• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
Bakana Talebimizi İlettik

Milli Eğitim Bakanlığı denetim sisteminin iyileştirilmesi ihtiyacından hareketle, son dört beş yılda önemli yasal düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Her yeni düzenleme gibi bu düzenlemelerin de olumlu ve olumsuz sonuçları olmuştur.

Sendikamızın Maarif Müfettişliği Sisteminin Mevcut Durumu, Sorunları ve Sorunların Çözümlerine İlişkin Görüşlerini 

Mevcut Durum

 • Merkez Teşkilatı

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatında Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ana hizmet birimi şeklinde kurulmuştur.

Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, Merkez, yurtdışı ve taşra teşkilatlarının denetimi, inceleme ve soruşturmasıyla yetkilidir.

Rehberlik ve Denetim Başkanlığında kadrolu Maarif Müfettişi yoktur.

 • Taşra Teşkilatı

İl milli eğitim müdürlükleri bünyesinde ve emrinde 81 ilde “Maarif Müfettişleri Başkanlığı” vardır.

Maarif Müfettişlerinin kadroları İllerde bulunan Maarif Müfettişleri Başkanlıklarındadır. ( Tahsis edilen kadro sayısı 5001, kullanılan kadro sayısı 2563’dür.)

 • Merkez teşkilatındaki denetim elemanı ihtiyacı Ankara Maarif Müfettişleri Başkanlığı kadrosunda bulunan ve geçici olarak Rehberlik ve Denetim Başkanlığına görevlendirilen 100 kadar Maarif Müfettişi ile karşılanmaya çalışılmaktadır.

Sorunlar

6528 sayılı Kanun gerekçeleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nda çift başlı teftiş/denetim sisteminden vazgeçilerek, teftiş/denetim birimlerinin birleştirilmesinin amaçlandığı belirtilmesine rağmen fiili olarak çift başlılık sorunu ve başka sorunlar devam etmektedir.

Mevcut uygulamayla ilgili sorunlar:

 • Merkezde Rehberlik Denetim Başkanlığı 81 İlde Maarif Müfettişleri Başkanlıkları olmak üzere 82 başlı denetim sistemi devam etmektedir. Çok başlı denetim sistemiyle ülke genelinde denetim elemanı kaynağı dengeli dağıtılamamakta, etkin ve verimli kullanılamamaktadır.
 • Maarif Müfettişleri Rehberlik ve Denetim Başkanlığının sevk ve idaresinde görev yapmaları gerekirken, il milli eğitim müdürlükleri emrine atandıklarından il müdürlüğü talimatlarına uygun çalışmak zorunda kalmışlardır. Bu durum Müfettişlerin, siyasal baskılardan uzak, profesyonelce, objektif ve  tarafsız olarak görev  yapabilmesini imkânsız hale getirmektedir.
 • Maarif Müfettişleri kanunla Milli Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında denetim inceleme ve soruşturma yapmakla yetkilendirilmiş olmalarına rağmen bu yetkiyi sadece Rehberlik ve Denetim Başkanlığına geçici olarak görevlendirilen 100 kadar Maarif Müfettişi kullanabilmektedir. Geriye kalan 2463 Maarif Müfettişlerinin tamamı sadece bulundukları illerde denetim yetkisiyle sınırlandırılmak suretiyle kısıtlanmışlardır.
 • Rehberlik ve Denetim Başkanlığı’nın doğrudan Bakana bağlı “Teftiş Kurulu Başkanlığı” şeklinde yapılandırılması gerekirken ana hizmet birimleri arasında “Genel Müdürlük” şeklinde yapılandırılmış olması “rehberlik, teftiş, inceleme – soruşturma” görevlerinin icrasını zorlaştırmakta hatta giderek olanaksız hale
 • Bakan sorumluluğu gereği yürütülmesi gereken soruşturmalar ile merkez teşkilatınca yerine getirilmesi gereken denetim hizmetleri, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünden geçici olarak görevlendirilen Maarif Müfettişleri eliyle yürütülmek zorunda kalınmaktadır.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 sayılı Kamu görevlilerinin yargılanmasıyla ilgili kanun başta olmak üzere bazı kanunlardaki Bakanlık Teftiş Kurulları tarafından yerine getirilebilecek görevlerin icrasında sıkıntılar yaşanmaktadır.
 • Görev unvanı, görev alanı, hizmet sınıfı, ek göstergeleri aynı olan Maarif Müfettişlerinin farklı özlük hakları verilerek istihdam edilmeleri, iş verimliliği ve birlikte çalışma motivasyonunu olumsuz etkilemektedir. Aynı işi birlikte yapan Maarif Müfettişleri arasında 2000 TL’yi aşan maaş farkları oluşmuştur. Bakanlık Denetçiliğinden gelen Maarif Müfettişi ortalama 5760 lira alırken, diğer Maarif Müfettişi ortalama 3750 TL maaş almaktadır.

 Çözüm Önerileri

Milli Eğitim Bakanlığında danışma kurulu misyonu bulunan Şuralardan 15., 17.,18. ve 19. Eğitim Şuralarında denetim sisteminin, Merkez teşkilatında birleştirilerek tek çatı altında toplanması, ihtiyaç duyulan yerlerde çalışma merkezleri oluşturmak suretiyle  ülke genelinde yeniden yapılanması gerektiği önerilmiştir. Bu yönde birçok bilimsel araştırmalar yapılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığında; etkin ve kaliteli denetim hizmetinin sunulması, sistemin uyum içerisinde işletilmesi, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması,  inceleme – soruşturma ihtiyacının en verimli şekilde yürütülmesi, denetim elemanlarının mesleki gelişimlerinin teşvik edilmesi için mevcut yapıdaki sorunların çözülmesi gerekmektedir. Bu kapsamdaki önerilerimiz:

 • Merkez teşkilatında Teftiş Kurulu Başkanlığı kurulmalı.
 • Teftiş Kurulu Başkanlığı, Merkez, yurtdışı ve taşra teşkilatlarının denetimi, inceleme ve soruşturmasıyla yetkilendirilmeli.
 • Teftiş Kurulu Başkanlığına 2600 Maarif Müfettişi Kadrosu tahsis edilerek mevcut Maarif Müfettişlerinin tamamı bu kadrolara atanmalı.
 • Ülke genelinde ihtiyaç duyulan illerde Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlı çalışma merkezleri oluşturularak, illerdeki okul ve eğitim kurumlarına tarafsız, objektif ve daha donanımlı hizmet sunma imkânı sağlanmalı.
 • Maarif müfettişliğine, yardımcılıktan başlanılarak, maarif müfettiş yardımcısı, maarif müfettişi ve maarif başmüfettişi şeklinde kariyer basamakları getirilmeli.

Şekliyle Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi AVCI’ ya yeniden ilettik.

        Yukarı Geri Ana Sayfa