• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
3-SİCİL İLE İLGİLİ KARARLAR :

3-SİCİL İLE İLGİLİ KARARLAR :

1-Tek bir olaya dayanılarak,sicilin bu olaydan etkilenmeyecek hanelerinin de olumsuz olarak doldurulmasında hukuka uyarlık bulunmadığı.

(Danıştay 5.D. Esas: 1991/2111 ; Karar: 1993/794)

 

2-İki kez olumsuz sicil alan memurların başka bir sicil amirinin emrine atanmasının 657 sayılı Yasanın 243 sayılı KHK ile değişik 120.maddesinden doğan bir zorunluluk olduğu,ancak idarenin ilgili memurun hangi sicil amirinin emrine ve hangi unvanla  atanacağı konusunda takdir yetkisi bulunduğu.

(Danıştay 5.D. Esas: 1987/2249 ; Karar :1987/1231)

 

3-Devlet memurunun yasal olarak teşekkül etmiş herhangi bir derneğe üye olması,bu derneğin kuruluş amaçları dışında faaliyet göstermiş olması halinde bile,üye oluşu gerekçesiyle tezkiye amirince  olumsuz amirince olumsuz sicil verilmesinde faktör telakki edilemeyeceği.

(Ankara 6.İdare Mah.1989/456 sayılı kararı)

 

4-Objektif esaslara dayanması gereken sicil raporlarında,çok kısa sürede meydana gelen olağandışı değişikliğin yalnızca sicil amirlerinin kanaati olarak açıklanmasının yeterli olmadığı,sicilin olumsuz doldurulmasının somut gerekçelerinin idarece gösterilmesinin gerektiği.

(Danıştay İdari D.D.G.K. Esas: 1988/133 ;  Karar : 1989/16)

 

5-Yapılan inceleme sonucunda,davacının sicillerinin iyi olduğu anlaşılmakla,hakkında 657 sayılı Kanunun 125.maddesi 3.fıkrasının uygulanması yoluna gidilerek bir alt ceza verilmesi gerekirken Devlet Memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasında isabet bulunmadığı

(Danıştay 10.D. Esas: 1987/1476 ; Karar : 1989/734)

 

6-I. ve II. Sicil amirlerince yapılan değerlendirmenin sicil notunun olumlu veya olumsuz şekilde oluşmasını gerektirecek biçimde farklılık göstermesi veya bu iki amirin sicil notları arasında 10 veya daha fazla fark olması halinde 3.sicil amirinin değerlendirmesinin nihai sicil notu olduğu.

(Danıştay 5.D. Esas: 1990/697 ; Karar : 1990/650)

 

7-657 sayılı Yasanın 117.ve 118. Maddeleri olumsuz siciller konusunda özel bir düzenleme getirmiş olduğundan bu konuda açılacak davalarda sürenin anılan maddeler göz önünde tutularak hesaplanması gerektiği.

(Danıştay 5.D. Esas: 1989/531 ; Karar: 1990/1649)

 

8-Bir memurun elinde olmayan nedenlerle göreve devam edememesi halinde o yıl ki sicilinin bir önceki amir tarafından verilmesi gerektiği.

(Danıştay 1.D.23.11.1979 Esas: 1979/423 ; Karar : 1979/495)

 

9-İdarenin hatalı işleminden dolayı hakkında sicil doldurulmayan memurun terfiinin geri bırakılamayacağı.

(Danıştay 5.D. 23.09.1982  Esas:1981/2791 ; Karar : 1982/8578)

 

10-Kanaat bölümü ile hüküm fıkrası arasında uyum bulunmayan sicilin iptali gerektiği.

(Danıştay 5.D. 21.05.1985  Esas: 1981/2327 ; Karar : 1985/1359)

11-Sicilin Ocak ayında tanzim edilmemiş olması,usul yönünden hukuka aykırılığı gösterir. Ağır bir şekil noksanlığı olmadığı,ancak sicilin bilahare düzenlenmesinin olumsuz neticelenmesine etkisinin bulunup bulunmadığının araştırılması gerektiği.

(Danıştay 5.D.27.11.1985 Esas: 1985/1307 ; Karar : 1985/2531)

 

12-Başarılı ve sicili temiz olan görevlilere,bir alt ceza uygulanmama nedeninin açıklanması gerektiği.

(Danıştay 8.D. Esas: 1991/1399 ; Karar : 1991/1677)

 

13-Geçmiş hizmetleri olumlu ve sicilleri iyi olan memura,meslekten ihraç cezası yerine bir alt cezanın uygulanmasının yerinde olacağı.

(Danıştay 8.D. Esas: 1991/3733 ; Karar : 1992/393)

 

14-Adaylık süresi içinde olumsuz sicil almış olan davacı,bu sicilin iptalini istemediğinden;görevine  son verilmesine ilişkin işleme karşı açılan davada anılan sicilin incelenemeyeceği

(Danıştay 12.D.Esas:1997/3233,Karar:1998/1910 )

 

15-6 yıllık sicil notu ortalamasının kesirli çıkması halinde,bunun tam sayıya tamamlanması gerektiği.

(Danıştay İdari D.D.Gn.K.Esas:1994/780,Karar:1996/258)

 

16-657 sayılı Yasanın değişik 37.maddesinin uygulanması yönünden,idarenin 1984 yılından başlayarak son 6 yıllık sicil not ortalamasının değerlendirilmesi gerektiği.

(Danıştay 5.D.Esas No:1991/3558 ; Karar : 1991/2221)

 

17-Sicil amirlerinin yönetici kademesindeki memurların özellikle yöneticilik yeteneği ile ilgili olumsuz değerlendirmelerinin naklen atama işleminin tesisine dayanak alınabileceği

(Danıştay 5.D. Esas No : 1998/2434 ; Karar No: 1999/74)

 

18-Mesaide kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı olarak giyinen araştırma görevlisi hakkında olumsuz sicil düzenlenmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı.

(Danıştay 8.D. Esas No : 1995/271 ; Karar No : 1997/402)

 

19-Geçerli belge olmadan sicili olumsuz düzenlemenin T.C.K.’nun 240.maddesine göre suç oluşturacağı.

(Danıştay 2.D. Esas No : 1994/83 ; Karar No : 1995/708)

 

20-Birinci ve ikinci sicil amirlerinin değerlendirmeleri arasında fark varsa da,davacının yakın amiri konumunda olan birinci sicil amirinin,olumsuz sicil notunun gerekçesini yazılı olarak ve detaylı bir şekilde sicil raporuna eklediği,objectif değerlendirmeler içeren bu gerekçeye dayalı sicil notuna göre davacının başka bir sicil amiri yanında 6 ay daha denenmek üzere naklen atanmasında hukuka aykırılık bulunmadığı.

(Danıştay 5.D. Esas No : 1997/3691 ; Karar No: 2000/62)

 

21-7-Sicil raporlarının doldurulması sırasında olumsuz kanaate yol açan ve aynı zamanda disiplin suçu oluşturan olguların somut bilgi ve belgelerle kanıtlanması gerektiği hakkında. (Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu, E:1999/262, K:2000/1039, T:27.10.2000)

 Yukarı Geri Ana Sayfa