Disiplin Kurulu Yönetmeliği

DİSİPLİN KURULLARI YÖNETMELİĞİ–2008

I – GENEL ESASLAR

Amaç:

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Tem-Sen’in Genel Merkez ve şube disiplin kurullarının kuruluş, yetki ve görevleri ile disiplin cezalarını düzenlemektir.

Kapsam:

Madde 2- Bu yönetmeliğin düzenlendiği disiplin kurulları şunlardır:
a) Tem-Sen Merkez Disiplin Kurulu;
b) Tem-Sen Şube Disiplin Kurulları.

Dayanak:

Madde 3- Bu yönetmelik Tem-Sen Tüzüğüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;
a) Sendika: Tem-Sen’i,
b) Merkez: Sendika Genel Merkezi’ni,
c) Şûbe: Sendika şûbelerini,
d) İl Temsilciliği; Tem-Sen il temsilciliklerini,
e) Tüzük: Tem-Sen’in Sendika Tüzüğü’nü,
f) Genel Kurul: Merkez, şûbe ve il temsilciliği genel kurullarını,
g) Görev: Sendika üyeliği veya organlarındaki görevleri,
h) Üye: Tem-Sen üyelerini,
ı) Yönetici: Genel Merkez, şûbe ve il temsilciliği yöneticilerini,
ifâde eder.

II – OLUŞUM
Disiplin Kurullarının Oluşumu:

Madde 5- Merkez Disiplin Kurulu; kendi Genel Kurulunca seçilen üç, şube denetleme kurulu da yine kendi genel kurulunca seçilen üç üyeden oluşur. Asıl üyelerle birlikte üç de yedek üye seçilir. Genel kurullar, asil üye kadar da yedek üye seçerler. Disiplin kurulu asil üyeliklerinde boşalma olması halinde, en çok oyu alandan başlamak üzere yedek üye göreve çağrılır, görevin kabul edilmemesi halinde oy sırasına göre diğer yedek üyeye çağrı yapılır. Yedek üyeyi, asıl üyeliğe çağırma görevi disiplin kurulu başkanına aittir.

Disiplin Kurulunda İşbölümü:

Madde 6- Disiplin kurulları, seçiminden sonra, en geç bir hafta içinde, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazman üye seçer.
Kurulun yazışma işlemleri kurul yazmanı tarafından yürütülür. Kurul raporları bütün üyeler tarafından, diğer yazışmalar ise kurul başkanı, başkanın olmadığı durumlarda kurul yazmanı tarafından imzalanır.
Disiplin Kurulu Üyelerinin, soruşturma, inceleme sırasında hangi iş ve işlemleri yapacakları, hangi belge ve dokümanları inceleyecekleri, soruşturma, inceleme öncesinde yapılacak toplantıda kurul başkanı tarafından belirlenerek kendilerine yazılı ya da sözlü olarak duyurulur.
Soruşturmanın tamamlanmasından sonra Disiplin Kurulu Raporu, bütün kurul üyelerinin katılımıyla hazırlanır, kurul yazmanı tarafından yazılır.

III – YETKİ VE GÖREVLER

Disiplin Kurullarının Yetki ve Görevleri:

Madde 7- Disiplin kurulları:
a) Tem-Sen’in amaç ve ilkeleri ile Genel Kurul kararlarına aykırı hareket ettiği öne sürülen üye ve yöneticiler hakkında soruşturma yapar; iddia kanıtlanırsa, ilgiliye bu yönetmelikte belirtilen cezalardan yetkisine giren ve uygun olanını verir,
b) Gerekli görürse yönetim ve denetleme kurullarını bilgilendirir,
c) Başkanlar Kurulu toplantılarına katılır,
d) Gerekli yazışmaları yapar,
e) Gerekli hâllerde Genel Kurula rapor verir.

Sendika Yöneticilerinin ve Üyelerinin Disiplinle İlgili Görevleri:

Madde 8- Tem-Sen Merkez, şube ve il temsilciliği yöneticileri ve üyeleri, disiplin kurulunun soruşturmalarını kolaylaştırmak ve gerekli olan belgelerin temin edilmesine yardımcı olmakla yükümlüdürler. Disiplin kurullarının görevlerini yerine getirmeleri esnasındaki gerekli harcamalar sendika bütçesinden yönetim kurulunca karşılanır.

IV – İŞLEYİŞ

Disiplin Kurullarının Toplanma Zamanı:

Madde 9- Disiplin kurulları, gerekli hâllerde disiplin kurulu başkanının, Genel Kurulun, Merkez Yönetim Kurulunun, Denetleme Kurulunun, ya da üye salt çoğunluğunun yazılı çağrısı ile toplanır, disiplin kurulunun gündemindeki konuları görüşür.

Disiplin Kurullarının Toplanma ve Karar Yeter Sayısı:

Madde 10- Disiplin kurullarının toplanma ve karar alma yeter sayısı, üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Disiplin kurulları, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, görüştüğü konu hakkında toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşit olması hâlinde başkanın ya da vekilinin oy kullandığı taraf çoğunluk sayılır. Disiplin kurullarının toplanmasına gerek görülen hâllerde; asıl üyelerden geçerli özürleri nedeni ile toplantıya katılamayanların yerine yedek üyeler çağrılır.

Disiplin Kurularının Çalışma Yeri ve Şekli

Madde 11- Disiplin Kurulları, çalışmalarını, Yönetim Kurulu tarafından tahsis edilen bölümde yürütürler. Disiplin Kurulu için tahsis edilen birim çalışma tamamlanıncaya kadar başka amaçla kullanılamaz, Disiplin kurulu üyeleri ve davet edilenler haricindekilerin bu birime girmesine izin verilmez.
Disiplin Kurulu ve üyeleri; çalışma esnasında, çoğaltmak yoluyla edinilen örnekleri dâhil olmak üzere soruşturduğu birime ait evrak, defter, vb. belge ve dokümanlar ile CD, Disket, ses ve görüntü kaydı yapılan materyalleri ilgili birimin dışına çıkaramaz ve disiplin iş ve işlemleri hariç olmak üzere herhangi bir amaçla kullanamaz.
Yönetim Kurulları ve üyeler, Disiplin kurullarının çalışmaları sırasında gerekli kolaylığı göstermek, disiplin kurulu tarafından istenen bilgi ve belgeleri sağlamakla görevlidir.
Disiplin kurulu raporlarında yer verilen bilgi ve belgeler ile soruşturma sırasında öğrenilen bilgiler başka amaçla kullanılamaz, üçüncü şahıslara verilemez.

Disiplin Kuruluna Başvurma:

Madde 12- Sendikanın genel işleyişi ve bu yönetmelikteki disiplin kurallarının ihlâl edildiği kanısını taşıyan sendika üyeleri, denetleme ya da yönetim kurulları, şikâyet edilen üyenin bağlı olduğu disiplin kuruluna, doğrudan, yazı ile başvururlar. Şikâyet edilen şahıs disiplin kurulunda görevli ise bir üst disiplin kuruluna, Genel Merkez yönetim organında görevli ise Merkez Disiplin Kuruluna başvururlar. Başvurularına, disiplin kurulunun soruşturmasını kolaylaştıracak bilgi ve belgeleri de eklerler.

Başvuru Üzerine Yapılacak İşlemler:

Madde 13- Disiplin kuruluna yazılı başvuru olması hâlinde, disiplin kurulu başkanı kurulu en geç bir ay içinde toplantıya çağırır. Şikâyet edilen kişi, şikâyeti görüşecek disiplin kurulunun üyesi ise, durumunun görüşüldüğü toplantıya katılamaz. Böyle durumlarda bu oturumlar için geçici olarak sıradaki yedek üye çağrılır.
Disiplin Kurulu, belgeleri inceler; bunları yetersiz görürse, tanık ifadelerine başvurur, konuyu yerinde inceleyebilir, gerekli görürse bilirkişi incelemesine başvurabilir.
İfadeler yazılı olarak alınır. İfadelerine başvurulacak olanlar başka yerlerde ise, ifadeleri, posta ile ya da o yerdeki disiplin kurulu aracılığı ile yazılı sorular yöneltilerek alınabilir.

Savunma Hakkı:

Madde 14- Şikâyet edilen şahsa savunma hakkı tanınmadan ceza verilemez. Suçlanan kişiye kendisini savunması için, soruşturma evrakının tebliğ tarihinden itibaren yedi gün süre verilir.
Disiplin kurulunun yazılı isteğine rağmen verilen süre içinde gerekçesiz olarak ifade vermeyenler ve savunma yapmayanlar hakkında eldeki bilgi ve belgelere göre karar verilir.

Disiplin Kurulu Kararlarının Gerekçelendirilmesi:

Madde 15- Tem-Sen üye ve yöneticilerine işledikleri suçlardan dolayı verilecek disiplin cezalarının gerekçeleri açıkça belirtilir ve karar defterine yazılır.

Disiplin Kurulu Kararlarının Yazılması ve Tebliği:

Madde 16- Disiplin kurulu karar defterine yazman üye tarafından yazılan disiplin kurulu kararları, karara katılanlar tarafından imzalanır. Alınan karar, karar tarihinden itibaren on beş gün içinde ilgiliye tebliğ edilir. Disiplin kurulunun almış olduğu bu kararın bir sureti şikâyetçiye, bir sureti de hakkında karar verilen kişinin bağlı olduğu birimin yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir. Alınan kararın bir sureti de Merkez Yönetim Kuruluna gönderilir.

İtiraz Hakkı:

Madde 17- İşledikleri fiillerden dolayı kendilerine ceza verilen üye ve yöneticiler, şube disiplin kurullarınca verilen disiplin cezalarına karşı, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde Merkez Disiplin Kurulu’na, Merkez Disiplin Kurulu kararlarına karşı, yapılacak olan ilk Merkez Genel Kurulu’na, her durumda ise cezanın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde doğrudan yargı merciine itiraz edebilirler.

Disiplin ve Demokrasi Anlayışı:

Madde 18- Tem-Sen çatısı altında bulunan üye ve yöneticilerin eleştiri hakkı demokrasi sürecinde vazgeçilmez bir kazanım olarak görülür. Bu hakkın demokratik davranış bilinci içinde ve sendikanın ortak hedefleri doğrultusunda yürütülen genel faaliyetlerine zarar vermeyecek şekilde kullanılması disiplinsizlik olarak nitelenemez.

V – DİSİPLİN CEZALARI

Disiplin Cezaları:

Madde 19- Üyelere verilebilecek disiplin cezaları şunlardır:
a) Uyarma;
b) Kınama;
c) Geçici olarak üyelikten çıkarma;
d) Kesin olarak üyelikten çıkarma.

Madde 20- Yöneticilere verilebilecek cezalar şunlardır:
a) Üyelere verilebilecek cezalar;
b) Geçici olarak yöneticilikten çıkarma;
c) Kesin olarak yöneticilikten çıkarma.
Aynı davranış nedeniyle üyelere verilecek disiplin cezaları, yöneticilere verilecek disiplin cezalarından daha ağır olamaz.

VI – CEZA VERMEYİ GEREKTİREN DURUMLAR

Uyarma Cezasını Gerektiren Durumlar:
Madde 21- Uyarma cezası, yönetici ve üyenin görevlerini ve üzerine aldığı diğer görevleri gereği gibi yerine getirmemesi ve görevlerini aksatması durumunda verilir. Bu durumda ilgili yazılı olarak uyarılır.

Kınama Cezasını Gerektiren Durumlar:

Madde 22- Kınama cezasını gerektiren durumlar şunlardır:
a) Uyarılan bir yönetici ve üyenin, uyarmaya rağmen uyarıyı gerektiren durumunu sürdürmesi;
b) Sendika organları tarafından usulüne göre verilen görevleri aksatması;
c) Yöneticinin, toplantılara özürsüz olarak üst üste iki kez gelmemesi;
d) Gecikmeyi alışkanlık haline getirmesi ya da üyeler arasında yanlı davranması.
Bu durumda ilgiliye bu davranışlardan kaçınması gerektiği yazılı olarak bildirilir.

Geçici Olarak Üyelikten Çıkarmayı Gerektiren Durumlar:

Madde 23- Geçici olarak üyelikten çıkarmayı gerektiren durumlar şunlardır:
a) Kınanan bir üyenin kınamayı gerektiren durumunu sürdürmekte ısrar etmesi;
b) Sendikanın genel ve olağan etkinliklerini engellemesi;
c) Sendikaya ait yerlerde ve sendika ile ilgili görevleri sırasında genel ahlâk kurallarına uymayan davranışlarda bulunması;
d) Sendikaya ait yerlerde üye, yönetici ve sendikanın çalışanlarına fiili saldırıda bulunması.
Bu durumda üyeler bir ay ile altı ay arasında geçici olarak üyelikten çıkarılır.

Geçici Olarak Yöneticilikten Çıkarmayı Gerektiren Durumlar:

Madde 24- Geçici olarak yöneticilikten çıkarmayı gerektiren durumlar şunlardır:
a) Kınanan bir yöneticinin, kınamayı gerektiren durumunu ısrarla sürdürmesi;
b) Sendikanın etkinliklerini bilerek ve isteyerek engellemesi;
c) Kişisel nedenlerle yönetici olduğu birimlerde üyeliği zorlaştırması;
d) Sendikaya ait yerlerde ya da sendika ile ilgili görevleri sırasında genel ahlâk kurallarına uymayan davranışlarda bulunması;
e) Sendikaya ait yerlerde sendika üyelerine, yöneticilerine ve sendikanın diğer çalışanlarına fiili saldırıda bulunması;
f) Yönetici olduğu birimde demokratik kuralların işlemesini engellemesi.
Bu durumda yöneticiye bir aydan, ilk genel kurul toplantısına kadar geçici olarak yöneticilikten çıkarılma cezası verilir.
Yöneticinin geçici olarak yöneticilikten çıkarılması durumunda yöneticilik görevi de bu süre boyunca kendiliğinden askıya alınır.

Kesin Olarak Üyelikten Çıkarmayı Gerektiren Durumlar:

Madde 25- Kesin olarak üyelikten çıkarmayı gerektiren durumlar şunlardır:
a) Üyenin geçici olarak üyelikten çıkarma cezası almasına neden olan durumunu sürdürmesi;
b) Sendikanın maddî ve mânevî varlığını kişisel çıkarlara alet etmesi;
c) Sendikanın parasını zimmetine geçirmesi;
d) Sendika evrakı üzerinde sahtecilik yapması.
Bu durumda kesin olarak üyelikten çıkarılma cezası verilir.
Kesin olarak üyelikten çıkarılanın sendika yöneticiliği kendiliğinden sona erer.

Kesin Olarak Yöneticilikten Çıkarmayı Gerektiren Durumlar:

Madde 26- Kesin olarak yöneticilikten çıkarmayı gerektiren durumlar şunlardır:
a) Geçici olarak yöneticilikten çıkarma cezası alan bir yöneticinin, bu cezayı almasına neden olan durumunu sürdürmesi;
b) Üyelikten kesin olarak çıkarılma cezası almayı gerektiren eylemlerde bulunması;
c) Sendika harcamalarında usulsüzlük yapması.
Bu durumda kesin olarak yöneticilikten çıkarma cezası verilir.

Ceza Verme Yetkisi:

Madde 27- Bu Yönetmelikte belirtilen disiplin kurullarından:
a) Şube disiplin kurulları; uyarma ve kınama cezalarını;
b) Merkez Disiplin Kurulu; uyarma, kınama, geçici olarak üyelikten çıkarma, geçici olarak yöneticilikten çıkarma ve kesin olarak yöneticilikten çıkarma cezalarını;
verebilir.
Disiplin kurulları, vermeye yetkili olduğu cezadan daha ağır bir ceza vermek gerektiği kanaatine varırsa, hazırladığı dosyayı teklifiyle birlikte bir üst disiplin kuruluna gönderir.
Merkez Disiplin Kurulu, kesin olarak üyelikten çıkarma cezası verilmesi gerektiği kanaatine vardığında, hazırladığı teklifi Merkez Genel Kurulu’na sunar. Kesin olarak üyelikten çıkarma cezası Merkez Genel Kurulu tarafından verilir.

VII – TUTULACAK KAYITLAR

Tutulacak Defter, Dosya ve Kayıtlar:

Madde 28- Tem-Sen disiplin kurulları aşağıdaki defter, dosya ve kayıtları tutarlar:
a) Karar defteri;
b) Gelen evrakın aslının, giden evrakın suretinin korunduğu dosyalar;
c) Gelen-giden evrak kayıt defteri.
Şubelerin karar defteri ve gelen-giden evrak kayıt defterleri Merkez Disiplin Kurulu’nca; Merkez Disiplin Kurulu’nun karar defteri noterlikçe; gelen-giden evrak kayıt defterleri de Merkez Disiplin Kurulu’nun kendi imzalarını kapsayan bir tutanakla onaylanır.

VIII – ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Ek Kurallar:

Madde 29- Bu yönetmelikle tespit edilmiş konularda, kısa adı Tem-Sen olan Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikasının Tüzük, Yönetmelik ve benzeri belgeleriyle genel hukuk kuralları geçerlidir.

IX – YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ

Yürürlük Tarihi:

Madde 30- Bu yönetmelik, Merkez Yönetim Kururlunun uygun görüşü ile yürürlüğe girer.

Yürütme Yetkisi:

Madde 31- Bu yönetmeliği Tem-Sen Merkez Disiplin Kurulu yürütür.

Bu Yönetmelik taslağı, Kurulumuzca, 22/10/2008 tarihinde incelenip katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
22/10/2008

Vedat YILDIRIM                   Demir KURTBEYOĞLU                         Necati CERRAH
Üye                                      M.D.K.Bşk.Yrd.                                   M.D.K.Başkanı

Bu yönetmelik Merkez Yönetim Kurulunca 30/10/2008 tarihinde incelenip uygun görülmüştür.

30/10/2008

Yusuf Ziya ACUN                           Emine BOZKURT                       Mehmet PINARDAĞ
Mali İşler Sekreteri                               Genel Sekreter                                Genel Başkan

TPL_BACKTOTOP