• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
Ek ders ücreti

 

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

Yürütmenin Durdurulması;

ve Duruşma İstemleri vardır.

 

DAVACI : TEM-SEN

Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası Adına

Genel Başkan Mehmet PINARDAĞ

 

VEKİLİ : Av. Esmani KIRMIZI

İzmir Caddesi Ihlamur Sokak No: 6/44

Kızılay ANKARA

 

DAVALI : T.C. Başbakanlık ANKARA

 

DAVA KONUSU : Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders

Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı olan Esaslara Ek Madde 1:

olarak:

“(1) İl milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü ve

şube müdürlerine haftada 10 saat, ilköğretim müfettişi ve müfettiş

yardımcılarına ise haftada 5 saat daha ek ders ücreti ödenir”

biçiminde düzenleme getiren  24.11.2008-2008/14575 B.K.K’nın 4.

maddesi kuralındaki;

 

1- Davacı Sendika üyesi ilköğretim müfettişlerine haftada 10

saat daha ek ders ücreti ödenmemesine ilişkin “… ilköğretim

müfettişi ve müfettiş yardımcılarına ise haftada 5 saat daha ek

ders ücreti ödenir” tümcesinin İPTALİNE;

 

2- İlköğretim müfettişlerine haftada 10 saat daha ek ders

ücreti ödenmemesine ilişkin düzenleme ile ilgili olarak

yürütmenin   durdurulmasına;

 

3. Bakanlar Kurulunun 2008/14575 sayılı kararının diğer iyileştirmelerdeki gibi 15.08.2008 gününden geçerli olmamasına ilişkin 6. maddesinin: “… bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer” tümcesinin İPTALİNE;

 

3- Duruşma istemlerimizin kabulüne

karar verilmesi istemleridir.

TEBLİĞ TARİHİ : 23.01.2009

 

O  L  A  Y  L  A  R :

1. Davacı TEM-SEN (Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası),  üyelerinin tamamına yakını ilköğretim müfettişi olan (2311 ilköğretim müfettişi üyesi  bulunan) bir sendikadır.

2. Davalı idare, davacı Sendika üyesi ilköğretim müfettişlerine haftada 10 saat daha ek ders ücreti ödenmemesine ilişkin düzenlemeyi; “(24.11.2008-2008/14575 B.K.K’nın 4. maddesi ile eklenen) (1) İl milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürlerine haftada 10 saat, ilköğretim müfettişi ve müfettiş yardımcılarına ise haftada 5 saat daha ek ders ücreti ödenir” (ek: 1/1,2) biçiminde Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders  Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı olan Esasların 1. Ek Maddesi olarak düzenlemiştir.

 

Dava konusu düzenleyici işlem; Resmi Gazetenin 23.01.2009 günlü ve 27119 sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

TEM-SEN, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun 18. maddesi ve Sendika Tüzüğünün 23. maddesi uyarınca üyelerin hukuksal haklarını korumayı amaç edinmiş olup dava konusu genel düzenleyici işlemle üyelerinin menfaatleri ihlal edildiği hukuka ve eşit işe eşit ücret ilkelerine aykırı olması nedeniyle İPTALİNE ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini isteme  zorunluluğu doğmuştur.

Dava konusu olay budur.

 

HUKUKSAL DURUM :

 

Resmi Gazetenin 23.01.2009 günlü ve 27119 sayısında yayınlanan 24.11.2008-2008/14575 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4. maddesi ile getirilen: “(1) İl milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürlerine haftada 10 saat, ilköğretim müfettişi ve müfettiş yardımcılarına ise haftada 5 saat daha ek ders ücreti ödenir” biçimindeki dava konusu genel düzenleyici işlemin ilköğretim müfettişi ve müfettiş yardımcılarına ise haftada 5 saat daha ek ders ücreti ödenir tümcesi; Anayasanın 10. ve 55. maddesine, Devlet Memurları Kanununun 89. maddesine ve 439 Sayılı Yasaya aykırı olması yanında; Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders  Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı olan Esasların 10. maddesi kuralı ile de çelişmektedir.

 

Şöyle ki:

1. Davalı idarenin düzenleyici işlemi; eşitlik ilkesi ile bağdaşmamaktadır.

a) Anayasanın Kanun önünde eşitlik başlığını taşıyan 10. maddesi: “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

(Ek: 7.5.2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.”

b) Davalı idarenin dava konusu kanun hükmünde kararnamesi; ücrette adaletin sağlanması kaygısı da taşımamaktadır.

Anayasanın, Ücrette adalet sağlanması başlığını taşıyan 55. maddesi: “Ücret emeğin karşılığıdır.

Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır” amir hükümlerine yer vermiştir.

İlköğretim müfettişleriyle aynı hukuksal konumda olanlar; hatta aynı hukuksal konuma gelmemiş olanlar, fiilen derse girmemelerine karşın; onlara 10 saat daha ek ders ücreti verilirken; ilköğretim müfettişlerine 10 saat yerine; 5 saat ek ders ücreti verilmesi düzenlemesinin eşitlik ilkesiyle bağdaştığından ve ücrette adaletin sağlandığından söz edilemez.

 

2. Dava konusu genel düzenleyici işlemde adı geçen; İl milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürleri ile ilköğretim müfettişi ve müfettiş yardımcıları ek ders ücretlerini eşit yani 15 saat olarak almakta idiler.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders  Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı olan Esasların Ders Niteliğinde yönetim Görevi başlığını taşıyan 10/B maddesi:  “Bakanlık taşra teşkilâtında görevli; millî eğitim müdürü, müdür yardımcısı, şube müdürü, ilköğretim müfettişi, ilköğretim müfettiş yardımcısı, şef, rehber öğretmen, gezici özel eğitim öğretmeni, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının haftada 15 saati, müdür yetkili öğretmenlerin haftada 3 saati,  ders niteliğinde yönetim görevi sayılır ve ek ders ücreti ödenir” kuralına yer verirken; il milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürlerine 10 saat daha ek ders ücreti vermesi; ilköğretim müfettişlerine 10 saat daha ek ders ücreti verilmemesi hususundaki ayrımcılığı; eşitliğe aykırı düzenlemeyi  anlamak mümkün değildir.

Açıklandığı üzere; dava konusu düzenleyici işlem; Esasların 10/B maddesinin önceden sağladığı eşitliği bozmuştur.

3. İlköğretim Müfettişleri, yasal düzenleme ile belirlenmiş birçok görevi yapmak zorundadırlar.

 

Görev Alanlarının; Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinin 42. maddesinde 12 alan olarak belirlenmesi; ayrıca “Valilikçe uygun görülen diğer okul ve kurumlarla ilgili inceleme ve soruşturma işleri görev alanını oluşturur” denilmek suretiyle görev alanlarının genişletilmesine yönelik açık uç bırakılması; Müfettişlerin Görev ve Yetkilerinin; Yönetmeliğin 43. maddesinde 43 görev olarak sıralanması; Özel Öğretim Kurumları Yasası kapsamında; 300’e yakın özel öğretim programıyla ilgili rehberlik, teftiş denetim, inceleme ve soruşturma yapmaları nedeniyle ağır bir iş yükü altındadırlar.

4. Hiçbir biçimde derse girmeyenlere 10 saat daha ek ders ücreti verilirken; fiilen derse girmek zorunda olan ilköğretim müfettişlerine 10 saat daha ek ders ücreti verilmemesi hukuka ve hakkaniyete aykırıdır.

İlköğretim müfettişleri, gerek mesleki yardım ve rehberlik dönemlerinde gerekse denetim ve teftiş dönemlerinde öğretmenin başarısını saptamak amacıyla; öğrencilerin bilgi, beceri ve kazandığı davranışları ölçmek üzere; her sınıfa 2-6 saat kadar derse girmektedirler. İlköğretim okullarında çoğunluk iki öğretim yapılması nedeniyle sabahçı ve öğleci öğretmenlerin sınıflarına girmek zorunda kaldıkları için bazen günde 10 saate yakın derse girdikleri olmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesinin 21.maddesi de hiç gereği yokken: ”Öğretmenler ile aday öğretmenlerin teftişi en az iki ders saati içinde yapılır” kuralını koymuştur.

Yukarıda ki kurallara göre, ilköğretim Müfettişleri rehberlik ve teftiş görevlerini yürütmek için bir öğretim yılında en az  450-500  ders saati derse girmek zorunda kalmaktadırlar.

 

5. Bu kadar ağır iş yükü altında olan ilköğretim müfettişlerinin durumunu bilen yasa koyucu ile davalı idare, aşağıdaki yasal düzenlemelerle onlara da ek ders ücreti ödeme yoluna gitmiştir.

a) 439 Sayılı Ders Ücretlerine İlişkin Yasanın Ek Madde 1’in 2. ve 3. fıkraları: “Belirtilen kurumlarda öğretmen ve yönetici olarak görev alanlarla diğer eğitim kurumlarında ve Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev alanlardan kimlerin zorunlu ek ders görevi alacağı ve haftalık çalışmalarının ne kadarının zorunlu ek ders görevinden sayılacağı; birden fazla sınıf okutan öğretmenlere verilecek haftalık zorunlu ders görevinin sayısı, öğretmen ve yöneticilere haftada verilecek zorunlu ek ders sayısı ve diğer hususlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi hükümleri uyarınca düzenlenir.

İkinci fıkrada belirtilenlere ilave olarak, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil denetim elemanlarına da ek ders ücreti ödenir” biçimindedir.

 

İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ BU GÖREVE YASALARIN BELİRLEDİĞİ USUL VE ESASLAR ÇERÇEVESİNDE SINAVLA SEÇİLEREK GELMEKTEDİRLER.

Şöyle ki:

 

a) Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 3797 Sayılı Yasa, 53/2 maddesinde: “(Ek: 3/4/1998 – 4359/9 md.) İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı oluşturulur. İlköğretim Müfettişleri en az dört yıl süreli yüksek öğrenimli öğretmenler arasından yarışma sınavı ile yardımcı olarak mesleğe alınırlar. Bu görevde üç yıllık yetişme dönemini takiben yapılacak yeterlik sınavını başaranlar ilköğretim müfettişi kadrolarına atanırlar. İlköğretim müfettişlerinin ve yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulü, nitelikleri, yetişme şekli ve atanmalarına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir” kuralıyla;

b) 4359 sayılı Yasanın: Geçici 4. maddesinin: “Bu Kanunun yürürlüğe konulduğu tarihte ilköğretim müfettişi olarak görev yapmakta olanlar için yeterli sınavı şartı aranmaz. Yardımcı olarak görev yapmakta olanlar bu görevde geçirdikleri süreleri dikkate alınarak hesaplanacak üç yılın sonunda yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

Halen ilköğretim müfettişliği yapmakta olanlardan 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi (A) fıkrası 11 inci bendinden daha önce herhangi bir suretle yararlanmamış olanların kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri bir defaya mahsus olmak üzere bir derece yükseltilir” kuralı uyarınca; ilköğretim müfettişliği girişi zor olan kariyer meslek olmasına karşın; aynı hukuksal konumda hatta daha elverişli ve bir üst hukuksal konumda olan ilköğretim müfettişlerine 10 saat daha ek ders ücreti verilmesi için dava konusu düzenleyici işlemin iptal edilmesi gerektiğine inanmaktayız.

 

6. Bakanlar Kurulunun 2008/14575 sayılı kararının diğer iyileştirmelerdeki gibi 15.08.2008 gününden geçerli olmamasına ilişkin 6. maddesinin: “… bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer” tümcesinin de İPTALİ gerektiğine inanmaktayız.

 

Şöyle ki:

 

Yürürlük tarihi: Resmi Gazetenin 16.08.2008 günlü ve 26969 (mükerrer) sayısında yayımlanan 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemelerle ilgili 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 15.08.2008 tarihinden geçerli olarak uygulamaya konulduğu gibi; ek ödemelerden yararlandırılmayan diğer kamu görevlileri ile ilgili iyileştirmelerin tamamı; 15.08.2008 tarihinden geçerli olarak uygulamaya konulmuştur.

 

Örneğin; Bakanlar Kurulunun 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3. Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye ilişkin Karar ile Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2008/14473 sayılı Kararının yürürlüğe ilişkin 5. maddesinde: “Bu kararın 1’inci maddesi yayımını izleyen ayın 15’inde, diğerleri ise 15.08.2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer” biçiminde getirdiği kuralla; kamu görevlilerinin durumunu iyileştirmeye yönelik 2. 3. ve 4. maddelerin yürürlüğünü 15.08.2008 tarihinden başlatmaktadır.

 

Aynı kapsamda olan iyileştirmelerin birçoğu 15.08.2008 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulurken; dava konusu genel düzenleyici işlemle getirilen iyileştirmenin yayımı tarihi olan 23.01.2009 tarihinden geçerli olmasını karara bağlamak Anayasanın eşitlik ilkesi ile bağdaşmayacağı tartışma götürmeyecek kadar açıktır.

7. Davalı idarenin genel düzenleyici işlemleri hakkında yürütmenin durdurulması gerektiğine inanmaktayız.

Yukarıda açıklanan nedenlerle; Anayasanın 125. maddesinin: “İdarî işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idarî işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir” kuralı ile hukuka aykırı kararın ve işlemin; uygulanması durumunda; davacı Sendika üyelerinin giderilmesi güç ve olanaksız zararları oluşacağından; yürütmenin durdurulması kararı verilmesi için 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunun 27/2 maddesinde yer alan koşullar birlikte gerçekleşmiş olduğundan; dava konusu düzenleyici işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesi gerektiğine inanmaktayız.

 

İSTEM SONUCU : Açıklanan ve yüce mahkemenizin doğrudan göz önünde

bulunduracağı nedenlerle;

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders

Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı olan Esaslara Ek Madde 1:

olarak:

“(1) İl milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü ve

şube müdürlerine haftada 10 saat, ilköğretim müfettişi ve müfettiş

yardımcılarına ise haftada 5 saat daha ek ders ücreti ödenir”

biçiminde düzenleme getiren  24.11.2008-2008/14575 B.K.K’nın 4.

maddesi kuralındaki;

 

1- Davacı Sendika üyesi ilköğretim müfettişlerine haftada 10

saat daha ek ders ücreti ödenmemesine ilişkin ilköğretim

müfettişi ve müfettiş yardımcılarına ise haftada 5 saat daha ek

ders ücreti ödenir tümcesinin İPTALİNE;

 

2- İlköğretim müfettişlerine haftada 10 saat daha ek ders

ücreti ödenmemesine ilişkin düzenleme ile ilgili olarak

yürütmenin   durdurulmasına;

3. Bakanlar Kurulunun 2008/14575 sayılı kararının diğer iyileştirmelerdeki gibi 15.08.2008 gününden geçerli olmamasına ilişkin 6. maddesinin: “… bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer” tümcesinin İPTALİNE;

 

4- Duruşma istemlerimizin kabulüne;

 

5. Yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalı idareye

yükletilmesine

karar verilmesini dilerim. 05.02.2009

 

Davacı Vekili

Av. Esmani KIRMIZI

 Yukarı Geri Ana Sayfa