilen gelirlerden oluşur.

Üye Aidatları; Sendika üyelik aidatı, Kamu görevlisinin kadro ya da pozisyonuna bağlı ve her ay mutat olarak ödenmekte olan damga vergisine tabii aylık brüt gelirleri toplamına, sendika tüzüğünde belirtilen oran uygulanmak suretiyle hesaplanır. Ödenti tutarı, 15.derecenin birinci kademesinden aylık alan devlet memurunun damga vergisine tabii brüt gelirleri toplamının binde dördünden az otuzda birinden fazla olamamak kaydıyla Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktardır. Sendika aidatı üyenin görev yaptığı kurum tarafından maaş bordrosu üzerinden kesilir. Mal müdürlükleri veya muhasebe müdürlükleri (saymanlık) üye aidatını kesintiyi izleyen en geç 5 gün içerisinde Genel Merkez hesabına aktarır.

 

Bağış ve Yardımlar; Sendika, 4688 sayılı Yasa hükümlerine aykırı olmamak ve sendika amaç ve ilkelerine uygun olmak kaydıyla, üyelerinden, gerçek ve tüzel kişilerden, yurt içindeki ve yurt dışındaki üst kuruluşlarından, yasaların öngördüğü çerçevede bağış alabilir.

 

Malvarlığı Gelirleri; Sendikaya ait taşınır ve taşınmazların satımı, kiraya verilmesiyle elde edilen gelirlerdir. Taşınır ve taşınmazların satımı, kiraya verilmesi Genel Kurulun yetkisinde olup bu yetki Merkez Yönetim Kuruluna devredilebilir. Malvarlığı gelirleri elde edildiği yılın bütçesine gelir olarak kaydedilir. Tahmini bütçenin hazırlanmasında malvarlığı gelirleri dikkate alınır.

 

Sosyal ve Kültürel Etkinliklerden Elde Edilen Gelirler; Genel Merkez, şubeler ve temsilcilikler tarafından düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerde elde edilen gelirler bütçenin gelir hanesine kaydedilir. Bütçenin hazırlanmasında bu etkinlikler yoluyla elde edilecek gelirler dikkate alınır. Ancak bu tür etkinliklerin genel itibariyle gelir getirici faaliyet olarak öngörülmemesine dikkat edilir.

Bütçenin hazırlanmasında bütün gelir kalemlerinden elde edilmesi muhtemel gelirler dikkate alınır ve gelirin arttırılması esasına göre planlama yapılır. Her bir kalemden elde edilen gelir miktarları bütçenin ilgili bölümünde ismi ve miktarı belirtilmek suretiyle gösterilir.

Sendika gelirlerinden ve kasa mevcudundan üyeler ve yönetim kurulu üyeleri ile çalışanlar dâhil hiç kimseye borç verilemez. Genel Merkez çalışanlarına maaşlarından mahsuben yapılacak avans ödemeleri bu kapsamın dışındadır. Ancak, avans ödemesi miktarı ödeme yapılacak ilgilinin maaşının % 20’sinden fazla olamaz.

Sendika amaçları ve faaliyetleriyle ilgili olanlarla, tüzükte izin verilenler dışında harcama ve bağışta bulunamaz.

Sendikanın gelirleri, bir kamu bankası, özel banka veya özel finans kurumlarında sendika adına açılan hesaba yatırılır. Zorunlu giderler için sendika kasasında aylık toplam gelirin en fazla yüzde beşi kadar para bulundurulur.

 

Giderler

Madde 7- Sendikanın giderleri;

a) Sendika organlarına seçilen yönetici ve üyelerle, sendika tarafından geçici veya daimi olarak istihdam edilecek personel ve sendika etkinliklerinde görev alacaklara ödenecek; maaş, ek ders ücreti, yolluk, yol ve yemek giderleri, yevmiye ve tazminat giderleri, sosyal güvenlik primleri,

b) Genel Merkez, Şube, İl Temsilciliklerinin ve bürolarının cari giderleri,

c) Sosyal hizmet giderleri,

d) Üyesi olduğu yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlara ödenen aidat giderleri,

e) Sosyal ve kültürel etkinlik giderleri,

f) Basım ve yayım faaliyetleri giderleri,

g) Temsil ve ağırlama giderleri,

h) Genel Kurul ve seçim giderleri,

ı) Sendikal eylem giderleri,

i) Hukuki yardım giderleri,

j) Tanıtım, organizasyon giderleri,

k) Yönetim Kurulu üyeleri iletişim giderleri,

l) Taşınır ve taşınmaz mal alım giderleri,

m) Sendika araçlarına ait, kasko, trafik cezası, yakıt ve benzeri giderler, sendikal faaliyetler için kullanılan özel araçlara ait yakıt, amortisman, trafik cezası ve benzeri giderleri,

n) Eğitim faaliyeti ve organizasyonu giderleri,

o) Tüzük ve mevzuata uygun diğer giderlerden oluşur.

Sendika amaçları ve faaliyetleriyle ilgili olanlarla, tüzükte izin verilenler dışında harcama ve bağışta bulunamaz.

 

Maaş, Ücret ve Diğer Sosyal Haklar

Madde 8- Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, aylıksız izne ayrılan şube yönetim kurulu üyeleri ile sendika ve şubelerde tam ve kısmi zamanlı olarak çalıştırılan personelin maaş ve diğer özlük hakları ile Sendika Genel Kurul toplantısına iştirak eden ve sendika zorunlu organlarında görev alan üye ve delegelerin yol masrafları ilgili mevzuatında ve Genel Kurul ve Genel Kurulun verdiği yetkiye dayalı olarak alınan Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ödenir.

Görevden ayrılan Merkez Yönetim Kurulu üyelerine son maaş ve diğer ödentileri iki kat olarak ödenir, ayrılma nedeninin ölüm olması halinde bu ödeme ilgilinin ailesine yapılır.

Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, sendika şube ve il temsilcilikleri yöneticileri, sendika çalışanları, disiplin kurulu ve denetleme kurulu üyeleri ile genel merkez bünyesinde oluşturulan kurul ve komisyon üyelerinin bu görevlerine bağlı olarak yapacakları gezilerde yol, yemek ve barınma giderleri sendika tarafından karşılanır. Talep etmeleri halinde bu giderlerine karşılık olarak kendilerine avans istek formunda belirtikleri miktar üzerinden harcama belgelerinin toplamı üzerinden mahsup edilmek üzere avans ödemesi yapılır. Yolluk avans hesaplarının görevin bittiği tarihten itibaren en geç 5 gün içerisinde yolluk bildirim formu doldurulmak suretiyle kapatılması esastır. Yolluk avans hesapları kapatmayanlara yeni yolluk avansı verilmez.

Madde 9- Sendikanın genel merkezi bünyesinde ve şubelerinde sendikanın faaliyet alanı ve çalışmalarıyla ilgili görevleri yürütmek ya da genel merkez ve şubelerde kurulacak büroların iş ve işlemlerini yürütmek amacıyla tam ve kısmi zamanlı çalıştırılmak üzere personel istihdam edilebilir. İstihdam edilecek personele ödenecek maaş ve diğer özlük hakları Merkez Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. İstihdam edilecek personel sayısında sendika gelirleri ve bütçe imkânları göz önünde bulundurulur. Şube ve İl Temsilcilikleri, istihdam edecekleri personelin istihdam şekline ve istihdam edilen personele ödenecek maaş ve diğer özlük haklarına ilişkin olarak Merkez Yönetim Kurulu’nun onayını alırlar.

 

III- HARCAMA YETKİSİ, ÖDEMELER, ÖDEME YETKİSİ,

Ödeme Belgeleri

Harcama ve Ödeme Yetkisi

Madde 10- Sendikanın ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmaz mallar ile hizmet satın alınması yoluyla görülecek işlere ilişkin olarak yapılacak harcamalara ve harcamaların miktarına Genel Merkez ‘de Merkez Yönetim Kurulu, şubelerde şube yönetim kurulu il temsilciliklerinde temsilcilik yönetim kurulu tarafından karar verilir. Ancak, şube ve temsilcilikler tarafından gayrimenkul ve motorlu taşıt satın alımlarında Merkez Yönetim Kurulu’nun onayı istenir.

Sendika yetkili kurul ve organları ile yetkilileri tarafından alınan kararlar ve sendika tüzüğünde yer verilen hükümlere bağlı olarak gerçekleştirilen harcamalara yönelik ödemeler, ilgili mevzuatında belirlenmiş belgeler dahilinde Genel Merkezde; Genel Başkan ya da Merkez Yönetim Kurulu kararıyla yetkili kılınan bir Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Mali Sekreterin, şubelerde; şube başkanı ya da şube sekreteri ile şube mali sekreterinin imzalarıyla gerçekleşir. Ödeme karşılığı verilen belgeler mali işler dosyasında tutulur.

Genel Başkan sendika genel merkezinin aylık gelirinin %3’ünü geçmemek kaydıyla harcama yapabilir. Ancak, yapılacak ilk toplantıda Merkez Yönetim Kuruluna durumu bildirmek ve harcamaya ilişkin belgeleri ve bilgileri sunmakla yükümlüdür.

Genel Merkez ya da şube sekreterlerinin kendi görev alanlarıyla ilgili projelerine ve diğer işlemlere ilişkin ödenek istemlerine dayalı ödemelerde, ödeme belgesinde ilgili sekreterinde imzası bulunur.

Bu Yönetmelik ile görevli kılınmış yetkililer ve yetkili kurul üyeleri her türlü ödemeler konusunda Sendikanın çıkarlarını her açıdan düşünmek ve önde tutmak zorundadırlar.

 

 

 

Genel Merkez Tarafından Yapılacak Ödemeler

Madde 11- Aşağıda belirtilen gider ve harcamalara ilişkin ödemeler Sendika Genel Merkezi tarafından gerçekleştirilir.

a) Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile genel merkez çalışanlarının maaşları ve diğer mali ve sosyal hakları,

b) Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ile genel merkez bünyesinde oluşturulan kurul ve komisyon üyeleri ile Genel Merkez tarafından sendika faaliyetlerinde/gezilerinde görevlendirilenlerin bu görevleriyle ilgili harcamaları, (yol, yemek, barınma, bilirkişi ücreti, uzman ücreti, Genel Merkez tarafından kullanılan taşınır ve taşınmaz mallara ait kira bedelleri),

c) Sendika Genel Kurul giderleri,

d) Genel Merkez ve genel merkez bünyesinde kurulan kurul ve komisyonların her türlü büro ve kırtasiye, kira, aydınlatma ve buna benzer giderleri,

e) Yurt dışı görevlendirme giderleri,

f) Genel Merkez yayın organlarının basım ve yayım masrafları,

g) Genel Merkez tarafından düzenlen sosyal, kültürel ve sportif organizasyon masrafları,

h) Genel Merkeze ait motorlu taşıtların yakıt, trafik sigortası, kasko, bakım-onarım ve trafik cezası giderleri ile sendika faaliyetleri için kullanılan özel otoların benzin, trafik cezası ve benzeri giderleri,

ı) Genel Merkez binasının yakıt, aidat, sigorta, stopaj ve sair giderleri,

i) Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin iletişim giderleri,

j) Kanun, tüzük, yönetmelik ve sair mevzuatta Genel Merkez bütçesinden karşılanması öngörülen sair giderleri.

 

Şube ve İl Temsilcilikleri Tarafından Yapılacak Ödemeler

Madde 12- Aşağıda belirtilen gider ve harcamalara ilişkin ödemeler Genel Merkez tarafından hesaplarına aktarılan il temsilcilik paylarıyla (avanslala) ilgili şube ve il temsilciliği tarafından gerçekleştirilir.

a) Şube yönetim, denetim, disiplin ya da çalışanının il dışında görevlendirildikleri takdirde yollukları, yolluk bildirim formu düzenlenerek ödenir.

b) Temsilciler Kurulunun yolda geçen süre için yevmiye ve yol ücretlerini öderler.

c) Sekreterlik toplantılarının yolda geçen süresi için yevmiye ve yol ücretlerini öderler.

d) Bölge toplantıları yol ücretlerini öderler.

f) İş yeri temsilcileri ve her türlü eğitim çalışmalarının yol ücretlerini öderler.

 

IV-MAL HİZMET SATIN ALIMI USULÜ VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ

Mal ve Hizmet Satın Alma Usulü

Madde 13- Sendikanın faaliyet ve çalışmalarında ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetler, ihale ya da doğrudan temin yöntemiyle alınır.

İhale yoluyla yapılacak alımlarda ihalenin hangi yolla yapılacağına ilgili Yönetim Kurulu karar verir. Gerçekleştirilecek ihaleler için ihale komisyonu Merkez Yönetim Kurulundan oluşur. İhaleyle ilgili iş ve işlemler bu komisyon aracılığıyla yürütülür. Teknik bilgi ve özel uzmanlık gerektiren mal ve hizmet alımlarında ihale komisyonuna alanında uzman olan bir kişi daha çağrılabilir. İhale komisyonu yönetim kurulu tarafından belirtilen yöntemle ihaleyi gerçekleştirir. İhale sonucunda alınan teklifler ilgili yönetim kuruluna sunulur ve yönetim kurulu tarafından ihale karara bağlanır.

Doğrudan temin yöntemiyle yapılacak alımlarda, ilgili mali sekreter tarafından yapılacak piyasa araştırması sonucunda alınacak mal ve hizmetin en ucuz maliyetle alınması esas olmakla birlikte, mal ve hizmetin ihtiyacı giderecek kalite ve verimlilikte olması durumu da dikkate alınır. Piyasa araştırması sonucunda maliyeti düşük olan mal ve hizmetin tercih edilmemesi durumunda mali sekreter tarafından yönetim kuruluna bilgi verilir. Yönetim kurulu tarafından uygun bulunması halinde maliyeti en düşük olan mal ve hizmet dışındaki bir malın alınmasına karar verilebilir.

Doğrudan temin yöntemiyle yapılacak alımlara ilişkin 400YTL bedeli her mali yıl için yeniden belirlenerek uygulanır. Yeniden belirleme oranı %50 fazla artırılamaz.

Yürüteceği çalışma ve faaliyetler nedeniyle mal ve hizmet alımına ihtiyaç duyan sekreterlikler, mal ve hizmet alımına ilişkin taleplerini hazırlayacakları istek formuyla birlikte ilgili yönetim kuruluna sunarlar. Yönetim kurulu tarafından mal ve hizmetin alımına onay verilmesi halinde istekte bulunan sekreterlik tarafından mal ve hizmet alımına ilişkin ön şartname ihaleye yönelik ihale şartnamesinin hazırlanması amacıyla mali sekreterliğe iletilir. Mali sekreterlik tarafından hazırlanan ihale şartnamesi yönetim kurulunun onayına sunulur ve kabulü halinde ihaleye çıkılarak mal ve hizmet alımı gerçekleştirilir. Sekreterlikler tarafından doğrudan temin yoluyla alınabilecek türden mal ve hizmet alımı isteminde bulunulması halinde istekte bulunulan mal ve hizmete ilişkin piyasa araştırması ilgili sekreterlik tarafından gerçekleştirilir ve araştırma sonucunda elde edilen bilgiler uygun bulunan ve mal hizmetin kimden alınacağına Merkez Yönetim Kurulu karar verir.

İhale yoluyla yapılacak mal ve hizmet alımlarında en az 3 teklifin bulunması esastır. Teklif sayısının 3 ten az olduğu durumlarda ilgili yönetim kurulu ihalenin yenilenmesine karar verebilir. Ancak, verilen tekliflerin maliyet ve kalite açısından sendikanın lehine olduğu durumlarda ilgili yönetim kurulunun kararıyla verilen teklifler doğrultusunda ihale karara bağlanabilir. Ancak teklif sayısının ikiden az olması halinde mutlak surette yeni bir ilan veya çağrı yapılır.

 

Demirbaş Kayıtlarının Tutulması

Madde 14-

a) Genel Merkez Demirbaşları: Genel Merkeze satın alınan veya bağış yolu ile sağlanan demirbaşlar, mali işler bürosunca demirbaş defterine kayıt edilerek demirbaş numarası verilir, listesi ilgili birim ve odanın görülecek bir yerine numaraları ve cinsleri yazılmak suretiyle asılır.

Sendikaya hediye edilen ve bağışlanan demirbaşlardan sergilenme niteliği bulunanlar küçük demirbaş defterine kayıt edilir ve hizmet binası içinde sergilenmeye uygun bir alanda vitrin içinde sergilenir.

 

b) Şube ve İl Temsilcilik Demirbaşları: Şubelere ve temsilciliklere alınan demirbaşlar, şube demirbaş defterine kayıt edildikten sonra yetkili kurulca onaylı bir listesi Genel Merkeze gönderilir. Şubelerden ve temsilciliklerden gelen demirbaş listeleri Genel Merkez demirbaş defterine işlenir. Şubeler yılsonunda demirbaş envanteri yaparak envanterin bir suretini Genel Merkeze gönderir. Şube demirbaşların kayıttan düşülmesi veya satılması şube yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir. Bu durum, Genel Merkeze yönetim kurulunun kararı ve gerekçesi ile bildirilir. Diğer uygulamalar Genel Merkez demirbaşları için uygulanan usul ve esaslara tabidir.

Demirbaşların değerleri demirbaş defterinin ilgili sütuna mutlaka yazılır. Hediye gelen demirbaşların değeri öğrenilir bunun mümkün olmaması halinde bilirkişi ya da değer takdir komisyonu kurulmak suretiyle saptanan değeri demirbaş defterine yazılır.

Demirbaşlar gider olarak işlem görmez.

 

Demirbaşın Kayıttan Düşürülmesi

Madde 15- Demirbaşların düşümü, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile olur. Demirbaş hakkında düşüm işlemi yapılabilmesi için, demirbaşın yıpranması, tamir olacak düzeyde bozulması, kullanılamaz hale gelmesi, kaybolması, çalınması hallerinden birinin gerçekleşmesi gerekir.

Demirbaşın kayıttan düşülmesine ilişkin öneri, söz konusu demirbaş zimmetinde bulunanlardan gelebileceği gibi yapılan inceleme ve denetimler sonucunda da yapılabilir.

Kayıtlardan düşülen demirbaşların takibinin yapılabilmesi amacıyla demirbaş defterinde bu demirbaşa ait değerin karşısına 1 YKR iz bedeli bırakılır. Demirbaşın kayıttan düşülme nedeni ve Genel Yönetim Kurulu kararı defterdeki açıklama sütununa yazılır.

Demirbaşların kaybolmasına, çalınmasına ya da kullanılamaz duruma gelmesine ihmali ya da kastıyla sebep olanlar, ayniyle tazmin ile yükümlüdürler. Ayni ile tazminin mümkün olmadığı durumlarda kaybolan, çalınan ya da hasara uğrayan demirbaşın aktüel değeri esas alınarak nakdi sorumluluk hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.

Sendika Genel Merkezi, şube ve temsilciliklerde hizmetine ihtiyaç duyulmayan demirbaşların ihtiyaç bulunan diğer şubelere aktarılmasına karar verilebilir. Bu karara varılması halinde teslim-tesellüm tutanağı düzenlenmek suretiyle işlem tesis edilir. Aktarılmasına karar verilen demirbaşlar kayıttan düşülür ve kayıttan düşülme nedenine teslim-tesellüm tutanağının tarih ve sayısı yazılır ve hangi hizmet birimine aktarıldığı belirtilir.

 

V- MUHASEBE USULÜ, TUTULACAK DEFTERLER VE KULLANILACAK DİĞER BELGELER

Muhasebe Usulü

Madde 16- Sendikanın muhasebe usulü, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca çıkarılan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğinde belirtilen tek düzen hesap planına uygun bilanço esasıdır.

 

Tutulacak Defterler

Madde 17- Genel Merkez Mali İşler Bürosu tarafından tutulacak defterler şunlardır.

a) Yevmiye defteri

b) Envanter defteri

c) Demirbaş defteri

d) Defter-i kebir

e) Kasa defteri

f) Gerekli görülen diğer yardımcı defterler

Şube ve il temsilcilikleri (c) bendinde gösterilen defter ile işletme defteri tutarlar.

Yevmiye ve envanter defteri ile şubelerde kullanılacak olan işletme defteri Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yıllık olarak her yıl Aralık ayı sonuna kadar Noter kanalıyla tasdik ettirilir. Diğer defterler ise yönetim dönemi esasına göre olağan genel kuruldan 15 gün önce tasdik edilir.

Defterlerin tutulmasından ilgili mali sekreterler sorumlu olup, defterlerde yer alan bilgilerin tahrifi ve üzerinde gerçeğe aykırı şekilde değişiklik yapılması hallerinde eski şekli okunacak şekilde tek çizgi ile çizilerek doğrusu hemen altına yazılacaktır.

 

Gider Belgeleri

Madde 18-Genel Merkez, şube ve temsilcilikler tarafından yapılan giderler, Genel Yönetim Kurulu veya diğer yetkili organların alacağı kararlara göre 213 sayılı Vergi Usul Kanunun öngörmüş olduğu; fatura, serbest meslek makbuzu, gider pusulası, perakende satış fişi (yazar kasa fişi), ücret ödemeleri için yasalara uygun olarak düzenlenmiş bordrolar, kira ödemesi için banka dekontları, vergi ve sigorta prim ödemelerinde ilgili kurumca düzenlenmiş tahsilat makbuzları, yolluk ödemelerinde usulüne uygun olarak düzenlenmiş yolluk bildirgesi, diğer vergi ve harçlar için ilgili kurumca düzenlen tahsilat makbuzları ve bu yönetmelik ekinde düzenlen ayrıntılı harcama listeleri ile kayıt altına alınır. Bu belgelerin dışında tutanak ve diğer sair belgeler gider belgesi olarak kabul edilmez ve bu türden belgelere dayalı olarak herhangi bir ödeme gerçekleştirilemez.

Gider ve gelir belgeleri, bilgisayar ortamında düzenlenen tahsil, tediye ve mahsup fişine bağlanır. (Bu fişlerde fiş tarihi, fiş no, yevmiye no, açıklama, fişi düzenleyen, kontrol eden ve yetkili imzaların bulunduğu sütunların bulunması gerekir. Gelir ve gider belgeleri bağlanmış olan fişlerde fişi düzenleyenin imzası, kontrol edenin imzası ve imza yetkisi bulunan Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin imzasının bulunması esastır.

 

Diğer Belgeler

Madde 19- Sendikanın mali iş ve işlemlerinde 18’ nci maddede belirtilen gider belgeleri dışında Vergi Usul Kanununda belirtilen belgeler kullanılır. Ancak, bazı iş ve işlemlerde sendika tarafından düzenlenen aşağıdaki belgelerin kullanılması esastır. Bu belgeler,

 

a) Yolluk ve Ücret Avans İstek Formu: Tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre kendilerine yolluk ödemesi yapılacaklara ve sendika personeli olanlara verilecek ücret avans ödemelerinde kullanılır. Formda; avans istek gerekçesi, avansın miktarı, avansı alanın adı soyadı ve imzası bulunur. Form avans talep eden tarafından kendi el yazısı ile doldurulur. Genel Mali Sekreterin ve imza yetkili yönetim kurulu üyesinin imzasının bulunması gerekir. Form tediye fişine bağlanır.

 

b) Yolluk Bildirgesi: Tüzük ve Yönetmelik gereği kendilerine yolluk ödemesi yapılacaklara Tüzük ve Merkez Yönetim Kurulu kararı ile diğer yasalara uygun olarak düzenlenen gider belgesidir. Örneği bu Yönetmelik ekinde düzenlenmiştir. Görevlinin imzasını taşıyan bu belge, görevi veren yönetim kurulunun imzaya yetkili üyesi ve mali işler büro amiri imzaları ile işleme konulur ve mahsup fişine bağlanır.

 

c) Harcama Belgesi: Harcama belgesi; perakende satış fişi (yazar kasa fişi) gibi belgelerin bağlandığı harcamayı yapanın adı soyadı harcama konusu ve harcamayı yapanın imzasının yer aldığı aynı zamanda Mali Sekreterin imzasının bulunduğu belgedir.

 

VI. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 20- Sendika Genel Merkez ve şube hesapları olağan Genel Kurul dönemleri esas alınarak bağlanır. Mali yıl esasına göre takip eden yılın en geç Mart ayının sonuna kadar “Bilanço ve Gelir/Gider Tablosu” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir. Genel kurullara yönetim dönemi esas alınarak düzenlenen “Bilanço ve Gelir/Gider Tablosu” ile birlikte mali denetim raporu ve denetim kurulu raporu birlikte genel kurula sunulur.

Şube ve temsilcilikler, yıllık gelir-gider durumları hakkındaki raporlarını, mali yıl esasına göre Şubat ayı sonuna kadar genel merkeze bildirirler.

Bütçede açık görünüyorsa gerekçeleri bütçe raporunda açıklanır.

 

VII. YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ

Yürürlük

Madde 21- - Bu yönetmelik, Merkez Yönetim Kurulu’nun yürürlüğe girmesine ilişkin kararının alındığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 22- Bu Yönetmelik, Merkez Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 

Bu yönetmelik, Merkez Yönetim Kurulunun 10.08.2006 tarih ve 34 no’lu kararı ile yürürlüğe girmiştir.

 

 

Ali GÜMÜŞ                      Emine BOZKURT                Mehmet PINARDAĞ

Mali İşler Sekreteri            Genel Sekreter                     Genel Başkan

TPL_BACKTOTOP