• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
ANAYASA MAHKEMESİ 2014/88 E., 2015/68 K. VE 13.07.2015 T. SAYILI KARARI İLE MAARİF MÜFETTİŞLERİ ARASINDAKİ FİİLİ EŞİTSİZLİĞE SON VERDİ

Anayasa Mahkemesi Sendikamız mensuplarını yakından ilgilendiren Yasa değişikliklerini görüşerek karara bağladı. Yüksek Mahkeme yeniden yapılandırılan Milli Eğitim Bakanlığı denetim sistemindeki değişikliklere ilişkin Yasa hükümlerinin iptali istemini reddetti.

Yüksek Mahkeme, 6528 sayılı Kanunun, 652 sayılı KHK hükümlerinde değişiklik yapan, 25. maddesinin 7 ve 8; 26/d; 27. maddesinin 3 ve 7. fıkralarının Anayasa’ya aykırı olmadığına hükmetti.

Kararın gerekçesinde, “… Belirli düzeyde ve nitelikte öğrenim, belli yaş ve özel giriş koşulları gerektiren, bir yarışma sınavı ile girilen, içinde kendine özgü ilerleme ve yükselme basamaklarının bulunduğu, ilerleme ve yükselmenin ehliyet, kıdem, özel eğitim ve yetişme koşullarına bağlandığı meslek sınıfları, “kariyer meslek” olarak adlandırılmaktadır. Müfettişlik mesleği de bu anlamda “belirli bir öğrenim”e sahip olanların müfettiş yardımcılığı sınavı sonucunda girilebildikleri ve belirli süreli bir “meslek içi eğitim”den sonra yapılan “yeterlik sınavı”nda başarı gösterilerek başlanılan kariyer bir meslektir. (…)” demek suretiyle Maarif Müfettişliği unvan ve görevinin kariyer meslek olduğunu,

“… 6528 sayılı Kanun’un 17. maddesinin gerekçesinde, “Bilindiği üzere, Millî Eğitim 14 üncü, 15 inci ve 17 nci Şura Kararlarında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonunun 1993 tarihli raporunda ve eğitim bilimi alanındaki araştırmalarda denetimde bütüncül yaklaşım önerilmektedir. Ayrıca denetim birimlerinin tek çatı altında birleştirilmeleri kamu kaynaklarının daha etkili ve verimli kullanılmasını sağlayacaktır.” denilmiş, TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunca da Bakanlık merkez teşkilatında yer alan Millî Eğitim Denetçileri ile taşra teşkilatında görev yapan il eğitim denetmenlerinin aynı kadroda birleştirilmesiyle maarif geleneğine uygun olarak Maarif Müfettişliğinin oluşturulduğundan söz edilmiştir. (…) Belirtilen gerekçelerle, rehberlik ve denetim hizmetlerinde kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla söz konusu düzenlemenin yapıldığı anlaşılmaktadır. (…) demek suretiyle, Teftiş/denetim sistemindeki çift başlı uygulamanın kaldırılmasının yeniden yapılanmanın zorunlu bir sonucu olduğunu,

“… Kuruluşların yeniden yapılanması, mevcut bazı görevlerde bulunanların kadrolarının iptal edilmesi ve başka kadrolara atanmaları bakımından hukukî ve fiilî bir zorunluluk oluşturabilecektir. (…) Rehberlik ve denetim hizmetleri yönünden teşkilat yapısı değiştirilen Millî Eğitim Bakanlığının Millî Eğitim Denetçisi ve İl Eğitim Denetmeni kadrolarında görev yapan kamu görevlilerinin görevlerinin sona erdirilerek Maarif Müfettişi kadrolarına atanmış sayılmalarının öngörülmesi, yeniden teşkilatlanma sonucu ortaya çıkan hukukî ve fiilî zorunluluklardan kaynaklanmaktadır. Buna göre, söz konusu işlemin sebep unsuru, Millî Eğitim Bakanlığının rehberlik ve denetim hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak yeniden teşkilatlanması olup yürürlükte bulunan kanunlara dayanılarak ve kamu görevlisinin öznel durumu dikkate alınarak idarece tesis edilen naklen atama işlemlerinden tamamen farklıdır. (…) Maarif müfettişleri arasında bir ayrım gözetilmediği ve maarif başmüfettişi kadrosu öngörülmediğinden, millî eğitim başdenetçilerinin maarif müfettişi olarak atanacaklarının öngörülmesinde de bu kişiler yönünden kazanılmış hak ihlali söz konusu değildir. (…)” demek suretiyle Maarif Müfettişi adı altında bütünsel bir denetim yapısına kavuşturulan sistemde, fiiliyatta oluşan “Bakanlık Müfettişi/Bakanlık Denetçisi” ile “İlköğretim Müfettişi/İl Eğitim Denetmeni” ayrımının kaldırıldığını

Açıkça vurgulamıştır.

Diğer yandan

Sendikamızın Danıştay İkinci Dairesi Sayın Başkanlığı’na ait E:2014/6323 sayılı dosya üzerinden“ Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği’nin 5, 7, 10/1, 14/1-b, 17, 22/5, 36/1, 38/6, 40/1-8, 41/5, 42, 43, 44, 45/1, 46/1-b, 58/2-3 Maddeleri, 65/1’de Yer Verilen “ahlaki” İbaresi İle Maddenin 2. Fıkrasında Geçen “ahlaki” ve “veya müfettiş raporu” İbareleri, 66.Maddede Yer Verilen “ile müfettişlikle bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar” İbaresine, Geçici 2. Maddesinin 2. Fıkrası ve Geçici Madde 3’ün 1. Fıkrasına Yönelik Yürütmenin Durdurulması ve İptal” istemiyle açtığı davada, Yüksek Dairece 16.10.2014 tarihinde dava konusu Yönetmeliğin dayanaklarından olan “… 6528 s.K.’nun 17 ve 23.maddelerinin Anayasa’ya aykırılığı iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne itiraz başvurusu yapıldığı ve itiraz başvurusunun beklenilmesine” yönelik olarak ara karar kurulmuştu. Anayasa Mahkemesi’nce Yüksek Dairenin yaptığı bu başvuru da reddedilmiş olup, Danıştay huzurunda açılan davanın görüşülmesi devam etmektedir.

 

Anayasa Mahkemesi Gerekçeli Karar 1

Anayasa Mahkemesi Gerekçeli Karar 2Yukarı Geri Ana Sayfa