BAKANLIK MÜFETTİŞLİĞİ MÜLAKAT SÜRECİ

VE

MAHKEME KARARLARI

NO DURUM YIL MAHKEME SONUÇ  
1 09.10.2017 tarihinde Danıştay İdari Dava Dairenin 2017/857 ve 2017/894 YD itiraz Kararları ile yürütmesi durdurulmuş. 2017 Danıştay İdari Dava Dairesi Yürütmesi durdurulması Kılavuz
2 13.02.2018 tarih ve E:2017/1362 Nolu Danıştay 2. Dairesinin kararı ile yürütmesi durdurulmuş. 2018 Danıştay 2. Dairesi Yürütmesi durdurulmuş Mülakat
3  Ankara 4. İdare Mahkemesinin 06.04.2018 tarih E:2017/1168, K:2018/991 Nolu kararı ile iptal edilmiş. 2018 Ankara 4. İdare Mahkemesi İptal edilmiş Mülakat ve Atamalar
4 Danıştay 2. Dairesinin 30.10.2018 tarih ve E:2018/3818, K:2018/5903 sayılı kararı ile temyiz isteminin incelenmeksizin reddine karar verilmiş ve karar kesinleşmiştir. 2018 Danıştay 2. Dairesi Temyiz isteminin incelenmeksizin reddine karar verilmiş Mülakat ve Atamalar
5 1.İdari Dava Dairesinin 20.06.2018 tarih ve E:2018/907,K:2018/923 sayılı kararıyla ve Danıştay 2.Dairesinin 30.10.2018 tarih ve E:2018/3818 K:2018/5903 sayılı kararıyla kesinleşerek atamaları iptal edilmiştir. 2018 Danıştay 2. Dairesi Atamaları iptal edilmiş Atamalar
6 Ankara 4. İdare Mahkemesinde bireysel açılan bir davada 06.04.2018 tarih ve 2017/1118E.2018/991K sayılı kararı ile tüm Bakanlık Maarif Müfettişlerinin atama işlemlerinin iptal edilmiş. 2018 Ankara 4. İdare Mahkemesi Bakanlık Maarif Müfettişlerinin atama işlemlerinin iptal edilmiş Atama
7 Danıştay 2. Dairesi 2019/958 E. kararı ile kılavuzu iptal etmiş 2019 Danıştay 2. Dairesi Kılavuzu iptal etmiş Klavuz
8 Eğitim iş sendikasının Ankara 10. İdare mahkemesinde açtığı aynı 2019/1394 esas ve 2019/1964 sayılı 23.10.2019 tarihli kararda ilgi karar dolayısıyla yeni bir karara gerek olmadığı, dolayısıyla atamaların iptal edilmiş 2019 Ankara 10. İdare mahkemesi Atamaların iptal edilmiş Atama
9 Danıştay 2. Dava Dairesinin 20.10.2020 tarih ve E:2017/1362, K:2020/3057 Nolu kararı ile de tamamen iptal edilmiş 2020 Danıştay 2. Dairesi İptal edilmiş Mülakat
10 Ankara 6. İdare Mahkemesine ait E:2019/2032, E:2020/134, E.2020/597 sayılı dosyalar üzerinden açılan davalarda verilen kararlar ile mülakat ve atama işlemlerine dayanak oluşturan “Bakanlık Oluru” isimli işlemler iptal edilmiştir.  2020 Ankara 6. İdare Mahkemesi Mülakat ve atama işlemlerine dayanak oluşturan “Bakanlık Oluru” isimli işlemler iptal edilmiş Mülakat ve atama
11 Danıştay Dava Daireleri Kurulu’nun 29.11.2021 tarih E: 2021/905 ve K:2021/2687 sayılı kararı ile de bu karar onaylanmış 2021 Danıştay Dava Daireleri Kurulu Onaylanmış Mülakat
12 Ankara 6. İdare Mahkemesi 25.01.2021 tarihinde E:2019/2034, K:2021/361 Sayılı Kararı ile 22.08.2017 ve 09.12.2017 tarihlerinde Bakanlık Maarif Müfettişliğine yapılan atamaların hukuken dayanaksız ve YOK hükmünde olduğuna karar vermiş 2021 Ankara 6. İdare Mahkemesi Atamaların hukuken dayanaksız ve YOK hükmünde Atamalar
13 Ankara 6. İdare Mahkemesi 25.01.2021 tarihinde E:2020/134, K:2021/358 Sayılı Kararı ile mülakat ve atamaların dayanağı yasa maddesinin yürürlük süresi 09.12.2017 bittiğinden, idari yargıda mülakat sonucuna dava açan ve davaları lehlerine sonuçlanan ben ve meslektaşlarımın tekrar mülakata çağrılmaları ve yapılacak mülakatlarda izlenecek yol ve yöntemlerine yer verilen, 25.01.2018 tarih ve E.1795993 sayılı Bakanlık Olur’unun davalı idarenin süresi biten yasa maddesine dayanarak hazırladığından hukuken dayanaksız ve YOK hükmünde olduğundan iptal edilmiş. 2021 Ankara 6. İdare Mahkemesi Hukuken dayanaksız ve YOK hükmünde olduğundan iptal etmiş Mülakat
14 Ankara 6. İdare Mahkemesi 25.01.2021 tarihinde E:2019/597, K:2021/369 Sayılı Kararı ile mülakat ve atamaların dayanağı yasa maddesinin yürürlük süresi 09.12.2017 bittiğinden, idari yargıda mülakat sonucuna dava açan ve davaları lehlerine sonuçlanan meslektaşlarımın tekrar mülakata çağrılmaları ve yapılacak mülakatlarda izlenecek yol ve yöntemlerine yer verilen, 14.06.2018 tarih ve E.11700780 sayılı Bakanlık Olur’unun davalı idarenin süresi biten yasa maddesine dayanarak hazırladığından hukuken dayanaksız ve YOK hükmünde olduğundan iptal etmiştir. 2021 Ankara 6. İdare Mahkemesi Hukuken dayanaksız ve YOK hükmünde olduğundan iptal etmiş Mülakat
15 Ankara 6. İdare Mahkemesi 25.01.2021 tarihinde E:2019/134, K:2021/357 Sayılı Kararı ile mülakat ve atamaların dayanağı yasa maddesinin yürürlük süresi 09.12.2017 bittiğinden, idari yargıda mülakat sonucuna dava açan ve davaları lehlerine sonuçlanan ben ve meslektaşlarımın tekrar mülakata çağrılmaları ve yapılacak mülakatlarda izlenecek yol ve yöntemlerine yer verilen, 18.12.2018 tarih ve E.1376110 sayılı Bakanlık Olur’unun davalı idarenin süresi biten yasa maddesine dayanarak hazırladığından hukuken dayanaksız ve YOK hükmünde olduğundan iptal etmiştir. 2021 Ankara 6. İdare Mahkemesi Hukuken dayanaksız ve YOK hükmünde olduğundan iptal etmiş Mülakat
16          
17          
TPL_BACKTOTOP