• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
DANIŞTAY TARAFINDAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ YURTDIŞI TEŞKİLATINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKLE İLGİLİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ.

Sendikamız tarafından Milli Eğitim Bakanlığının Yurtdışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik’in (R.G.:5.7.2014-29051) kimi maddelerine yönelik yürütmenin durdurulması ve iptal istemiyle açtığımız davada sözü edilen Yönetmeliğin 5.maddesinin 1-d bendi hükmüne yönelik olarak yürütmenin durdurulmasına karar verildi.

Açtığımız davada “ yapılacak atamalarda sınav sisteminin tamamen ortadan kaldırıldığı ve bu suretle, temsil yeteneği ve liyakatin tartıma tabi tutulmadan atama merciine ölçüleri belirsiz bir takdir hakkı tanındığı, ölçütü belirsiz bu atamaların kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olduğu, bu düzenlemeyle, bu ve benzeri nitelikteki atamalarda Yargı Yerlerinin (Anayasa Mahkemesi, Danıştay) yerleşik içtihatlarla ortaya koyduğu ölçütlerin tamamının aşılmak istenildiği, bunun da bu kez hak arama hürriyetini kısıtlayacak ve yargı kararlarını etkisizleştirecek bir biçimde Yasama tasarrufu ile yapıldığı, personelin temsil yeteneği ve liyakatinin tartıma tabi tutulmaksızın, atama merciinin “iki dudağı arasına” terk edilerek yapılacak olan atamalara muhatap olması ile keyfiliğin derinleşeceği ve bu şekilde atanacak personelden yeterli verimin alınamayacağı ve bu durumun “kamu görevinin ehil eller ile yürütülmesi” kuralına da aykırı olduğu” gerekçesiyle yönetmeliğin 5.maddesinin 1-d bendi hükmünün yürütmesinin durdurulmasını talep etmiştik.

Danıştay Onaltıncı Dairesi Sayın Başkanlığı E:2015/10972 sayılı dosya üzerinden 12/03/2015 tarihinde verdiği kararında “… Dava konusu Yönetmeliğin 5. maddesinin 1-d bendinde ‘Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak’ hükmüne yönelik yürütmenin durdurulması istemine gelince; / 189 sayılı KHK’nin 11. maddesinde, yurtdışı teşkilatında bir göreve atanacak memurların temsil yeteneğine sahip olmaları gerektiğinin açıkça hükme bağlanmış olması nedeniyle, kapsamdaki personelin seçim ve atanmalarında temsil yeteneğinin aranması zorunlu ise de; dava konusu yönetmeliğin 5/1-d maddesinde sözü edilen temsil yeteneğinin ne şekilde saptanacağının, bir başka anlatımla, temsil yeteneğinin belirlenmesinde hangi ölçüt ve kriterlerin esas alınacağının düzenlenmediği görülmekte olup; madde, bu içeriğiyle, temsil yeteneğinin saptanmasında nesnel olmayan değerlendirmelerin yapılmasına yol açabilecek bir nitelik taşımaktadır. / Her ne kadar davalı idarenin savunmasında; temsil yeteneğinin tespiti ile ilgili hususların, 189 sayılı KHK’nin 11. maddesinin 2. fıkrasında sözü edilen yönetmelikte belirtilmesi gerektiği ifade edilmekte ise de; yukarıda da vurgulandığı üzere, dava konusu yönetmeliğin 5. maddesinin 1-d bendinde bu hususlara ilişken bir düzenlemeye yer verilmediği gibi; davalı idarece, nesnel ölçütlerin benimsendiği önceki yönetmelik hükmünde yer alan düzenlemeden vazgeçilmesinin gerekçelerinin, kamu yararı ve hizmetin gerekleri açısından somut ve hukuken geçerli bir biçimde ortaya konulamadığı da dikkate alındığında, dava konusu Yönetmeliğin 5. maddesinin 1-d bendinde hukuka uyarlık görülmemiştir. / Dava konusu yönetmeliğin 5.maddesinin 1-d bendi hükmünün uygulanması halinde nesnel ölçütler olmaksızın temsil yeteneği konusunda değerlendirme yapılan ilgililerin yurtdışı teşkilatına atanması durumunda telafisi imkânsız zararlar doğacağı açıktır. (…)” demek suretiyle anılan madde hükmüne yönelik olarak yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir.

Bu karar son dönem yurtdışı teşkilatlara yapılan görevlendirme işlemlerinin, nihayette bu görevlendirmeler “temsil yeteneği” tartımı yapılmadan gerçekleştirildiği için, tamamının hukuka aykırı olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştırYukarı Geri Ana Sayfa