• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
8-ADAY MEMURLARLA İLGİLİ YARGI KARARLARI

8-ADAY MEMURLARLA İLGİLİ  YARGI KARARLARI

 

1-Yetersizliği  tespit olunmadan daha önce bir siyasi partinin mensubu olmak yüzünden stajer  öğretmenin görevine son verilmesi kanuna aykırıdır.

(Danıştay 5.D.1966/4023 sayılı karar)

 

2-Memuriyetle bağdaşmayan tutum ve davranışları saptanan bu eylemleri nedeniyle disiplin cezası verilen davacının,adaylık süresinin dolması beklenmeden görevine son verilmesinde mevzuata aykırılık olmadığı.

(Danıştay 5.D. Esas: 1990/3713 ; Karar:1990/1812)

 

3-Aday memurlar için 657 sayılı yasanın 56.maddesi uygulanması gerekirken,125.maddenin uygulanmasında isabet bulunmadığı.

(Danıştay 8.D. Esas:1991/1603 ; Karar: 1992/705)

 

4-Tayinine ilişkin kanuni işlem tekemmül etmeyen kimse,ceza kovuşturmasında memur sıfatını kazanamaz ve dolayısıyla da işlediği suçlardan dolayı hakkındaki soruşturma ve kovuşturma,MMHK ‘na göre sürdürülemez.

(Danıştay Ceza Genel Kurulu 10.02.1973 gün Esas:525 ; Karar : 796

 

5-Aday memurların yetiştirilmesine ilişkin genel yönetmeliğin 18,19.maddelerinde öngörülen kurallara aykırı olarak gerçekleştirilen temel eğitim programı veya hazırlayıcı eğitim programı sonunda yapılan sınavlarda başarısız sayılan ilgilinin görevine son verilemeyeceği.

(Danıştay 12.D.Esas:1996/1891,Karar:1998/2571)

 

6-İki yıllık süre sonunda asaletinin onaylanmasına engel durumu bulunmayan ve idarece iki yılın sonunda görevine son verilmesinde gerekli kılacak saptamalarda bulunmaksızın memurluk statüsünü sürdüren davacının asil memur unvanını kazandığının kabulü gerektiğinden hakkında 657 sayılı yasanın 56 ve 57.maddelerinin uygulanamayacağı

(Danıştay 12.D.Esas:1998/2011,Karar:1998/2434)

 

7-Stajer öğretmen olarak görev yapan davacının adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumların tespiti halinde hakkında 657 sayılı yasanın 56 ve 57.maddelerine göre işlem yapılabileceği

(Danıştay 12.D.Esas:1995/6387,Karar:199/673 )

 

8-657 sayılı kanunun 84.maddesi gereğince askerlik hizmetinde geçen sürelerin adaylık süresini doldurduktan sonra memuriyet hizmeti gibi değerlendirilerek davacının derece ve kademesinden sayılacak olması nedeniyle askerlik hizmeti sırasında yürürlüğe giren 458 sayılı KHK den yararlandırılması gerektiği.

(Danıştay 5.D.Esas:1997/258,Karar:1998/125)

 

9-Aday memur olarak görev yapan davacının müfettiş raporuna dayalı olarak başvuru formu kendisi tarafından doldurulmadığı ve sınav kağıdında tahrifat yapılarak doğru cevap sayısının değiştirilerek yükseltildiği gerekçesiyle görevine son verilmesine ilişkin işlemde kesin bir saptama bulunmaması ve sınav kağıdında iddia edilen tahrifatın olup olmadığı veya kimler tarafından yapıldığının kanıtlanamaması karşısında işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı.

(Danıştay İdari D.D.Gn.K.Esas:1998/419,Karar:1999/887

 

10-Adaylık süresi içinde olumsuz sicil almış olan davacı,bu sicilin iptalini istemediğinden;görevine  son verilmesine ilişkin işleme karşı açılan davada anılan sicilin incelenemeyeceği

(Danıştay 12.D.Esas:1997/3233,Karar:1998/1910

 

11-Adaylık dönemini başarıyla tamamlayarak asli Devlet memurluğuna geçirilen davacının görevine,bu aşamadan sonra sınav koşulunu yerine getirmediğinden bahisle son verilemeyeceği.

(Danıştay 5.D.14/05/1992 gün ve Esas:1990/4563 ;Karar:1992/1444)

 Yukarı Geri Ana Sayfa