• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
7-ÖDEME EMRİ-HARCIRAH İLE İLGİLİ KARARLAR :

 

7-ÖDEME EMRİ-HARCIRAH İLE İLGİLİ KARARLAR :

 

1-İlde ikamet edip,görev yaptığı köye gidip gelen davacıya,il merkezine atanması üzerine aile ve yer değiştirme masrafı verilemeyeceği;ancak yol masrafı ve yevmiye ödenmesi gerektiği.

(Danıştay 5.D. Esas : 1995/4056 ; Karar: 1998/2720)

 

2-Nakil işlemi nedeniyle davacıya,6245 sayılı Yasanın 5.maddesine göre yalnızca gerçek masrafları karşılığının ödenmesi gerektiği.

(Danıştay 5.D. Esas: 1988/1714 ; Karar :1991/2118)

 

3-Emekliye ayrılan memurun görevinden ayrıldıktan sonra 6 ay içinde başvurması halinde,Türkiye dahilinde ikamet edeceği yere kadar bir defaya mahsus olmak üzere ödenen yolluğun,ancak 6 aylık süre içinde,ikamet edeceğini belirttiği yere taşınmaması halinde geri alınabileceği.

(Danıştay 10.D. Esas:1989/1688 ; Karar :1991/3209)

 

4-6245 sayılı yasanın,emekliliğini isteyen memurlara ikamet edecekleri yere kadar harcırah ödenebilmesi için ilgililerin Türkiye dahilinde yerleşmek niyetiyle oturacakları yeri belirtmiş olmalarını yeterli gördüğü,dolayısıyla bu konunun ayrıca belgeyle kanıtlanmasının gerekmediği

(Danıştay 5.D.Esas: 1989/2147 ; Karar: 1989/1699

 

5-6245 sayılı Yasanın,memur ve hizmetlilerin hastalanmaları halinde kendilerine refakat etmesi resmi tabip raporuyla gerekli görülen kişileri “ aile fertleri”yle sınırlamadığı.

(Danıştay 5.D. Esas:1991/4047 ; Karar:1992/811)

 

6-Ödeme emrine karşı açılan davada,tarhiyata ait ihbarnamelerin kendisine tebliğ edilmediğine ilşkin yükümlü iddialarının öncelikle incelenmesi gerektiği,tarhiyatın usule uygun yapılmadığı gerekçesiyle ödeme emrinin iptal edilemeyeceği.

(Danıştay Vergi D.Gn.K. Esas : 1988/20 ; Karar : 1988/78)

 

7-Naklen atanan memurların yolluklarının atama emri ile ödenmesinin zorunlu olduğu,bu zorunluluğa uyulmadan yapılan atama tebligatının usulüne uygun kabul edilemeyeceği.

(Danıştay 5.D.Esas: 1987/1023,Karar:1988/2122)

 

8-25 yılını doldurarak isteği ile emekliye ayrıldıktan sonra sekiz aylık fiili hizmet süresinin eksik olduğu gerekçesiyle göreve çağrılan ve kalan süreyi tamamladıktan sonra ikinci kez emekliye ayrılan davacıya yeniden yolluk verilmesi gerektiği.

(Danıştay 5.D.Esas: 1987/2438,Karar:1988/2204)

 

9-Nakil işlemi nedeniyle davacıya,6245 Sayılı Harcırah Kanun’unun 5.maddesine göre yalnızca gerçek masrafları karşılığının ödenmesi gerektiği.

(Danıştay 5.D.Esas: 1988/1714,Karar:1991/2118)

 

10-Yolluksuz atama emrini tebellüğ etmek yolluksuz gitmeyi kabul etmek anlamına gelmez.Yeni görev yerine başlama süresi yolluğun verildiği tarihtir.

(Danıştay 5.D.Esas: 1976/8844,Karar:1978/1952)

 

 

 

11-Harcırahsız atamaya rıza gösterilmesinin,yolluğun ödenmesine engel oluşturmayacağı.

(Danıştay 5.D.13/11/1984 Esas : 1984/688 , Karar : 1984/3799)

 

12-Kendi isteği ile nakil talebinde bulunanlara yolluksuz işlem yapılmasını öngören tayin ve nakil direktifi geçersizdir.

(Danıştay 5.D. Esas :1985/655 ; Karar : 1986/127)

 

13-Bütçede ödenek olmaması harcırah ödemesine engel değildir.Ayrıca kanunla sağlanan bir hak genelge ile kaldırılamaz.

(Danıştay 10.D.20/06/1979 ; Esas : 1978/6297 , Karar : 1979/1939)

 

14-Harcıraha ilişkin uyuşmazlıklarda,davacının beyanının doğruluk derecesinin araştırılması gerekir.

(Danıştay 5.D.23/11/1994  Esas: 1991/ 27701 ,Karar : 1994/5605

 

15-İlköğretim müfettişlerine program akışı içindeki resmi tatil günlerinde de tam gündelik ödenebilmesi için bunların,görevlerinin devam etmesi koşuluyla,resmi tatil günlerinde de görev merkezlerinde bulunmalarının gerekmediği.

(Danıştay 5.D.Esas : 1989/ 918 ; Karar: 1990/1932)

 

16-Geçici görev yolluğunun verilebilmesi için yemek ve konaklama giderlerinin fiilen yapılması gerektiği.

(Danıştay 5.D. Esas: 1992/ 4040 ; Karar: 1995/3347)

 

17-TODAIE’nin kamu yönetimi lisansüstü uzmanlık programına katılan davacının,6245 sayılı Harcırah Kanununun 37.maddesi uyarınca memuriyet mahalli dışına gönderilen memur durumunda olduğu kendisine geçici görev gündeliği ve yolluk ödenmesi gerektiği.

(Danıştay 5.D.Esas: 1997/1377 ; Karar : 2000/339)

 

18-Davacının hayati ve acil nitelik taşıyan hastalığına ilişkin uygulanması zorunlu radyoterapi tedavisinin resmi kurum tabipliğince sevk edildiği hastanede yapılması, olanak bulunmaması ve anılan hastanece davacının dışarıda bir merkeze başvurmasının önerilmesi karşısında, özel sağlık kurumunca yapılan tedavisine ilişkin giderlerin davacıya ödenmesi gerektiği hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:1999/5393, K:2000/1189, T:13.4.2000,

 Yukarı Geri Ana Sayfa