• TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
  TEFTİŞ SİSTEMİNİN NUR TOPU GİBİ BİR SORUNU (MU) OLDU
 • BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
  BAKANLIK MAARİF MÛFETTİŞİ ATAMALARI İPTAL
 • 16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
  16. İL TEMSİLCİLER KURULU TOPLANDI
 • XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
  XI. Uluslararası Eğitim Denetim Kongre Programı Yayınlandı
 • MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
  MEB den MÜFETTİŞLİK ATAMALARININ İPTALİNİ İSTEDİK
 • BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
  BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ MÜLAKAT VE ATAMALARI İPTAL EDİLDİ
 • Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
  Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutlarız
 • MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
  MEB BakanYardımcısı Sayın İbrahim ER’e Ziyaret
 • Basında TEM-SEN
  Basında TEM-SEN
 • Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
  Sayın Erkan AKÇAY’ı Ziyaret Ettik
20-DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU KARARLARI

20-DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU KARARLARI

 

 

1-Valilerin,ilköğretim müfettişlerini orta dereceli okul öğretmen ve yöneticilerini soruşturmakla görevlendirebileceği.

(Danıştay İdari D.D.Gn K. Esas:1988/20,Karar:1988/25)

 

2-5434 sayılı Kanunun 45.maddesinde öngörüldüğü biçimde görev sırasında ve görevden doğan bir maluliyetinin,vazife malullüğü olarak sayılması gerektiği

(Danıştay İdari D.D.Gn K. Esas:1996/11,Karar:1998/197)

 

3-Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlara karşı yapılan itirazların kesin olduğu.

(Danıştay İdari D.D.Gn K. Y.D.İtiraz No:1997/162)

 

4-İptal kararlarının dava açan kişilerin hukuki durumuna etki edeceği,idarenin boş kadrolara belli kişilerin atanması yolunda yargı kararıyla zorlanamayacağı.

(Danıştay İdari D.D.Gn K.Esas:1998/283,Karar:1999/1218)

 

5-Aday memur olarak görev yapan davacının müfettiş raporuna dayalı olarak başvuru formu kendisi tarafından doldurulmadığı ve sınav kağıdında tahrifat yapılarak doğru cevap sayısının değiştirilerek yükseltildiği gerekçesiyle görevine son verilmesine ilişkin işlemde kesin bir saptama bulunmaması ve sınav kağıdında iddia edilen tahrifatın olup olmadığı veya kimler tarafından yapıldığının kanıtlanamaması karşısında işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı.

(Danıştay İdari D.D.Gn.K.Esas:1998/419,Karar:1999/887 )

 

6-T.R.T.Genel Müdürlüğü İnceleme ve Araştırma Kurul üyelerine görev tahsisli konut tahsis edilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı.

(Danıştay İdari D.D.Gn K.Esas:1995/215,Karar:1999/1810 )

(Danıştay İdari D.D.Gn K.Esas:1995/219,Karar:1999/1814 )

 

7-İlgililerin vazife malulü sayılabilmesi için maluliyeti doğuran olay sırasında görevli olmalarının tek başına yeterli olmayıp malullüğün görevin neden ve etkisiyle meydana gelmiş olması gerektiği.

(Danıştay İdari D.D.Gn.K.Esas:1998/725,Karar:1999/1082)

 

8-Görevinden alınarak başka bir göreve atanan ve bu atama işleminin iptali istemiyle açtığı davada mahkemece verilen yürütmenin durdurulması kararı gereğince görevine iade edilen bir kamu görevlisinin,yeniden görevinden alınarak başka göreve atanması ve bu işlemlere karşı dava açmamış olmasının,sonradan tesis edilen atama işlemlerini benimsediği,ilk işlemle menfaat ilişkisi kalmadığı ve bu işleme karşı açtığı dava ve iddialarından vazgeçtiği anlamında değerlendirilemeyeceğinden,iptal kararının uygulanmasının gerekeceği.

(Danıştay İdari D.D.Gn.K.Esas :1999/169,Karar:1999/160)

 

9-6 yıllık sicil notu ortalamasının kesirli çıkması halinde,bunun tam sayıya tamamlanması gerektiği.

(Danıştay İdari D.D.Gn.K.Esas:1994/780,Karar:1996/258)

 

 

 

10-Meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin,genel liselere nakillerinin yapılamayacağına ilişkin genelgelerin iptali ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle açılan davada;Danıştay 8.Dairesince verilen Esas:1999/3576 sayılı karara itiraz edilmektedir.Davacı idarece öne sürülen hususlar anılan kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden davacı idarenin itirazının reddine.

(Danıştay İdari D.D.Genel Kurulu 1999/742)

 

11-…….Müdürlüğü yardımcı hizmetler sınıfında santral memuru olarak çalışan davacının,başını örtmesi nedeniyle belirlenen yasa ve hukuk hükümlerine aykırı davranan davacıya öncelikle eyleminin karşılığı olan 5/g maddesi uyarınca uyarma cezası verilmesi gerekirken,11/a maddesi kapsamında bir eylem tespit edilmeden doğrudan bu madde uyarınca  kamu görevinden çıkarma cezası verilerek,davacının eyleminin bu madde kapsamında değerlendirilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin karara itiraz üzerine,itiraz edilen kararla ilgili dosyada bulunan davacının …..yazılı ifadesi ve sözlü ifade tutanağının incelenmesinden,davacının uymak zorunda olduğu kuralları bilmediği veya bu konuda uyarılmadığı için değil,kıyafet yönetmeliğinde yer alan kuralları benimsemediği,görev mahallinde başı açık görev yapmayı kabul etmediği,ileriye yönelik olarak da aynı şekilde davranacağı ve yönetmeliklerde yer  alan kıyafetle ilgili kurallara uygun davranmayacağını açıkça ifade ettiği ve aynı davranışını sürdürdüğü anlaşılmaktadır.

Bu durumda uyarma cezası verilmesini gerektiren davranıştan farklı olarak,uyulması gereken kuralları biliyor olmasına rağmen,ideolojik veya siyasi amaçlarla kurumun huzur,sükun ve çalışma düzenini bozmak biçiminde gerçekleşen davranışlarını ısrarcı bir biçimde sürdüren davacıya kamu görevinden çıkarılma cezası verilmesi uygulamasında mevzuata aykırı bir yön görülmemiştir.

(Danıştay İdari D.D.Gn.K.07/05/1999 Y.D.İtiraz No: 1999/229)

 

12-Soruşturma dosyasında mevcut 5.3.1980 gün ve 58 sayılı soruşturma emrinin vali yerine vali yardımcısı tarafından verildiği anlaşılmakta olup,yetkili makamca usulüne uygun olarak verilmiş bir soruşturma emri bulunmadığından 2.Dairece verilen kararın bozularak dosyanın mahalline iadesine

(Danıştay İdari İşler Kurulu 25.10.1984 tarih Esas:1984/178,Karar:1984/201)

 

13-Öğretmen olan davacının,Bağ-Kur’da geçen hizmet süresinin 657 sayılı Yasanın 36/C-5 maddesi uyarınca intibakında değerlendirilmesi gerektiği.

(Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu Esas:1994/488,Karar:1995/728)

 

14-2577 sayılı Kanunun 11.maddesinin ilgililere,üst makamın cevabını beklemek için yalnızca 60 günlük süre tanıdığı.

(Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu Esas:1995/204,Karar:1995/722)

 

15-İşten el çektirilecek kişinin görevi başında kalmasının soruşturmayı selametle yürütmeye engel olduğu ciddi ve açık karinelerle ortaya konulmadıkça işten el çektirme işlemine başvurulamaz.

(Danıştay Dava Daireleri Kurulu 06.06.1969 gün ve 296/465 sayılı karar)

 

 

 

16-İdarenin her türlü eylem ve işlerine yargı yolunun açık olduğu,Anayasa ve kanun ile öngörülmeyen bir sınırlamanın yönetmelikle düzenlenemeyeceği,derslere başörtüsü ile giren ve öğretim elemanlarınca birden fazla uyarılmış olmasına rağmen ısrarla başörtüsü takmaya devam ederek okuldaki çalışma düzenini de bozan davacıya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 7.maddesinin (a) ve (e) bentleri uyarınca kınama cezası verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı.

(Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu Esas:1993/61,Karar:1994/327)

 

17-İşten el çektirilecek kişinin görevi başında kalmasının soruşturmayı selametle yürütmeye engel olduğu ciddi ve açık karinelerle ortaya konulmadıkça işten el çektirme işlemine başvurulamaz.

(Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulunun 06.06.1969 gün ve 296/465 sayılı kararı)

 

18-Objektif esaslara dayanması gereken sicil raporlarında,çok kısa sürede meydana gelen olağandışı değişikliğin yalnızca sicil amirlerinin kanaati olarak açıklanmasının yeterli olmadığı,sicilin olumsuz doldurulmasının somut gerekçelerinin idarece gösterilmesinin gerektiği.

(Danıştay İdari D.D.G.K. Esas: 1988/133 ;  Karar : 1989/16)

 

19-Yapılan soruşturma sonucunda görev yaptığı yerde kalması sakıncalı bulunan kamu görevlisinin yeni görev yerinin belirlenmesi konusunda idarenin takdir hakkı bulunduğu.

(Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu Esas:1992/564,Karar:1993/45)

 

20-İdari uyuşmazlıklarda dava açma süresinin,yazılı bildirim yapıldığı tarihi izleyen günden başlayacağı.

(Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu Esas:1991/110,Karar:1992/68)

 

 

21-Ertelenmiş bulunan bir mahkumiyet hükmü nedeniyle,657 sayılı D.M.K.’nun 48/A-5 ve 98/b maddeleri uyarınca devlet memurunun görevine son verilemeyeceği.

(Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Esas: 1990/2 ; Karar: 1990/2)

 

22-Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlara karşı yapılan itirazların kesin olduğu.

(Danıştay İd.D.D.Genel Kurulu Y.D.itiraz No:1997/162)

 

23-Disiplin cezalarının ağırlığının sonuçları göz önüne alınarak değerlendirilmesi ve belli bir eylem ve harekete verilecek cezanın buna göre saptanmasının hakkaniyet gereği olduğu.

(Danıştay Dava Daireleri Kurulu 28.03.1980 Esas :1978/988 ; Karar: 1980/186)

 

24-Disiplin cezası verilmesinin dayanağı olan yönetmelikte değişiklik yapılmasına karşın, geçici maddeyle olay tarihi itibarıyla eski hükümlerin uygulanacağı öngörülmüş olması nedeniyle davacıya değişiklikten önceki kural uygulandığından, değişiklikten sonraki kuralın dava konusu edilmesi durumunda dava açma süresinin ortada bir uygulama işlemi olduğundan bahisle hesaplanamayacağı;Disiplin yönetmeliğinde yer alan ve iyi halin değerlendirilmesi konusunu düzenleyen ve bir alt ceza verilebilmesini öngören maddenin, işlenen fiilin niteliği göz önüne alınarak uygulanabileceği hakkında.

(Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu, E:2000/646, K:2000/1119, T:9.11.2000)

 

24-Sicil raporlarının doldurulması sırasında olumsuz kanaate yol açan ve aynı zamanda disiplin suçu oluşturan olguların somut bilgi ve belgelerle kanıtlanması gerektiği hakkında. (Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu, E:1999/262, K:2000/1039, T:27.10.2000)

 

 Yukarı Geri Ana Sayfa