• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
4-GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA İLE İLGİLİ KARARLAR

4-GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA İLE İLGİLİ KARARLAR

 

1-Hakkında soruşturma açılması nedeniyle 657 sayılı Yasanın 137.maddesine göre görevden uzaklaştırılan memurların asıl kadro ünvanları saklı kalmak koşuluyla soruşturma sonuna kadar görevle ilişkilerinin fiilen

kesilmesinin zorunlu olduğu.

(Danıştay 5.D.Esas:1986/1371 ; Karar:1988/1903)

 

2-Hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılan davacının eski görevine ve görev yerine iade edilmesi gerekli iken,naklen atanmasında hukuka uyarlık bulunmadığı

(Danıştay 5.D.Esas:1992/5699 ; Karar:1993/609)

 

3-Kaymakam tarafından alınan görevden uzaklaştırma tedbiri kararına karşı yapılan itirazlara önce il idare kurulunda bakılır.

(Danıştay 5.D.23.5.1977 Esas:1974/888)

 

4-Gözaltına alınmaları veya tutuklanmaları nedeniyle görevlerinden ayrılmak zorunda kalan memurların, gözaltına  alınma veya tutukluluk hallerinin sona ermesi üzerine idarelerine başvurarak göreve başlamaları,aksi halde göreve izinsiz ve özürsüz gelmedikleri gerekçesiyle haklarında 657 sayılı Yasanın 94.maddesinin uygulanabileceği.

(Danıştay 5.D.Esas:1987/550  ; Karar : 1987/2124)

 

5-657 sayılı Yasanın 137.maddesi uyarınca görevden uzaklaştırılmış olan memurun görevle ilişkisi fiilen kesilmiş olduğundan ,görev mahallinden izinsiz ayrılmasının,görevin terk edilmesi olarak nitelendirilemeyeceği ve ilgilinin buna dayanılarak  Devlet Memurluğundan çekilmiş sayılamayacağı.

(Danıştay 5.D.Esas:1987/790 ; Karar : 1988/562)

 

6-Görevi başında kalmasında sakınca bulunmadığı halde,bir memurun salt ceza kovuşturmasına uğradığı ileri sürülerek görevden uzaklaştırılmasında hizmet gereklerine ve yasanın amacına uyarlık bulunmadığı.

(Danıştay 5.D.05/12/1977 Esas: 1973/2246 ; Karar: 1977/5771)

 

7-Ceza kovuşturması sonucu beraat kararı verildiği halde bu kararın temyiz edilmesinin , görevden uzaklaştırmayı gerektirmeyeceği.

(Danıştay 5.D.24/05/1976 Esas: 1973/6144 ; Karar: 1976/3237)

 

8-Vazifede kalması mahsurlu olup olmadığı tetkik olunmadan ihbar üzerine bir memurun işten el çektirilmesi ağır hizmet kusurudur.

(Danıştay 5.D. 16.02.1966 Esas:1965/6051 ; Karar: 1966/564)

 

9-Davanın beraatle sonuçlanması halinde görevden uzaklaştırma önleminin kaldırılması gerekir.

(Danıştay 5.D. 14.02.1977 Esas: 1973/6047 ; Karar: 1977/485)

 

10-Muhakkikin evvela şikayetçilerin ifadelerine başvurarak komünizm propagandası  olarak nitelendirilen beyanlarının nelerden ibaret olduğunu ve nerede ve ne zaman,kimlere yapıldığını tespit ettikten sonra bu olayın tahkikatının selametle yürütülmesini sağlamak gayesiyle davacıya işten el çektirmesi gerekirken,mücerret komünizm propagandası yaptığı yolunda ihbar ve şikayet üzerine işten el çektirilmesinde kanun maksadına uyarlık

bulunmamaktadır.Bu duruma göre  davacının işten el çektirilmesi suretiyle yapılan işlemin kanuna aykırılığı sebebiyle iptaline karar verildi.

(Danıştay 5.D.24.03.1970 Esas: 1967/1972 ; Karar : 1970/974)

 

11-Beraat eden memur hakkında alınan görevden uzaklaştırma işlemi kaldırılmalıdır.

(Danıştay 5.D.21.10.1976 Esas: 1973/5068 ; Karar: 1976/7204)

 

12-Davacı hakkında isnat olunan suçtan dolayı soruşturma yapılıp,sonuçlandığı halde işten el çektirme işleminin kaldırılmadığı anlaşılmakta,ara kararı verilen cevapta,Mülkiye Müfettişince yapılacak tahkikata intizar edildiği bildirildiği,böylece işten el çektirme yetkisinin kanunda gösterilen gayeye uygun olarak kullanılmadığı anlaşılmakta  olduğundan davacı hakkında  tesis edilen işten el çektirme işleminin iptaline karar verildi.

(Danıştay 5.D.28.5.1968 Esas: 1967/3858 ; Karar: 1968/2003)

 

13-Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri dışındaki soruşturma ve denetim elemanlarının görevden uzaklaştırma yetkisine sahip olmadıkları ; ancak bu konuda görevden uzaklaştırmaya yetkili amirlere teklifte bulunabilecekleri.

(Danıştay 5.D.05/05/1997 gün ve Esas:1994/286 ; Karar: 1997/966)

 

14-Münhasıran Valiye tanınan bir yetkinin(görevden uzaklaştırma)Vali yardımcısına devrinin mümkün olmadığı

(Danıştay 5.D.24/05/1979 gün ve Esas:1976/797 ; Karar :1979/1484)

 

15-Mahkeme kararıyla suç unsuru bulunmadığı saptanan ve ifa ettiği kamu hizmeti ile hiçbir şekilde ilgisi bulunmayan bir bildiriyi imzalaması ile davacının görevini aksattığı ve bu nedenle görevi başında kalmasında sakınca olduğunu kabul etmek olanaksızdır.

(Danıştay 5.D.24/05/1979 gün ve Esas:1976/5050 ; Karar:1979/1022)

 

16-Görevden uzaklaştırılan personel hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanılması gerektiği.

Danıştay 5.D.21.12.1978 gün ve Esas:1976/5649 ; Karar :1997/4083)

 

17-657 sayılı Yasanın 145.maddesi hükmü uyarınca,görevden uzaklaştırılan memurun durumunun her iki ayda bir incelenmek suretiyle görevine döndürülüp döndürülmemesi hakkında bir karar verilmesi gerekeceği.

Danıştay 5.D. 16/03/1995 gün ve Esas:1993/422 ; Karar:1995/1015)

 

18- Hakkında değişik tarihlerde başlatılan ceza kovuşturmaları bulunan davacının görevden uzaklaştırılmasında yasa hükümlerine aykırılık bulunmadığı hakkında.

(Danıştay 5. Daire, E:1999/2129, K:2000/1994, T:29.6.2000)

 Yukarı Geri Ana Sayfa