• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
Atama Klavuzu İptali

 

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

 

Yürütmenin Durdurulması ve Duruşma İstemlidir.

 

DAVACI : TEM-SEN

Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası Adına

Genel Başkan Mehmet PINARDAĞ

 

VEKİLİ : Av. Esmani KIRMIZI

İzmir Caddesi Ihlamur Sokak No: 6/44

Kızılay ANKARA

 

DAVALI : Milli Eğitim Bakanlığı

 

DAVA KONUSU : Davalı idarenin genel düzenleyici işlemi olan

1. 2008 İlköğretim Müfettişlerinin İller Arası Yer Değiştirme

Kılavuzunun İLKELER başlığını 2/c maddesi ile

2. Mili Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları

Yönetmeliğinin Bölge Hizmeti başlığını taşıyan 52. maddesinin 2.

ve 3. fıkrasının birinci tümcesinin iptali ile yürütmenin

durdurulması ve duruşma istemleridir.

 

ÖĞRENME TARİHİ : 05.04.2008

 

OLAYLAR :

 

1. Davalı idare, 05.04.2008 tarihinde kendi sitesinde yayınladığı; 03.04.2008 günlü ve 21176 sayılı onayla uygulamaya koyduğu 2008 İlköğretim Müfettişlerinin İller Arası Yer Değiştirme Kılavuzu adı altında bir düzenlemeye gitmiştir. Kılavuzun İLKELER başlığını taşıyan 2/c maddesinde: “İlköğretim müfettişlerinin 01.01.2006 tarihinden önceki Devlet memurluğunda geçen hizmet sürelerinin değerlendirilmesinde; bir hizmet bölgesinde çalışılan sürenin çalışılması gereken süreden fazla olması durumunda, fazla olan sürenin öncelikle görev yapmadığı bir alt hizmet bölgesinde değerlendirilmesi, bu değerlendirme sonucunda alt bölge hizmetlerinden artan süreler varsa çalışılması gereken bir üst bölgeden sayılması;” kuralını getirmiştir. (ek: 1/1-7);

 

Davacı sendikanın üyesi olan ilköğretim müfettişlerinden 01.01.2006 tarihi itibariyle 21 yılını doldurmamış, ancak yer değiştirme suretiyle atamanın yapılacağı; Temmuz 2008 itibariyle 21, 22, 23 yıl; hatta 24 yıla yakın hizmeti bulunanlar, davalı idarece zamanında zorunlu hizmet bölgelerine atanmadıkları için ve 01.01.2006 tarihinden sonraki hizmetleri hiçi sayılarak 2 yıl 7 ay çalışma süreleri değerlendirmeye alınmayacağından mağdur edileceklerdir.

2. Davalı idare, dava konusu Kılavuzun İLKELER başlığını 2/c maddesini; yine dava konusu ettiğimiz Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinin Bölge Hizmeti başlığını taşıyan 52. maddesinin 2. fıkrası ile 3. fıkrasının birinci tümcesine dayandırmaktadır.

 

Yönetmeliğin 52/2 maddesi: “Her hizmet bölgesinde öngörülen süre kadar çalışılması esastır” 52/3 maddesinin birinci tümcesi de: “Müfettişler, hizmet bölgeleri itibariyle toplam zorunlu çalışma sürelerini dolduruncaya kadar her hizmet bölgesinde görev yapmakla yükümlüdürler” biçiminde bir kural getirmiştir.

 

Dava konusu her iki genel düzenleyici işlem; Anayasa’nın eşitlik ilkesine; Devlet Memurlarının Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğe ve Danıştay Kararlarına aykırı olduğunu düşündüğümüzden iptalini ve yürütmenin durdurulmasını sağlamak amacıyla dava açma zorunlu olmuştur.  Dava konusu olay budur.

HUKUKSAL DURUM :

Dava konusu 2008 İlköğretim Müfettişlerinin İller Arası Yer Değiştirme Kılavuzunun İLKELER başlığını 2/c maddesi ile Kılavuzun dayanağı olan Mili Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinin Bölge Hizmeti başlığını taşıyan 52. maddesinin 2. fıkrası ile 3. fıkrasının birinci tümcesi hukuka ve yasal düzenlemeye aykırıdır.  Şöyle ki:

1. Anayasa’nın Kanun Önünde Eşitlik başlığını taşıyan 10/2 maddesinin belirlediği: “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. (Ek: 7.5.2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar,” amir hükmü, kanun önünde herkesin eşit sayılmasını; hiçbir zümreye imtiyaz tanınmamasını; devlet organları ve idare makamlarının bütün işlemlerinde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmesini kurala bağlamışken; davalı idare, genel düzenleyici işlemleriyle; aynı görevi yürüten 01.01.2006 tarihinden önce 21 yılını dolduran ilköğretim müfettişleri ile aynı tarihte 21 yılını dolduramayan ilköğretim müfettişlerini ayrı bir zümre olarak değerlendirerek, 01.01.2006 tarihinden önce 21 yılını tamamlayanları imtiyaz tanıdığı gibi 01.01.2006 tarihinde 21 yılını doldurmayanlar (örneğin; 01.01.2006 tarihinde 20 yıl 11 ay 29 gün hizmeti olanlar) bundan böyle 40. hizmet yılını çalışıyor olsa da; Bakanlık onu istediği bölgeye/il’e  gönderecektir.

Davalı idare, aynı bölgede yıllarca fazla çalışmasına ses çıkarmamış; atamaları zamanında yapmamış; Yönetmeliğin yüklemiş olduğu sorumluluğu zamanında yerine getirmemiş; atama tarihi itibariyle 21 yılını doldurmayı yeterli görmeyerek; “ben seni istediğim zaman atarım, atarken de 01.01.2006 tarihi itibariyle 21 yılını doldurup doldurmadığına bakarım” gibi hukuka ve hakkaniyete aykırı; keyfi düzenlemeler yapmıştır.

Açıklanan nedenlere hukuka aykırı işlemin iptal edilmesi gerektiğine inanmaktayız.

 

2. Her iki genel düzenleyici işlem; Devlet memurlarının atamalarında çerçeve yönetmelik niteliği taşıyan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin Zorunlu Çalışma Süresinin Doldurulması başlığını taşıyan 16. maddesinin: “Memurun bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini doldurmasına rağmen, atanacağı bölgede kadro bulunmaması nedeniyle atamanın yapılamaması hallerinde, bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresinden fazla geçen süreler, (1. Bölge hariç) bir üst bölgedeki zorunlu çalışma süresinden indirilir” kuralına da aykırıdır.

Çerçeve Yönetmelik, zorunlu çalışma süresini sınırlı tutmasına; bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresinden fazla geçen süreleri, (1. Bölge hariç) bir üst bölgedeki zorunlu çalışma süresinden saymasına karşın; bu sınırın hangi tarihten öncesi için geçerli olacağına ilişkin bir tarih belirlememiştir. Davalı idare ise sınır koyduğu gibi 01.01.2006 tarihinden sonra; bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresinden fazla geçen süreleri de hiçbir biçimde bir üst bölgedeki zorunlu çalışma süresinden saymamaktadır.

Bu durumda davalı idare, 01.01.2006 tarihini sınır koyması nedeniyle ve atama tarihi olan Temmuz 2008 tarihi itibariyle 21 yılını dolduranları da zorunlu çalışma süresini tamamlamamış diye atayabileceği için dava konusu düzenleyici işlemler çerçeve yönetmeliğe aykırıdır.

 

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin Özel Yönetmelikler başlığını taşıyan 28. maddesi de: Kurumlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde halen görevde bulunan memurların geçmiş hizmetlerinin bu Yönetmelik çerçevesinde nasıl değerlendirileceğini ve bu Yönetmeliğin çeşitli maddelerinde kurumlarca tespiti öngörülen diğer hususları kapsayan özel Yönetmeliklerini Devlet Personel Dairesinden olumlu görüş alınmak sureti ile çıkarırlar. Özel Yönetmeliklerde bu Yönetmeliğe aykırı hükümler yer alamaz. Ancak, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri ile Emniyet Hizmetleri sınıflarına dahil memurlar hakkında kendi özel yönetmeliklerinin uygulanmasına devam edilir”  kuralına yer vermiştir.

Dava konusu Kılavuz ile dayanağı olan yine dava konusu Yönetmelik kuralı, üst norm olan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğinin 28. maddesine de açıkça aykırıdır.

Şöyle ki:

 

Danıştay Onbirinci Dairesi 10.03.2006 günlü, E: 2003/4284, K: 2006/1102 sayılı kararının: “Yasaların uygulanmasını göstermek için çıkartılan tüzük, yönetmelik ve talimatların dayalı oldukları yasalara aykırı düzenlemeler taşıyamayacağı İdare Hukuku ilkelerinden olup düzenleyici işlemin dayanağı olan üst norm kuralına aykırı olması durumunda, bu düzenleme iptal edilmemiş ya da iptali istenilmemiş olsa bile bu düzenlemeye dayalı olarak tesis edilen bireysel işlemlerin hukuka uygunluk denetiminin yapılabileceği tabiidir.

209 sayılı Yasanın yukarıda anılan 5. maddesinde, personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerden yapılacak ek ödemeler konusunda “o birimde görevli personel” olması yeterli görülmüş, anılan personelin kadrosunun ait olduğu kurum açısından herhangi bir ayrıma yer verilmemiştir.

Dolayısıyla idarece bir üst norm olan Yasa hükmü gözetilmeksizin, Yasada öngörülmeyen bir sınırlamanın bir alt norm kuralı olan Yönerge ile getirilmesinde ve aynı birimde görevli personel arasında ayrım yapılarak kadrosu Bakanlığa ait olmayan personelin ek ödemeden faydalandırılmaması sonucunu doğuran düzenlemeye dayalı olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmayıp bu işlemin iptali istemiyle açılan davayı reddeden idare mahkemesi kararında yasal isabet görülmemiştir,” biçiminde bir gerekçeyle; yani alt normun üst norma aykırılığı nedeniyle idare mahkemesi kararını bozmuştur.

 

Yine Danıştay İkinci Dairenin, 27.03.2006 günlü, E: 2004/2524, K: 2006/970 sayılı; Onüçüncü Dairenin, 20.01.2006 günlü, E: 2005/3575, K: 2006/253 sayılı; Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunun, 21.03.2006 günlü, E: 2003/49, K: 2003/29 sayılı kararlarında benzer gerekçelerle alt normun üst norma aykırı olamayacağını kararlarına gerekçe yapmıştır.

 

3. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği 08.08.2006 tarihinde değiştirilerek dava konusu kural konulmuştur.

Bu kural, konulmadan önce yani 01.01.2006 tarihinden önce ilköğretim müfettişliğine atananların; atandıkları dönemdeki mevcut yasal düzenleme ile kazanılmış hakları yok sayılmaktadır.

Halbuki;

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu YD. İtiraz No: 2003/1390 sayılı kararında: “… bu düzenleme ile belirlenen esaslar dahilinde ihdas edilen yeni usulün işlem tarihinden itibaren hüküm ifade etmesi gerekmesine karşın, geriye dönük olarak hüküm ifade edeceğinin öngörülmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir” biçiminde bir gerekçe ile iptali istenilen ibareye yönelik kısmın yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Açıklanan nedenlerle hukuka aykırı düzenleyici işlemlerin iptal edilmesi gerektiğine inanmaktayız.

 

Dava konusu düzenleyici işlemlerin yürütülmesinin durdurulması gerekir.

 

İdari Yargılama Usul Kanununun 4001 sayılı Kanunla değişik 27. maddesinin 2. fıkrası: “Danıştay veya İdare Mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler” kuralını taşımaktadır.

 

Açık bir biçimde usule ve hukuka aykırı dava konusu genel düzenleyici işlemlerin, uygulanması durumunda davacı sendika üyesi ilköğretim müfettişlerinin kişiliğinde derin yaralar açacaktır. Bu yaralar nedeniyle oluşan zarar, hiçbir biçimde giderilemeyecek türden manevi zararlardır. Öte yandan görevini yapmaktan, üstelik üstün objektif olarak yapmaktan başka bir suçları olmamasına karşın, dava konusu işlemle meslek kamuoyunda sanki önemli bir suç işlemiş ya da başarısız olmuş da yer değiştirme suretiyle atanmaları cezalandırılmış gibi görülüp değerlendirilmesine yol açacaktır.

 

Bu tür zararlar sayılamayacak kadar çoktur. Örneğin ayrıcalıklı zümre yaratıldığı duygusuna kapılacaklar ve atama tarihi itibariyle 21 yılın üzerinde hizmeti olmalarına karşın; Temmuz 2008 ayında atamaları yapılacağı için maddi manevi yönden telafisi güç ve imkansız zararları oluşacaktır. Açıklanan nedenlerle söz konusu genel yazının ivedilikle yürütülmesinin durdurulması gerektiğine inanmaktayız.

 

Açıklanan nedenlerle; davalı idarenin genel düzenleyici işleminin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmezse; üst norm kadrolarını hiçe sayan birçok uygulamanın da önü açılmış olacaktır.

 

İSTEM SONUCU : Açıklanan ve yüce mahkemenizin doğrudan göz önünde                                                 bulunduracağı nedenlerle; davalı idarenin:

1. 2008 İlköğretim Müfettişlerinin İller Arası Yer Değiştirme Kılavuzunun İLKELER

başlığını 2/c maddesi ile,

2. Mili Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinin Bölge

Hizmeti başlığını taşıyan 52. maddesi 2. fıkrası ile 3. fıkrasının birinci tümcesinin iptaline,

3. Genel düzenleyici işlemlerin yürütülmesinin durdurulmasına;

4. Duruşma istemimizin kabulüne;

5. Yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalı idareye yükletilmesine;

karar verilmesini dilerim.  20.05.2008

 

Davacı Vekili

Av. Esmani KIRMIZI

 Yukarı Geri Ana Sayfa