• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
Ek Ödemelerle ilgili 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

 

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

 

 

Anayasa’ya Aykırılık İddiası; Yürütmenin Durdurulması;

ve Duruşma İstemleri vadır.

 

 

 

DAVACI : TEM-SEN

Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası Adına

Genel Başkan Mehmet PINARDAĞ

 

VEKİLİ : Av. Esmani KIRMIZI

İzmir Caddesi Ihlamur Sokak No: 6/44

Kızılay ANKARA

 

DAVALI : T.C. Başbakanlık ANKARA

 

DAVA KONUSU :

 

 

Davacı Sendika üyesi ilköğretim müfettişlerine ek ödeme  verilmemesine ilişkin;

 

1. Resmi Gazetenin 16.08.2008 günlü ve 26969 (mükerrer) sayısında yayımlanan 375

Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemelerle ilgili 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının:

 

a) Amaç ve kapsam başlığına taşıyan 1. maddesinin: “Bu Karar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin tutarı ile usul ve esaslarını düzenlemektedir.”

 

b) Dayanak başlığını taşıyan 2. maddesinin: “Bu Karar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

 

c) Ek ödemenin usul ve esasları başlığını taşıyan 4/1 maddesinin: “Ek ödeme, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi ile bu Kararda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.” biçimindeki kurallarının;

-İPTALİNE;

-Yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi;

2. Düzenleyici işlemin dayanağı olan 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3. Maddesinin:

a) 2. fıkrasındaki: “Birinci fıkra kapsamına giren personelden; her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler ile sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan öğretmenler hariç olmak üzere fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücretinden yararlananlara, (…) birinci fıkraya göre ödeme yapılmaz.”

b) 7. fıkrasındaki: “… her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler ile sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan öğretmenler hariç olmak üzere fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücretinden yararlanan memurlara yapılan ödemelerin toplam net tutarının, birinci fıkra uyarınca yürürlüğe konulacak Bakanlar Kurulu kararında kadro veya görev unvanları için belirlenen ek ödemenin net tutarından az olması halinde, bunlara bu fıkrada sayılan hükümlere göre yapılan ödemeler yerine sadece bu madde hükümleri çerçevesinde ek ödeme yapılır” kurallarının;

-Anayasaya aykırılığının ciddi bulunarak, konunun Anayasa Mahkemesine sunulmasına ve İPTALİNE;

– Yürütmenin durdurulmasına;

– Duruşma istemlerimizin kabulüne karar verilmesi istemleridir.

TEBLİĞ TARİHİ : 16.08..2008

(Genel düzenleyici işlem olan 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı Resmi Gazete’nin 16.08.2008 günlü ve 26969 sayısında

yayımlandığı için dava süresindedir.)

 

O  L  A  Y  L  A  R :

1. Davacı Sendika üyesi ilköğretim müfettişlerinin ek ödeme uygulamasından yararlandırılmamasına ilişkin; Resmi Gazetenin 16.08.2008 günlü ve 26969 (mükerrer) sayısında yayımlanan 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemelerle ilgili 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının: Amaç ve kapsam başlığına taşıyan 1. maddesinin; Dayanak başlığını taşıyan 2. maddesinin; Ek ödemenin usul ve esasları başlığını taşıyan 4/1 maddesinin kuralları; hukuka ve eşit işe eşit ücret ilkelerine aykırı olması nedeniyle İPTALİNE ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini;

2. Düzenleyici işlemin dayanağı olan 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesinin Ek 3. Maddesinin  2. fıkrasındaki: “Birinci fıkra kapsamına giren personelden; her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler ile sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan öğretmenler hariç olmak üzere fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücretinden yararlananlara, (…) birinci fıkraya göre ödeme yapılmaz.” 7. fıkrasındaki: “… her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler ile sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan öğretmenler hariç olmak üzere fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücretinden yararlanan memurlara yapılan ödemelerin toplam net tutarının, birinci fıkra uyarınca yürürlüğe konulacak Bakanlar Kurulu kararında kadro veya görev unvanları için belirlenen ek ödemenin net tutarından az olması halinde, bunlara bu fıkrada sayılan hükümlere göre yapılan ödemeler yerine sadece bu madde hükümleri çerçevesinde ek ödeme yapılır” kurallarının; Anayasanın; Devletin temel amaç ve görevleri başlığını taşıyan 5. maddesine; Kanun önünde eşitlik başlığına taşıyan 10. maddesine; Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü başlığını taşıyan 11. maddesine; Çalışma hakkı ve ödevi başlığını taşıyan 49. maddesine; Ücrette adalet sağlanması başlığını taşıyan 55. maddesine; Andiçme başlığını taşıyan 81. maddesine; Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verme başlığını taşıyan 91/1 maddesine; Kamu hizmeti görevlileriyle ilgili hükümler 1. Genel ilkeler başlığını taşıyan 128/2 maddesinin amir hükümlerine aykırı olduğunu düşündüğümüzden; yüce mahkemenizin de uygun görmesiyle Anayasanın, Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi başlığını taşıyan 152. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; Anayasa mahkemesine sunulmasına ve İPTALİNE ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini isteme  zorunluluğu doğmuştur.

Dava konusu olay budur.

 

HUKUKSAL DURUM :

 

EK ÖDEMELERLE İLGİLİ 16.08.2008 GÜNLÜ VE 2008/14012 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI YÖNÜNDEN DAVA NEDENLERİMİZ:

 

1. Resmi Gazetenin 16.08.2008 günlü ve 26969 (mükerrer) sayısında yayımlanan 375

Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemelerle ilgili 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının:

 

a) Amaç ve kapsam başlığına taşıyan 1. maddesinin: “Bu Karar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin tutarı ile usul ve esaslarını düzenlemektedir.”

 

b) Dayanak başlığını taşıyan 2. maddesinin: “Bu Karar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

 

c) Ek ödemenin usul ve esasları başlığını taşıyan 4/1 maddesinin: “Ek ödeme, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi ile bu Kararda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.” kuralları hukuka aykırıdır.

 

Şöyle ki:

Müvekkil TEM-SEN (Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası),  üyelerinin tamamına yakını ilköğretim müfettişi olan (2311 ilköğretim müfettişi üyesi  bulunan) bir sendikadır.

TEM-SEN, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun 18. maddesi ve Sendika Tüzüğünün 23. maddesi uyarınca üyelerin hukuksal haklarını korumayı amaç edinmiş olup hukuka aykırı düzenleyici işlemin iptali amacıyla bu davayı açmak zorunda kalmıştır. Çünkü;

 

İlköğretim Müfettişleri Ağır İş Yükü Altındadır.

İlköğretim Müfettişlerinin Görev Alanlarının; Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinin 42. maddesinde 12 alan olarak belirlenmesi; ayrıca Valilikçe uygun görülen diğer okul ve kurumlarla ilgili inceleme ve soruşturma işleri görev alanını oluşturur” denilmesi; Müfettişlerin Görev ve Yetkileri Yönetmeliğin 43. maddesinde 43 görev olarak sıralanması; Özel Öğretim Kurumları Yasası kapsamında; 300’e yakın özel öğretim programıyla ilgili rehberlik, teftiş denetim, inceleme ve soruşturma yapmaları nedeniyle ağır bir iş yükü altındadırlar.

1. İlköğretim müfettişleri, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinin 42. maddesinde Görev Alanları: (Değişik: 8.8.2006/26253 RG) İlköğretim müfettiş ve ilköğretim müfettiş yardımcılarının, rehberlik, araştırma, iş başında yetiştirme, teftiş ve değerlendirme, inceleme ve soruşturma hizmetlerine yönelik olarak; a) Okul öncesi eğitim kurumları, b) İlköğretim kurumları, c) Özel eğitim gerektiren çocuklar için açılmış ilköğretim seviyesindeki okullar ve sınıflar, d) Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar, e) İlköğretim seviyesinde açılan öğrencileri yetiştirme kursları, f) 8/6/1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan, okul öncesi ve ilköğretim kurumları ile ilköğretim seviyesindeki dershaneler, her tür ve seviyedeki özel yaygın eğitim kursları, g) Rehberlik ve araştırma merkezleri ve akşam sanat okulu müdürlükleri, h) Öğretmen evi ve akşam sanat okulları, öğretmen evi lokalleri ile sosyal tesisleri, i) Millî eğitim yayın evleri, j) Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı ilköğretimin 5 inci sınıfını bitiren öğrenciler için açılan yaz Kur’an kursları, k) Spor ve izcilik merkezleri, l) Gençlik ve izcilik eğitim tesisleri, m) Valilikçe uygun görülen diğer okul ve kurumlarla ilgili inceleme ve soruşturma işleri görev alanını oluşturur” biçiminde sıralanmıştır.

2. Yine ilköğretim müfettişlerinin görev yetkileri 43. maddede:

“a) Rehberlik ve iş başında yetiştirme;

1) Her öğretim yılı başında ve sonunda, ayrıca gerektiğinde öğretim yılı içinde, öğretmenlerle meslekî toplantılar düzenlemek, eğitim öğretim ve yönetim ile ilgili olarak sorunların belirlenmesinde ve çözümünde rehberlik etmek, 2) Okul ve kurumlarda rehberlik amaçlı çalışmalarda belirlenen konulan, önerileri İle birlikte rehberlik tebliğine ve kurum teftiş defterine yazmak, tebliğin bir örneğini başkanlığa vermek, 3) Okul ve kurumların teftişinden sonra öğretmen ve yöneticilerle birlikte toplantı yapmak, eğitim öğretim ve yönetim ile ilgili sorunların çözümüne yönelik rehberlik etmek, 4) Meslekî yayınları ve meslekle ilgili gelişmeler ile mevzuat değişikliklerini izlemek, başkanlık veri tabanına katkıda bulunmak ve bu kapsamda bölgesindeki öğretmen ve yöneticilere rehberlik etmek, 5) Aday memurların yetiştirilmesine rehberlik etmek ve bu konuda verilen diğer görevleri yapmak, 6) Teftişi ile yükümlü bulunduğu öğretmenlere ve yöneticilere meslekî yardımlarda bulunmak ve iş başında yetişmelerine rehberlik etmek, 7) (Değişik: 21.7.2005/25882 RG) Teftiş, değerlendirme, araştırma, inceleme ve soruşturma hizmetlerinde müfettiş yardımcılarının katılımını sağlamak ve yetiştirilmelerine yardımcı olmak.

b) Teftiş ve Değerlendirme;

1) Türk millî eğitiminin genel amaç ve remel ilkelerine uygun olarak, okul ve kurumların amaçlarına göre öğrencilerin yetiştirilmeleri ile yetenek, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi durumunu, 2) Görev alanlarındaki okul ve kurumların eğitim, öğretim, yönetim ve diğer görevlilerinin mevzuata göre çalışmalarını, 3) Atatürk ilke ve inkılâpları’nın, İstiklâl Marşı’nın, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin ve Öğrenci Andı’nın öğretilme ve kavratılma durumunu, 4) (Değişik: 21.7.2005/25882 RG) Bayrak, anma ve kutlama törenlerinin;sosyal etkinliklerin mevzuatına uygun olarak yapılıp yapılmadığını, 5) Her yönü İle eğitim-öğretim ve yönetim çalışmalarını, 6) Kurumun ve kurumdaki personelin kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve programlarda belirtilen amaçları gerçekleştirme durumunu, 7) Eğitim-öğretim ve yönetim görevlilerinin çevre ile ilişkilerini, 8) Okul veya kurum Personelinin yeterlilik ve verimliliklerini, 9) Okul aile birliği, okul kooperatifi ve kantininin kuruluş ve çalışmalarının mevzuatına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini, teftiş etmek ve değerlendirmek. 10) Okul ve kurumlara ait bina uygulama bahçesi, arsa, arazi ve tesislerin amaca ve projeye uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını teftiş etmek ve değerlendirmek; sonucunda belirlenen hususları önerileri ile birlikte okul veya kurumun teftiş defterine yazmak; gerektiğinde ayrıca kurum teftiş raporu düzenleyerek başkanlığa sunmak, 11) Teftiş edilen okul ve kurumlarda yönetici, öğretmen ve gerektiğinde diğer per-sonel hakkında ayrı ayrı teftiş raporu düzenlemek. 12) Yürürlükten kaldırılmıştır. ( 21.7.2005/25882 RG) 13) Teftiş bölgelerindeki okul ve kurumlar hakkında saptanan bilgileri zamanında ve eksiksiz olarak başkanlığa sunmak.

c) İnceleme;

1) Başkanlıkça verilen veya teftiş sırasında karşılaşılan konularla ilgili inceleme yapmak, 2) Okul, öğretmen ve diğer personel ile ders araç ve gerekçelerine ilişkin ihtiyaçları belirleyerek başkanlığa bildirmek, 3) Okul ve kurumların açılma ve kapatılmalarına ilişkin İnceleme raporu düzenlemek, 4) Yürürlükten kaldırılmıştır. ( 21.7.2005/25882 RG) 5) Okul ve kurumlardaki teftiş sistemi, eğitim ve öğretim yöntemleri, teftiş ve değerlendirme raporları ile diğer basılı defter ve kayıtların geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, konu ile ilgili görüş ve önerilerinin kurul gündemine alınma isteğini başkanlığa bildirmek, 6) Okul ve kurumlar ile ilgili mevzuatın ve programların uygulanması sırasında karşılaşılan aksaklıkları, güçlükleri belirlemek ve başkanlığa bildirmek, 7) Okul ve kurumlarda özel eğitime yönelik uygulamaları mevzuatı çerçevesinde incelemek ve başkanlığa bilgi vermek, 8) Yürürlükten kaldırılmıştır. ( 21.7.2005/25882 RG)

d) Soruşturma;

1) İl İdaresi Kanunu hükümlerine göre, valilikçe verilecek soruşturma emirleri gereğince resmî ve özel okul ile kurumlarda görevli öğretmen, yönetici ve diğer personel hakkında soruşturma yapmak, 2) İnceleme ve soruşturmaya yönelik çalışmalarında kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapmak, 3) Verilen soruşturmaya zamanında başlamak ve kısa süre içinde tamamlayarak önerilerini fezleke veya rapora bağlayıp başkanlığa sunmak, 4) Bir olayın soruşturmasını yaptıkları sırada, aynı konuda başka soruşturmacı veya soruşturmacıların görevlendirilmesi durumunda; soruşturmanın birleştirilmesi için durumu bir yazı ile başkanlığa bildirmek, 5) Başlanılan bir soruşturmayı çeşitli nedenlerle tamamlayamama durumunda, gerekçesini yazılı olarak başkanlığa bildirmek, 6) Gerekli görülen defter, evrak, belge ve bilgileri, ilgili dairelerden istemek, incelemek sübut delil teşkil edenlerin asıllarını, diğer belgelerin örneklerini almak; asılları alınan belgelerin yerine mühür ve imzası ile onaylı birer örneğini dosyasında saklamak üzere ilgili daireye vermek, 7) Soruşturma alanına giren ilgililerin koruma ve sorumluluğu altındaki gizlilik dereceli de olsa her türlü evrak ve defterleri, para ve para hükmündeki senet, demirbaş eşya, ambar ve depolar ile kasa ve vezneyi görmek, incelemek, saymak ve gerekirse mühürlemek, 8) (Değişik: 21.7.2005/25882 RG) Soruşturmalarda, muhbir, şikâyetçi, sanık ve tanıkların celbi ve dinlenmesi gibi soruşturmanın gerektirdiği her türlü işlemlerin yerine getirilmesinde ilgili mevzuat hükümlerine göre hareket etmek, 9) Görev alanı ile ilgili aldıkları şikayet ve ihbar üzerine veya bizzat görmeleri durumunda, gecikmesinde zarar umulan ve delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplayarak, olaya el koymak ve soruşturma emri istemek, 10) Düzenledikleri teftiş, inceleme ve soruşturma raporlarının birer örneğini özel dosyalarında saklamak, 11) (Değişik: 21.7.2005/25882 RG) 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamına girmeyen konularda Başkanlıkça, millî eğitim müdürlüğü aracılığı ile Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak.

e) Araştırma; (Ek: 21.7.2005/25882 RG)

1) Görev alanlarındaki okul/kurumların eğitim-öğretim, yönetim ve öğrencilerle ilgili ihtiyaç duyulan konularda araştırma yapmak, 2) Okul/ kurum personelinin yeterlik ve verimliliklerini araştırmak, 3) Bölgesinde okula devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sebeplerini araştırmak, 4) Eğitim sorunlarını belirlemek, çözüm önerileri geliştirmek ve eğitimin niteliğini artırarak etkin ve verimli olarak gerçekleştirilmesine yönelik araştırma yapmak, 5) Okul ve çevre ilişkisini güçlendirmek amacıyla araştırma yapmak, 6) Görev alanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla başkanlıkça verilen diğer konularda araştırma yapmak” biçiminde sıralanmıştır.

3. İlköğretim müfettişleri, fiilen derse girmek zorundadırlar.

İlköğretim müfettişleri, gerek mesleki yardım ve rehberlik dönemlerinde gerekse denetim ve teftiş dönemlerinde öğretmenin başarısını saptamak amacıyla; öğrencilerin bilgi, beceri ve kazandığı davranışları ölçmek üzere; her sınıfa 2-6 saat kadar derse girmektedirler. İlköğretim okullarında çoğunluk iki öğretim yapılması nedeniyle sabahçı ve öğleci öğretmenlerin sınıflarına girmek zorunda kaldıkları için bazen günde 10 saate yakın derse girdikleri olmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesinin 21.maddesi de hiç gereği yokken: ”Öğretmenler ile aday öğretmenlerin teftişi en az iki ders saati içinde yapılır” kuralını koymuştur.

Yukarıda ki kurallara göre, ilköğretim Müfettişleri rehberlik ve teftiş görevlerini yürütmek için bir öğretim yılında en az  450-500  ders saati derse girmek zorunda kalmaktadırlar.

 

4. Bu kadar ağır iş yükü altında olan ilköğretim müfettişlerinin durumunu bilen yasa koyucu ile davalı idare, aşağıdaki yasal düzenlemelerle onlara da ek ders ücreti ödeme yoluna gitmiştir.

a) 439 Sayılı Ders Ücretlerine İlişkin Yasanın Ek Madde 1’in 2. ve 3. fıkraları: “Belirtilen kurumlarda öğretmen ve yönetici olarak görev alanlarla diğer eğitim kurumlarında ve Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev alanlardan kimlerin zorunlu ek ders görevi alacağı ve haftalık çalışmalarının ne kadarının zorunlu ek ders görevinden sayılacağı; birden fazla sınıf okutan öğretmenlere verilecek haftalık zorunlu ders görevinin sayısı, öğretmen ve yöneticilere haftada verilecek zorunlu ek ders sayısı ve diğer hususlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi hükümleri uyarınca düzenlenir.

İkinci fıkrada belirtilenlere ilave olarak, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil denetim elemanlarına da ek ders ücreti ödenir” biçiminde kural koyarken;

 

b) Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararının Ders Niteliğinde Yönetim Görevi başlığını taşıyan 10/b maddesinin: “b) Bakanlık taşra teşkilâtında görevli; millî eğitim müdürü, müdür yardımcısı, şube müdürü, ilköğretim müfettişi, ilköğretim müfettiş yardımcısı, şef, rehber öğretmen, gezici özel eğitim öğretmeni, müdür yetkili öğretmenlerin haftada 3 saati,

ders niteliğinde yönetim görevi sayılır ve ek ders ücreti ödenir” kuralına göre ilköğretim müfettişlerine ek ders ücreti verilmektedir.

Teftiş ve denetimini yaptığı; her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları da derse girmeden haftada 15-20 saat ek ders ücreti aldıkları gibi; ek ödeme de alabilmektedirler. Eğitim kurumu yöneticileri ek ders ücretini fiilen derse girmeden alıp ek ödemeden de yararlandıklarına göre; fiilen ve fazlasıyla derse giren ilköğretim müfettişlerinin de ek ödemeden yararlanması gerekir.

Açıklanan nedenlerle; ilköğretim müfettişlerinin, dava konusu düzenleyici işlemlerde sözü edilen: “… fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücretinden yararlananlara, (…) birinci fıkraya göre ödeme yapılmaz” kuralı kapsamında çıkarılması gerektiğine inanmaktayız.

 

5. Dava konusu düzenleyici işlemlerle; ilköğretim müfettişleri, rehberlik, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yaptıkları öğretmenlerden ve eğitim kurumu müdür ve müdür yardımcılarından daha az aylık alır duruma gelmiştir.

 

KALDI Kİ, İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KOLAY YOLDAN OLUNMUYOR.

Şöyle ki:

a) Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 3797 Sayılı Yasa, 53/2 maddesinde: “(Ek: 3/4/1998 – 4359/9 md.) İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı oluşturulur. İlköğretim Müfettişleri en az dört yıl süreli yüksek öğrenimli öğretmenler arasından yarışma sınavı ile yardımcı olarak mesleğe alınırlar. Bu görevde üç yıllık yetişme dönemini takiben yapılacak yeterlik sınavını başaranlar ilköğretim müfettişi kadrolarına atanırlar. İlköğretim müfettişlerinin ve yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulü, nitelikleri, yetişme şekli ve atanmalarına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir” kuralıyla;

b) 4359 sayılı Yasanın: Geçici 4. maddesinin: “Bu Kanunun yürürlüğe konulduğu tarihte ilköğretim müfettişi olarak görev yapmakta olanlar için yeterli sınavı şartı aranmaz. Yardımcı olarak görev yapmakta olanlar bu görevde geçirdikleri süreleri dikkate alınarak hesaplanacak üç yılın sonunda yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

Halen ilköğretim müfettişliği yapmakta olanlardan 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi (A) fıkrası 11 inci bendinden daha önce herhangi bir suretle yararlanmamış olanların kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri bir defaya mahsus olmak üzere bir derece yükseltilir” kuralı uyarınca; ilköğretim müfettişliği girişi zor olan kariyer meslek olmasına karşın; aynı hukuksal konumda hatta daha elverişli ve bir üst hukuksal konumda olan ilköğretim müfettişleri oldukça düşük gelire sahiptirler.

 

Örneğin; 1. derecenin 4. kademesinde bir öğretmen 1500.00. YTL aylık alırken; 1. derecenin 4. kademesindeki bir ilköğretim müfettişi 1.350.00.YTL aylık almaktadır. Bu durum eşit işe eşit ücret ilkesiyle bağdaşmadığı gibi; kamu yararı ile de bağdaşmamaktadır. Gelir düzeyi düşen; üstelik sınavla seçilen bir kamu görevi; artık başarılı öğretmenlerce tercih edilmeyeceğinden; giderek denetim elemanlarının yetersizlikleri ve başarısızlıkları gündeme gelecektir.

 

Yukarıdaki açıklamalara göre; 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin “(B) Denetim Hizmetleri” bölümünün ve dava konusu 16/08/2008 günlü 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulunun Eşit İşe Eşit Ücret kararının  “4/a sırasında belirtilen”  İlköğretim Müfettişlerine ödenmesi gereken    % 52 oran karşılığı olan ek ödemeden ilköğretim müfettişlerinin yararlanması gerekir.

Açıklanan nedenlerle dava konusu düzenleyici işlemin iptal edilmesi gerektiğine inanmaktayız.

 

B- ANAYASAYA AYKIRILIK NEDENLERİMİZ :

Düzenleyici işlemin dayanağı olan 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesinin Ek 3. Maddesinin:

a)  2. fıkrasındaki: “Birinci fıkra kapsamına giren personelden; her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler ile sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan öğretmenler hariç olmak üzere fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücretinden yararlananlara, (…) birinci fıkraya göre ödeme yapılmaz.”

b) 7. fıkrasındaki: “… her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler ile sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan öğretmenler hariç olmak üzere fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücretinden yararlanan memurlara yapılan ödemelerin toplam net tutarının, birinci fıkra uyarınca yürürlüğe konulacak Bakanlar Kurulu kararında kadro veya görev unvanları için belirlenen ek ödemenin net tutarından az olması halinde, bunlara bu fıkrada sayılan hükümlere göre yapılan ödemeler yerine sadece bu madde hükümleri çerçevesinde ek ödeme yapılır” kuralları açıkça hukuku ve Anayasaya aykırıdır.

Şöyle ki:

 

1. Davalı idarenin dava konusu genel düzenleyici işlemleri; kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.

Anayasanın Devletin temel amaç ve görevleri başlığını taşıyan 5. maddesi: “Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır” amir hükmünü taşımaktadır.

Davalı idarenin dava konusu kanun hükmünde kararnamesi ile öğretmen iken bir dizi seçme sınavından ve yetiştirme kursundan geçip ilköğretim müfettişi olan kamu görevlilerinin maddi ve manevi varlığının geliştirilmesi için gerekli koşulları hazırladığından söz edilemeyeceği gibi EK ÖDEME’den yararlandırılmamakla açıkça mağduriyetlerine neden olunmuştur.

2. Davalı idarenin dava konusu kanun hükmünde kararnamesi; eşitlik ilkesi ile de bağdaşmamaktadır.

Anayasanın Kanun önünde eşitlik başlığını taşıyan 10. maddesi: “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

(Ek: 7.5.2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” amir hükümlerine yer vermiştir.

İlköğretim müfettişleriyle aynı hukuksal konumda olanlar; hatta aynı hukuksal konuma gelmemiş olanlar, (örneğin, eğitim kurumları müdür ve müdür yardımcıları) fiilen derse girmemelerine karşın; hem ek ders ücreti hem de ek ödeme alırken ilköğretim müfettişlerinin ek ödemeden yararlandırılmamasının eşitlik ilkesiyle bağdaştığından söz edilemez.

3. Davalı idarenin dava konusu kanun hükmünde kararnamesi; yasa koyucuyu bağlayan Anayasa hükümlerine de aykırıdır.

Anayasanın; Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü başlığını taşıyan 11. maddesi: “Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.

Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz” amir hükümlerine yer vermiştir.

Davalı idare, Anayasanın gerek 10. maddesinde belirlenen eşitlik ilkesine gerekse Anayasanın diğer hükümlerine bağlı kalmadığı ortada iken 11. maddeye uygun düzenleme yaptığından söz edilemez.

4. Davalı idarenin dava konusu kanun hükmünde kararnamesi; çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek ve çalışma barışını sağlamak gibi herhangi bir kaygı taşımamaktadır.

Anayasanın, Çalışma hakkı ve ödevi başlığını taşıyan 49. maddesi: “(Değişik: 3.10.2001-4709/19 md.) Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır” amir hükmüne yer vermesine karşın;

Davalı idare de; ilköğretim müfettişlerinin ağır iş yükü altında bulunduklarını bilmesine karşın; yaşam düzeylerini düzeltmediği gibi aynı hukuksal konuma ulaşamamış eğitim kurumları yöneticilerinden de gelir düzeylerini aşağı düşürerek çalışma barışının bozmuştur.

5. Davalı idarenin dava konusu kanun hükmünde kararnamesi; ücrette adaletin sağlanması kaygısı da taşımamaktadır.

Anayasanın, Ücrette adalet sağlanması başlığını taşıyan 55. maddesi: “Ücret emeğin karşılığıdır.

Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.

(Değişik: 3.10.2001-4709/21 md.) Asgarî ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da gözönünde bulundurulur” amir hükmüne yer vermesine ve; Anayasanın, Andiçme başlığını taşıyan 81. maddesinde: “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.” amir hükmüne yer vermesine karşın; ilçelerdeki, beldelerdeki ve en ücra köylerdeki eğitim kurumlarına rehberlik, teftiş, inceleme, soruşturma ve araştırma işi amacıyla dolaşan ilköğretim müfettişlerinin emeklerinin  karşılığı ücreti; adalet anlayışıyla belirlememiştir. Davalı idarenin bu tutumu; denetim anlayışına karşı olduklarından mı? böyle davranıyorlar sorusunu akla getirmektedir.

6. Davalı idarenin dava konusu genel düzenleyici işlemleri; kanunla düzenlenmesi gereken bir konuyu Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir.

Anayasanın, Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verme başlığını taşıyan 91/1 maddesi: “Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasî haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez” amir hükmüne yer vermesine ve yine Anayasanın, Kamu hizmeti görevlileriyle ilgili hükümler -1. Genel ilkeler başlığını taşıyan 128. maddesi: “Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.

Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir” amir hükmüne yer vermesine karşın; kamu görevlisi ilköğretim müfettişlerinin özlük hakları; olağanüstü hal veya sıkıyönetim hali varmış gibi kısıtlanmıştır.

Dava konusu 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında ilköğretim müfettişlerini mağdur eden kurallar; yukarıda açıklandığı üzere; Anayasanın 5. 10. 11. 49. 55. 81. 91/1. ve 128. maddelerine açık bir biçimde aykırılık oluşturmaktadır.

Açıklanan nedenlerle; Anayasanın Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi başlığını taşıyan 152. maddesinin: “Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddî olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır” hükmü uyarınca İPTALİ amacıyla Anayasa Mahkemesine sunulması gerektiğine inanmaktayız.

C_ Davalı idarenin genel düzenleyici işlemleri hakkında yürütmenin durdurulması gerektiğine inanmaktayız.

Yukarıda açıklanan nedenlerle; Anayasanın 125. maddesinin: “İdarî işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idarî işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir” kuralı ile hukuka aykırı kararın ve işlemin; uygulanması durumunda; davacı Sendika üyelerinin giderilmesi güç ve olanaksız zararları oluşacağından; yürütmenin durdurulması kararı verilmesi için 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunun 27/2 maddesinde yer alan koşullar birlikte gerçekleşmiş olduğundan; dava konusu düzenleyici işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesi gerektiğine inanmaktayız.

 

İSTEM SONUCU :

 

Açıklanan ve yüce mahkemenizin doğrudan göz önünde bulunduracağı nedenlerle; Davacı Sendika üyesi ilköğretim müfettişlerine ek ödeme  verilmemesine ilişkin;

 

1. Resmi Gazetenin 16.08.2008 günlü ve 26969 (mükerrer) sayısında yayımlanan 375

Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının:

 

a) Amaç ve kapsam başlığına taşıyan 1. maddesinin: “Bu Karar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin tutarı ile usul ve esaslarını düzenlemektedir.”

 

b) Dayanak başlığını taşıyan 2. maddesinin: “Bu Karar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

 

c) Ek ödemenin usul ve esasları başlığını taşıyan 4/1 maddesinin: “Ek ödeme, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi ile bu Kararda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.” kurallarının İPTALİNE;

2. Düzenleyici işlemin dayanağı olan 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesinin Ek 3. Maddesinin:

a)  2. fıkrasındaki: “Birinci fıkra kapsamına giren personelden; her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler ile sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan öğretmenler hariç olmak üzere fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücretinden yararlananlara, (…) birinci fıkraya göre ödeme yapılmaz.”

b) 7. fıkrasındaki: “… her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler ile sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan öğretmenler hariç olmak üzere fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücretinden yararlanan memurlara yapılan ödemelerin toplam net tutarının, birinci fıkra uyarınca yürürlüğe konulacak Bakanlar Kurulu kararında kadro veya görev unvanları için belirlenen ek ödemenin net tutarından az olması halinde, bunlara bu fıkrada sayılan hükümlere göre yapılan ödemeler yerine sadece bu madde hükümleri çerçevesinde ek ödeme yapılır” kuralının;

1. Anayasaya aykırılığının ciddi bulunarak, konunun Anayasa Mahkemesine sunulmasına ve İPTALİNE;

2. İşlemler hakkında yürütmenin durdurulmasına;

3. Duruşma istemimizin kabulüne;

4.   Yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalı idareye yükletilmesine

karar verilmesini dilerim. 06.10.2008

 

Davacı Vekili

Av. Esmani KIRMIZI

 Yukarı Geri Ana Sayfa