• Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ ile görüştük.
  Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ ile görüştük.
 • YAPAY ZEKÂ, ÜÇ BOYUTLU YAZICILAR, VS VE MİLLİ EĞİTİM DÜZENİMİZ
  YAPAY ZEKÂ, ÜÇ BOYUTLU YAZICILAR, VS VE MİLLİ EĞİTİM DÜZENİMİZ
 • TALEBİMİZ 1.700 BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ KADROSU
  TALEBİMİZ 1.700 BAKANLIK MAARİF MÜFETTİŞİ KADROSU
 • MEB Teftiş Kurulu Yönetmeliği Yayımlandı
  MEB Teftiş Kurulu Yönetmeliği Yayımlandı
 • Danıştay Bakanlık Maarif Baş Müfettişliği Alımının Yürütmesini Durdurdu
  Danıştay Bakanlık Maarif Baş Müfettişliği Alımının Yürütmesini Durdurdu
 • Kongre Otel Bilgileri
  Kongre Otel Bilgileri
 • Kongre Düzenleme Kurulu
  Kongre Düzenleme Kurulu
 • Kongre İçin Önemli Tarihler
  Kongre İçin Önemli Tarihler
 • Kongre Teması
  Kongre Teması
 • Kongreye Davet
  Kongreye Davet
Danıştay Bakanlık Maarif Baş Müfettişliği Alımının Yürütmesini Durdurdu

Sendikamız tarafındanDanıştay İkinci Dairesi Sayın Başkanlığı huzurunda, E:2017/42 sayılı dava dosyası üzerinden, 2016 Yılı Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanlık Maarif Müfettişi Mülakat ve Atama Kılavuzu’nun kimi maddelerine yönelik yürütmenin durdurulması kararı verilmesi ve nihayette sözü edilen bu maddelerin iptali istemiyle açılan davada, Sözü edilen Kılavuz’unV .maddesinin 1.fıkrası 4 Nolu Ekinde yer verilen (“Bakanlık Maarif Başmüfettişi olarak 50 adet serbest kadro”) hükmü yönünden ve yine klavuzun ( “Yukarıda (IV.maddede sayılan görevlilerden; / 1. Aylıktan kesme, benzeri ve üstü disiplin cezası almış olanlar, / Bakanlık Maarif Müfettişliği mülakatına başvuramazlar.”) hükmü yönünden 20/06/2017 tarihinde yürütmenin durdurulması kararı verilmiş, diğer hükümler için talep edilen yürütmenin durdurulması istemi, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz yolu açık olmak üzere reddedilmiştir. Sendikamız tarafından, dava konusu Kılavuz’un diğer hükümlerine yönelik olarak talep olunan yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin karara itiraz edilecek olup itiraz hazırlıklarımız sürmektedir.

Dava konusu Kılavuz’un, yürütmenin durdurulması kararı verilen V.maddesinin 1.fıkrası ve Kılavuz’un 4 Nolu Ekinde yer verilen (“Bakanlık Maarif Başmüfettişi olarak 50 adet serbest kadro”) hükmü yönünden 20/06/2017 tarihinde verilen yürütmenin durdurulması kararının gerekçesi, dava dilekçesinde yer verdiğimiz Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı için ihdas edilmiş olan Bakanlık Maarif Müfettişi kadrolarına atama yapabilmek için yapılacak olan mülakata ve mülakatta başarılı olanların atama işlemlerine ilişkin usul ve esasların, yönetmelikle düzenlenmesi gerektiği yönündeki iddiamız bakımından yön gösterici, ışık tutucu niteliktedir. Nitekim Yüksek Daire’nin 20/06/2017 tarihli yürütmenin durdurulması kararında, Yüksek Daire Başkanlığının “düzenlemenin yönetmelikle yapılması gerektiği” yönündeki itirazına yer verilmiş ve bunun yanında, Kılavuz’un anılan maddelerine yönelik yürütmenin durdurulması kararı verilirken açıkça “Bir hiyerarşik normlar sistemi olan hukuk düzeninde alt düzeydeki normların, yürürlüklerini üst düzeydeki normlardan aldığı kuşkusuzdur. Normlar hiyerarşisinin en üstünde evrensel hukuk ilkeleri ve Anayasa bulunmakta ve daha sonra gelen kanunlar yürürlüğünü Anayasa'dan, tüzükler yürürlüğünü kanunlardan, yönetmelikler ise yürürlüğünü kanun ve tüzüklerden almaktadır. Dolayısıyla; bir normun, kendisinden daha üst konumda bulunan ve dayanağını oluşturan bir norma aykırı veya bunu değiştirici nitelikte bir hüküm getirmesi mümkün bulunmamaktadır. Belirtilen hiyerarşinin, yönetmelikler bakımından bir ifadesi niteliğini taşıyan Anayasa'nın 124. maddesinde de; Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelik çıkarabilecekleri kuralına yer verilmiştir. Bu bağlamda, daha alt düzenleyici işlemler olan yönerge, genelge, kılavuzların da üst hukuk normlarına uygun olarak düzenlenmesi gerektiği açıktır. (…)” denilmiştir. Yüksek Daire’nin bu gerekçesi, dava konusu Kılavuz ile yapılmak istenilen düzenlemenin Yönetmelik ile yapılması gerekliliğinin gerekçesi olarak da ortaya çıkmıştır. Öyle ki, 652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin, Teftiş Kurulu Başkanlığı ile ilgili 17/4. maddesinde “(Değişik: 2/12/2016-6764/6 md.) Teftiş Kurulu Başkanlığının ve çalışma merkezlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları, Bakanlık Maarif Müfettişlerinin ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlikleri, yükselmeleri, görevlendirilmeleri, çalışma merkezlerine dağılımları, merkezler arasında yer değiştirmeleri ve diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.” yönünde, amir bir hükme yer verilmiş olup, bu hükmün hilafına olarak ve nihayette Milli Eğitim Bakanlığı’nın temel hizmet birimlerinden olan Teftiş Hizmetinin/liyakat esasına dayalı kariyer meslek olan Bakanlık Maarif Müfettişliği görevi ile ilgili hususların, dava konusu Kılavuz üzerinden düzenlenmesi yoluna gidilemeyecektir. 652 s.KHK’nın amir hükmü olan 17/4.maddeye oranla, Maarif Müfettişliği mesleği ile ilgili tüm hususların “geçiş hükümleri”ne terk edildiği düşünülemeyecektir.

Haklı mücadelemize devam edeceğiz.

 Yukarı Geri Ana Sayfa