Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası Genel Merkezi

Eğitim Müfettişlerinin Sorunları

EĞİTİM MÜFETTİŞLERİNİN SORUNLARI

(Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası)

(TEM-SEN-1992)

Sayın Başkanım, Biz Eğitim Müfettişleri olarak 2014 yılından bu tarafa yapılan yasal düzenlemeler ve yaşanan problemlerin artık bitmesini istiyoruz. Bu konuda sayın bakanımızın ve sizin yapmış olduğunuz yasal düzenlemelerin yerinde olduğunu düşünüyoruz. En azından eğitim sistemindeki kanayan “Rehberlik ve Denetim” yarası görüldü. Bu kapsamda yeni bir sistem kurulması, İl Milli Eğitim Müdürlüklerindeki başkanlıkların bakanlık tarafından atanması, yeni Eğitim Müfettişi alımı gibi güzel uygulamalar bizi gelecek adına hem umutlandırmış hem de mutlu etmiştir. Eğitim sistemimizin ve Eğitim Müfettişlerimizin problemlerinin çözülmesi konusunda Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası (TEM-SEN) olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Eğitim Müfettişlerinin eğitim sistemimizdeki önemine dikkat çekme adına bilimsel literatürde yer alan şu temel kuramı sizinle paylaşmayı istiyorum. Yönetim 5 ayaklı bir süreçtir. Bu süreci yönetim bilim alanı 1- Planlama, 2- Örgütleme, 3- Yönlendirme, 4- Eşgüdümleme, 5- Denetim olarak tanımlamaktadır. Ayrıca yönetim bilim alanında uluslararası otorite olan William Edwards DEMİNG tarafından PUKÖ Döngüsünü (1-Planla, 2- Uygula, 3- Kontrol Et, 4- Önlem Al) geliştirilmiş adeta bu bilimsel gerçeğe dahi bakanlığımızın aykırı hareket ettiği gözlemlenmiştir.

 

Şöyle ki bakanlığımız Talim Terbiye Kurulu aracılığı ile programların planlamasını yapmış, okullar bu programları uygulamış, kontrol eden müfettişlere rehberlik ve denetim yaptırılmadığı için raporlama yapılamamış, dolayısı ile gerekli önemler alınmadığı için eğitim öğretim faaliyetlerinde ne Sayın Cumhurbaşkanımızın ne bakanlığımızın ne eğitimcilerin ne velilerin ne de öğrencilerin istediği verim alınamamıştır. Bu problemin en somut göstergesi Liselere geçiş sınavlarında ders bazında alınan başarısız sonuçlar ile Üniversite sınavlarından alınan sonuçlardaki sürekli geriye gidiş ve sıfır alanların sayısındaki artıştır.

Eğitim sistemimizde Eğitim Müfettişlerinin önemi hakkında bu ve buna benzer örnekleri çoğaltabiliriz. Elbette amacımız sorunların tespitini yaparak bırakmak değildir. Doğrudan eğitim sistemimizin geleceğini ve Eğitim Müfettişlerinin mesleki geleceğini ilgilendiren birkaç tespit ve çözüm önerimizi sininle paylaşmak istiyoruz.

 

Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası (TEM-SEN) genel politikası,

Eğitim iş kolunda faaliyet gösteren ve bir sivil toplum kuruluşu (STK) olan Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası (TEM-SEN) olarak genelde bakanlığımızın özelde Teftiş Kurulu Başkanlığının yapmak istediği çalışmalara destek vermek istiyoruz. Hem bakanlığımın bir çalışanı hem de bir sendikanın Merkez Yönetim Kurulu Üyesi olarak Teftiş Kurulu Başkanlığının eğitim öğretim sistemimiz, rehberlik ve denetim sistemi geliştirme, öğretmen yetiştirme, program geliştirme, hizmetiçi eğitim vb tüm alanlarda yetişmiş insan gücümüzle destek vermek istiyoruz. Bu TEM-SEN camiası olarak bizim Devletimize ve özelde Milli Eğitim Bakanlığımıza karşı hem bir sorumluğumuz, hem de bir ödevimizdir. Müfettişlerin yetişmesinde ve yatırım yapılmasında Devletimizin yapmış olduğu çalışmaları bir vefa borcu olarak görüp verilebilecek tüm görev ve yapılabilecek tüm çalışmalarda hem bakanlığımızın bir çalışanı hem de Sivil Toplum Kuruluşu olarak katılmak istiyoruz.

TESPİT-1: Eğitim Müfettişlerinin ekonomik olarak mevcut durumlarının çalıştığı diğer eğitimcilerle karşılaştırılması,

AGUSTOS – 2022 GELİR TABLOSU

(BORDROLAR KARŞILAŞTIRILMIŞTIR)

S

Meslek Grubu

Derece

Kademe

Ek Gösterge

Mevcut Durum

Ek Ödeme

(TAZMİNAT)

Net Ödenen

1

Öğretmen

1/4

3.000

2.060

14.313.00

2

Okul İdarecisi

1/4

3.000

633.00

15.331.00

3

Şube Müdürü

1/4

3.000

5.387

14.005.00

4

İl Mil. Eğt. Müd. Yrd.

1/4

3.000

5.704

16.619.00

5

Eğitim Müfettişi

1/4

3.600

4.436

14.367.00

6

Bakanlık Müfettişi

1/4

3.600

6.021

19.799.00

Tablo-1

AGUSTOS – 2022 GELİR TABLOSU

(TAZMİNATLAR)

S

Meslek Grubu

Özel Hizmet Tazminatı

Makam/Görev Tazminatı

Temsil/Görev Tazminatı

Denetim Tazminatı

Ek Ödeme (666 KHK)

1

Öğretmen

3.820.00

0

0

0

2.060.00

2

Okul İdarecisi

3.820.00

0

0

0

2.060.00

3

Şube Müdürü

4.278.00

0

0

0

5.387.00

4

İl Mil. Eğt. Müd. Yrd.

4.912.00

0

0

0

5.704.00

5

Eğitim Müfettişi

4.120.00

0

0

633.00

4.436.00

6

Bakanlık Müfettişi

6.180.00

667.00

2.135.00

950.00

6.021.00

Tablo-2

ÇÖZÜM: Eğitim Müfettişlerinin maaş ve özlük hakları denetim yaptığı personelden daha düşük hale gelmiştir. Bu durum Eğitim Müfettişlerinin çalışma azmini ve isteğini kırmaktadır. Eğitim müfettişleri kanunlarda yer alan ve kariyer mesleği olarak belirtilen göstergeler ve tazminatlardan yararlanarak ödeme almak istemektedir. Eğitim Müfettişlerine “EKDERS” üzerinden ödeme yapılmasının düşünüldüğüne dair duyumlarımız olmuş, böyle bir ödeme “Eğitim Öğretim Hizmetleri” sınıfında çalışan meslektaşlarımıza yapılmakta olup, bu durum müfettişler arasında yeni bir tartışma ve polemiğin başlamasına neden olacaktır. Oysa Eğitim Müfettişleri geçmişte yaşanan tüm olumsuzlukları bir kenara bırakarak kendilerinin hak ettiği kalemler üzerinden ödeme yapılmasını istemektedir. Böylece eğitim öğretim sistemine daha iyi hizmet edecek ve motive olacaklardır. Yeni tartışma alanlarının oluşturulması yerine geçmişte yaşanan olumsuzlukları ortandan kaldıracak ve Eğitim Müfettişlerinin yasalarla tanımlanan hak ettiği ödemelerin hak ettiği kalemler “TAZMİNATLAR” üzerinden yapılmasının daha doğru olacağını düşünüyoruz. Bu konuyu bir örnekle somutlaştırmak istiyoruz. Bakanlıklardaki kamu avukatları ile taşradaki kamu avukatları hem statü hem de özlük ve mali hakları yönüyle nasıl eşitse; aynı şekilde Türkiye’nin dört bir yanındaki vergi müfettişleri eşit statüde eşit özlük ve mali haklara sahiplerse Millî Eğitim Bakanlığındaki tüm denetim elemanlarının (Aynı zamanda bütün kariyer meslek mensuplarının) eşit işe eşit ücret ilkesi doğrultusunda tüm hakları eşitlenmelidir.

Bakanlık Müfettişlerine yapılan “Tazminat” ve “Ek Ödemeler” ile Eğitim Müfettişlerine yapılan “Tazminat” ve “Ek Ödemelerin” incelenmesi,

a) Özel Hizmet Tazminatı

(Bakanlık Müfettişi-6.180.00 TL), (Eğitim Müfettişi-YOK)

b) Makam/Görev Tazminatı

(Bakanlık Müfettişi-667.00 TL), (Eğitim Müfettişi-YOK)

c) Temsil/Görev Tazminatı

(Bakanlık Müfettişi-2.135.00 TL), (Eğitim Müfettişi-YOK)

d) Denetim Tazminatı

(Bakanlık Müfettişi ve Eğitim Müfettişi-950.00 TL), (Eğitim Müfettişi-633.00)

e) Ek Ödeme (666 KHK)

(Bakanlık Müfettişi-6.021.00 TL), (Eğitim Müfettişi-4.436.00 TL)

 

Eğitim Müfettişlerinin ekonomik sorunlarının giderilmesi için yukarıda da görüldüğü gibi müfettişlerin ödeme kalemleri olan “Tazminatlar” üzerinden iyileştirme yapılması düşünülebilir. Bu durumun hem yasal olarak hem de bir kariyer mesleği olan müfettişlik mesleğinin ödeme kalemine en uygun olduğu yönündeki bilgileri takdirlerinize sunuyoruz.

Ayrıca Eğitim Müfettişlerine “Tazminatlar” üzerinden iyileştirme yapılmazsa 2023 Ocak ayında yapılacak 6.200 ek gösterge iyileştirmesinin emeklilikte hiçbir espirisi olmayacak, sanki 3.600 ek göstergeden emekli olmuş gibi bir uygulama söz konusu olacaktır. Türk Milli Eğitim sistemine ve camiasına gerek rehberlik, gerek denetim, gerek inceleme, gerek soruşturma, gerek yetiştirme, gerek raporlama gibi bir çok alanda hizmet veren ve gerektiğinde en kritik dosyalara imza atarak sorumluğu üzerine alan Eğitim Müfettişlerinin bütün bu ağır çalışma şartları sonucunda ekonomik ve sosyal olarak hak ettikleri özlük haklarını alması gerektiğini düşünüyoruz.

TESPİT-2: Ülkemiz genelinde farklı yolluk hesaplamaları yapılması,

ÇÖZÜM: Mevcut Harcırah kanunu ve diğer mevzuat ile Sayıştay kararları ve bakanlığımızın bu konudaki yazıları bir komisyon marifeti ile incelenebilir. Müfettişlerin yol, konaklama ve yevmiyelerinin hazırlanışı ve ödemeleri ile ilgili ülkemiz genelinde ortak uygulanacak bir düzenleme yapılabilir. Müfettişler için aynı yol, aynı konaklama ve aynı yevmiye olması gerekirken şehirler arasındaki farklı uygulamalar giderilerek aynı uygulamaya tabi olmasının daha uygun olacağını düşünüyoruz. Bu konuda hemen hemen her ilin farklı bir uygulaması vardır. Bu durum hem meslek gurubu içerisinde çalışanlar olarak bizleri hem de meslek dışındaki bakış açısını tartışmalı hale getirmektedir.

TESPİT-3: Eğitim Müfettiş Yardımcılarının yetişme süreci,

ÇÖZÜM: Eğitim Müfettiş Yardımcıları yetişme sürecinde Milli Eğitim Bakanlığının sevk ve idare ettiği eğitim sistemini bir bütün olarak görmeleri ve algılamaları sağlanabilir. Müfettiş yardımcılarının Bakanlık Merkez Teşkilatı, Taşra Teşkilatı, Yurtdışı Teşkilatlarını sistem akışını tanımasının yanında Günümüz çağdaş toplumların vazgeçilmezi olan Sivil Toplum Kuruluşları boyutunu da görmeleri gerekir. Bu amaçla Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası (TEM-SEN) genelde tüm eğitim çalışanlarının, özelde Eğitim Müfettişlerinin özlük hakları ve sosyal haklarının yanında yapmış olduğu dergi, kitap, kongre, bülten, sosyal medya, toplantılar vb faaliyetler ile Eğitim Müfettişlerinin dolayısı ile Türk Eğitim Sisteminin gelişmesine katkı sunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığımızın hem bir personeli hem de eğitim iş kolunda faaliyet yürüten STK olarak Eğitim Müfettiş Yardımcılarına farklı bakış açıları kazandırabileceğimizi düşünüyoruz. Sonuç olarak Eğitim Müfettişi Yardımcılarının yetiştirilmesi sürecinde uygun görürseniz bir (STK) olarak bizde görev almak, yer almak istiyoruz.

Tespit -4: Eğitim Müfettişliği Sınavına yeterli öğretmeler neden katılmadı,

ÇÖZÜM: Eğitim Müfettişi Yardımcılığı mülakat sürecinde sınava katılan eğitimcilerimiz ile birlikte olduk. Onlara müfettişlik meleğinin önemi ve geleceği hakkında akademik araştırmalara göre bilgilendirme yaptık. Yeni meslektaşlarımız olacak adayların çok heyecanlı ve bir o kadar da kafalarının karışık olduğunu gördük. Temelde tüm öğretmenlerin kariyer planlaması olarak Eğitim Müfettişi olmak istediklerini tespit ettik. Ancak Eğitim Müfettişlerinin ekonomik ve özlük hakları söz konusu olduğunda bir değil birkaç defa düşündüklerini gördük. Yer değiştirmenin, zorunlu hizmete tabi olmanın, mobil bir anlayışla sürekli gezmenin karşılığının mevcut ekonomik ve özlük haklar olmaması gerektiğini vurgulamışlardır. Biz her durumda mesleğimize sahip çıkarak Devlet büyüklerimizin, bakanlığımızın bu durumu gördükleri ve en makul çözümü üreteceklerine inandığımızı söylemeyi ihmal etmedik. Müfettiş unvanı ve kariyer meslek grubu olarak Eğitim Müfettişlerinin de diğer kurumlardaki müfettişlere kanunlarda verilen mali ve özlük hakların verileceğine inancımızın tam olduğunu, bu konuda gerekli çalışmaların yapıldığına veya yapılacağına inancımızın tam olduğunu vurguladık. Böylece Eğitim Müfettişi Yardımcısı adaylarını bir nevi ikna ettiğimizi, rahatlattığımızı düşünüyoruz.

Başkanım;

Yukarıda kısaca değinmeye çalıştığımız Eğitim sistemimiz ve Eğitim Müfettişliğinin sorunlarından birkaç tanesi üzerinden modelleme yaparak sunmaya çalıştık. Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası olarak çözülemeyecek sorunlarımız olmadığını, bu sorunları çözmek için ülke olarak her türlü maddi ve insan kaynaklarına sahip olduğumuzu söylemek istiyoruz. Bu anlamda hem bir personeliniz hem de bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak koşulsuz şartsız bütün üyelerimizle bize ihtiyaç duyulduğunda yanınızda olmak, iletişim halinde olmak istiyoruz.

Saygılarımızla……………

Merkez Yönetim Kurulu

TPL_BACKTOTOP