• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
6-SAĞLIK RAPORLARI,İZİNLER,REFAKAT İLE İLGİLİ KARARLAR :

6-SAĞLIK RAPORLARI,İZİNLER,REFAKAT İLE İLGİLİ KARARLAR :

 

1-Hastalığı nedeniyle tedavi görmekte olan memurun sağlık durumuna ilişkin belgeler ilgili hastaneden getirilip ona göre işlem tesisi gerekirken,10 gün süreyle izinsiz ve mazeretsiz göreve gelmediğinden bahisle görevden çekilmiş sayılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı.

(Danıştay 5.D.Esas:1987/2452 ; Karar:1988/2250)

 

2-06.02.1981 günlü Resmi Gazetede  yayınlanan “Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik”in 8.maddesinin ,gerek hasta memurun sevk edildiği sağlık kurumuna gerek kendi kurumuna ilgilinin durumunu tespit konusunda görev yüklediği,idarenin kendisine düşen araştırma ve hastayı uyarma görevini yerine getirmeden ilgiliyi görevden çekilmiş saymasında mevzuata uyarlık bulunmadığı.

(Danıştay 5.D. Esas:1988/218 ; Karar :l988/1583)

 

3-657 sayılı Yasanın 108.maddesinde,aksine bir kayıtlamaya yer verilmediğine göre,bu maddede sözü geçen refakatin,yalnızca hastanede değil evde ve hastaya refakati kapsadığı bu nedenle eşinin hastalığının ve refakatçiye ihtiyacı olduğunu raporla belgeleyen davacıya ücretsiz izin verilmesi gerekirken görevden çekilmiş sayılmasında hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı.

(Danıştay 5.D. Esas:1987/2265 ; Karar:1988/1282)

 

4-6245 sayılı Yasanın,memur ve hizmetlilerin hastalanmaları halinde kendilerine refakat etmesi resmi tabip raporuyla gerekli görülen kişileri “aile fertleriyle” sınırlamadığı.

(Danıştay 5.D. Esas: 1991/4047 ; Karar:1992/811)

 

5-Memurlara hastalıklarından dolayı verilecek raporlarla ilgili yönetmelikte,gerek hastanın sevk edildiği sağlık kurumuna,gerekse kendi kurumuna,ilgilinin durumunu tespit konusunda görev yüklenmiş olduğundan,hastalık raporu sağlık kurulunca onanmamış olan davacının durumdan haberdar edilerek göreve devam edip etmeyeceği tespit edilmeden görevden çekilmiş sayılmasının yasaya aykırı olduğu.

(Danıştay 5.D. Esas:1986/473 ,Karar: 1987/237)

 

6-Mazeret izninin kullanılması amirin muvafakatına bağlı olduğundan,bu iznin bir dilekçe ile istenilmiş olmasının yeterli sayılmayacağı ve istemin uygun görüldüğü yolunda amirin yazılı onayının da alınmış olması gerektiği.

(Danıştay 5.D. Esas: 1987/2125 ; Karar: 1989/742)

 

7-Kendilerine yıl içinde toplam 40 gün hastalık izni verilen memurlara o yıl içinde bu süreyi aşan ilk ve müteakip bütün hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için bunların kurumun veya İl Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünün belirleyeceği sağlık kurullarınca onaylamnası gerektiği,davacının bir yıl içinde özürsüz olarak toplam 20 gün devamsızlığı bulunduğundan bahisle Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile tecziyesine ilişkin işlemde hukuka  aykırılık bulunmadığı.

(Danıştay 10.D. Esas : 1989/401 ; Karar: 1989/1097)

 

8-Yıllık izin formu onaylanmadan görevden ayrılmanın çekilmiş sayılmaya yol açacağı.

(Danıştay 5.D. 12.04.1978   Esas : 1976/3645 ; Karar : 1978/1254)

 

9-Tam gün olarak toplam 20 gün devamsızlığı olmayan,ancak görevden uzak kaldığı saatlerin toplamı 20 günü geçen bir memurun 657 sayılı yasanın 125.maddesinin E-d fıkrası uyarınca Devlet Memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılamayacağı.

Danıştay 1.D. 15.12.1983   Esas: 1983/309 ; Karar:1983/323)

 

10-Yıllık ve mazeret izinleri için gerekli yasal onayları almadan,görevden ayrılmanın,çekilmiş sayılmaya yol açacağı.

(Danıştay 5.D.23.05.1978  Esas:1975/3015 ; Karar : 1978/1885)

 

11-Hastaneye sevk tarihi ile rapor tarihleri arasındaki sürenin rapor süresinden sayılması gerektiği.

(Danıştay 5.D. 16.01.1971  Esas: 1969/2599 ; Karar: 1971/146)

 

12-Sevk edilen sağlık ocağı yerine özel hastaneden alınan rapora dayanarak on günü aşkın süre göreve gelmeyen personelin çekilme isteğinde bulunmuş sayılacağı.

(Danıştay 5. D.08.02.1979 Esas:1975/7080 ;Karar:1979/205)

 Yukarı Geri Ana Sayfa