• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
AÇTIĞIMIZ DAVADA DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLATINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNA KARAR VERDİ

Sendikamız tarafından 16 Aralık 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yurtdışında görevlendirilecek eğitim ataşeleri ve eğitim müşavirlerinin seçimine ve atanmalarına yönelik usul ve esaslar belirlendiği  Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliğin  6, 7/1, 12/e ve 19/2 hükümlerine yönelik olarak “yurtdışı görevlere atanacaklar kapsamından öğretmenlerin çıkarılmış olması,  Milli Eğitim Denetçilerine oranla İl Eğitim Denetmenleri yönünden hak kaybına sebep olacak eşitlik ilkesine aykırılık yaratacak nitelikte düzenlemelere yer verildiği, Yönetmeliğin dayanak Kanun maddeleri ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa aykırı bir düzenleme olarak ortaya çıktığı ve  MEB’nın sözü edilen Yönetmeliği çıkarma yetkisi / tesis etme yetkisinin olmadığını ileri sürerek ” yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay huzurunda dava açtığımızı daha önce kamuoyumuzla paylaşmıştık.

Danıştay İkinci Dairesinin 16/03/2012 günlü E:2012/162 sayılı kararıyla Yönetmeliğin 6. maddesi ile 12. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi yönünden yürütmenin durdurulması istemimizin reddine 7. maddesinin 1. fıkrası ile 19.maddesinin 2. fıkrası yönünden yürütmeyi durdurma istemimizin yürütmesinin durdurulmasına karar vermesi üzerine bu karara İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde itiraz ettik.

İtirazımız neticesinde

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2012/589 sayılı dosya üzerinden 18.02.2013 tarihinde  “Bir kanun veya KHK hükmü ile belirli bir konuda yönetmelik çıkarma yetkisine sahip olan merci belirlendiğinde, kapsamda bulunan diğer idari mercilerin aynı alanda anayasanın 124. maddesinde genel hükümden bahisle, ayrıca düzenleme yapma yetkileri bulunduğundan söz etmeye hukuken olanak bulunmamaktadır. Zira, anayasanın anılan hükmü genel olarak idarenin düzenleme yapma yetkisine işaret eden bir kural olup; kanunla yetkili merciin gösterildiği hallerde, aynı konuda birden çok idari otoritenin yönetmelik çıkarma yetkisi bulunabileceği sonucunu doğuracak biçimde yorumlanamaz. Öte yandan, 189 sayılı KHK hiçbir istisnaya yer vermeksizin, kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatına ilişkin hükümler getirmektedir. Anılan KHK Bakanlar Kurulu’na da istisna getirme konusunda bir yetki tanımamıştır. Dolayısıyla; Bakanlar Kurulu’nca çıkarılacak yönetmelikte kimi kurum ve kuruluşların kapsam dışı bırakılmasına ve yönetmelikte yer alan bazı idareleri kapsam dışına çıkaran kurallara da hukuken itibar edilmesine olanak bulunmamaktadır. Uyuşmazlık bu çerçevede değerlendirildiğinde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu hususta ayrı bir yönetmelik çıkarma yetkisinin bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.”denilerek itirazımızın kabulüne, yönetmeliğin 6.maddesi ile 12. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendininde yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Karar değerlendirildiğinde;

Kararnamenin üzerine yönetmelik çıkartarak kendi usul ve esaslarını belirleyen yalnızca MEB’nın değil diğer tüm Bakanlıkların ve  idarelerin yurtdışı görevler ile ilgili olarak Yönetmelik düzenlemeye yetkili olmadıkları, buna rağmen yönetmelik tanzim edilmiş ise yapılan işlemlerin  yok hükmünde olduğu sonucuna da ulaşılmaktadır.

Karar İçin TıklayınızYukarı Geri Ana Sayfa