• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
ACİLEN MİLLİ EĞİTİM UZMANI ALIMI DURDURULMALIDIR

 

“MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EĞİTİM UZMANLIĞI SINAV KILAVUZU 2015” isimli düzenlemeye dayalı olarak yapılacak olan 75 kişinin “Milli Eğitim Uzmanı” kadrosuna atanmasına ilişkin işlemlerin derhal durdurulması gerekir.

6528 sayılı MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’un 25.maddesi ile 652 s. KHK’ya “Geçici Madde 10” eklenmiş ve bu geçici maddeye göre “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde; bir defaya mahsus olmak ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığına ait bölümünde yer alan Millî Eğitim Uzmanı unvanlı” personel alınacağı hüküm altına alınmıştır. Aktarılan hükmün lafzında “Milli Eğitim Uzman Yardımcısı” değil ve fakat doğrudan “Milli Eğitim Uzmanı” alınacağı belirtilmiştir. 6528 s.K. ile 652 s.KHK’ye eklenen geçici madde 10 yönünden, geçici madde 10’nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde ve bir defaya mahsus olmak üzere getirilen sözde kısıt, hem geçici madde 10’u ve hem de doğrudan bu maddeye dayalı olarak tesis edildiği anlaşılabilen “MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EĞİTİM UZMANLIĞI SINAV KILAVUZU 2015” isimli düzenlemeyi Anayasa ve normlar hiyerarşisinde yer alan diğer normlara uyarlı hale getirmemektedir. Başka bir ifadeyle hem geçici madde 10 ve hem de Kılavuz, başta Anayasa olmak üzere diğer normlara aykırıdır. Kılavuz etkili ve yürürlü mevzuat bağlamında, iptale yazgılı olduğu için, 75 kişinin mağduriyetine de sebep olacaktır.

2015 Kılavuzu, gerçekten de zaman kaybetmeksizin ve henüz sözü edilen 1 yıllık süre dolmadan, bu sürenin dolmasına pek az bir süre kalmışken yayımlanmıştır.

2015 Kılavuzu, Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı için değil ve fakat doğrudan 75 adet Milli Eğitim Uzman kadrosunun alımı için yayımlanmıştır. Kılavuz’da 75 kişi için öngörülen “sınav koşulları” incelendiğinde  kamuoyunda; bu 75 kişinin neredeyse isim isim önceden saptandığı, “sınav” olarak açıklanan işlemlerin ise, yapılan iş’e yasal zemin hazırlama gayreti olduğu algısı oluşmuştur.

Kamuoyunun da malumu olduğu üzere Resmi Gazete’nin 30 Mart 2012 tarih ve 28249 sayılı nüshasında “Milli Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliği” isimli bir yönetmelik yayımlanmıştır. Yönetmeliğin “Amaç” başlıklı 1.maddesinde Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, Millî Eğitim Uzmanlığına atanmaları ile Millî Eğitim Uzman Yardımcıları ve Millî Eğitim Uzmanlarının görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.” denilmiş, “Kapsam” başlıklı 2.maddesinde ise Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığında istihdam edilecek Millî Eğitim Uzman Yardımcıları ve Millî Eğitim Uzmanlarını kapsar.” denilmiştir. Yönetmeliğin tamamı incelendiğinde de görüleceği üzere, Milli Eğitim Uzmanı değil Milli Eğitim Uzman Yardımcısı olmak isteyen bir personel, koşulları Kılavuza oranla daha “objektif” belirlenmiş sınavlara girmek, bu sınavları kazanmak ve bundan sonra belirli bir süre yetiştikten/yetiştirildikten sonra “Uzman yardımcılarından yeterlik sınavında başarılı olan ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgarî (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye uzman yardımcılığı süresi içerisinde veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olanlar uzmanlığa” (Milli Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliği Uzmanlığa atama, md 24) atanabileceklerdir. Yönetmelik bu yönde bir düzenleme içermesine rağmen, Kılavuz tüm bu düzenlemeyi bertaraf ederek doğrudan Milli Eğitim Uzmanlığı kadrosuna atama koşullarını indirgeyerek yok sayabilmiş, bu koşulları tamamen kaldırmıştır.

Ülkemizde uzmanlık gerektiren kamu görevlerine atanma ve bu mesleklerde yetiştirme yöntemi “kariyer meslek” uygulaması esasları üç temel üzerine oturtularak gerçekleştirilmektedir.

1-Göreve atanmak için başvuran adaylar arasından objektif kriterlere göre yarışma sınavının yapılması

2-Yardımcı olarak en az üç yıl süreyle meslekle ilgili teorik ve uygulamalı eğitim alması

3-Yeterlilik döneminde başarılı olan yardımcıların tam yetkili ve yeterli uzman olarak asıl görevlerine atanması

Kariyer meslek uygulaması sadece mesleğe giriş sınavından ibaret olmayıp yardımcılık süresi ve yeterlilik sınavı bu sistemin ayrılmaz unsurlarıdır.

Durum böyle iken, Milli Eğitim Uzmanlığına Uzman Yardımcılığından yetiştirme yanında  yardımcılık evresini devreden çıkararak doğrudan  Milli Eğitim Uzmanlığına atama yapılması, Milli Eğitim Uzmanlığına girişte fırsat eşitliğini ve adaleti ortadan kaldıracak, mesleğin icrasında ciddi sıkıntılar yaşanmasına sebebiyet verecektir.

Aynı görevi yürütecek ve aynı yetkileri kullanacak iki uzmandan biri üç aşamalı bir süreçten sonra mesleğe atanacak iken; diğerinin sadece objektif de olmayan bir sınavı geçerek  doğrudan uzmanlığa atanması hakkaniyet ilkesiyle bağdaşmayacak, aynı işi yapacak kişiler arasında mesleki birliktelik anlayışıyla ekip çalışması yapılamayacak, çalışma barışı bozulacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı ilk defa 2013 yılında Milli Eğitim uzman yardımcısı almış ve alınan bu kişiler henüz uzman yardımcılığı görevini yürütmektedirler ve onlar “uzman” olmayı, bu yönde yeterlik sınavını başarmayı beklerken Kılavuz üzerinden “uzman” olanlarla birlikte çalışmak zorunda kalacaktırlar.

Kişilerin tek bir sınavla, uzmanlığın gerektirdiği mesleki yetkinliğe (bilgi, beceri ve tecrübe) sahip oldukları varsayılarak uzmanlığa atanacağı, uzman görev ve yetkilerini vererek bakanlığın önemli iş ve işlemler ile ilgili çalışmalar yapmak için görevlendirileceği düşünüldüğünde bu durum kamu yararı açısından kabul edilebilir bir durum değildir.

Resmi yazıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na da bildirilmiştir. Yukarı Geri Ana Sayfa