• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
Danıştay Yürütmeyi Durdurdu.”Kariyer ve Liyakat Olmazsa Olmaz”

Sendikamız tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinin (R.G.:29009-24/05/2014) kimi maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay 2. Dairesi Sayın Başkanlığı huzurunda E:2016/644 sayılı dosyası üzerinden açılan davada, 10/03/2016 tarihli karar ile Devlet Memurları Hukukunun genel ilkeleri ile yasal düzenleme yapma ilkelerine bir kez daha yoğun bir vurgu yapılarak; yapılacak düzenlemelerde HUKUKİ GÜVENLİK İLKESİ VE HUKUKİ BELİRLİLİK İLKESİNİN gözardı edilmemesi gerektiği, yapılacak düzenlemelerde özellikle Anayasa Mahkemesi’nin 13/07/2015 gün ve E:2014/88, K:2015/68 sayılı kararında yer verilen “… kamu hizmetine alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrımın gözetilemeyeceğine ilişkin kuralın, kamu hizmetine girdikten sonra yürütülecek görevler yönünden de geçerli olduğu” yönündeki kuralın ihmal edilmemesi gerektiği belirtilmiştir.

Danıştay 2. Dairesi Sayın Başkanlığı’na ait E:2016/644 sayılı dosya üzerinden 10/03/2016 tarihinde verilen yürütmenin durdurulması kararında “… kariyer bir görev olan maarif müfettişlerinin amirleri konumunda bulunan maarif müfettişleri başkanlığına görevlendirmede, kariyer ve liyakat ilkeleri ile bu ilkelerin gereklerini oluşturan hizmet süresi ve yeterlilik gibi objektif kriterlere ilişkin koşulların yer alması gerekirken, maarif müfettişleri başkanlığına yapılacak görevlendirmelerde hiçbir koşula yer vermeyen dava konusu Yönetmelik maddesinde kıdem ve liyakat ilkelerine uyarlık görülmemiştir. (…)” denilmiş, Maarif Müfettişliği görevinin kariyer bir meslek olduğu, Maarif Müfettişleri Başkanlığına yapılacak olan görevlendirmelerde KARİYER VE LİYAKAT ilkelerinin “olmazsa olmaz” koşulu olan HİZMET SÜRESİ VE YETERLİLİK gibi objektif kriterlerin mutlak surette araştırılması ve gözetilmesi gerektiği açıkça ifade edilmiş, vurgulanmış Yönetmeliğin 45.maddesinin 1. fıkrasına yönelik olarak yürütmenin durdurulması kararı bu suretle verilmiştir.

Maarif Müfettişleri ile ilgili yeni düzenlemelerin gündemde olduğu şu günlerde kritik bir karar olarak ortaya çıkan bu kararın önemi, mer’i mevzuatımızın en önemli düzenlemelerinden olan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in “Taslak hazırlamada uyulacak ilkeler” başlıklı 4. maddesinde yer verilen “(1) Taslaklar hazırlanırken aşağıdaki ilkelere uyulur: (…) c) Taslaklar hazırlanırken yargı kararları gözönünde bulundurulur. (…)” hükmü uyarınca da bir kat daha artmaktadır. Danıştay’ın E:2016/644 sayılı dosya üzerinden verdiği 10/03/2016 tarihli yürütmenin durdurulması kararının Anayasa’nın 138, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28.maddesi uyarınca en geç 30 gün içinde uygulanması zorunlu olacaktır.

Danıştay’ın yürütmenin durdurulması kararında, dava konusu Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinin (R.G.:29009-24/05/2014) 17.maddenin 2.fıkrasına, 42.maddesinin 2.fıkrasına, yönelik olarak da yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş, dava konusu olan diğer maddelerle ilgili de esastan görüşme devam etmektedir .Yukarı Geri Ana Sayfa