Genel Kurul ve Seçim yönetmeliği

GENEL KURUL VE SEÇİM YÖNETMELİĞİ–2008

I – GENEL HÜKÜMLER
Amaç
Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, TEM SEN Genel Merkez, Şube, İl Temsilciliği ile İşyeri Temsilciliği Genel Kurullarının toplanması ve yapılacak seçimlerle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 – Bu Yönetmelik;
a) İşyeri Temsilciliği, İl Temsilciliği, Şube ve Merkez Genel Kurullarının toplanması,
b) Şube ve Merkez Genel Kurul delegelerinin seçilmesi,
c) İşyeri Temsilciliği, İl Temsilciliği, Şube ve Merkez organlarında görev alacakların seçilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenler.

Dayanak
Madde 3 – Bu Yönetmelik 4688 sayılı Kamu Çalışanları Yasasına, TEM SEN Tüzüğüne ve Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir.

II – DELEGELİK

Delegelik
Madde 4 – Delegelik, üye sayısının Genel Kurul üye sayısından çok olması durumunda, birden çok üyenin kendi aralarından seçtikleri bir üye tarafından temsil edilmesidir. Seçilen üye delegedir.

Ayrıca; yönetim ve denetleme kurulu asıl üyeleri bu sıfatla kendi genel kurullarına delege olarak katılırlar.

Delege Sayıları
Madde 5 – Merkez, şube ve İl Temsilciliği Genel Kurullarını oluşturan delege sayılarının dağılımı şöyledir:
a) Merkez Genel Kurulu delege sayısı: Sendikanın üye sayısı bini geçtiği takdirde genel kurul delegelerle yapılır. Beş bin üyeye kadar yüz, on bin üyeye kadar yüz elli, bunun üzerinde her bin üye için bir delege artırılır. Merkez Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asıl üyeleri, genel kurula bu sıfatla katılır.

Her il şubesine ve temsilciliğine birer delege ayrıldıktan sonra kalan delegelikler, son genel kurul döneminden bu yana ödedikleri ödenti miktarına göre oranlanarak il şubelerine yoksa il temsilciliklerine dağıtılır.

Her şubenin veya il temsilciliğinin seçeceği genel kurul delege sayısı, TEM SEN tüzüğüne uygun olarak Merkez Yönetim kurlunca belirlenir.
b) Şube Genel Kurul delege sayısı: . Beş ile bin üyeye kadar elli, bin üyeden sonra her on üye için bir delege artırılır. Şube Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asıl üyeleri, genel kurula bu sıfatla katılır.
c) İşyeri ve İl Temsilciliklerinde seçimler üyelerin doğrudan katılımıyla yapılır.

Delege Seçimi
Madde 6 – Delegeler, olağan genel kurullarda seçilir. Organlara seçilenler, delege olarak da seçilebilirler. Seçimlerde her kademedeki delegeliğin yedeği olmaz.

Kendi isteği ile bulunduğu şube kapsamı dışındaki illere nakledilenlerin şube genel kurul delegeliği düşer. İsteği dışında nakledilenlerin ya da görevine son verilenlerin delegeliği, dava açma süresinin sonuna kadar, dava açılmışsa, hüküm kesinleşinceye kadar sürer.

Merkez Genel Kurulu Delegelerinin Seçimi
Madde 7 – Merkez Genel Kurulu delegeliği seçimleri şube genel kurullarında; şube bulunmayan illerde il temsilciliği genel kurullarında yapılır. Şubeler ve il temsilciliği seçim takviminin başlangıcından bir hafta sonra Genel Merkezce hazırlanıp gönderilen üye listelerini ilan ederler. Bu listeler işyerlerinde, il temsilciliklerinde ve şubelerde 2 gün süreyle askıda kalır. Yapılan itirazları; şube yönetim kurulu veya il temsilciler yönetimi kurulu değerlendirerek 2 gün sonunda kesinleştirir. Seçim takviminin başlamasından itibaren Genel Merkez, kesinleşmiş üye listelerini şubelere gönderir. Şubelerce seçilecek Merkez Genel Kurul delege sayıları, seçme ve seçilme hakkı olan üyeler üzerinden Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir.

Şube Genel Kurul Delegelerinin Seçimi
Madde 8 – Şube genel kurul delegeliği seçimi; şubeye bağlı işyerlerinde ve il temsilciliği genel kurullarında yapılır. Şube yönetim kurulları, il temsilciliklerinin kesinleşmiş üye listelerine göre, şube genel kurul delege sayılarının dağılımını yapar. Bir delege için tespit edilen anahtar üye sayısından daha az üyeye sahip işyerleri, ulaşım, coğrafi durum değerlendirilerek anahtar üye sayısı tamamlanmak üzere birleştirilir.

İl Temsilciliği Seçimi
Madde 9 – İl temsilciliği seçimi, üyelerin doğrudan katılımı ile yapılır. İl temsilcilikleri, doğrudan Genel Merkeze bağlı ise işyerlerinin kesinleşmiş üye listelerine göre, Merkez genel kurul delegelerini de belirler. Şubeye bağlı ise şube genel kurul delegelerini belirler.

İşyeri Temsilciliği Seçimi
Madde 10 – İşyeri genel kurulları, kesinleşmiş üye listelerine göre işyeri temsilcilerini, il temsilciliği ile şube yönetim kurulu tarafından o işyerine ayrılmış delegeleri seçer.

Seçimlerde her kademedeki delegeliklerin yedeği olmaz.

TEM SEN, yetkiyi elde ettiği yerlerde; 4688 Sayılı Yasanın 23. maddesi uyarınca; İşyeri sendika temsilcisini de aşağıdaki usulle belirler.

İşyerlerinde kamu görevlilerinden en çok üye kaydetmiş sendika işyeri temsilcisi seçmeye yetkilidir.

Sendika temsilcileri, işyerlerinde, üyelerinin işveren veya işyeri ile ilgili sorunlarını dinlemek, ilgili yerlere iletmek ve sendika ile işveren arasında iletişim sağlamak amacıyla, sendikaların tüzüklerinde belirtilen yetkili kurullar tarafından bir genel kurul dönemi için işyerinden seçilirler.

İşyerinde kamu görevlileri arasında en çok üye kaydetmiş sendikanın bulundurabileceği temsilci sayısı, işyerindeki kamu görevlisi sayısı 20-100 arasında ise en çok bir, 101-500 arasında ise en çok iki, 501-1000 arasında ise en çok üç, 1001-2000 arasında ise en çok beş, 2000’den fazla ise en çok yedidir. Bu temsilcilerden biri sendika tarafından baş temsilci olarak görevlendirilebilir. İşyeri sendika temsilcileri bu görevlerini işyerinde, haftada iki saat olmak üzere yerine getirirler. Temsilciler bu sürede izinli sayılırlar.

Kamu işvereni, yönetim ve hizmetin işleyişini engellemeyecek biçimde sendika temsilcilerine çalışma saatleri içinde ve dışında görevlerini yapabilmeleri için imkânlar ölçüsünde kolaylıklar sağlar.

III – GENEL KURUL TOPLANTILARI

Genel Kurullar
Madde 11 – Sendikanın Genel Kurulları şunlardır:
a) Merkez Genel Kurulu
b) Şube Genel Kurulu
c) İl temsilciliği genel kurulu
d) İşyeri genel kurulu

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar
Madde 12 – Merkez, şube, il temsilciliği ile işyeri genel kurulları iki biçimde toplanır.
a) Olağan Genel Kurul
b) Olağanüstü genel kurul

a) Olağan Genel Kurul:
Merkez Olağan Genel Kurulu, üç yılda bir toplanır. Şube, il temsilciliği ile işyeri birimlerinin genel kurulları, Genel Merkez Olağan Genel Kurul toplantısından en erken üç ay önce başlayıp bir ay kala bitirilir.

b) Olağanüstü Genel Kurul:
1- Merkez Olağanüstü Genel Kurulu, Merkez Yönetim veya Denetleme Kurulu üyelerinin salt çoğunlukla aldığı karar ile ya da genel kurul delegelerinin beşte birinin yazılı çağrısı üzerine, başvuru tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde Merkez Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.
2- Şube olağanüstü genel kurulları şube yönetim ya da denetleme kurulu üyelerinin salt çoğunlukla aldığı karar, üye veya genel kurul delegelerinin beşte birinin çağrısı üzerine 60 gün içinde şube Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.
3- İl temsilciliği olağanüstü genel kurulları temsilcilik yönetim kurulunun salt çoğunluğunun aldığı kararla veya üyelerinin beş’te birinin çağrısı üzerine başvuru tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde temsilcilik yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.
4- İşyeri temsilciliği olağanüstü genel kurulu işyerindeki üyelerin beşte birinin çağrısı üzerine şube ve temsilcilik yönetim kurulu tarafından başvuru tarihinden itibaren 10 gün içinde yerine getirilir.
Şubelerde ve il temsilciliğinde olağanüstü genel kurullarına giderken emekli olanlar, istifa edenler, üyeliği veya yöneticiliği askıda olanlar ve kendi isteğiyle şube ve il temsilcilik dışına tayini yapılanların (Merkez Genel Kurul Delegeliği hariç) delegelikleri düşer ve oy kullanamazlar.

Sıfatları nedeniyle genel kurullara delege olarak katılanlar görev ve sıfatları sona erdiğinde olağanüstü genel kurula delege olarak katılamazlar.

Üyelerin doğrudan katılımı ile yapılacak olağanüstü genel kurullarda çağrı tarihinden önce kesinleşmiş üye listeleri esas alınır.
Çeşitli nedenlerle geçici olarak görevlendirilenler kadrosunun bulunduğu işyerlerinin üyesi olarak değerlendirilirler.

Genel Kurul Toplanma Çağrısı
Madde 13 – Genel Kurul toplanma çağrısı yönetim kurullarınca yapılır. Denetleme Kurulu ya da delegelerin yeterli çoğunlukla yaptığı başvuru üzerine yönetim kurulu süresi içerisinde genel kurulu çağırmazsa, bu çağrıyı denetleme kurulu yapar.
Çağrıda, toplantı yer, tarih, saat ve toplantı gündemi belirtilir. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantının en geç 15 gün içinde yapılacağı belirtilir. Bu toplantıda çoğunluk aranmaz.

Genel Kurul Toplantısının Duyurulması
Madde 14 – Merkez Genel Kurul toplantısı, toplantının yapılacağı günden en az 15 gün önce, toplantının yapılacağı yer, tarih ve saat ve toplantı gündemi de belirtilmek suretiyle, en az bir ulusal düzeyde yayınlanan bir gazetenin Türkiye baskısında duyuru yapılır. Ayrıca, kongrenin yapılacağı yer, tarih saat ve toplantı gündemi de belirtilerek, mülki idare amirliğine toplantının yapılacağı günden en az onbeş gün önce bir yazı ile başvurulur. Bu başvuruya, genel kurul duyurusunun yer aldığı gazete ile toplantıya katılacakların listesi, iki nüsha halinde eklenir.

Şube ve il temsilciliği genel kurulları yerel gazete, taahhütlü posta ve imza sirkülerinden en az birisi ve ilgili birimin ilan panosu ile yukarıdaki usule göre duyurulur.

Genel Kurul Toplantı Gündemi
Madde 15 – Genel Kurul toplantı gündemi Yönetim Kurullarınca hazırlanır. Olağan Genel Kurul gündemlerinde, aşağıdaki hususların bulunması zorunludur:
a) Yoklama ve açılış
b) Divanın oluşturulması,
c) Açılış konuşması, (Genel Başkan, Şube Başkanı, İl temsilcisi)
ç) Gerekli komisyonların oluşturulması,
d) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının okunması, görüşülmesi ve aklanması,
e) Disiplin kurulu raporunun okunması, görüşülmesi,
f) Çalışma programı ve bütçenin görüşülerek karara bağlanması,
ğ) Yeni seçilecek organlara adayların belirlenmesi,
g) Yeni organların seçimi
h) Dilek ve temenniler,
i) Kapanış.

Olağan Genel Kurul gündemine, genel kurula katılan üyelerin en az onda birinin yazılı önerisi ile önerge verilir, genel kurul kararı ile madde eklenir. Gündemde, konuklara konuşma süresi ayrılabilir. Gündem, genel kurulun onayı ile kesinleşir.
Olağanüstü Genel Kurul toplantıları toplanma gerekçesindeki özel gündemine göre yapılır.

Yoklama
Madde 16 – Toplantının açılışından önce Merkez Genel Kurulunda Genel Sekreter, şube genel kurullarında şube sekreteri, il temsilciliklerinde bir temsilcinin gözetiminde toplantıya çağrılan delege ya da üyelerin listesi üzerinde imza karşılığı yoklama yapılır. Delegeler ya da üyeler önceden düzenlenmiş delege kimliklerini gösterir ve bu kimliklerle oy kullanırlar.

Divanın Oluşturulması
Madde 17 – Genel Kurul toplantılarında yoklama ve açılıştan sonra Genel Sekreter, şube sekreteri ve il temsilcisi ya da bir temsilcinin çağrısı üzerine delegelerin vereceği önerge ile, toplantıyı yönetmek üzere, açık oyla bir başkan, bir başkan yardımcısı, Merkez Genel Kurulunda üç, diğer genel kurullarda iki yazmanın bulunacağı Divan oluşturulur. Genel Merkezde 3’ün Şubelerde 2’nin altına düşmesi halinde genel kurul divan heyeti genel kurul kararı ile eksik üye tamamlanır. İl temsilciliklerin genel kurullarında, başkan yardımcısı seçilmeyebilir.

Divan üyeleri yeni seçilecek organlara aday olamazlar.

Açılış Konuşması
Madde 18 – Genel Kurulların açılış konuşması, genel başkan, başkan, il temsilci, temsilci ya da bunların görevlendireceği yönetim kurulu üyeleri tarafından yapılır.

Çalışma Raporlarının Okunması
Madde 19 – Çalışma raporları ilgili organlarca hazırlanır. Merkez Yönetim Kurulu raporu, Genel Sekreter, şube yönetim kurulları raporu şube sekreteri, il temsilciliği raporu il temsilci tarafından, işyeri temsilcilik raporu ise, temsilci tarafından okunur. Saymanlık raporu, ilgili yönetim kurulu üyesi tarafından ayrıca okunabilir. Denetleme ve disiplin kurulu raporları, başkan ya da görevlendireceği kurul üyesi tarafından okunur. Temsilciliklerde, raporlar denetçi tarafından okunur.

Çalışma raporu ile denetleme ve disiplin raporları genel kurul toplantısından 15 gün önce delegelere; yerine göre üyelere dağıtılır.
Dönem içinde yapılan çalışmalar, bitirilen ve bitirilemeyen işler ile sorunlar ayrıntılı bir biçimde açıklanır.
Denetleme Kurulunun raporunda, ayrıca Yönetim Kurulunun aklanıp aklanmaması konusunda öneri yer alır. Aklanmama doğrultusunda bir öneri varsa, divan öncelikle bir hesap komisyonu kurar, bu komisyon çalışmaların aklanma maddesine kadar bitirip genel kurula sunar.

Tartışmalar
Madde 20 – Genel kurulda, her rapor okunduktan, her günden maddesi sunulduktan sonra, görüş belirtmek isteyen delegeye; yerine göre üyeye divan başkanı tarafından söz verilir.

Ancak, çalışma raporunun okunmasından sonra tartışmaya başlanmadan önce denetleme kurulu raporu okunur.
Gündemdeki maddeyle ilgili görüş belirtmek isteyenler ve söz isteme sıraları divanca saptanır. Konuşmacı, kendi sırasını ve süresini başka bir konuşmacıya veremez.

Yönetim Kurulu üyeleri, isterlerse görüşmenin her aşamasında konuşma yapabilirler.

Aklama
Madde 21 – Yönetim Kurulu, çalışma raporu sosyal ve mali olmak üzere iki ayrı yönden, denetleme ve disiplin kurulları raporları tek yönden ayrı ayrı Genel Kurulun oylamasına sunulur.

Yönetim Kurulu mali yönden aklanmazsa, divanca bir hesap inceleme komisyonu kurulur, bu komisyon hesaplarda bir usulsüzlük bulursa yeni yönetim kurulu, hesapları aklanmayan yönetim kurulu hakkında suç duyurusunda bulunur. Ayrıca, bu usulsüzlükten ötürü Sendikanın uğradığı zarar nedeniyle sorumlular hakkında tazminat davası açılır.

Aklanmayan kurulların üyeleri yeni seçimlere katılamaz.

Komisyon Çalışmaları
Madde 22 – Tüzük, Yönetmelik, program, ekonomik, sosyal ve kültürel projeler vb. konularda öneri geliştirmek ya da hesapları incelemek üzere görevlendirilecek komisyonlar, Genel Kurulda açık oylama ile seçilir. Komisyonlar, kendi içinde başkan, yazman ve sözcü seçerek, gerekli çalışmaları yapar ve görüşlerini genel kurula yazılı olarak sunarlar.

Kararların Alınması
Madde 23 – Genel kurul kararları, yeni seçilecek organlarca yerine getirilmek üzere divan tarafından genel kurul karar defterine yazılır. Bu defter yönetim kurullarınca önceden noter onaylı olarak hazırlanıp divana verilir.

Seçim Kurulunun Oluşturulması
Madde 24 – Genel kurul, divana seçim kurulu görevi verebileceği gibi, ayrı bir seçim kurulu, birden fazla seçim sandığı kullanılacaksa ayrı ayrı üçer kişilik sandık kurulları oluşturulabilir. Bu kurullar toplanarak, başkan, başkan yardımcısı ve yazman seçerek çalışmalarını yaparlar.

Dileklerin Saptanması
Madde 25 – Genel Kurul toplantısında belirtilen dilekler, izleyen dönemde yerine getirilmek üzere divanca saptanır, tutanakta belirtilir. Bunlarla ilgili oylama yapılmaz.

Toplantı Düzeninin Sağlanması
Madde 26 – Genel kurul toplantılarının düzeni divan tarafından sağlanır. Gerekirse, divana yardımcı olmak ve onun yönetiminde görev yapmak üzere üyeler görevlendirilebilir.

Kapanış
Madde 27 – Genel Kurul toplantısı, divan tarafından kapatılır. Divan, kapanıştan önce, istenirse yeni seçilen yönetim kurulundan bir üyeye kısa bir konuşma hakkı verilir.

IV – SEÇİMLER

Genel Kurullarda Seçilecek Organlar
Madde 28 – Merkez, şube ve il temsilcilikleri genel kurullarında seçilecek organlar şunlardır:
a) Yönetim Kurulu
b) Denetleme Kurulu
c) Disiplin Kurulu
ç) Delegeler

İl temsilciliği genel kurulları, yönetim kurulu ve delege seçerler. İşyeri genel kurulları, işyeri temsilcisi ve delege seçerler.

Seçim Takvimi
Madde 29 – Olağan genel kurul toplantılarının seçim takvimi, Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir ve duyurulur. Genel Kurul toplantılarının seçim takvimi, Merkez, şube, il temsilciliği ile işyeri temsilciliği birimleri için birlikte yapılır.
Genel kurul toplantıları, işyeri, il temsilciliği, şube ve Genel Merkez sırasını izler.

Delege Listelerinin Düzenlenmesi
Madde 30 – Merkez ve şube delege listeleri, yönetim kurulları tarafından örneğine uygun olarak hazırlanır ve üyelerin görebilecekleri bir yerde iki gün asılarak duyurulur.

Listelere itiraz, Sendikanın bir üst organına yapılır.

Adaylık
Madde 31 – Merkez, şube il temsilciliği ile işyeri temsilciliği organlarına ve delegeliklere,seçme ve seçilme hakkını kazanmış her üye aday olabilir.

Bir kişi, sadece bir kademenin bir organına aday olabilir. Delegelik organlardaki görevlerle bağdaşır.
Delege olmayan üyenin aday olabilmesi için divana yazılı olarak başvurması gerekir.

Birleşik Oy Pusulası
Madde 32 – Organ ve delege seçimlerinde, birleşik oy pusulası kullanılır. Birleşik oy pusulası, tüm adayların, aday oldukları organ ve delegeliğe göre sıralandıkları ortak listelerden oluşur.

Aday adları, seçim kurulunun genel kurul huzurunda yapacağı ad çekme sonucunda sıralanır.
Birleşik oy pusulası, divan başkanı tarafından çoğaltılır, sendika mühürü ile mühürlenir ve imzalanır.

Oy Kullanma
Madde 33 – Her seçmen kendi oyunu kendisi kullanır. Oy kullanma işlemi, birleşik oy pusulasında yer alan aday adlarının yanı işaretlenerek yapılır.

Seçimi yapılan organın asıl üyeleri kaç kişi olacaksa, en çok o kadar ad işaretlenir.

Birleşik oy pusulaları, seçim kurulunca hazırlanmış mühürlü zarfa konularak sandığa atılır.

Oy kullanan delege, delege listesini imzalar.

Oyların Sayım ve Dökümü
Madde 34 – Organ seçimlerinde, içine oy atılmak üzere seçim kurulunca delegelerin gözü önünde kapatılan bir sandık ya da yeteri kadar sandıklar kullanılır.

Genel kurullarda yapılan organ ve delege seçimlerinde çarşaf liste, gizli oy, açık sayım ilkesine uyulur.
Sayım, geçerli oyların, aday adlarının karşısına konulan işaretlerin sayılması suretiyle yapılır. Adaylara eşit oy çıkması halinde kura ile belirleme yapılır. Ancak,eşit oy alan adaylardan biri kadın ise kadın üye kazanmış sayılır.

Geçersiz Oylar
Madde 35 – Seçimlerde geçersiz sayılacak oylar şunlardır:
a) Seçim kurulunca hazırlanmamış oy pusulası ve belgelerle kullanılmış oylar.
b) Oy pusulasında belirsiz yerlere yapılan işaretler bulunan oylar.
c) Seçimi yapılan organın asıl üye sayısından fazla aday adının işaretlendiği oy pusulaları ile verilen oylar.
d) Oy verenin kimliğinin anlaşılmasını sağlayacak işaretler taşıyan oy pusulaları ile kullanılan oylar.

Seçim Sonuç Tutanağı
Madde – 36 – Oyların sayım ve dökümünden sonra, seçim kurulu ve divanın onayını taşıyan, örneğine uygun bir seçim sonuç tutanağı düzenlenir.

Beş suret olarak düzenlenen seçim sonuç tutanağının birer örneği, her organın en yaşlı üyesine, eski yönetim kurulu başkanına ve bir üst organın yönetim kuruluna verilir ya da gönderilir.
Bu tutanaklar, seçilenler için mazbata yerine geçer.

Seçime İtirazlar
Madde 37 – Seçimlere itiraz öncelikle genel kurul divanına yapılır.İtirazın sürmesi halinde bir üst kademe yönetim kuruluna yapılır. Merkez Genel Kurulu seçimlerine itiraz, Merkez Genel Kurulu Divanına yapılır. Genel Kurul Divanına yapılan itirazlar hemen, diğer kademelere yapılan itirazlar an geç iki gün içinde sonuçlandırılır.

Devir ve Teslim
Madde 38 – Merkez, şube, il temsilciliği ile işyeri temsilciliği genel kurullarında organlara ve delegeliğe seçilenler, mazbata alır almaz göreve başlarlar.

Devir-teslim işlemleri en geç bir hafta içinde sonuçlandırılır.

Birleşecek ve Birleşemeyecek Görevler
Madde 39 – Merkez, şube, il ve ilçe temsilciliği organlarına asıl üye olarak seçilenlerin, bir alt birim organındaki görevleri sona erer.

Seçilenlerin Görev Bölüşümü
Madde 40 – Merkez, şube il ve ilçe temsilciliği ile işyeri temsilciliği organlarına seçilenler, en geç iki gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak görev bölüşümü yaparlar.

V. YÜRÜRLÜK

Yürürlük Tarihi
Madde 41 – Bu Yönetmelik 22.03.2008 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme Yetkisi
Madde 42 – Bu Yönetmeliği TEM SEN Merkez Yönetim Kurulu yürütür.TPL_BACKTOTOP