• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
657 SAYILI KANUNLA İLGİLİ KARARLAR :

657 SAYILI KANUNLA İLGİLİ KARARLAR :

 

1-Devlet memurlarının hafta sonu tatillerinde çalıştırılmalarının ancak amir tarafından bir hafta önceden yazılı olarak bildirilmesi gerekirken,bu usule uyulmadan yapılan görevlendirmeye uyulmaması nedeniyle disiplin cezası verilemeyeceği.

(Danıştay 8.D.Esas :1996/1213 ; Karar: 1998/4166)

 

2-657 sayılı Yasanın 45.maddesinin 2.fıkrasında sözü edilen atamanın,kadro karşılık göstermek suretiyle ancak kendi kazanılmış hak aylık derecesiyle yapılan atamalar olduğu tartışmasız olup,dolayısıyla istisnai düzenleme getiren 45.maddeye göre yapılan bir atamanın ilgililere atandıkları kadro unvanı yönünden kazanılmış hak oluşturmayacağı ve ilgililerin anılan madde hükmüne göre bir atandıktan sonra,hukuken geçerli sebeplerin varlığı ve bunun sonucu olarak görevden alınmalarının gerektiği hallerde,idarelerin ilgililerin bu unvanları korumaları konusunda yargı kararı ile zorlanamayacakları.

(Danıştay 5.D. Esas: 1998/2262 ; Karar: 1998/2314)

 

3-Ceza yargılaması sonucu,suçun işlendiği tarihte ceza ehliyetine sahip olmadığı kesinleşen davacının,disiplin hukuku açısından da ehliyetinin bulunmadığı.

(Danıştay 8.D. 07/04/1997 gün ve 1997/1171 sayılı kararı)

 

4-Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri dışında soruşturma ve denetim elemanlarının görevden uzaklaştırma yetkisine sahip olmadıkları ve ancak bu konuda görevden uzaklaştırmaya yetkili amirlere teklifte bulunabilecekleri.

(Danıştay 5.D. Esas: 1994/286 ; Karar : 1997/966)

 

5-Boş bulunan kadroların kural olarak “Görevlendirme” suretiyle doldurulamayacağı.

(Danıştay 5.D. Esas: 1997/2711 ; Karar: 1998/270)

 

6-657 sayılı Yasanın 125.madde 3.fıkrasında yer alan “geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar için uygulanacak cezalarda bir derece hafif olan uygulanabilir “ yolundaki hükümle idareye tanınan takdir yetkisine,disiplin cezasını getiren her olaya özgü durumlar göz önüne alınarak uygulama yapılması gerektiğinden,istişari nitelikte bir kararla,konuya ilişkin genel ve objectif kıstaslar getirilmesine olanak bulunmadığı.

(Danıştay 1.D. Esas: 1997/181 ; Karar :1998/21)

 

7-Devlet memuru olma niteliğini kaybetmemiş olan davacının yargılandığı suçtan mahkumiyeti gerekçe gösterilerek hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı.

(Danıştay 5.D. Esas: 1996/2946 ; Karar : 1997/2339)

 

8-İdari örgütlenmede meydana gelen değişiklik nedeniyle ortaya çıkacak yeni hukuki duruma göre,idarece takdir yetkisi çerçevesinde işlem tesis edilebileceği.

(Danıştay 5.D. Esas:1995/1475 ; Karar: 1997/2334)

 

9-657 sayılı Yasanın 48.maddesinin 5.fıkrasında sayılan suçlar dışında bir suç yüz kızartıcı suç olarak sayılamaz.

(Danıştay 1.D. 09.11.1983 gün Esas: 1983/220 ; Karar: 1983/260)

 

 

10-657 sayılı Kanunun 68/B-c maddesi uyarınca davacının hizmet süresi hesaplanırken, 217 sayılı KHK’nın 2 nci maddesi kapsamında bulunduğu açık olan Türkiye ……. Bankasında geçen hizmetinin tamamının değerlendirilmesi gerektiği hakkında.

(Danıştay 5. Daire, E:1998/4306, K:2000/1830, T:15.6.2000)

 

11-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinin 5.fıkrasında sayılan suçlar dışında bir suçun,yüz kızartıcı suç olarak sayılamayacağı.

(Danıştay 5. D.15.11.1983 Esas:1981/8 ;Karar:1983/7499)

 

12-İdarenin bir suçun yüz kızartıcı suç niteliğinde bulunup bulunmadığını tespitteki takdir yetkisinin mutlak olmadığı.

(Danıştay 5. D.13.04.1989 Esas:1987/1931 ;Karar:1989/640)

 

13-Yüz kızartıcı ve utanç verici suçların,657 sayılı Yasanın 48.maddesinde tek tek sayılan suçlarla sınırlı olmadığı,maddede yer alan “gibi” sözcüğünün bunları genişletme olanağını verdiği

(Danıştay 10. D.29.12.1986 Esas:1986/1946;Karar:1986/2547)

 

14-Memurun görevinde kalmasındaki sakıncalar dikkatle değerlendirilmeli, görevinde kalmasında sakınca bulunduğu sonucuna ulaşılmışsa, nedenleri belirtilerek idareye ışık tutulmalı, bu işlemlerle ilgili olarak, “aynı görevde uzun yıllar çalıştığı ve bu nedenle yıprandığı gerekçe gösterilerek bir memurun görevden alınması mevzuata ve idare hukuku ilkelerine aykırı bulunduğu cihetle”  şeklindeki açıklaması göz önünde bulundurulmalıdır (D.5.D. E.:1988/1262,K:1988/1785/ E. 1986/714, K. 1987/ 129)Yukarı Geri Ana Sayfa