• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
23-TAYİN(NAKİL)

23-TAYİN(NAKİL)

 

1-657 sayılı Yasanın 45.maddesinin 2.fıkrasında sözü edilen atamanın,kadro karşılık göstermek suretiyle ancak kendi kazanılmış hak aylık derecesiyle yapılan atamalar olduğu tartışmasız olup,dolayısıyla istisnai düzenleme getiren 45.maddeye göre yapılan bir atamanın ilgililere atandıkları kadro unvanı yönünden kazanılmış hak oluşturmayacağı ve ilgililerin anılan madde hükmüne göre bir atandıktan sonra,hukuken geçerli sebeplerin varlığı ve bunun sonucu olarak görevden alınmalarının gerektiği hallerde,idarelerin ilgililerin bu unvanları korumaları konusunda yargı kararı ile zorlanamayacakları.

(Danıştay 5.D. Esas: 1998/2262 ; Karar: 1998/2314)

 

2-İdari örgütlenmede meydana gelen değişiklik nedeniyle ortaya çıkacak yeni hukuki duruma göre,idarece takdir yetkisi çerçevesinde işlem tesis edilebileceği.

(Danıştay 5.D. Esas:1995/1475 ; Karar: 1997/2334)

 

3-Nakline ilişkin işleme karşı açtığı dava devam ederken davacının,isteği dışında bir başka yere nakledilmiş olmasının ilk işlemle menfaat alakasını kesen bir hal olarak kabul edilemeyeceği,bu nedenle uyuşmazlığın esastan incelenmesi gerektiği.

(Danıştay 5.D. Esas:1987/3267 ; Karar: 1998/2502)

 

4-Naklen atanan memurların yolluklarının atama emri ile ödenmesinin zorunlu olduğu,bu zorunluluğa uyulmadan yapılan atama tebligatının usulüne uygun kabul edilemeyeceği.

(Danıştay 5.D.Esas: 1987/1023,Karar:1988/2122)

 

5-Soruşturmanın esenlikle yürütülmesi gerekçe gösterilerek kamu personelinin bir başka yerde geçici görevlendirilmesi yoluna gidilemeyeceği.

(Danıştay 5.D.Esas No: 1989/ 547 ; Karar : 1990/ 420)

 

6-Davacının,kendisinin ve çocuğunun sağlık durumu dikkate alınmaksızın yapılan nakil işleminde 657 sayılı Yasanın 72/2 maddesine uyarlık bulunmadığı.

(Danıştay 5.D.Esas No: 1989/ 2823 ; Karar No : 1991/ 1243)

 

7-Nakil işlemi nedeniyle davacıya,6245 sayılı Yasanın 5.maddesine göre yalnızca gerçek masrafları karşılığının ödenmesi gerektiği.

(Danıştay 5.D.Esas No:1988/1714 ; Karar No: 1991/2118)

 

8-Davacının iptal kararı üzerine göreve başladıktan birgün sonra görevden alınmasının,uygulamanın biçimsel bir nitelik gösterdiğini ortaya koyduğu,bu tür bir uygulamanın ise Anayasa’nın 2. ve 138. maddeleri ile 2577 sayılı Yasanın 28.maddesine aykırı olduğu.

(Danıştay 5.D.Esas No: 1988/1600 ; Karar No: 1991/2176)

 

9-Birinci ve ikinci sicil amirlerinin değerlendirmeleri arasında fark varsa da,davacının yakın amiri konumunda olan birinci sicil amirinin,olumsuz sicil notunun gerekçesini yazılı olarak ve detaylı bir şekilde sicil raporuna eklediği,objectif değerlendirmeler içeren bu gerekçeye dayalı sicil notuna göre davacının başka bir sicil amiri yanında 6 ay daha denenmek üzere naklen atanmasında hukuka aykırılık bulunmadığı.

(Danıştay 5.D. Esas No : 1997/3691 ; Karar No: 2000/62)

10-Sicil amirlerinin yönetici kademesindeki memurların özellikle yöneticilik yeteneği ile ilgili olumsuz değerlendirmelerinin naklen atama işleminin tesisine dayanak alınabileceği

(Danıştay 5.D. Esas No : 1998/2434 ; Karar No: 1999/74)

 

11-Eşi serbest meslek icra eden bir kamu görevlisinin naklinin serbest çalışan eşin istek ve iradesine bağlı tutulamayacağı.

(Danıştay 5.D. Esas No : 1989/989 ; Karar No: 1992/1605)

 

12–Hakındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılan davacının eski görevine ve görev yerine iade edilmesi gerekli iken,naklen atanmasında hukuka uyarlık bulunmadığı

(Danıştay 5.D.Esas:1992/5699 ; Karar:1993/609)

 

13-Yapılan soruşturma sonucunda görev yaptığı yerde kalması sakıncalı bulanan kamu görevlisinin yeni görev yerinin belirlenmesi konusunda idarenin takdir hakkının bulunduğu.

(Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Esas: 1992/564,Karar:1993/45)

 

14-Hakkındaki suçlamaların doğru olmadığı,soruşturma sonucu saptanan memurun,657 sayılı Yasanın 25.maddesi uyarınca isnat ve iftiralara karşı korunmaya alınması gerekirken,görev yerinin değiştirilmesinde kamu yararı ve hizmet gereklerine uyarlık bulunmadığı.

(Danıştay 5.D.Esas: 1988/1262 ; Karar:1988/1785)

 

15-Anayasa’nın 41. , 657 sayılı Kanun’un 72.maddelerinde düzenlenen ailenin korunması ile ilgili hükümler dikkate alınmadan yapılan atama işleminin iptali gerektiği.

(Danıştay 5.D.Esas : 1987/680 ; Karar : 1987/739)

 

16-Görev yapmakta olduğu 3.bölgeden başka bir yere nakline gerek duyulan davacının aynı bölge içinde bir başka ile nakledilmesi gerekirken daha önce zorunlu hizmet süresini tamamlamadığı 5.bölgeye atanmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı.

(Danıştay 5.D.Esas:1989/1503 ; Karar: 1992/1617)

 

17-Görevinden alınarak başka bir göreve atanan ve bu atama işleminin iptali istemiyle açtığı davada mahkemece verilen yürütmenin durdurulması kararı gereğince görevine iade edilen bir kamu görevlisinin,yeniden görevinden alınarak başka göreve atanması ve bu işlemlere karşı dava açmamış olmasının,sonradan tesis edilen atama işlemlerini benimsediği,ilk işlemle menfaat ilişkisi kalmadığı ve bu işleme karşı açtığı dava ve iddialarından vazgeçtiği anlamında değerlendirilemeyeceğinden,iptal kararının uygulanmasının gerekeceği.

(Danıştay İdari D.D.Gn.K.Esas :1999/169,Karar:1999/160)

 

18-Eski yönetmelik hükümlerinde öngörülen usul ve esaslara göre başlatılmış olan atama prosedürünün aynı yönetmelik hükümleri uyarınca tamamlanması gerektiği.

(Danıştay 5.D.Esas: 1999/2217 ; Karar: 1999/2490)

 

19-Davacının aynı il sınırları içinde eşdeğer bir göreve atanması işleminin tesisinde; subjectif bir nedenin de bulunmadığı anlaşıldığında, hukuka aykırılık bulunmadığı.

(Danıştay 5.D. Esas: 1998/ 4808 ; Karar: 1999/421)

20-Nakil işlemine karşı açılan davanın iptalle sonuçlanması ,aynı olay nedeniyle verilen disiplin cezasının hukuki dayanağını ortadan kaldırmaz.

(Danıştay 10.D. 26.04.1989 gün Esas : 1989/451 ; Karar : 1989/889)

 

21-Memurun görevinde kalmasındaki sakıncalar dikkatle değerlendirilmeli, görevinde kalmasında sakınca bulunduğu sonucuna ulaşılmışsa, nedenleri belirtilerek idareye ışık tutulmalı, bu işlemlerle ilgili olarak, “aynı görevde uzun yıllar çalıştığı ve bu nedenle yıprandığı gerekçe gösterilerek bir memurun görevden alınması mevzuata ve idare hukuku ilkelerine aykırı bulunduğu cihetle”  şeklindeki açıklaması göz önünde bulundurulmalıdır (D.5.D. E.:1988/1262,K:1988/1785/ E. 1986/714, K. 1987/ 129)

 Yukarı Geri Ana Sayfa