Denetleme Kurulu Yönetmeliği

DENETLEME KURULU YÖNETMELİĞİ–2006

I. GENEL HÜKÜMLER
Amaç
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Tem-Sen merkez ve şube denetleme kurullarının kuruluş, yetki ve görevleri ile çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu yönetmelik Merkez Denetleme Kurulu ile Şube Denetleme Kurullarını kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun 13 üncü maddesi ile Tem-Sen Tüzüğüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;
Sendika: Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası (Tem-Sen)ni,
Genel Merkez: Tem-Sen genel merkezini,
Şube: Sendikanın illerde açılan şubelerini,
İl Temsilciliği: Üye sayısı şube açmaya elverişli olmayan illerde sendikayı temsil etmek üzere oluşturulan temsilcilikleri,
Tüzük: Tem-Sen tüzüğünü,
Genel Kurul: Sendika, şube ve il temsilciliği genel kurullarını, ifade eder.

II. KURULUŞ
Denetleme Kurullarının Kuruluşu
Madde 5- Merkez Denetleme Kurulu; kendi Genel Kurulunca seçilen üç, şube denetleme kurulu da yine kendi genel kurulunca seçilen üç üyeden oluşur. Genel kurullar, asil üye kadar da yedek üye seçerler. Denetleme kurulu asil üyeliklerinde boşalma olması halinde, en çok oyu alandan başlamak üzere yedek üye göreve çağrılır, görevin kabul edilmemesi halinde oy sırasına göre diğer yedek üyeye çağrı yapılır. Yedek üyeyi, asıl üyeliğe çağırma görevi başkana aittir.

Denetleme Kurullarında İşbölümü
Madde 6- Denetleme Kurulları, seçimi izleyen bir hafta içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanır. Bu toplantıda merkez ve şube Denetleme Kurulları, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter seçerler. Kurulun yazışma işlemleri kurul
sekreteri tarafından yürütülür. Kurul raporları bütün üyeler tarafından, diğer yazışmalar ise kurul başkanı, başkanın olmadığı durumlarda kurul sekreteri tarafından imzalanır.

Denetleme Kurulu Üyelerinin, denetleme sırasında hangi iş ve işlemleri yapacakları, hangi belge ve dokümanları inceleyecekleri, denetleme öncesinde yapılacak toplantıda kurul başkanı tarafından belirlenerek kendilerine yazılı ya da sözlü olarak duyurulur.
Denetlemenin tamamlanmasından sonra Denetleme Kurulu Raporu, bütün kurul üyelerinin katılımıyla hazırlanır, kurul sekreteri tarafından yazılır. Denetleme raporunda belirtilen hususlara itirazı bulunan kurul üyelerinin görüşlerine raporun ekinde yer verilir.

III. TOPLANMA VE DENETLEME

Denetleme Kurullarının Toplanma ve Denetim Zamanı
Madde 7- Denetleme Kurulu, dört ayda bir olmak üzere olağan denetleme yapar. Ayrıca, olağan genel kurul öncesinde (dönem sonunda) genel denetleme yapılır. Olağanüstü denetleme, başkanın yazılı çağrısı veya üye salt çoğunluğunun yazılı isteği ile yapılır. Ayrıca, Genel Kurulun, Yönetim Kurulunun ve yürütülen bir soruşturmaya bağlı olarak Disiplin Kurulunun başvurusu üzerine de toplanır ve denetim yapar.

Denetleme Kurullarının Toplanma ve Karar Yeter Sayısı
Madde 8- Denetleme Kurullarının toplanma, denetleme yapma ve karar alma yeter sayısı, üye sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu karar haline gelir. Yönetim ve Disiplin Kurulu tarafından çağrı yapılması durumunda çağrının Kurul Başkanına tebliğinden itibaren en geç 15 gün içerisinde toplanmak üzere Kurul başkanı tarafından kurulun diğer üyelerine yazılı olarak çağrı yapılır.

Denetleme Kurullarının Çalışma Yeri ve Şekli:
Madde 9- Denetleme Kurulları denetlemeye ilişkin çalışmalarını denetleme yapılan birimde ilgili Yönetim Kurulu tarafından tahsis edilen bölümde yürütürler. Denetim için tahsis edilen birim denetleme tamamlanıncaya kadar başka amaçla kullanılamaz ve denetleme kurulu üyeleri haricindekilerin bu birime girmesine izin verilmez. Denetleme sonuna kadar söz konusu birim kapalı tutulur.

Denetleme Kurulu ve üyeleri; denetim esnasında, çoğaltmak yoluyla edinilen örnekleri dâhil olmak üzere denetlediği birime ait evrak, defter, vb. belge ve dokümanlar ile CD, Disket, ses ve görüntü kaydı yapılan materyalleri ilgili birimin dışına çıkaramaz ve denetleme iş ve işlemleri hariç olmak üzere herhangi bir amaçla kullanamaz. Bu hükme aykırı hareket eden kurul üyesi bu durumla sınırlı olmak üzere Yönetim Kurulunun önerisiyle Genel Disiplin Kurulu’na sevk edilir.

Yönetim Kurulları ve üyeler, denetleme kurullarının çalışmaları sırasında gerekli kolaylığı göstermek, denetleme kurulu tarafından istenen bilgi ve belgeleri sağlamakla görevlidir. Doğrudan doğruya denetleme faaliyetini ilgilendirmeyen bilgi ve belge istemleri bu hüküm dışındadır. Denetleme sırasında sendika üyesi olmayan sendika çalışanlarının bilgisine başvurulamaz. Denetim sırasında ifade alma ya da savunma istemi sayılabilecek türden davranışlarda bulunulamaz.

Denetlemenin denetim yapılan birimin belge, defter ve kayıtları üzerinden yapılması esastır. Gerektiğinde belge, defter ve kayıtla ilgili sekreterin bilgisine başvurulabilir.

Denetleme Kurulu ve üyeleri, yönetim kurullarının icra ile ilgili işlemleri engelleyici faaliyetlerde bulunamaz. İcraya yönelik işlemlere ilişkin tavsiye ve telkinde bulunamaz, denetleme kurulu raporlarına bu yönde ifadelere yer verilemez. Denetleme kurulu raporlarında yer verilen bilgi ve belgeler ile denetleme sırasında öğrenilen bilgilerin başka amaçla kullanılması ya da üçüncü şahıslara verilmesi halinde bu fiili işleyenler disiplin kuruluna sevk edilir.

IV. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Denetleme Kurullarının Görevleri
Madde 10- Denetleme kurulları:
a) İlgili yönetim kurulunun faaliyetlerinin, genel kurul kararlarına ve tüzüğe uygun olup olmadığını;
b) Harcamaların yasalara, genel kurul kararlarına, Tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve iyi niyet kurallarına uygun olarak yapılıp, yapılmadığını;
c) Sendika defter ve dosyalarının usulüne uygun olarak tutulup tutulmadığını;
ç) Yasalarda, Tüzükte ve yönetmelikte belirtilen görev alanına giren diğer konularla ilgili çalışmaların usulünce yapılıp, yapılmadığını denetler.

Denetleme Kurullarının Görev Alanı
Madde 11- Denetleme kurulları, ilgili oldukları örgüt kademesinin yönetim kurulunun çalışmalarını denetler. Yönetim kurulunun yazılı isteği üzerine alt kademelerin çalışmalarını da denetler.

Denetleme Sonucunda yapılacak İşlemler
Madde 12- Denetleme sonucunda hazırlanacak denetleme raporları raportör tarafından karar defterine yazılır ya da yapıştırılır. Alınan kararlar toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Kararlara katılmayan üye, katılmama gerekçelerini açıkça yazar. Ayrıca ara denetleme raporları denetleme sonunda, dönem sonu raporu genel kurul toplantısından bir ay önce ilgili yönetim kurulu başkanına teslim edilir.

Denetleme kurulu, yaptığı denetleme ve incelemeler sonunda, yönetim kurulunun işlemlerinde ve hesaplarında bir eksiklik saptarsa, 15 gün içinde yönetim kurulunu yazılı olarak uyarır. Kasıtlı usulsüzlük yapıldığı kanısına varırsa, ilgililer hakkında disiplin soruşturması yapılması istemi ile disiplin kuruluna başvurur.

Şube denetleme kurulları, yönetim kurulu veya üyesi hakkında bu maddenin ikinci paragrafındaki eksiklikleri bir üst denetleme kuruluna rapor ederek bildirir. Üst denetleme kurulu dosya hakkında gerekli işlemleri yapar.

Denetleme kurulları, denetleme sonucunda ilgili yönetim kurulunun görevde kalmasında sakınca görürse, genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını, yönetim kurulundan yazılı olarak ister. Yönetim kurulunun 30 gün içinde bu isteme uymaması durumunda, doğrudan harekete geçerek, genel kurulu toplantıya çağırır.

Denetleme Kurulu Ve Üyelerinin Sorumlulukları:
Madde 13- Merkez ve Şube Denetleme Kurulları ve üyeleri;
a)Denetleme iş ve işlemlerinin yürütülmesi sırasında Tüzükte ve bu Yönetmeliğin diğer maddelerinde belirtilen hususlara aykırı harekette bulunamazlar,
b) Denetleme sırasında elde ettikleri bilgi ve belgeleri başka amaçlarla kullanamazlar,
c) Denetleme yapılan birimin yönetici ve üyelerinin, tüzükten ve diğer mevzuattan kaynaklanan haklarına zarar verecek bir davranışta bulunamazlar,
d)Denetleme yapılan birimin, yönetim görevlerini yerine getirmesini engelleyemezler,
e)Denetleme faaliyetini makul bir sürede tamamlarlar,
f)Denetleme faaliyetlerinin yürütülmesinde ve denetleme raporunun yazımında adalet ve tarafsızlık ilkelerine uygun davranırlar,
g)Kişisel kin ve garez duygusu ile hareket edemezler,
h)Sendikanın, yöneticilerin ve üyelerin kişilik haklarına zarar verebilecek açıklamalarda bulunamazlar,
ı) Sendikanın yetkili kurul ve organlarının icrai faaliyetlerini engelleyici işlemlerde
bulunamazlar,
i)Denetleme konuları ile ilgili olarak basına, üçüncü kişilere, diğer sendikaların yönetici ve üyelerine bilgi veremezler,

V. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Denetleme Kurullarının Harcamaları
Madde 13- Denetleme kurullarının görevleri ile ilgili yapacağı harcamalar sendika bütçesinden yönetim kurulunca karşılanır. Gerektiğinde bu harcamalara ilişkin avans ödemesi yapılır. Avans karşılığı yapılan harcamalara ilişkin belgeler, harcamanın gerçekleştiği tarihi takip eden 7 gün içerisinde ilgili birime teslim edilir.

Uzmanlık ve teknik bilgi gerektiren iş ve işlemlere yönelik olarak, Denetleme Kurulunca bilirkişi görevlendirilmesine karar verilmesi durumunda, bu karar, Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirilir.. Ödenecek ücretle ilgili olarak, Yönetim Kurulundan karar alınmadan, bilirkişi görevlendirilmesi yapılamaz.

Tutulacak Defter, Dosya ve Kayıtlar
Madde 14 – Denetleme kurulları aşağıdaki defter, dosya ve kayıtlan tutarlar:
a) Karar defteri,
b)Gelen evrakın aslının, giden evrakın suretinin korunduğu dosyalar,
c)Gelen-giden evrak kayıt defteri,

Gelen-giden evrak kayıt defterleri Denetleme Kurulu’nca; karar defteri noterce onaylanır.

Merkez Denetleme Kurulunun defter, dosya ve kayıtları Genel Sekreter gözetiminde olmak kaydıyla Genel Merkezde, Şube Denetleme Kurulu’nun defter, dosya ve kayıtları şube sekreterinin gözetiminde olmak kaydıyla şube merkezinde tutulur. Denetleme Kurullarına ait defter, dosya ve kayıtların muhafazasından sorumlu sekreterler dahil olmak üzere Denetleme Kuruluna ait evrak, Kurulun yazılı izni olmaksızın hiç kimse tarafından incelenemez ve bir örneği alınamaz.

VI. YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ
Yürürlük Tarihi
Madde 15- Bu yönetmelik, Merkez Yönetim Kurulu’nun, uygun olduğuna dair görüşü üzerine yürürlüğe girer.

Yürütme Yetkisi
Madde 16- Bu yönetmelik hükümlerini Merkez Denetleme Kurulu ile Şube Denetleme Kurulları yürütür.

Bu Yönetmelik Taslağı, kurulumuzca, 02.12.2006 tarihinde incelenip, katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
02.12.2006

Âlim BAŞARAN                 Ali BİLİK                              Doğan CEYLAN
M.D. K.Bşk                 M.D. K.Bşk Yrd.                          M.D. K. Sekr.

(Katılmadı)

Bu yönetmelik Merkez Yönetim Kurulunca 12/12/2006 tarihinde incelenip uygun görülmüştür.

12/12/2006

Ali GÜMÜŞ                                Emine BOZKURT                        Mehmet PINARDAĞ
Mali İşler Sekreteri                          Genel Sekreter                                   Genel Başkan

TPL_BACKTOTOP